ข้อสอบเอ็นทรานซ์ ชีววิทยา มีนาคม 2546

วิชา : ชีววิทยา ระดับชั้น : มัธยมปลาย
จำนวน : 100 ข้อ ผู้เข้าชม : 9,157 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 )  ออร์แกเนลล์ในข้อใดเกี่ยวข้องกับการสร้างเยื่อหุ้มเซลล์เพิ่มเติม
ก. ไลโซโซม
ข. ไมโทคอนเดรีย
ค. กอลจิคอมเพลกซ์
ง. ร่างแหเอนโดพลาซึม
 
ก ข
ข ค
ข ง
ค ง
2 )  เมื่อร่างกายเป็นไข้ มีอุณหภูมิสูงผิดปกติ เนื่องจากการทำงานของสมองส่วนใด
 
ซีรีบรัม
ซีลีเบลลัม
ไฮโพธาลามัส
ธาลามัส
3 )  เมื่อร่างกายกำจัดคาร์บอนไดออกไซด์ไม่ทัน ทำให้ความเข้มข้นของ H^+ ในเลือดเพิ่มขึ้น ร่างกายจะรักษาสมดุลของกรด – เบส โดย H^+ จะไปรวมกับสารในข้อใด
 
OH^-
OH^-, HCO^-_3
OH^-
OH^-
4 )  สัตว์บกชนิดหนึ่งมีโรงร่างแข็งภายนอกลำตัว เทรเคีย และลำตัวเป็นปล้อง น่าจะมีโครงสร้างในข้อใดอีก
 
ปีก
ขา 8 ขา
เนฟริเดียม
รยางค์ไม่เป็นปล้อง
5 )  ในกระบวนการหายใจแบบใช้ออกซิเจนของกลูโคส 1 โมเลกุล สามารถผลิต ATP ในไมโทคอนเดรียคิดเป็นกี่เท่าของปริมาณ ATP ที่ผลิตได้จากไซโทพลาซึม
 
16 เท่า
17 เท่า
16 – 17 เท่า
17 - 18 เท่า
6 )  ถ้านาย ก ขับปัสสาวะออก 2.4 ลิตร/วัน และมีอัตราการกรองที่โกลเมอรูลัสของไตเฉลี่ยปกตินาทีละ 125 มิลลิลิตร ในหนึ่งวันเลือดไหลผ่านไตของนาย ก ได้ปริมาณกี่เท่าของปัสสาวะที่ขับออกมา
 
50 เท่า
75 เท่า
100 เท่า
150 เท่า
7 )  พืชในข้อใดที่เมล็ดไม่มีผนังรังไข่หุ้ม
ก. ปรง
ข. สนฉัตร
ค. มะม่วงหิมพานต์
ง. สนทะเล
 
ก ข
ค ง
ก ข ค
ข ค ง
8 )  8. สารละลายในข้อใดเมื่อเข้าสู่ทางเดินอาหาร จะมีผลยับยั้งการย่อยสารอาหารโปรตีนในกระเพาะอาหาร
ก. Na_2CO_3
ข. NaHCO_3
ค. Na_2HPO_4
ง. NaH_2PO_4
 
ก ข
ข ค
ค ง
ก ง
9 )  ข้อใดไม่เป็นจริง เกี่ยวกับพืช C_3 และพืช C_4
 
ก ค
ข ค
ก ค
ก ข ค
10 )  กิจกรรมข้อใดเกี่ยวข้องกับเซลล์วิลลัสของลำไส้เล็ก
ก. ผลิตเอนซม์อะไมเลส
ข. ย่อยไดเพปไทด์ให้เป็นกรออะมิโน
ค. สังเคราะห์ไตรกลีเซอไรด์จากกลีเซอรอลและกรดไขมันที่ดูดซึมมา
 
ก ข
ข ค
ก ค
ก ข ค
11 )  สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรใด น่าจะเป็นผู้บุกเบิกเจริญอยู่ในบริเวณลานหินหลังจากภูเขาไฟระเบิดเป็นเวลานาน ๆ
ก. มอเนอรา
ข. โพรติสตา
ค. ฟังใจ
ง. พืช
 
ก ข
ข ค
ค ง
ก ง
12 )  อวัยวะขับถ่ายของสัตว์ในข้อใดที่สามารถทำหน้าที่กรองและดูดสารกลับคล้ายกับไต
ก. พลานาเรีย
ข. ไส้เดือนดิน
ค. ผีเสื้อ
 
