ข้อสอบเตรียมทหาร

วิชา : อื่นๆ ระดับชั้น : ทั่วไป
จำนวน : 1 ข้อ ผู้เข้าชม : 3,139 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 )  1.(รร.นอ.48) กำหนดจุด P (t, 2) และ Q (41, t) เป็นจุด 2 จุด ที่มีพิกัดสอดคล้องกับสมการ
พาราโบลา x = ay2 สมการเส้นตรง PQ คือสมการใด
 
1. 4x – 3y – 2 = 0
2. 4x – 3y + 2 = 0
3. 4x + 2y – 3 = 0
4. 4x + 3y + 2 = 0
5. 4x + 5y – 2 = 0