แบบทดสอบ เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์

วิชา : ชีววิทยา ระดับชั้น : มัธยมต้น
จำนวน : 3 ข้อ ผู้เข้าชม : 4,360 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 )  A= นิวเคลียส B= เยื่อหุ้มเซลล์
C= ไซโคพลาสซึม D= ผนังเซลล์
E= คลอโรพลาสต์
ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
 
เซลล์เม็ดเลือดแดงของคนจะพบ A B C
เซลล์เยื่อหอมจะพบ A B C D E
เซลล์เยื่อบุข้างแก้มของคนจะพบ A B C
เซลล์คุมใบว่านกาบหอยจะพบ A B C D
ไม่มีข้อใดถูกต้อง
2 )  จากการตรวจสอบกล้องจุลทรรศน์ในห้องทดลอง พบว่า เลนส์ใกล้วัตถุมีกำลังขยาย 15x และเลนส์ใกล้ตามีกำลังขยาย 5.5x จงหาว่ากำลังขยายของกล้องจุลทรรศน์เป็นเท่าใด
 
82.5 เท่า
74.5 เท่า
41.25 เท่า
20.5 เท่า
127.5 เท่า
3 )  ออร์แกเนลล์ (organelle) ที่พบในเซลล์สัตว์เท่านั้น คืออะไร
 
ร่างแหเอนโดพพลาสซึม (endoplasmic reticulum)
กอลจิบอดิ (golgi body)
ไมโทคอนเดรีย (mitochondria)
เซนทริโอล (centriole)
แวคิวโอล (vacuole)