ก ค
ข ค
13 )  ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคลอโรพลาสต์
ก. มีคลอโรฟิลล์อยู่ที่บริเวณเยื่อหุ้มคลอโรพลาสต์ชั้นใน
ข. ไทลาคอยด์เป็นแหล่งผลิตออกซิเจนและสร้าง ATP
ค. มีระบบแสงกระจายทั่วไปทั้งในบริเวณเยื่อไทลาคอยด์และเยื่อหุ้มคลอโรพลาสต์
 
ก ข
ก ค
ก ข ค
14 )  หลักฐานการย้อนรอยบรรพบุรุษในข้อใดที่สามารถพบได้ในตัวอ่อนของคน
ก. ช่องเหงือก
ข. หาง
ค. ไส้ติ่ง
ง. กล้ามเนื้อกระดิกใบหู
 
ก ข
ข ค
ก ง
ข ง
15 )  ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับหน้าที่ของจิบเบอเรลลิน
ก. ทำให้เกิดการพักตัวของเมล็ด
ข. ทำให้สัดส่วนของดอกตัวเมียต่อดอกตัวผู้ในบางชนิดเพิ่มขึ้น
ค. เร่งการติดผลโดยไม่มีการถ่ายละอองเรณู
 
ก ข
ข ค
ก ค
ก ข ค
16 )  สภาวะในข้อใดที่ทำให้อัตราการกรองที่โกลเมอรูรัสของไตลดต่ำลง
ก. คนที่เป็นโรคความดันโลหิตต่ำ
ข. คนที่เป็นโรคนิ่วในไต
ค. คนที่มีความผิดปกติในการผลิต ADH จากสมองส่วนไฮโพทาลามัส
 
ก ข
ก ข ค
17 )  เซลล์ของสิ่งมีในข้อใดที่มีผนังเซลล์ประกอบด้วยเซลลูโลส และมีเม็ดแป้งจำนวนมาก
ก. พืช
ข. สาหร่ายบางชนิด
ค. แบคทีเรีย
ง. ยูคาริโอต
 
ก ข
ก ข ค
ก ค ง
ก ข ค ง
18 )  สิ่งมีชีวิตชนิดใดมีวัฏจักรดังแสดงในภาพ
 
ยีสต์
ผึ้ง
พืชมีดอก
พืชไม่มีดอก
19 )  ลักษณะในข้อใดสามารถใช้คาดคะเนอายุเอมบริโอคนในระยะก่อนการฝังตัวที่ผนังมดลูกได้
ก. ขนาดของเอมบริโอ
ข. จำนวนเซลล์
ค. การจัดเรียงตัวของเซลล์
 
ก ข
ข ค
ก ค
ก ข ค
20 )  แคลเซียมมีบทบาทในกระบวนการใด
ก. การแข็งตัวของเลือด
ข. การหดตัวของกล้ามเนื้อ
ค. การส่งผ่านกระแสประสาท
 
ก ข
ข ค
ก ค
ก ข ค
21 )  พ่อ-แม่ในข้อใดที่มีโอกาสให้ลูกชายตาบอดสี และลูกสาวทุกคนตาปกติ
 
แม่ตาปกติ พ่อตาปกติ
แม่ตาปกติ พ่อตาบอดสี
แม่ตาบอดสี พ่อตาปกติ
แม่ตาบอดสี พ่อตาบอดสี
22 )  กระบวนการในข้อใดที่พืชใช้ในการดูดและลำเลียงแร่ธาตุจากดินไปยังใบตามลำดับ
ก. การแพร่แบบฟาซิลิเทต
ข. การลำเลียงแบบแอกทีฟ
ค. แรงดึงจากการคายน้ำ
ง. แรงดันราก
 
ก ค
ข ค
ก ง
ข ง
23 )  สัตว์ในข้อใดจัดอยู่ในไฟลัมเดียวกัน
 
พลานาเรีย ทากดูดเลือด พยาธิใบไม้
ไส้เดือนดิน ไส้เดือนฝอย ปลิงดูดเลือด
หมึกยักษ์ ทากทะเล เพรียงหิน
ปลิงทะเล ดาวทะเล เม่นทะเล
24 )  ความสัมพันธ์เชิงอาหารในข้อใดเรียกสายใยอาหาร
 
แมงเม่าถูกกบกินและกบถูกงูกิน
กระต่ายถูกสุนัขจิ้งจอก นกเค้าแมว เหยี่ยวจับกิน
เสือกินกระต่าย กระต่ายกินหญ้า
แมลงกินพืช ไก่กินแมลง คนกินไก่
25 )  การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืชในข้อใดเกี่ยวข้องกับออสโมซิส
ก. การปิด-เปิดของปากใบ
ข. การหุบ-กางของใบจามจุรี
ค. การเกาะกับวัตถุของมือเกสะต้นตำลึง
 
