เก็งข้อสอบ O-NET, A-NET สังคมศึกษา 3

วิชา : สังคม ฯ ระดับชั้น : มัธยมปลาย
จำนวน : 42 ข้อ ผู้เข้าชม : 10,153 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 )  กิจกรรมใดที่ถือว่าเป็นการปฏิวัติทางเศรษฐกิจครั้งแรกของมนุษย์
 
การประดิษฐ์คันไถ
การตั้งถิ่นฐานและเพาะปลูก
การใช้เครื่องจักรในระบบการผลิต
การประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้ด้วยโลหะ
2 )  ข้อใดคือขั้นตอนแรกของวิธีการทางประวัติศาสตร์
 
การค้นหาข้อมูล และ รวบรวมหลักฐาน
การตั้งคำถาม และ กำหนดประเด็นของการศึกษา
การอธิบายที่มีเหตุผล และ มีคำตอบที่ชัดเจน
การแสวงหาความหมาย และ ความสัมพันธ์ของข้อมูล
3 )  ภายหลักการปฏิวัติโค่นล้มราชวงศ์ชิง จีนได้เปลี่ยนการปกครองไปสู่ระบอบใด
 
ระบอบสังคมนิยม
ระบอบเผด็จการทางทหาร
ระบอบคอมมิวนิสต์
ระบอบประชาธิปไตย
4 )  โครงสร้างการแบ่งอำนาจในรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1787 ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดของนักปรัชญาคนใด
 
รุสโซ
วอลแตร์
จอห์น ล็อก
มองเตสกิเออ
5 )  ข้อใดคือความหมายที่แท้จริงของสงครามเย็น
 
การแบ่งกลุ่มประเทศพันธมิตร และกลุ่มประเทศอักษะ
การต่อสู้ระหว่างอุดมการณ์ประชาธิปไตยกับ อุดมการณ์คอมมิวนิสต์
การต่อสู้และแข่งขันในการสร้างอาวุธนิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียต
การแบ่งกลุ่มประเทศผู้ฝักใฝ่สหรัฐอเมริกา และกลุ่มประเทศผู้ฝักใฝ่สหภาพโซเวียต
6 )  นักปรัชญาการเมืองสมัยใหม่คนใดเป็นผู้ริเริ่มเสนอแนวคิดที่ว่าอิสรภาพและเสรีภาพเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์
 
วอลแตร์
จอห์นล๊อค
มองเตสกิเออ
ฌอง ฌาคส์ รุสโซ
7 )  ระบบศักดินาของไทยและโลกตะวันตกมีความคล้ายคลึงกันอย่างไร
 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นไปตามระบบอุปถัมภ์
ขุนนางมีอำนาจลดหลั่นกันตามกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ถือครอง
ฐานะของทาสจะผูกติดกับที่ดินโดยไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นเจ้าชีวิต และจอมทัพผู้มีอำนาจสูงสุด
8 )  ผู้นำจีนที่เริ่มใช้นโยบายสี่ทันสมัย เพื่อพัฒนาประเทศคือใคร
 
เหมา เจ๋อตุง
เจียง เจ๋อหมิน
จ้าว จื่อหยาง
เติ้ง เสี่ยวผิง
9 )  ในวิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ไทยนั้น ข้อใดคล้ายคลึงกับการให้สัมปทานมากที่สุด
 
ระบบไพร่
ระบบกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ระบบการค้าแบบรัฐบรรณาการ
ระบบเจ้าภาษีนายอากร
10 )  ข้อใดเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ. 2475
 
การลงทุนจำนวนมากในการพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก
ภัยธรรมชาติคุกคามผลผลิตทางด้านการเกษตร
รายจ่ายในราชสำนักเพิ่มสูงตั้งแต่รัชกาลก่อน
11 )  ข้อใดไม่ใช่ผลของสนธิสัญญาเบาว์ริง
 
