ข้อสอบเอ็นทรานซ์ เคมี มีนาคม 2545

วิชา : เคมี ระดับชั้น : มัธยมปลาย
จำนวน : 40 ข้อ ผู้เข้าชม : 15,185 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 )  ปรากฏการณ์ข้อใดที่คายพลังงาน
 
ทาแอลกอฮอล์บริเวณผิวหนังแล้วรู้สึกเย็น
เทไนโตรเจนเหลวบนพื้นเวทีเพื่อให้เกิดควันขาว
ใส่เม็ดเกลือบนน้ำแข็งในถังทำไอศกรีมทำให้อุณหภูมิต่ำกว่า 0^0C
การเกิดหยดน้ำเกาะที่กระจกด้านนอกห้องที่เปิดเครื่องปรับอากาศ
2 )  แก๊สชนิดหนึ่งหนัก 3.20 g มีปริมาตร 2.00 dm^3 ที่อุณหภูมิ 27^0C ความดัน 0.5 atm แก๊สนี้มีมวลโมเลกุลเท่าใด
 
22.4
39.4
78.8
157.6
3 )  ภาชนะ A B C และ D ทำด้วยแก้วทนความดัน X Y และ Z เป็นลิ้นปิด – เปิด ระหว่างภาชนะในภาชนะ A และ B บรรจุแก๊ส N_2 และ O_2 ตามลำดับ ส่วนภาชนะ C และ B เป็นสุญญากาศ ข้อความใดถูกต้อง
 
จำนวนโมเลกุลของแก๊ส N_2 ในภาชนะ A เท่ากับจำนวนโมเลกุลของแก๊ส O_2 ในภาชนะ B
เมื่อเปิดลิ้น X ปล่อยให้แก๊ส O_2 และ N_2 ผสมกันที่อุณหภูมิ 27^0C ความดัน 1 atm ที่ภาวะสมดุล จำนวนโมเลกุลของแก๊สในสองภาชนะจะเท่ากัน
เมื่อเปิดลิ้น Z ที่อุณหภูมิ 27^0C ความดันของแก๊สในภาชนะ C จะเพิ่มขึ้น ส่วนในภาชนะ B จะลดลง
เปิดลิ้น Y และ Z ที่อุณหภูมิและความดันคงที่ ที่ภาวะสมดุลความหนาแน่นของแก๊สในภาชนะ D จะมากกว่า C
4 )  พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้
สาร

มวลโมเลกุล
ความเข้มข้นในน้ำ
จุดเยือกแข็งของสารละลาย,^0C

เอทิลแอกอฮอล

46

10%  โดยมวล

a
น้ำตาลทราย
342
3  g  ในน้ำ  25  cm^3
b
เอทิลีนไกลคอล
62
40%  โดยมวล
c
ยูเรีย
60
4  g  ในน้ำ  15 cm^3
d


การเรียงลำดับจุดเยือกแข็งของสารละลายในข้อใดถูกต้อง
 
a > b > c > d
b > a > d > c
c > d > a > b
d > c > b > a
5 )  . ณ อุณหภูมิหนึ่ง A สลายตัวให้ B ร้อยละ 90 โดยน้ำหนัก ใช้เวลา 40 นาที เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น 10^0C อัตราการสลายตัวจะเพิ่มขึ้น 2 เท่า ถ้าต้องการให้ A สลายตัวได้ร้อยละ 90 โดยน้ำหนักในเวลาเพียง 10 นาที จะต้องเพิ่มอุณหภูมิขึ้นกี่องศาเซลเซียส
 
10
20
30
40
6 )  ณ เวลาต่าง ๆ เมื่อปล่อยให้ปฏิกิริยาเกิดตามปกติ และเมื่อทำการทดลองใหม่โดยการเดินสาร X สาร Y สาร Z เข้าไป พบว่าหลังการทดลอง ปริมาณของ X Y และ Z ไม่เปลี่ยนแปลง เมื่อนำผลการทดลองที่ได้มาเขียนกราฟเปรียบเทียบกันจะได้ดังนี้ ผู้ทดลองสรุปผลได้ว่า ก. เมื่อเติมสาร X สาร Y และสาร Z เข้าไปแล้ว อุณหภูมิเมื่อเติม Z > เมื่อเติม Y > เมื่อเติม Z ข. X, Y และ Z เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ค. ประสิทธิภาพการเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาของ Z > Y > X ข้อสรุปใดถูก
 