ก ข
จ ค
ก ข ค
26 )  ในการทดลองเกี่ยวกับการหายใจของเซลล์สัตว์ในหลอดทดลอง พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของสารตามลำดับดังนี้ A rightarrow Brightarrow CrightarrowDrightarrowE เมื่อทำให้เกิดการขาดเอนไซม์จะมีปริมาณสารเพิ่มขึ้นตามตาราง ลำดับการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสารควรเป็นไปตามข้อใด
 
27 )  โครงสร้างในข้อใดที่ใช้แบ่งแยกสิ่งมีชีวิตเป็นยูคาริโอต หรือโพรคาริโอต
ก. มีเมมเบรนกำหนดขอบเขตสารพันธุกรรม
ข. มีไรโบโซม
ค. มีเยื่อหุ้มเซลล์
 
ก ค
ข ค
28 )  สิ่งมีชีวิตในข้อใดมีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ โดยการแตกหน่อ
ก. ยีสต์
ข. พุทธรักษา
ค. ขิง
ง. ดาวทะเล
 
ก ข
ก ข ค
ก ข ง
ก ค ง
29 )  ออร์แกเนลล์ในข้อใดไม่มีกระบวนการลำเลียงสารแบบแอกทีฟ
ก. ไรโบโซม
ข. ไมโครทูบูล
ค. แวคิวโอล
 
ก ข
ก ข ค
30 )  จากกราฟปริมาณของ DNA ต่อเซลล์ในระยะปลายอินเตอร์เฟสและในเซลล์สเปอร์มาติดคือข้อใด
 
I IV
I V
II IV
II V
31 )  การแปรผันในสปีชีส์เกิดจากข้อใด
ก. มิวเทชัน
ข. รีคอมบิเนชันของยีน
ค. จีเนติก ดริฟต์
ง. ยีนโฟล์ว
 
ก ข
ก ข ค
ก ข ค ง
32 )  “กึ๋น” ของไส้เดือนทำหน้าที่คล้ายกับโครงสร้างในข้อใด
ก. ช่องปากและฟัน
ข. กระเพาะอาหาร
ค. ลำไส้
 
ก ข
ข ค
ก ข ค
33 )  นาง ก ข และ ค ไปคลอดที่โรงพยาบาลเดียวกัน และในเวลาใกล้เคียงกัน ปรากฏว่าเกิดการสับสนระหว่างแม่และลูกทั้งสามคู่ ผลการตรวจเลือดของนาง ก ข และ ค พร้อมสามีและเด็กทั้งสามคนดังตาราง ข้อใดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแม่และลูกได้ถูกต้อง
 
1
2
3
4
34 )  ข้อใดไม่ใช่แนวความคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการ
 
การเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆ แต่ใช้เวลานาน
มิวเทชันทำให้เกิดสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่
มิวเทชันมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงจำนวนสิ่งมีชีวิต
การเปลี่ยนแปลงสิ่งมีชีวิตในอดีตมีผลต่อสิ่งมีชีวิตในปัจจุบัน
35 )  สามีภรรยาคู่หนึ่งมีผิวปกติ แต่พ่อหรือแม่ของเขาทั้งสองมีลักษณะผิวเผือก โอกาสที่ลูกคนแรกมีผิวปกติ และคนที่สองมีผิวเผือกเป็นเท่าไร
 
18%
25%
50%
75%
36 )  คนที่ดื่มกาแฟมักมีหัวใจเต้นเร็วกว่าปกติ เนื่องจากการทำงานของคาเฟอีนในข้อใด
 
กระตุ้นให้ปลายแอกซอนหลั่งแอซิติลโคลีน
กระตุ้นให้ปลายแอกซอนหลั่งนอร์เอพิเนฟริน
ยับยั้งไม่ให้ปลายแอกซอนหลั่งแอซิติลโคลีน
ยับยั้งไม่ให้ปลายแอกซอนหลั่งนอร์เอพิเนฟริน
37 )  ลักษณะใดที่ใช้จำแนกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ต่างไปจากสัตว์มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ
ก. มีหัวใจ 4 ห้อง
ข. มีถุงน้ำคร่ำ
ค. มีขน ( hair ) ปกคลุมร่างกาย
ง. มีต่อมน้ำนม
 
ก ข
ข ค
ค ง
ก ข ค ง
38 )  ข้อใดเป็นหน้าที่ของรกที่หุ้มตัวอ่อน
ก. แลกเปลี่ยนก๊าซ
ข. ส่งอาหารให้กับตัวอ่อน
ค. รักษาสมดุลของน้ำในตัวอ่อน
ง. ขับถ่าย
 
