ข้อสอบโอลิมปิก ชีววิทยา 2546

วิชา : ชีววิทยา ระดับชั้น : มัธยมปลาย
จำนวน : 119 ข้อ ผู้เข้าชม : 18,242 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
100000 ) 

ในสังคมหนึ่งประกอบด้วยประชากรที่มีอายุน้อยและอายุปานกลาง มีการเกิด การตายและการเติบโตของประชากรสูง นักเรียนคิดว่าพีระมิดรูปใดที่แสดงลักษณะประชากรเช่นนี้

 

100000 ) 

นักเรียนนำรากพืชหลายชนิดมาศึกษาลักษณะภายนอก ปรากฏว่าเป็นรากพืชที่เปลี่ยนแปลงรูปร่างไปเพื่อทำหน้าที่พิเศษ มีลักษณะอ้วนใหญ่ และไม่เป็นรากที่เกิดจากลำต้นหรือกิ่ง อยากทราบว่าเป็นพืชชนิดใด

 

 

กระจาย 

ข้าวโพด  

มันฝรั่ง

แห้ว

โกงกาง

100000 ) 

ภาพใดแสดงให้เห็นถึงปฏิกิริยาที่โดนเอนไซม์ยับยั้งการทำงาน

 

100000 ) 

อูฐเป็นสัตว์ที่สามารถอาศัยอยู่ในทะเลทรายซึ่งแห้งแล้งและร้อนจัดได้ เนื่องจากมีลักษณะพิเศษของร่างกายหลายๆ ประการ ยกเว้นข้อใด 

 

ปัสสาวะของอูฐมีความเข้มข้นมาก

อูฐสามารถสูญเสียน้ำจากร่างกายได้มากกว่าสัตว์อื่นๆ

อูฐสามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของร่างกายได้มาก

อูฐสามารถเดินในทะเลทรายโดยไม่ต้องดื่มน้ำได้เป็นเวลานาน

อูฐมีหนอกเป็นอวัยวะที่สามารถเก็บสะสมน้ำไว้ในร่างกายได้

100000 ) 

การที่เซลล์มีรูปร่างลักษณะเปลี่ยนแปลงไปนั้นเป็นผลมาจากออร์แกเนลล์ใดของเซลล์

 

lysosome   microtubule   vacuole       centriole   


nucleolus

100000 ) 

ฮอร์โมนจากส่วนใดของร่างกายที่เป็นที่ต้องการมากในขณะตั้งครรภ์

 


 

 

ต่อมใต้สมองส่วนหน้าและรังไข่ 

รังไข่และรก

 

รกและต่อมไทรอยด์  


 

ต่อมไทรอยด์และต่อมใต้สมองส่วนหน้า

  ต่อมไทรอยด์และรังไข่

100000 ) 

ข้อความใดต่อไปนี้ที่ใช้อธิบายสถานการณ์ที่ระดับกลูโคสในเลือดของคนสูงกว่าปกติเป็นระยะเวลานาน 

 

ปริมาณฮอร์โมนจากต่อมหมวกไตชั้นนอกในเลือดมีมากเกินไป

กล้ามเนื้อมีการหายใจแบบใช้ออกซิเจนมากเกินไป

ปริมาณฮอร์โมนที่สร้างจากตับอ่อนมีน้อยเกินไป

ปริมาณฮอร์โมนที่สร้างจากตับอ่อนมีมากเกินไป

ฮอร์โมนจากผนังลำไส้เล็กทำให้มีการดูดซึมกลูโคสไว้มากเกินไป

100000 ) 

ข้อความใดข้างล่างนี้ที่กล่าวถึงสปอโรไฟต์ และแกมีโทไฟต์ของพืชในวัฏจักรชีวิตแบบสลับได้ถูกต้อง

    1.    เป็นเซลล์ดิพลอยด์ และสร้างเซลล์แฮพลอยด์โดยกระบวนการไมโทซิส

    2.    เป็นเซลล์ดิพลอยด์ และสร้างเซลล์แฮพลอยด์โดยกระบวนการไมโอซิส

    3.    เป็นเซลล์แฮพลอยด์ และสร้างเซลล์สืบพันธุ์โดยโดยกระบวนการไมโอซิส

    4.    เป็นเซลล์แฮพลอยด์ และสร้างเซลล์สืบพันธุ์โดยโดยกระบวนการไมโทซิส

 

 

สปอโรไฟต์ คือ 1 แกมีโทไฟต์ คือ 2   

สปอโรไฟต์ คือ 1 แกมีโทไฟต์ คือ 3

สปอโรไฟต์ คือ 1 แกมีโทไฟต์ คือ 4   

สปอโรไฟต์ คือ 2 แกมีโทไฟต์ คือ 3

สปอโรไฟต์ คือ 2 แกมีโทไฟต์ คือ 4

100000 ) 

