ข้อสอบประวัติศาสตร์จากข้อสอบEnt.

วิชา : สังคม ฯ ระดับชั้น : มัธยมปลาย
จำนวน : 16 ข้อ ผู้เข้าชม : 10,918 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 )  ข้อใดที่ให้ความหมายของคำว่า "ประวัติศาสตร์" ได้สมบูรณ์ที่สุด
 
การกล่าวถึงเหตุการณ์ ความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ โดยเกี่ยวข้องกับเวลาเป็นสำคัญ
การกล่าวถึงสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลสมัย
การกล่าวถึงระยะเวลาที่มีผลต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
การเรียนรู้ประวัติศาสตร์การสร้างชาติของพระมหากษัตริย์แต่ละรัชสมัย
2 )  ข้อใดเรียงลำดับพัฒนาการเขียนประวัติศาสตร์ไทยตามลำดับ
 
พงศาวดาร ตำนาน ประวัติศาสตร์
พงศาวดาร ประวัติศาสตร์ ตำนาน
ตำนาน ประวัติศาสตร์ พงศาวดาร
ตำนาน พงศาวดาร ประวัติศาสตร์
3 )  นายประวัติ ศาสตร์พันธุ์ ต้องการเขียนประวัติศาสตร์หมู่บ้านแห่งหนึ่ง เขาควรดำเนินการตามขั้นตอนอย่างไร
 
ตั้งสมมติฐาน วิเคราะห์หลักฐาน ตีความ คัดเลือกหลักฐาน และสังเคราะห์
รวบรวมและคัดเลือกหลักฐาน ตีความสรุป และสังเคราะห์
ตั้งสมมติฐาน รวบรวมและคัดเลือกหลักฐาน วิเคราะห์หลักฐาน ตีความและสังเคราะห์
คัดเลือกหลักฐาน ตั้งสมมติฐาน ตีความ วิเคราะห์หลักฐาน และสังเคราะห์
4 )  ข้อใดเป็นตัวอย่างของหลักฐานชั้นต้นทางประวัติศาสตร์
 
ผลงานวิจัย เรื่องการเมืองไทยสมัยพระนารายณ์ของนิธี เอี่ยวศรีวงศ์
ลายมือเขียนของ ดิเรก ชัยนาม มีไปถึงนาย ทสุโบกามิ เอกอัครทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง
ข้อเขียนของ แถมสุข นุ่มนนท์ เรื่องไทยกับสงครามโลกครั้งที่สอง
สาส์นสมเด็จ จดหมายโต้ตอบของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพกับสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ ฉบับพิมพ์ขององค์การค้าคุรุสภา
5 )  ศึกษาหลักฐานประวัติศาสตร์ดังต่อไปนี้ หากต้องการศึกษาประวัติศาสตร์บ้านเชียง ข้อใดถูก
ก.ศิลาจารึก
ข.เครื่องมือ เครื่องใช้
ค.โครงกระดูก
ง.จดหมายเหตุ
 
ถูกทั้งข้อ ก และ ข
ถูกทั้งข้อ ข และ ค
ถูกทั้งข้อ ค และ ง
ถูกทั้งข้อ ง และ ก
6 )  อาณาจักรหลอหู ตามบันทึกประวัติศาสตร์ของชาวจีนสมัยโบราณ นักประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่าเป็นอาณาจักรอะไร
 
ทวารวดี
ศรีวิชัย
ละโว้ลพบุรี
หริภุญไชย
7 )  ข้อใดไม่ใช่ลักษณะสำคัญของอาณาจักรสุโขทัย
 
การสร้างระบบศักดินาเพื่อกำหนดฐานะของบุคคลในสังคม
การแบ่งระดับความสำคัญของหัวเมือง
เป็นอาณาจักรที่มีความรู้ด้านการชลประทาน
ความสัมพันธ์ระหว่างกษัตริย์กับประชาชนใกล้ชิดกันเสมือนเครือญาติ
8 )  ข้อใด ไม่ใช่ สาระสำคัญของการปฏิรูปการปกครองสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
 
การดึงอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลาง
การยกเลิกระบบเมืองลูกหลวง
การขยายเขตการปกครองของราชธานี
การแบ่งเขตการปกครองระหว่างสมุหนายกและสมุหกลาโหม
9 )  ตั้งใจจะอุปถัมภก จะยอยกพระพุทธศาสนา
จะปกป้องขอบขัณฑสีมา จะรักษาประชาชนแลมนตรี

จากข้อความนี้แสดงให้เห็นถึงพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชอย่างไร
 
การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา การป้องกันประเทศ
การฟื้นฟูการค้า การทำนุบำรุงพระศาสนา
การทำสงครามตอบโต้ข้าศึก การป้องกันประเทศ
การป้องกันประเทศ การฟื้นฟูการค้า
10 )  ข้อใดเป็นตัวอย่างของศิลปวัฒนธรรมสมัยอยุธยา
 
พระพุทธรูปปางลีลา พระพุทธสิหิงค์
ตู้ลายรดน้ำ ลิลิตโองการแช่งน้ำ
เครื่องชามสังคโลก กฎหมายตราสามดวง
วรรณคดีรามเกียรติ์ ละครร้องเวนิชวานิช
11 )  " ศึกข้างญวนข้างพม่าเห็นจะไม่มีอีกแล้ว จะมีอยู่แต่ข้างฝรั่ง จงดูทีเขาไว้ให้ดี อย่าให้เสียทีแก่เขาได้ การงานสิ่งใดที่ดีก็ควรร่ำเรียนไว้ แต่อย่านับถือเลื่อมใสไปเสียทีเดียว" ข้อความนี้เป็นพระราชปณิธานของใคร
 
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
12 )  ข้อใดเรียงลำดับเหตุการณ์ก่อนหลังได้ถูกต้อง
 
การฟื้นฟูศิลปวิทยาการ-การปฏิวัติวิทยาศาสตร์-การปฏิวัติอุตสาหกรรม
การปฏิวัติวิทยาศาสตร์-การปฏิวัติอุตสาหกรรม-การฟื้นฟูศิลปวิทยาการ
การปฏิวัติอันรุ่งโรจน์-การปฏิวัติฝรั่งเศส-การปฏิวัติอเมริกัน
การปฏิวัติอเมริกัน-การปฏิวัติรัสเซีย-การปฏิวัติฝรั่งเศส
13 )  ข้อใด ไม่ใช่ เหตุการณ์ที่นำชาติตะวันตกเข้าสู่สมัยใหม่
 
การฟื้นฟูศิลปวิทยาการ
กำเนิดรัฐชาติ
การปฏิวัติเกษตร
การสำรวจและการค้นพบดินแดน
14 )  การนำหลักปรัชญาขงจื้อมาเป็นหลักในการปกครองประเทศเกี่ยวข้องกับราชวงศ์ใดของจีน
 
ชาง
โจว
ฉิน
ฮั่น
15 )  ศิลปกรรมอินเดียยุคหลังได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาใด
 
พราหมณ์-ฮินดู
พุทธ
คริสต์
อิสลาม
16 )  ข้อใด ไม่ใช่ เหตุการณ์ที่นำไปสู่การสิ้นสุดของสงครามเย็น
 
การประกาศใช้นโยบายอยู่ร่วมกันอย่างสันติของประธานาธิบดีนิกีตา ครุสชอฟ
การทำลายกำแพงเบอร์ลิน
การใช้โครงการ starwar ของโรนัล เรแกน
การใช้นโยบายกลาสนอสและเปเรสทรอยกาของประธานาธิบดีมิกาอิล กอบาชอฟ