ก ข
ก ข ค
ข ค ง
ก ข ค ง
39 )  พฤติกรรมในข้อใดอยู่ภายใต้การสั่งการของระบบโซมาติก
ก. การหลั่งน้ำลายเมื่อกินอาหาร
ข. การกะพริบตาเมื่อมีผงเข้าตา
ค. การดึงมือกลับเมื่อถูกเข็มทิ่มมือ
ง. การขยายของม่านตาเมื่อมีแสงจ้า
 
ก ข
ข ค
ค ง
ก ง
40 )  ระยะเมทาเฟสของเซลล์หนึ่งมี 92 โครมาทิด เมื่อสิ้นสุดระยะเทโลเฟส เซลล์ที่ถูกเกิดขึ้นจะมีจำนวนโครโมโซมและเซนโตรเมียร์เป็นเท่าใด
 
92 และ 92
92 และ 46
46 และ 46
46 และ 92
41 )  หลังรับประทานยาเพนนิซิลินเพื่อรักษาอาการติดเชื้อที่บริเวณนิ้วเท้า ยาจะเคลื่อนที่ผ่านอวัยวะใดก่อนเดินทางไปถึงบาดแผล
ก. ตับ
ข. หัวใจ 1 ครั้ง
ค. หัวใจ 2 ครั้ง
ง. ปอด
 
ก ข
ค ง
ก ข ง
ก ค ง
42 )  ในกระบวนการหายใจ การปั๊มหรือสูบ H^+ และการผลิต CO_2 เกิดตรงบริเวณใดตามลำดับ
 
ก ข
ค ง
ค ข ง
ก ข ง
43 )  กระบวนการในข้อใดช่วยในการหมุนเวียนคาร์บอน
ก. การหายใจ
ข. การสังเคราะห์ด้วยแสง
ค. การเผาไหม้เชื้อเพลิง
ง. การตรึงไนโตรเจน
 
ก ข
ก ข ค
ก ข ค ง
44 )  สัตว์ที่ถูกทดลองในข้อใดมีโอกาสเป็นโรคเบาหวาน
ก. ใช้ยาทำลายกลุ่มเบต้าเซลล์ของไอส์เลตออฟแลงเกอร์ฮานส์
ข. ใช้ยาทำลายกลุ่มแอลฟาเซลล์ของไอส์เลตออฟแลงเกอร์ฮานส์
ค. ใช้ด้ายมัดเส้นเลือดทุกเส้นที่ออกจากตับอ่อน
ง. ใช้ด้ายมัดตับอ่อนทุกท่อ
 
ก ค
ก ง
ข ค
ข ง
45 )  ระบบนิเวศใดที่มีผู้ผลิตจำนวนมวลชีวภาพมากที่สุด
 
ชายหาด
ทุ่งหญ้า
ป่าเขตอบอุ่น
ป่าเขตร้อนชื้น
46 )  การเกิดรากใหม่จากรากเดิมของพืชและการเกิดขนราก เกิดจากเนื้อเยื่อใดตามลำดับ
ก. คอร์เทกซ์
ข. เพอริไซเคิล
ค. เอพิเดอร์มิส
ง. เอนโดเดอร์มิส
 
ก ข
ข ค
ก ค
ข ง
47 )  จากการทดลองกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของสาหร่ายสีเขียว โดยให้ก๊าซ C^{18}O_2 เมื่อวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นจะไม่พบ ^{18}O ในสารใด
ก. น้ำตาล triose
ข. น้ำตาล hexose
ค. น้ำ
ง. ออกซิเจน
 
ก ข
ข ค
ค ง
ก ง
48 )  คอเรสเตอรอลเป็นองค์ประกอบของข้อใด
ก. เยื่อหุ้มเซลล์
ข. ฮอร์โมนจากต่อมหมวกไต
ค. สเตรอยด์
 
ก ค
ข ค
ก ข ค
49 )  ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองของสิ่งมีชีวิต
ก. การเจริญของรากเข้าสู่แหล่งความชื้น
ข. การถ่ายละอองเรณูโดยอาศัยแมลง
ค. การบานของดอกในตอนเช้าและหุบในตอนเย็น
ง. การแพร่กระจายของเมล็ดโดยอาศัยสัตว์
 
ก ข
ข ค
ค ง
ข ง
50 )  โรคกระเพาะมีสาเหตุมาจากมีกรดไฮโดรคลอริกและสารในข้อใดมากในกระเพาะอาหาร
 
Lipase
Pepsin
Renin
Pepsinogen
51 )  เมื่อการผสมพันธุ์โดยพิจารณาสองลักษณะ (dihybrid cross) ได้ลูกในอัตราส่วน 3 : 3 : 1 : 1 ท่านคิดว่า จีโนไทป์ของพ่อแม่น่าจะตรงตามข้อใด
 
