แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง เครื่องมือและเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์

วิชา : สังคม ฯ ระดับชั้น : มัธยมปลาย
จำนวน : 20 ข้อ ผู้เข้าชม : 17,915 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 )  แผนที่ที่ใช้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับสภาพลมฟ้าอากาศประจำวัน โดยเตือนภัยจากพายุให้ชาวประมงรับทราบจัดว่าเป็น แผนที่ประเภทใด
 
แผนที่ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ
แผนที่อ้างอิง
แผนที่อากาศประจำวัน
แผนที่บรรยากาศ
2 )  แผนที่ประชากร แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการกระจายของประชากรในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ควรแสดงด้วยวิธีใด
 
แผนที่ภูมิทัศน์ ( Landscape Map )
แผนที่จุด ( Dot Map )
แผนที่ดิจิตอล ( Digital Map )
ใช้เส้นชั้นความสูง ( Contour Line)
3 )  ข้อใด ไม่ใช่ แผนที่รัฐศาสตร์ของประเทศไทย
 
แสดงข้อมูลเกี่ยวกับจุดยุทธศาสตร์บริเวณชายแดน
จัดทำเป็นรูปล่ม (Atlas) รวบรวมข้อมูลครบถ้วน
แสดงพื้นที่ในความรับผิดชอบของเทศบาล
แสดงเส้นกั้นอาณาเขตของประเทศ
4 )  การบอกทิศในแผนที่ต้องอาศัยทิศหลัก 3 ชนิด อยากทราบว่าทิศเหนือประเภทใด จะยึดถือตามแนวเส้นเมอริเดียนตามค่าลองติจูดที่ใช้ไปยังขั้วโลกเหนือ
 
ทิศเหนือจริง
ทิศเหนือกริด
ทิศเหนือแม่เหล็ก
ทิศเหนือเอียงตามแกนโลก
5 )  องค์ประกอบของแผนที่ในข้อใด ทำให้ทราบว่าตำแหน่งที่ตั้งของเกาะภูเก็ตอยู่ในตำแหน่งละติจูดและลองติจูดใด
 
เครื่องหมายชี้ทิศในแผนที่
ค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ในแผนที่
แผนภาพเดคลิเนชั่น ( Declination )
การบอกทิศแบบอะซิมุท ( Azimuth )
6 )  ถ้าต้องการทำเหมืองแร่ ควรใช้แผนที่ประเภทใดเหมาะสมที่สุด
 
แผนที่แสดงเส้นทางคมนาคมทางอากาศ
แผนที่แสดงเขตเกษตรเศรษฐกิจ
แผนที่แสดงการตั้งถิ่นฐานของประชากร
แผนที่โครงสร้างทางธรณี
7 )  แผนที่แสดงที่ตั้งแหล่งทรัพยากรนันทนาการในทุกภูมิภาคของประเทศไทย จัดว่าเป็นแผนที่เฉพาะเรื่อง ประเภทใด
 
แผนที่รัฐกิจ
แผนที่ภูมิทัศน์
แผนที่บรรยากาศ
แผนที่วัตถุประสงค์พิเศษ
8 )  ถ้าต้องการค้นหาเมืองหลวงของประเทศต่างๆ ควรใช้แผนที่ในข้อใด
 
แผนที่ประชากร
แผนที่การใช้ที่ดิน
แผนที่รัฐศาสตร์
แผนที่ภูมิประเทศ
9 )  ถ้าต้องการศึกษาการตั้งถิ่นฐานของประชากร ควรใช้แผนที่ลักษณะใด
 
แผนที่เก่า
แผนที่ภูมิทัศน์
แผนที่ประชากร
แผนที่ภูมิภาค
10 )  ข้อใด เป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ประเภทให้ข้อมูลสารสนเทศที่ต้องนำมาวิเคราะห์และแปลความหมาย
 
เข็มทิศและกล้องวัดระดับพื้นที่
เครื่องวัดน้ำฝนและเทอรโมมิเตอร์
รูปถ่ายทางอากาศและภาพจากดาวเทียม
แผนที่แสดงเขตการปกครองของประเทศ
11 )  ข้อใดอธิบายความหมายและการทำงานของกระบวนการ “รีโมตเซนซิง “ ( Remote Sensing ) ในแง่ปัจจุบันผิดความจริง
 