ก และ ข เท่านั้น
ข และ ค เท่านั้น
ก และ ค เท่านั้น
ก ข และ ค
7 )  ในการศึกษาอัตราของปฏิกิริยา 2A + 3B rightarrow C ได้ข้อมูลดังตาราง ข้อใดถูก
 
อัตราการเกิดสาร C > อัตราการสลายตัวของสาร A > อัตราการสลายตัวของสาร B
x_1 = 15, x_2 = 13, x_3 = 12
อัตราการสลายตัวของ A ในช่วงเวลา 0 – 2 นาที มีค่าเป็น 3 เท่าของอัตราการเกิด C ในช่วงเวลา 2 – 4 นาที
y_1 = 3, y_2 = 5, y_3 = 6
8 )  ณ อุณหภูมิหนึ่งปฏิกิริยา 2SO_2(g) + O_2(g) rightleftharpoons 2SO_3(g) มีค่าคงที่สมดุลเท่ากับ 100 ถ้าความเข้มข้นของ SO_2 และ SO_3 ที่ภาวะสมดุลนี้มีค่าเท่ากัน ความเข้มข้นของ O_2 ที่ภาวะสมดุลมีค่ากี่โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตร
 
0.001
0.005
0.01
0.02
9 )  พิจารณาสมดุลของปฏิกิริยา A(aq) + B(aq) rightleftharpoons C(aq)
นำ A 1 mol และ B 2.5 mol ละลายในน้ำแล้วทำให้ปริมาตรของสารละลายเป็น 0.5 dm^3 เมื่อปฏิกิริยาเข้าสู่ภาวะสมดุล พบว่าความเข้มข้นของ A เท่ากับ 1 mol dm^{-3} ถ้าทดลองใหม่โดยเริ่มจากการละลาย C 0.5 โมล ในน้ำแล้วทำให้ปริมาตรสารละลายเป็น 0.25 dm^3 เมื่อระบบเข้าสู่ภาวสมดุล C มีความเข้มข้นกี่โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตร
 
0.54
0.59
1.41
1.46
10 )  NH_3(g) rightleftharpoons NO_2(g) + H_2O(g) + พลังงาน (สมการยังไม่ดุล)
ถ้านำแก๊ส NH_3 และแก๊ส O_2 มาทำปฏิกิริยาแล้วปล่อยให้เข้าสู่ภาวะสมดุล ข้อใดถูก
 
เมื่อเพิ่มความดันจะไม่มีผลต่อภาวะสมดุลของระบบ
ถ้านำภาชนะที่ทำปฏิกิริยานี้ไปแช่ในน้ำแข็ง ระบบจะปรับตัวทำให้ปริมาณ NH_3 และ O_2 เพิ่มขึ้น
การเพิ่มจำนวนโมเลกุลของ NH_3 ระบบจะปรับตัวทำให้มีจำนวนโมเลกุลของ NO_2 และ H_2O มากขึ้น
เมื่อเพิ่มอุณหภูมิ จะไม่ทำให้ค่าคงที่สมดุลของระบบเปลี่ยนแปลง
11 )  พิจารณาปฏิกิริยาต่อไปนี้
aHNO_3(aq) + bCu(s) rightarrow cCu(NO_3)_2(aq) + dNO(g) + eH_2O(l)
a, b, c, d และ e มีค่าเท่าใด

a
b
c
d
e
1.
4
2
2
1
2
2.
6
2
2
2
3
3.
8
3
3
2
4
4.
12
3
3
2
6
 
1
2
3
4
12 ) 
กำหนดให้

E^O� , V

A^{2+}(aq) + 2e^- rightarrow A(s)