Aa Bb × Aa Bb
Aa Bb × Aa BB
Aa Bb × Aa bb
AaBb × aa bb
52 )  ข้าวในข้อใดมีประสิทธิภาพการสังเคราะห์ด้วยแสงสูงที่สุด
ก. ข้าวฟาง
ข. ข้าวสาลี
ค. ข้าวเจ้า
ง. ข้าวบาร์เลย์
 
ก ค
ข ง
53 )  กล้ามเนื้อในข้อใดเมื่อหดตัวจะทำให้กระดูกซี่โครงลดต่ำลง และตามด้วยกระดูกหน้าอกลดต่ำด้วย
ก. กล้ามเนื้อแถบนอกยึดซี่โครง
ข. กล้ามเนื้อแถบในยึดซี่โครง
ค. กล้ามเนื้อกะบังลม
 
ก ค
ข ค
54 )  ข้อใดแสดงอัตราการเต้นของหัวใจและความดันซิสโทลิกของคนปกติเมื่อมีอายุเพิ่มขึ้น

_______ = ความดันซิสโทลิก ---------- = อัตราการเต้นของหัวใจ
 
55 )  อาหารจากลำไส้เล็กส่วนปลายจะเคลื่อนผ่านส่วนถัดไปตามลำดับดังข้อใด
ก. ไส้ติ่ง
ข. ไส้ตรง (rectum)
ค. กระเปาะลำไส้ใหญ่ (caecum)
ง. ลำไส้ใหญ่ขวา
จ. ลำไส้ใหญ่ซ้าย
 
rightarrowrightarrowrightarrowrightarrow
rightarrowrightarrowrightarrowrightarrow
rightarrowrightarrowrightarrowrightarrow
rightarrowrightarrowrightarrowrightarrow
56 )  การเปรียบเทียบปริมาณออกซีฮีโมโกลบินที่อยู่ในเส้นเลือด ก ข ค และ ง ที่ติดต่อกับหัวใจเป็นไปตามข้อใด
 
ก = ค และ ข > ค
ก = ข และ ค > ข
ข = ค และ ค > ก
ค = ง และ ข > ก
57 )  เมื่อออกกำลังกายเพิ่มขึ้น มัดกล้ามเนื้อแขนขาจะมีขนาดใหญ่ขึ้น เนื่องจากเซลล์กล้ามเนื้อมีจำนวนสิ่งใดเพิ่มขึ้น
ก. ไมโทคอนเดรีย
ข. เซลล์กล้ามเนื้อ
ค. เส้นใยฝอย
 
ก ข
ข ค
ก ค
ก ข ค
58 )  ออร์แกเนลล์ในข้อใดของผู้ผลิตที่สามารถเกิดกระบวนการฟอสโฟริเลชันได้
ก. ไมโทคอนเดรีย
ข. คลอโลพลาสต์
ค. ไซโทพลาซึม
 
ก ข
ข ค
ก ค
ก ข ค
59 )  สัตว์ชนิดใดที่มีเส้นประสาทห่อหุ้มด้วยเยื่อไมอีลิน
 
1
2
3
4
60 )  โครงสร้างในข้อใดไม่พบในสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรมอเนอรา
ก. ร่างแหเอนโดพลาซึม
ข. ไมโครทูบูล
ค. ไรโบโซม
 
ก ข
ข ค
61 )  ในการถ่ายทอดพลังงานระหว่างสิ่งมีชีวิต พลังงานส่วนใหญ่สูญเสียไปในกระบวนการใด
ก. การสืบพันธุ์
ข. การหายใจ
ค. การสังเคราะห์อาหาร
ง. การลำเลียงสารเข้าสู่-ออกจากเซลล์
 
ก ข
ข ค
ค ง
ก ง
62 )  สารอาหารในข้อใดให้พลังงาน(กิโลแคลอรี) เท่ากัน
 
ก ข
ข ค
ค ง
ก ง
63 )  ถ้าถือวัตถุในระดับกึ่งกลางระหว่างตาสองข้าง จากนั้นเลื่อนวัตถุเข้าใกล้ตา 1 ฟุต แล้วเลื่อนวัตถุออกไป 2 ฟุต ขนาด pupil ( ปิวปิล ) จะมีการเปลี่ยนแปลงตามข้อใด
 
1
2
3
4
64 )  ปฏิกิริยาในข้อใดเกิดในเม็ดเลือดแดงขณะลำเลียงผ่านเนื้อเยื้อกล้ามเนื้อ
ก. HCO^-_3 + H^+ rightarrow CO_2 + H_2O
ข.  CO_2+H_2O rightarrow HCO^-_3 + H^+
ค. Hb(O_2)_4 rightarrow Hb+4O_2
ง. Hb+4O_2 rightarrow Hb(O_2)_4
 