ความรุ่งเรืองของ “ การค้าสำเภา”
ความเป็นอยู่ของราษฎรดีขึ้น
การบุกเบิกที่ดินเพื่อขยายการทำนา
การแพร่หลายของเศรษฐกิจแบบเงินตรา
12 )  พลังผลักดันในข้อใดที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิดของคนในโลกตะวันตกจากสมัยกลางมาสู่สมัยใหม่
 
ลัทธิพาณิชยนิยม
ลัทธิเหตุผลนิยม
ลัทธิมนุษยนิยม
ลัทธิจักรวรรดินิยม
13 )  ปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่สองต่างจากระยะแรกในประเด็นใด
 
มีการใช้ถ่านหินและพลังงานลม
มีการใช้พลังงานไอน้ำแทนพลังงานน้ำ
มีพัฒนาการทางเทคโนโลยีและวิทยาการต่างๆ
มีการใช้เครื่องจักรกลที่ทันสมัยแทนเครื่องมือแบบเก่า
14 )  การปฏิวัติอันรุ่งโรจน์ (Glourious Revolution) ของอังกฤษเกิดขึ้นเพราะเหตุใด
 
ได้รับอิทธิพลจากการปฏิบัติของชาวอเมริกัน
เพื่อลดอิทธิพลทางการเมืองการปกครองของพวกขุนนาง
เพื่อฟื้นฟูการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
เพื่อให้อังกฤษมีการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้น
15 )  สนธิสัญญาเบาว์ริ่งมีผลต่อเศรษฐกิจไทยในระยะแรกอย่างไร
 
ข้าวมีราคาแพงเพราะราคาแพง
อุตสาหกรรมในครัวเรือนที่เคยมีมาแต่เดิมเริ่มถูกทำลาย
ทุนสำหรับการผลิตตกอยู่ในมือของขุนนางโดยสิ้นเชิง
มีการขยายพื้นที่ปลูกข้าวสำหรับการส่งออกอย่างกว้างขวางทั่วราชอาณาจักร
16 )  “ศักดินา”ในอดีต หมายถึงข้อใด
 
สิทธิในการครอบครองที่ดิน
การได้รับบรรดาศักดิ์ของขุนนาง
การควบคุมกำลังคนของมูลนาย
การกำหนดสิทธิ์ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามสถานภาพในสังคม
17 )  ผลโดยตรงที่เกิดขึ้นทันทีเมื่อมีการยกเลิกระบบไพร่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯคือข้อใด
 
เกิดแรงงานเสรี
เกิดการลดทอนอำนาจขุนนาง
ได้เพิ่มผลผลิตเพื่อการค้า
เกิดระบบทหารอาชีพ
18 )  เหตุการณ์ใดไม่ใช่ปัจจัยที่นำไปสู่การสิ้นสุดของสงครามเย็น
 
การเดินทางหลบหนีของพลเมืองในเยอรมนีตะวันออกมาสู่เยอรมนีตะวันตก
การประกาศรวมเยอรมนีตะวันตกและตะวันออกให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
การประกาศใช้นโยบายกลาสนอสต์และเปเรสทรอยกาของมิฮาอิล กอร์บาชอฟ
การเปลี่ยนผู้ปกครองของสหภาพโซเวียตจากมิฮาอิล กอร์บาชอฟ เป็นบอริส เยลต์ซิน
19 )  เหตุการณ์ใดมีประเด็นเรื่องเสรีภาพเป็นพลังผลักดันน้อยที่สุด
 
การปฏิรูปศาสนาในเยอรมนี
การร่างรัฐธรรมนูญของฝรั่งเศส ค.ศ. 1789
การจัดตั้งอาณานิคมอังกฤษในทวีปอเมริกา
การออกสำรวจเส้นทางเดินเรือของโปรตุเกสและสเปน
20 )  เหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนที่ไทยจะเข้าร่วมรบเป็นฝ่ายญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่ 2
 
การรณรงค์เพื่อ “รัฐนิยม”ของจอมพล ป.พิบูลสงคราม
การเรียกร้องดินแดนเขมรส่วนในคืนจากฝรั่งเศส
การก่อตั้งขบวนการเสรีไทย
การสร้างทางรถไฟสายมรณะ
21 )  เหตุการณ์ข้อใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับความคิดที่นำไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทย
 