-2.70

B^+(aq) + e^- rightarrow B(s)
-1.70
C^{3+}(aq) + 3e^- rightarrow C(s)
+1.50
D^{2+}(aq) + 2e^- rightarrow D(s)
+1.75


พิจารณาแผนภาพเซลล์ต่อไปนี้

เซลล์ที่� 1

A(s)/A^{2+}(aq)//B^+(aq)/B(s)
เซลล์ที่� 2
C(s)/C^{3+}(aq)//B^+(aq)/B(s)
เซลล์ที่� 3
D(s)/D^{2+}(aq)//C^{3+}(aq)/C(s)
เซลล์ที่� 4
A(s)/A^{2+}(aq)//D^{2+}(aq)/D(s)


เซลล์ใดจะมีอิเล็กตรอนเคลื่อนที่จากแอโนดไปยังแคโทด
 
เซลล์ที่ 1 และเซลล์ที่ 2
เซลล์ที่ 2 และเซลล์ที่ 3
เซลล์ที่ 3 และเซลล์ที่ 4
เซลล์ที่ 1 และเซลล์ที่ 4
13 )  เมื่อจุ่มโลหะลงในสารละลายได้ผลตามตารางโลหะ

สารละลาย (1 M)
ผลการทดลอง
Pb
CuSO_4
สีของสารละลายจางจง
Al
CuSO_4
สีของสารละลายจางจง
Al
Pb(NO_3)_2
มีโลหะเกาะที่ผิว� Al
Cu
AgNO_3
มีโลหะเกาะที่ผิว� Cu

การเรียงลำดับความสามารถในการเป็นตัวออกซิไดซ์ของไอออนของโลหะจากมากไปน้อย ข้อใดถูก
 
Pb^{2+} > Al^{3+} > Cu^{2+} > Ag^+
Cu^{2+} > Pb^{2+} > Ag^+ > Al^{3+}
Ag^+ > Cu^{2+} > Pb^{2+} > Al^{3+}
Al^{3+} > Pb^{2+} > Cu^{2+} > Ag^+
14 )  การศึกษาปฏิกิริยาการสลายตัวของน้ำโดยใช้ไฟฟ้า ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเป็นดังนี้ 2H_2O(l) rightarrow 2H_2(g) + O_2(g) เนื่องจากน้ำเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ไม่ดี จึงจำเป็นต้องเติมสารละลายอิเล็กโทรไลต์ลงไป ถ้ามีอิเล็กโทรไลต์ 4 ชนิด คือ Na_2SO_4, Na_2S_2O_3, Na_2S, NaI ควรเลือกใช้อิเล็กโทรไลต์ตัวใดจึงจะเหมาะสม ข้อใดถูก
 
Na_2SO_4 เนื่องจาก SO_4^{2-} ให้อิเล็กตรอนยากที่สุด
Na_2S_2O_3 เนื่องจาก S_2O_3^{2-} ถูกออกซิไดซ์ง่ายและให้ไอออนที่ช่วยนำไฟฟ้าได้
Na_2S เนื่องจาก S^{2-} ถูกออกซิไดซ์ง่ายให้กำมะถันซึ่งสามารถแยกออกได้ง่าย
NaI เนื่องจาก I^- เสียอิเล็กตรอนง่ายจึงช่วยให้อิเล็กโทรลิซิลเกิดขึ้นได้ง่าย
15 )  การละลายของสาร x, y และ z ในตัวทำละลาย A และ B เป็นดังนี้
สาร
ปริมาณการละลาย(mg/cm^3)

ตัวทำละลาย  A

ตัวทำละลาย B
x
15

15

y
0.1
40
z
25
10


นำสารละลายผสมที่มี x, y และ z มาทำการแยกโดยวิธีการโครมาโทการฟีแบบกระดาษ ใช้ A และ B ในอัตรา 1 : 1 โดยปริมาตร เป็นตัวทำละลาย ถ้าการดูดซับของสาร x, y และ z ใกล้เคียงกัน การเปรียบเทียบค่า R_f ของสารทั้งสาม ข้อใดถูกต้อง
 
x > y > z
y > z > x
z > x > y
z > y > x
16 )  กำหนดให้


ไอโซโทป
มวลอะตอม ปริมาณไอโซโทป(ร้อยละ)