ก ค
ก ง
ข ค
ข ง
65 )  จากการสังเกตพบว่าในช่วง 2 – 3 สัปดาห์ก่อน เมื่อเปิดไฟแล้วให้อาหารแก่ปลาเลี้ยงในตู้เพาะเลี้ยง ปลาจะว่ายขึ้นมายังผิวน้ำเสมอ ต่อมาเมื่อเปิดไฟ ปลาจะรีบว่ายขึ้นมายังผิวน้ำทันที ทั้งๆ ที่ยังไม่ได้ให้อาหารแก่ปลาแสดงว่าปลามีพฤติกรรมแบบใด
 
การเรียนรู้แบบเคยชิน
การเรียนรู้แบบมีเงื่อนไข
การเรียนรู้แบบฝังใจ
การเรียนรู้แบบใช้เหตุผล
66 )  ลิมโฟไซต์ชนิดบีที่ถูกกระตุ้นโดยแอนติเจนจะมีโครงสร้างใดเจริญดีกว่าลิมโฟไซต์ชนิดบีที่ไม่ถูกกระตุ้น
ก. Smooth endoplasmic reticulum
ข. Rough endoplasmic reticulum
ค. Golgi apparatus
 
ก ข
ข ค
ก ค
ก ข ค
67 )  เมื่อควั่นเปือกกิ่งมะขามแล้วลอกออก เนื้อเยื่อบริเวณใดถูกฉีกขาด
 
68 )  ข้อใดเป็นหน้าที่สำคัญของระบบการย่อยอาหารในสัตว์ชั้นสูง
ก. สลายสารโมเลกุลใหญ่เป็นโมเลกุลเล็กโดยอาศัยทางกลและทางเคมี
ข. ดูดซึมอาหารที่ย่อยแล้วเข้าสู่เลือดและท่อน้ำเหลือง
ค. ขับส่วนของอาหารที่ไม่ถูกย่อยและของเสียจากเมแทบอลิซึมบางอย่าง
 
ก ข
ข ค
ก ค
ก ข ค
69 )  ถ้ากระบังลมทะลุจะมีผลต่อการหายใจในข้อใด
 
การหายใจเข้าลึก การหายใจออกตื้น
การหายใจเข้าตื้น การหายใจออกลึก
การหายใจเข้าและการหายใจออกตื้น
การหายใจเข้าและการหายใจออกลึก
70 )  จากภาพ ปลูกพืชภายใต้ความเข้มแสงเท่าใดจึงจะไม่มีการเจริญเติบโตและการสืบพันธุ์
 
1 หน่วย
2 หน่วย
4 หน่วย
8 หน่วย
71 )  ข้อใดเกี่ยวข้องกับแหล่งสร้างและเก็บอสุจิ
 
1
2
3
4
72 )  โครงสร้างของเยื่อหุ้มแวคิวโอลคล้ายกับโครงสร้างของ membrane ในข้อใด
ก. Chloroplast membrane
ข. Cell membrane
ค. Nuclear membrane
 
ก ข
ข ค
ก ค
ก ข ค
73 )  ความสัมพัธ์ของสิ่งมีชีวิตในข้อใดมีลักษณะเช่นเดียวกับราและสาหร่ายในไลเคนส์
ก. เหาฉลามกับปลาฉลาม
ข. ราที่อาศัยอยู่ตามราพืชบางชนิด
ค. ต้นกล้วยไม้กับต้นจามจุรี
ง. แบคทีเรียกับปมรากถั่ว
 
ก ข
ข ค
ก ค
ข ง
74 )  ท่อมัลพิเกียนกำจัดของเสียพวกใด
ก. แอมโมเนีย
ข. กรดยูริก
ค. ยูเรีย
 
ก ข
ข ค
75 )  แหล่งพลังงานในข้อใดที่ใช้สำหรับการแพร่ของสาร
ก. พลังงานจลน์
ข. พลังงานจาก ATP
ค. พลังงานศักย์
 
ก ข
ข ค
ก ข ค
76 )  ลักษณะของระบบนิเวศในข้อใดถูกต้อง
ก. มีการหมุนเวียนของแร่ธาตุ
ข. มีการถ่ายทอดพลังงานผ่านทางสายใยอาหาร
ค. กลุ่มสิ่งมีชีวิตต่างๆ มีความสัมพันธ์กันด้านอาหาร
 