การปรับปรุงประเทศให้ทันสมัยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
คำกราบบังคมทูลของเจ้านายและขุนนาง ที่ขอให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเปลี่ยนแปลงการปกครอง
การตั้งดุสิตธานีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
การส่งสามัญชนไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ
22 )  ข้อใดมิได้เป็นผลสืบเนื่องจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม
 
เกิดลัทธิสังคมนิยม
เกิดลัทธิศาสนนิยม
เกิดลัทธิจักรวรรดินิยม
เกิดลัทธิปัจเจกชนนิยม
23 )  สหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียตยุติความเป็นปฏิปักษ์ต่อกันหลังเหตุการณ์ใด
 
การล่มสลายของสหภาพโซเวียต
การคุกคามของลัทธิก่อการร้ายข้ามชาติ
การลงนามในสนธิสัญญาจำกัดอาวุธทางยุทธศาสตร์
การเริ่มใช้นโยบายเปเรสทรอยกาและกลาสนอสต์ของสหภาพโซเวียต
24 )  การยกเลิกระบบไพร่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเกิดขึ้นเพราะเหตุใด
 
ระบบไพร่เป็นอุปสรรคต่อการยกเลิกทาส
ระบบไพร่เป็นอุปสรรคที่สำคัญในการปรับปรุงประเทศ
มหาอำนาจตะวันตกบีบบังคับให้ไทยยกเลิกระบบไพร่
พระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ไม่สามารถควบคุมไพร่ได้
25 )  ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการดำเนินการในข้อใดที่ถือว่าเป็นการปู พื้นฐานการปกครองแบบประชาธิปไตย
 
การตั้งกระทรวง
การจัดตั้งมณฑลเทศาภิบาล
การจัดตั้งดุสิตธานี
การเลิกทาส
26 )  ไทยถูกเรียกร้องให้ดำเนินการอย่างไรหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง
 
บริจาคข้าวจำนวนหนึ่งแก่อังกฤษ
เสียเงินค่าปฏิกรรมสงครามให้ฝ่ายสัมพันธมิตร
ยอมให้บริษัทต่างชาติเข้ามาควบคุมธุรกิจภายใน
ส่งทหารไปร่วมรบในสงครามเกาหลี
27 )  แมกนาคาร์ตา ซึ่งกล่าวกันว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของโลกมีสาระสำคัญในเรื่องใด
 
มนุษย์ทุกคนเกิดมาอิสระ จึงมีสิทธิเท่าเทียมกัน
ระชาชนมีเสรีภาพในการพูดและการนับถือศาสนา
อำนาจปกครองแบ่งเป็น 3 ส่วนเพื่อคุ้มครอง สิทธิ และเสรีภาพของประชาชน
อำนาจของกษัตริย์มีขอบเขตจำกัด ต้องคำนึงถึงบทบาทของรัฐสภาด้วย
28 )  การปฏิรูปการปกครองในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถมีลักษณะอย่างไร
 
กระจายอำนาจ และแบ่งแยกหน้าที่
รวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลาง และแบ่งหน้าที่
รวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลาง และรวมหน้าที่
กระจายอำนาจ และจัดลำดับขั้นการ บังคับบัญชา
29 )  “การศึกสงครามข้างญวนข้างพม่าก็เห็นจะไม่มีแล้ว จะมีอยู่ก็แต่ข้างฝรั่งให้ระวังให้ดีอย่าให้เสีย ทีแก่เขาได้ การงานสิ่งใดของเขาที่ดีควรจะเรียนร่ำเอาไว้ก็เอาอย่างเขาแต่อย่าให้นับถือ เลื่อมใสไปทีเดียว...”คำกล่าวนี้แสดงวิสัยทัศน์ของพระองค์ใด
 
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
30 )  ข้อใดเป็นลักษณะเด่นของระบบพระคลังสินค้า
 
การเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาประมูลภาษี
ราษฎรกับพ่อค้าไม่สามารถติดต่อค้าขายโดยตรง
การผูกขาดทางเศรษฐกิจโดยรัฐ
การยินยอมให้ไพร่นำผลิตผลส่วนเกินออกขายได้
31 )  การคาดหวังให้ญาติพี่น้องช่วยเหลือกันยามทุกข์ร้อนในสังคมไทยเป็นการจัดระเบียบทางสังคมใด
 
จารีต
ค่านิยม
วิถีชาวบ้าน
โลกทัศน์
32 )  การปกครองของไทยสมัยอยุธยา พระมหากษัตริย์ “ผู้รั้ง” เป็นผู้ช่วยดูแลในการปกครอง ผู้รั้งอำนาจเปรียบเทียบกับตำแหน่งใดในปัจจุบัน
 
ผู้ว่าราชการจังหวัด
ปลัดจังหวัด
รัฐมนตรี
อธิบดี
33 )  ข้อใดคือสิ่งแรกที่ต้องปฏิบัติในการเป็นผลเมืองดี
 
ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว
ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
ร่วมมือกันพัฒนาชุมชนให้เจริญก้าวหน้า
34 )  “สมุดปกเหลือง” ที่พิมพ์ขึ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลง พ.ศ. 2475ไม่นานเกี่ยวกับเรื่องอะไร
 
อุดมการณ์ของคณะราษฎร
แถลงการณ์โจมตีคณะราษฎร
นโยบายทางการเมืองของรัฐบาล
เค้าโครงการเศรษฐกิจ
35 )  โครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจประกอบด้วยประเทศในข้อใด
 
ไทย จีน ลาว เวียดนาม
จีน พม่า ลาว ไทย
พม่า ลาว ไทย กัมพูชา
ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย
36 )  ภาษีประเภทใดเป็นภาษีทางอ้อม
 
ภาษีเงินได้
ภาษีศุลกากร
ภาษีมรดก
ภาษีโรงเรือน
37 ) 

ผลงานศิลปะของลีโอนาร์โด ดาวินชี และไมเคิล แอนเจโล ใช้ความรู้ด้านใดมากที่สุด

 

กลศาสตร์

คณิตศาสตร์

ดาราศาสตร์

กายวิภาคศาสตร์

38 )  ข้อใดไม่ใช่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 
การไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
การไม่นำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้
การปรับปรุงสภาพแวดล้อมธรรมชาติที่เสื่อมโทรม
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
39 )  ลักษณะทางกายภาพของอ่าวไทยข้อใดเป็นจุดอ่อนในการพัฒนาท่าเรือน้ำลึก
 
เป็นชายฝั่งยกตัวและน้ำตื้นตลอดปี
มีฝนตกชุกตลอดปีจากอิทธิพลของลมมรสุม
เป็นชายฝั่งที่มีตะกอนทับถมมาก
อยู่ห่างไกลจากเส้นทางเดินเรือนานาชาติ
40 )  เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการแก้ปัญหาขยะในเมือง คือข้อใด
 
การนำกลับมาใช้ประโยชน์มาใช้ใหม่
การเผาขยะท่าสามารถเผาได้
การขุดหลุมฝั่งกลบให้มิดชิด
การนำไปทิ้งในพื้นที่รกร้างว่างเปล่า
41 )  ระบบการเกษตรที่เรียกว่า “การเกษตรแบบผสมผสาน” คือข้อใด
 
การปลูกพืชหลายชนิดหมุนเวียนตามฤดูกาล
การปลูกพืชหลายชนิดในเวลาเดียวกัน
การทำไร่ ทำนา และทำสวนในบริเวณเดียวกัน
การปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ทำประมงในพื้นที่เดียวกัน
42 )  น่านน้ำที่เป็นเขตเศรษฐกิจจำเพาะของไทยมีระยะทางยาวเท่าไรนับจากทะเลอาณาเขต
 
3ไมล์ทะเล
12 ไมล์ทะเล
120 ไมล์ทะเล
188 ไมล์ทะเล