^1X

1
99
^2X
2
1
^{10}Y
10
20
^{11}Y
11
80

ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับสาร X_{14}Y_{10}
 
สารนี้ 50 โมเลกุลมีมวลเฉลี่ยเท่ากับ 1.01 x 10^{-20} g
สารนี้ 0.3 mol หนัก 35 g
มวลโมเลกุลของสารนี้เท่ากับ 125
สารนี้มีธาตุ Y อยู่ร้อยละ 90 โดยมวล
17 )  ฟรีออน – 12 (CCl_2F_2) เป็นแก๊สที่ใช้ในเป็นสารทำความเย็นในตู้เย็น ซึ่งเตรียมจากปฏิกิริยาต่อไปนี้
CCl_4 + SbF_3 rightarrow CCl_2F_2 + SbCl_3 (สมการยังไม่ดุล)
ถ้า CCl_4 154 g ทำปฏิกิริยากับ SbF_3 107.4 g จะเกิดฟรีออน-12 กี่กรัม
 
73
109
121
218
18 )  . แก๊สผสมประกอบด้วย N_2 และ CO_2 หนัก 12.8 g บรรจุในภาชนะขนาด 2 dm^3 เมื่อผ่านแก๊สผสมนี้ลงในสารละลาย NaOH ปรากฏว่าสารละลาย NaOH มีน้ำหนักเพิ่มขึ้น 4.4 g แก๊สผสมนี้ประกอบด้วย N_2 ร้อยละเท่าใดโดยปริมาตร
(แนะนำ : NaOH สามารถทำปฏิกิริยากับ CO_2 เกิดผลิตภัณฑ์ Na_2CO_3)
 
25
34
65
75
19 )  ปฏิกิริยา
Ba(NO_3)_2(aq) + Na_2SO_4(aq) rightarrow BaSO_4(s) + NaNO_3(aq) (สมการยังไม่ดุล)
นักเรียนคนหนึ่งเตรียมสารละลาย 2 ชนิดดังนี้

1. ละลาย Ba(NO_3)_2 104.4 g ในน้ำจนได้สารละลาย 1 dm^3

2. ละลาย Na_2SO_4 14.2 g ในน้ำจนได้สารละลาย 1 dm^3

ถ้าต้องการได้สารละลาย NaNO_3 เข้มข้น 0.16 mol dm^{-3} ปริมาตร 500 cm^3 จะต้องใช้สารละลาย Ba(NO_3)_2 และสารละลาย Na_2SO_4 อย่างละกี่ลูกบาศก์เซนติเมตร ตามลำดับ
 
100, 4000
200, 300
300, 200
400, 100
20 )  สารละลายในข้อใดมี pH สูงที่สุด
 
BOH 0.02 mol dm^{-3}, K_b ของ BOH = 5 x 10^{-7}
NH_3 0.1 mol dm^{-3} 250 cm^3 ผสมกับ HCl 0.1 mol dm^{-3} 5 cm^3 , Kb ของ NH_3 = 2 x 10^{-5}
Na_2SO_4 2 g ในน้ำ 100 cm^3 , K_b ของ SO_4^{2-} = 9.8 x 10^{-13}
NaCN 10^{-3} mol dm^{-3},K_b ของ CN^- = 2.5 x 10^{-5}
21 )  จากข้อมูลต่อไปนี้

อินดิเคเตอร์

ช่วง pH  ที่เปลี่ยนสี

สีที่เปลี่ยน

A
8.1 - 9.7
เหลือง – น้ำเงิน
B
4.4 – 6.0
แดง – เหลือง


ในการไทเทรตสารละลาย NH_3 ที่ไม่ทราบความเข้มข้น 25.0 cm^3 ด้วยสารละลาย HCl เข้มข้น 0.10 mol/dm^3 ที่จุดยุติใช้สารละลาย HCl 25.0 cm^3 การเลือกอินดิเคเตอร์ที่เหมาะที่สุดในการไทเทรต และการเปรียบสีของอินดิเคเตอร์ที่จุดยุติ
(กำหนด log5 = 0.7, log7 = 0.8, K_a ของ NH_4^+ = 5.0 x 10^{-10}, K_b ของ NH_3 = 2.0 x 10^{-5} )อินดิเคเตอร์

การเปลี่ยนสี

1.