ก ข
ข ค
ก ข ค
77 )  ข้อใดสอดคล้องกับกฎแห่งการรวมกลุ่มอย่างอิสระของยีน
 
การสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของจีโนไทป์ Aa Bb
การสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของ Aa หรือ Bb
การรวมกันของเซลล์สืบพันธุ์ AB และ ab
การรวมกันของเซลล์สืบพันธุ์ Aa และ Bb
78 )  พวกยีสต์เมื่อเลี้ยงในสภาพที่มีอากาศเป็นปกติ การหายใจโดยใช้กลูโคสแต่ละ 1 โมเลกุละใช้เป็น O_2 จำนวนกี่โมเลกุล
 
ไม่ใช้เลย
6
12
ใช้ O_2 จำนวนไม่แน่นอน
79 )  การหดตัวของกล้ามเนื้อลายเกี่ยวข้องกับข้อใด
ก. เอกตินเลื่อนเข้าหาไมโอซิน
ข ไมโอซินเลื่อนเข้าหาเอกติน
ค. ใช้ ATP จากเซลล์กล้ามเนื้อ
ง. ใช้แคลเซียมไอออน
 
ก ค
ข ง
ก ค ง
ข ค ง
80 )  ข้อใดเป็นจริงเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของฟีตัสในครรภ์จนถึงวัยรุ่นอายุ 20 ปี
ก. ในระยะฟีตัส สมองมีอัตราการเจริญเติบโตเร็วกว่าแขน-ขา
ข. ศีรษะเริ่มชะลอการเจริญเติบโตเมื่ออายุประมาณ 20 ปี
ค. อวัยวะต่างชนิดกันมีอัตราการเจริญเติบโตแตกต่างกัน
 
ก ข
ข ค
ก ค
ก ข ค
81 )  การแยกกันของซิสเตอร์ โครมาติด จะพบในเหตุการณ์ตามข้อใด
ก. ไมโทซิส แอนนาเฟส
ข. ไมโทซิส เทโลเฟส
ค. ไมโอซิส แอนนาเฟส I
ง. ไมโอซิส แอนนาเฟส II
จ. ไมโอซิส เทโลเฟต II
 
ก ง
ก จ
ข ค
ข จ
82 )  การแลกเปลี่ยน CO_2 ที่ปอดออกจากร่างกาย ต้องผ่านเซลล์ตามลำดับในข้อใด
ก. เซลล์บุผิวของผนังเส้นเลือดฝอย
ข. เซลล์กล้ามเนื้อเรียบของผนังเส้นเลือดฝอย
ค. เซลล์บุผิวของผนังถุงลมปอด
ง. เซลล์กล้ามเนื้อเรียบของผนังถุงลมปอด
 
ก ค
ก ข ค
ก ข ค ง
83 )  จากการส่องดูเม็ดเลือดแดงด้วยกล้องจุลทรรศน์ที่ใช้กำลังขยายของเลนส์ใกล้ตา และเลนส์ใกล้วัตถุต่าง ๆ กันตามตาราง กล้องใดที่เห็นเม็ดเลือดแดงมากที่สุด และเห็นรายละเอียดได้ดีที่สุดตามลำดับ
 
A B
B D
A D
C E
84 )  ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการลำเลียงน้ำตาลที่สร้างจากใบขึ้นไปยังผลอ่อนที่ยอด
 
1
2
3
4
85 )  การเพิ่มขนาดของลำต้นในข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของ vascular cambium
 
ฤาษีผสมและฟักทอง
ผักโขมและข้าวฟ่าง
มะเขือเทศและข้าวโพด
ข้าวและไผ่
86 )  ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับฮอร์โมน
ก. ฮอร์โมนทุกชนิดในร่างกายสร้างมาจากต่อมไร้ท่อ
ข. ADH จากต่อมใต้สมองมีผลไปเพิ่มการดูดน้ำกลับจากท่อของหน่วยไต
ค. อะดรีนาลีนและนอร์อะดรีนาลีนสร้างจากต่อมต่างชนิดกัน
 
ข ค
ก ข ค
87 )  เซลล์เม็ดเลือดขาวในข้อใดมีกลไกกำจัดแอนติเจนเหมือนกัน
ก. PHagocyte
ข. Plasma cell
ค. Killer T-cell
 
ก ข
ข ค
ก ค
ก ข ค
88 )  การแบ่งโพรโทพลาซึมของเซลล์ที่ได้จากการแบ่งเซลล์ในอับเรณูหลังระยะเทโลเฟสII ใช้วิธีการแบ่งเซลล์แบบใดและเป็นขบวนการใด
 
ไมโอซิส การสร้างสปอร์
ไมโอซิส การสร้างเซลล์สืบพันธุ์
ไมโทซิส การสร้างสปอร์
ไมโทซิส การสร้างแกมีโทไฟต์
89 )  ข้อใดเปรียบเทียบสิ่งมีชีวิตพวกเฮเทอโรโทรปกับออโตโทรปถูกต้อง
 