การจัดส่งดาวเทียมไทยคม 3 ขึ้นไปโคจรในอวกาศ
การวิเคราะห์และแปลความหมายของภาพจากดาวเทียม
การบันทึกข้อมูลของพื้นที่เป้าหมายในระยะไกลโดยใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นสื่อ
การบันทึกภาพวัตถุในระยะไกลของดาวเทียมและส่งสัญญาณกลับมายังสถานีรับภาคพื้นดิน
12 )  อุปกรณ์ที่ใช้ศึกษาวิเคราะห์รูปถ่ายทางอากาศ เพื่อพิจารณาความสูงต่ำของลักษณะภูมิประเทศในพื้นที่แห่งหนึ่ง คือข้อใด
 
กล้องสามมิติ ( Stereoscope )
กล้องวัดระดับ ( Telescope )
เครื่องไฮโกรมิเตอร์ ( Hygrometer )
เครื่องไซโครมิเตอร์ ( Psychrometer )
13 )  รูปถ่ายทางอากาศเป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่นำมาใช้ประโยชน์โดยตรงในด้านใด
 
การวางแผนพัฒนาการใช้ที่ดิน
เชื่อมโยงกับสัญญาณถ่ายทอดทางดาวเทียม
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด
ศึกษาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรง
14 )  กรมอุตุออกประกาศเตือนเรื่องพายุไต้ฝุ่น “ มุ่ยฟ้า “ ทำให้เจ้าหน้าที่สถานีตรวจอากาศตามชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย ต้องคอยสังเกตเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ประเภทใดมากที่สุด
 
เครื่องวัดน้ำฝน ( Rain Gauge )
เครื่องไฮโกรมิเตอร์ ( Hygrometer )
เครื่องแอนนิมอมิเตอร์ ( Anemometer )
เครื่องแอนิรอยด์ ( Aneroid )
15 )  ในปัจจุบัน ภาพจากดาวเทียม ( Satellite Imagery ) ใช้ประโยชน์ในวงการใดกว้างขวางที่สุด
 
การศึกษาด้านธรณีวิทยา
การทหารและความมั่นคงของประเทศ
การศึกษาด้านโครงการอวกาศ
การสำรวจแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ
16 )  ภาพจากดาวเทียม โดยใช้ “ กระบวนการ รีโมตเซนชิง ( Remote Sensing ) “ เป็นระบบการทำงานที่ต้องอาศัยปัจจัยสำคัญข้อใด
 
ความเร็วของแสง
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นสื่อ
ความหนาแน่นของมวลอากาศ
การสะท้อนของรังสีอัลตราไวโอเลต
17 )  ข้อใดอธิบายความหมายของ “ ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ “ หรือ GIS ไม่ถูกต้อง
 
การรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลทางภูมิศาสตร์โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์
การวิเคราะห์ข้อมูลทางภูมิศาสตร์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
การเรียกข้อมูลทางภูมิศาสตร์จากระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ศึกษา
การใช้คลื่นสัญญาณดาวเทียมบอกตำแหน่งเรือรบในมหาสมุทร
18 )  การนำข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ GIS มาใช้พัฒนางานราชการเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2516 ข้อใด
 
การวิเคราะห์สาเหตุการเกิดไฟไหม้ป่า / กรมป่าไม้
การศึกษาระบบนิเวศวิทยาของพื้นที่ป่าชายเลน / กรมป่าไม้
การประเมินสภาพการสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ / กรมป่าไม้
การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่ปลูกฝิ่นทางภาคเหนือของประเทศ / สำนักงาน ป.ป.ส.
19 )  หน่วยงานของรัฐได้นำข้อมูล GIS จากเหตุการณ์ใด มาใช้เป็นกรณีศึกษาเพื่อหาทางป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากพายุฝน น้ำท่วมฉับพลัน และแผ่นดินถล่ม
 
เหตุการณ์ที่หมู่บ้านน้ำก้อ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ.2544
เหตุการณ์ที่ตำบลกระทูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2531
เหตุการณ์วาตภัยจากพายุไต้ฝุ่นเกย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร พ.ศ.2532
เหตุการณ์วาตภัยจากพายุโซนร้อนแฮเรียต แหลมตะลุมพุก จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2506
20 )  GIS คือข้อใด
 
ระบบนำวิถีขีปนาวุธ
ระบบสื่อสารโทรศัพท์ไร้สาย
ระบบนำร่องดาวเทียมโทรคมนาคม
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์