A

เหลือง  rightarrow  น้ำเงิน

2.
A
น้ำเงิน  rightarrow  เหลือง
3.
B
แดง  rightarrow  เหลือง
4.
B
เหลือง  rightarrow  แดง
 
1
2
3
4
22 )  ถ้าใช้สมบัติการนำไฟฟ้าของสารละลายอิเล็กโทรไลต์เพื่อหาจุดสมมูลในการไทเทรตหาความเข้มข้นของ Ba(OH)_2 ด้วยสารละลายมาตรฐาน H_2SO_4 ปฏิกิริยาเกิดดังสมการ
Ba(OH)_2(aq) + H_2SO_4(aq) rightarrow BaSO_4(s) + H_2O(l) (สมการยังไม่ดุล)
กำหนดให้ แกน x แสดงปริมาตรของสารละลายมาตรฐาน H_2SO_4 ที่ใช้
แกน y แสดงการนำไฟฟ้าของสารละลาย
และ a แสดงจุดสมมูล
ควรได้กราฟของการไทเทรตในลักษณะใด
 
23 )  พิจารณาสารละลายต่อไปนี้
ก. ละลาย KCl 1 mol และ HCl 1 mol ในน้ำปริมาตร 1 dm^3
ข. ละลาย NaOH 0.5 mol และ CH_3COOH 1 mol ในน้ำปริมาตร 1 dm^3
ค. ผสม HCl เข้มข้น 1.00 mol dm^{-3} ปริมาณ 40.00 cm^3 กับ KOH เข้มข้น 2.00 mol dm^{-3} ปริมาตร 20.05 cm^3
ง. ผสม HCl เข้มข้น 1.00 mol dm^{-3} ปริมาตร 50.00 cm^3 กับ CH_3COONa เข้มข้น 1.00 mol dm^{-3} ปริมาตร 25.00 cm^3
สารละลายผสมในข้อใดเป็นกรด และไม่ใช่สารละลายบัฟเฟอร์
 
ก และ ข เท่านั้น
ก และ ง เท่านั้น
ก ข และ ง
ข ค และ ง
24 )  กำหนดเลขอะตอมของธาตุดังนี้ A = 13, B = 19, C = 20, D = 12 การเรียงลำดับขนาดอะตอมในข้อใดถูก
 
B > C > D > A
B > C > A > D
C > A > B > D
C > B > A > D
25 )  . เมื่อนำ CO_2, N_2O_5, SO_2 หรือ Na_2O มาละลายน้ำ สารละลายที่ได้จะมีค่า pH ต่างกันการเรียงลำดับ pH ของสารละลายของสารประกอบออกไซด์จากมากไปน้อยข้อใดถูก
(กำหนดให้สารละลายเหล่านี้มีความเข้มข้น 1 mol dm^{-3} ค่า K_{a_1} ของ H_2CO_3 = 4.4 x 10^{-7} และค่า K_{a_1} ของ H_2SO_3 = 1.3 x 10^{-2})
 
N_2O_5, SO_2, CO_2, Na_2O
N_2O_5, CO_2, SO_2, Na_2O
Na_2O, CO_2, SO_2, N_2O_5
Na_2O, SO_2, CO_2, N_2O_5
26 )  สารประกอบคลอไรด์ของธาตุ A มีสูตร ACl_2 และมีสีฟ้าอมเขียว เมื่อนำมาละลายน้ำแล้วเติมสารละลายแอมโมเนียจะเกิดตะกอนสีฟ้าของ A(OH)_2 ซึ่งเมื่อเติมสารละลายแอมโมเนียมากขึ้นตะกอนจะละลายให้สารละลายสีน้ำเงินเข้ม A ควรอยู่ตำแหน่งใดในตารางธาตุ
 