ก ข
ข ค
ก ค
ก ข ค
90 )  หนูทดลองตัวใดที่มีโอกาสเกิดโรคกระดูกพรุนมากที่สุด
 
มีต่อมพาราไทรอยด์ปกติ แต่ขาดวิตามินดี
ถูกตัดต่อมพาราไทรอยด์ทั้งหมด ให้วิตามินดี
ถูกปลูกต่อมพาราไทรอยด์เพิ่มขึ้น 1 คู่ ให้วิตามินดี
ถูกผูกเส้นเลือดทุกเส้นที่นำเลือดออกจากต่อมพาราไทรอยด์ ขาดวิตามินดี
91 )  ปรากฏการณ์ในข้อใดที่เป็นจริงเกี่ยวกับครอสซิงโอเวอร์และรีคอมบิเนชั่นในเซลล์
ก. เกิดขึ้นเฉพาะระยะที่มีการสังเคราะห์ดีเอนเอ
ข. เกิดขึ้นในระยะโปรเฟสI
ค. เกิดขึ้นในเซลล์สืบพันธุ์
 
ก ข
ข ค
92 )  สัตว์ในข้อใดมีอวัยวะใช้หายใจเหมือนกัน
ก. ปลิงน้ำจืด
ข. พลานาเรีย
ค. ลูกน้ำยุง
ง. ปู
 
ก ข
ข ค
ค ง
ก ง
93 )  ข้อใดเป็นอวัยวะเป้าหมายของฮอร์โมน A ก. มดลูก ข. ไต ค. รังไข่ ง. ต่อมน้ำนม
 
ก ข
ข ค
ค ง
ก ง
94 )  ข้อใดเป็นการเคลื่อนย้ายอิเล็กตรอนจากโมเลกุลของน้ำและขบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
 
H_2O rightarrow  P-680rightarrow ตัวนำอิเล็กตรอน rightarrow P-700 rightarrow NADPH
H_2O  rightarrow  P-700  rightarrow ตัวนำอิเล็กตรอน  rightarrow P-680 rightarrow NADPH
H_2O rightarrow  ตัวนำอิเล็กตรอน  rightarrow P-680 rightarrow P-700 rightarrow NADPH
H_2O rightarrow P-680 rightarrow P-700 rightarrow ตัวนำอิเลกตรอน  rightarrow NADPH
95 )  ถ้าลำดับเบสบน mRNA สายหนึ่งเป็น 3' GCA-GCC 5' ลำดับและชนิดของกรดอะมิโนที่แปลมาจากรหัสบท mRNA คือข้อใด
 
cysteine - alanine
threonine - proline
praline - threonine
alanine - alanine
96 )  ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการหายใจของสัตว์
 
งูดินและปลาไหลหายใจด้วยปอด
ดาวทะเลและหอยทากหายใจด้วยเหงือก
แมงดานาและแมงดาทะเลหายใจด้วยท่อลม
ไฮดราและแมงกะพรุนแลกเปลี่ยนก๊าซโดยการแพร่ผ่านผิวหนัง
97 )  ข้อไดเกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาที่ต้องใช้แสงในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
ก. เกิดที่เยื่อหุ้มคลอโรพลาสต์และเยื่อไทลาคลอยด์
ข. เปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็นพลังงานเคมีเก็บไว้ในสารเคมีบางชนิด
ค. มีรงควัตถุที่ทำหน้าที่ที่รับพลังงานแสงอยู่ที่บริเวณเยื่อหุ้มคลอโรพลาสต์และเยื่อไทลาคอยด์
 
ก ข
ก ข ค
98 )  ธาตุในข้อใดที่ต้นกาบหอยแครงได้รับโดยไม่ต้องอาศัยการดูดผ่านทางราก
 
ไนโตรเจน
ฟอสฟอรัส
โพแทสเซียม
ซัลเฟอร์
99 )  ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับปฏิกิริยาไม่ใช้แสงของพืชตามภาพ
 
1
2
3
4
100 )  สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งมีโครโมโซม 3 คู่ และโครโมโซมที่มาจากพ่อและแม่ คือ P Q R และ P’Q’R ตามลำดับสปีชีส์ ก. มีโครโมโซมเป็น PP’QQ’RR โอกาสที่สปีชีส์ ก. จะสร้างเซลล์สืบพันธุ์ที่มีโครโมโซม 2 เส้นมาจากพ่อ และ 1 เส้นมาจากแม่ จะมีค่าเท่าใด
 
1/8
2/8
3/8
4/8