คาบ 3 หมู่ IIA
คาบ 3 หมู่ IIIA
คาบ 4 หมู่ IB
คาบ 4 หมู่ IIIB
27 )  จากกราฟต่อไปนี้
จะต้องใช้เวลากี่นาที ^{223}_{87}Fr หนัก 20.0 g จึงจะสลายตัวเหลือ 1.25 g
 
50
80
100
120
28 )  ข้อความใดที่เป็นสมมุติฐานของนีลส์โบร์เกี่ยวกับโครงสร้างอะตอม
 
ธาตุทุกชนิดมีสเปกตรัมที่เฉพาะตัว
อิเล็กตรอนจะเปลี่ยนระดับพลังงานเมื่อมีการดูดหรือคายพลังงาน
ธาตุหนึ่งชนิดอาจมีอนุกรมสเปกตรัมได้มากกว่า 1 ชุด
พลังงานที่อิเล็กตรอนดูดหรือคายต้องมีค่าที่เฉพาะแน่นอน
29 )  กำหนดค่า IE_1 – IE_5(eV) ของธาตุสมมติ A, D , M, Q, X และ Z ดังตาราง

ธาตุ
IE_1
IE_2
IE_3
IE_4
IE_5
A

8.2

16.3

33.5

45.1

166

D
4.3
31.8
45.8
61.0
82.7
M
5.1
47.3
71.7
98.9
138.4
Q
11.3
24.4
47.9
64.5
391
X
6.0
18.8
28.4
120
154
Z
8.3
25.2
37.9
259
339


ถ้าธาตุข้างต้นนี้มีเลขอะตอม 5, 6, 11, 13, 14 และ 19 ข้อใดระบุเลขอะตอมของธาตุได้ถูกต้อง


ข้อ
เลขอะตอม
5
6
11
13
14
19
1
M
D
Z
X
Q
A
2
A
D
M
Q
X
Z
3
X
Z
D
Z
Q
M
4
Z
Q
M
X
A
D
 
1
2
3
4
30 )  เมื่อนำสารประกอบไอออนิก MX มาละลายน้ำมีกระบวนที่เกี่ยวข้อดังนี้


พลังงานที่เกี่ยวข้อง

MX(s) rightarrow M^+(g) + X^-(g)

E_1

M^+(g) + X^-(g) rightarrow M^+(aq) + X^-(aq)
E_2


ข้อสรุปใดถูก
 
เมื่อนำ MX ละลายน้ำแล้วเกิดความร้อนขึ้น แสดงว่า E_1 > E_2
ถ้า E_1 > E_2 แสดงว่า MX ไม่ละลายน้ำ
ถ้า E_1 = E_2 แสดงว่า MX ไม่ละลายน้ำ
ความสามารถในการละลายน้ำของ MX ไม่ขึ้นกับค่า E_1 และ E_2
31 )  จากข้อมูลต่อไปนี้ ในการเกิด N_2H_4(g) จากปฏิกิริยาต่อไปนี้ H_2(g) + N_2(g) rightarrow N_2H_4(g) (สมการยังไม่ดุล) จะมีการดูดหรือคายพลังงานกี่กิโลจูลต่อโมล
 
คายพลังงาน 80
ดูดพลังงาน 80
ดูดพลังงาน 700
คายพลังงาน 700
32 )  พิจารณาข้อความต่อไปนี้
ก. เลขออกซิเดชันของ Xe ใน XeF^+_5 , XeOF_4, XeF_8^{2-} และ HXeO^-_4 มีค่าเท่ากับ +6
ข. XeF_6 มีรูปร่างเป็นทรงแปดหน้า และ Xe ไม่มีอิเล็กตรอนคู่โดเดี่ยว
ค. อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวที่ Xe ของ XeF_2 และ XeF^+_3 เท่ากัน
(กำหนดเลขอะตอม Xe = 54)
ข้อใดถูก
 
ก เท่านั้น
ก และ ข เท่านั้น
ข และ ค เท่านั้น
ก ข และ ค
33 )  สารอินทรีย์อิ่มตัวชนิดหนึ่งประกอบด้วยธาตุ 3 ชนิด จากการวิเคราะห์พบว่ามีคาร์บอนและไฮโดรเจนเป็น 35.29% และ 5.88% ตามลำดับที่เหลือเป็นธาตุเฮโลเจน สูตรเอ็มพิริคัล และสูตรโมเลกุลที่เป็นไปได้ของสารนี้เป็นไปตามข้อใด
 
สูตรเอ็มพิริคัล C_4H_8Br สูตรโมเลกุล C_4H_8Br
สูตรเอ็มพิริคัล C_4H_8Br สูตรโมเลกุล C_8H_{16}Br_2
สูตรเอ็มพิริคัล C_4H_8I สูตรโมเลกุล C_4H_8I
สูตรเอ็มพิริคัล C_4H_8I สูตรโมเลกุล C_4H_{16}I_2
34 )  สารประกอบ C_6H_{13}Br เกิดไอโซเมอร์ได้ 3 ไอโซเมอร์ ไฮโดรคาร์บอนของสารประกอบนี้มีสูตรโมเลกุลเป็น C_6H_{14} จะมีสูตรโครงสร้างตามข้อใด
 
35 )  สาร X และ Y มีสูตรโมเลกุล C_5H_8O_2 เหมือนกัน ทำการทดสอบได้ผลดังตาราง ข้อใดควรเป็นสูตรโครงสร้างของสาร X และ สาร Y ตามลำดับ
 
36 )  . พิจารณาชนิดของปฏิกิริยาของสารอินทรีย์ต่อไปนี้ ก. ข. ค. CH_3CH_2OH + Na rightarrow CH_3CH_2ONa + frac{1}{2}H_2 ง. ข้อใดไม่ใช่ชนิดของปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น
 
การแทนที่
การเติม
การสปอนนิฟิเคชัน
พอลิเมอร์ไรเซชัน
37 )  สารในข้อใดเป็นไดเพปไทด์
 
38 )  ข้อความต่อไปนี้ข้อใดผิด
 
แป้งเป็นพอลิเมอร์ธรรมชาติประเภทโฮโมพอลิเมอร์
โปรตีนเป็นพอลิเมอร์ธรรมชาติประเภทโคพอลิเมอร์
พอลิไวนิลแอลกอฮอล์เป็นพอลิเมอร์สังเคราะห์ที่ละลายน้ำได้
พอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ (LDPE) มีโครงสร้างแบบร่างแหจึงยืดหยุ่นได้
39 )  ในการผลิตเกลือสินเธาว์ข้อใดไม่ใช่ปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม
 
ทำให้ปริมาณ Ca^{2+}, Mg^{2+}, SO^{2-}_4 และ CO_3^{2-} ในดินเพิ่มขึ้น
ต้องใช้ปริมาณน้ำจืดจำนวนมาก ทำให้ขาดแคลนน้ำจืด
เกลือสินเธาว์ขาดธาตุไอโอดีนทำให้ไม่เหมาะที่จะบริโภค
เกิดการยุบตัวของพื้นดินบริเวณที่มีการผลิตเกลือและน้ำเกลือบาดาล และชั้นเกลือหิน
40 )  พิจารณาประโยชน์ของธาตุ A, B, C และ D ซึ่งเป็นธาตุในธาตุที่ 4 ของตารางธาตุต่อไปนี้
ก. ธาตุ A เป็นองค์ประกอบสำคัญในเลือดของปลาหมึก แมงป่องและหอยโข่ง
ข. ธาตุ B เมื่ออยู่ในสารประกอบซัลเฟตในยิปซัม
ค. ถ้าร่างกายขาดธาตุ C ผิวจะหยาบกร้าน เป็นโรคเหน็บชา เจริญเติบโตช้า
ง. นิยมใช้ธาตุ D เคลือบผิวโลหะให้เป็นเงางามและไม่ผุกร่อน
ธาตุ A, B, C และ D น่าจะเป็นธาตุในข้อใดตามลำดับ
 
Cu Ca Zn Cr
Fe Ca Co Cr
Co Cr Ni Cu
Fe Zn Ca Ni