พืชตระกูลถั่วชนิดหนึ่งมีจำนวนโครโมโซม 12 โครโมโซม เมื่อเซลล์หนึ่งของพืชชนิดนี้มีการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส โดยเซลล์ 3 เซลล์ที่ได้จากการแบ่งจะสลายตัวไป เหลือเพียงเซลล์เดียวซึ่งจะมีการแบ่งเซลล์ต่อไปแบบไมโทซิส 3 ครั้ง เซลล์นี้จะมีจำนวนนิวเคลียสเท่าใด และแต่ละนิวเคลียสมีจำนวนโครโมโซมเท่าใด

 

 

ได้ 4 นิวเคลียส แต่ละนิวเคลียสมี 6 โครโมโซม

ได้ 4 นิวเคลียส แต่ละนิวเคลียสมี 12 โครโมโซม

ได้ 8 นิวเคลียส แต่ละนิวเคลียสมี 6 โครโมโซม

  ได้ 8 นิวเคลียส แต่ละนิวเคลียสมี 12 โครโมโซม

ได้ 8 นิวเคลียส มี 7 นิวเคลียสที่มีจำนวน 6 โครโมโซมและมี 1 นิวเคลียสมี 12 โครโมโซม

100000 ) 

จากไดโคโตมัสคีย์ จำแนกพืช 4 ชนิด มีดังนี้1A เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้มีเฟลเจลลัม.................................................................................21B เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ไม่มีเฟลเจลลัม.............................................................................42A มีเนื้อเยื่อที่ใช้ในการลำเลียง.......................................................................................32B ไม่มีเนื้อเยื่อที่ใช้ในการลำเลียง..................................................................................P3A มีสปอร์ชนิดเดียว.......................................................................................................Q3B มีสปอร์ 2 ชนิด...........................................................................................................R4A มีการปฏิสนธิซ้อน......................................................................................................S


4B ไม่มีการปฏิสนธิซ้อน..................................................................................................T              

พืชชนิดใดในไดโคโตมัสคีย์ ที่พบมากในบริเวณน้ำตกที่มีความชื้นสูง (1) และตีนตุ๊กแกจัดเป็นพืชชนิดใด (2) 

 

P กับ Q

P กับ RP กับ SP กับ T

P กับ Q และ R

100000 ) 

ถ้าต้องการพิสูจน์สมมติฐานเรื่อง”แสงสว่างจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพืช” ควรทำการทดลองดังข้อใด 

 

ปลูกพืชทั้งหมดในกระถางเดียวกัน วางไว้ในที่มีแสงสว่างตามธรรมชาติ

  ปลูกพืชกลุ่มเดียว แต่ควบคุมให้มีแสงสว่างตลอด 24 ชั่วโมง

  ปลูกพืชเป็น 2 กลุ่ม โดยควบคุมทุกอย่างให้เหมือนกัน กลุ่มแรกวางไว้ในที่มีแสงสว่าง อีกกลุ่มวางไว้ในที่มืด

  ปลูกพืชเป็น 2 กลุ่ม โดยควบคุมทุกอย่างให้เหมือนกัน กลุ่มแรกวางไว้ในที่มีแสงสีแดงและ อีกกลุ่มวางไว้ในที่มีแสงสีเขียว

  ปลูกพืชเป็น 2 กลุ่ม โดยควบคุมทุกอย่างให้เหมือนกัน กลุ่มแรกวางไว้ในที่มีแสงสว่าง อีกกลุ่มวางไว้ในที่มืดแล้วสลับกลุ่มทุก 24 ชั่วโมง เพื่อให้เกิดสมดุลตามธรรมชาติ

100000 ) 

จากภาพจำลองโมเลกุลของพอลิเพบไทด์สายหนึ่ง

 

ในปฏิกิริยาดังกล่าว เอนไซม์ A และเอนไซม์ B เป็นเอนไซม์ที่ย่อยพันธะเพบไทด์ที่มีความจำเพาะในตำแหน่งดังกล่าว เอนไซม์ A คือเอนไซม์ชนิดใด (1) และการทำงานของเอนไซม์ B จะเกิดขึ้นในบริเวณใด (2) 

 

 

Chymotrypsin  กับ  กระเพาะอาหาร

Aminopeptidase กับ   กระเพาะอาหาร

   Carboxypeptidase  กับ  กระเพาะอาหาร

  Carboxypeptidase กับ   ลำไส้เล็ก

  

Aminopeptidase  กับ  ลำไส้เล็ก

100000 ) 

ขณะที่เลือดไหลผ่านหัวใจ ลิ้นหัวใจจะเปิดและปิดในช่วงเวลาที่พอเหมาะ ลิ้นหัวใจนี้ถูกบังคับให้เปิดโดยข้อใด 

 

การหดตัวของกล้ามเนื้อที่แข็งแรงของ  ventricles

กล้ามเนื้อมัดเล็กๆ ในตัวลิ้นหัวใจ

เส้นเอ็นที่ยึดติดไว้กับตัวลิ้นที่เรียกว่า chordae tendinase

แรงดันเลือด

เป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง chordae tendinase และการหดตัวของกล้ามเนื้อ ventricles

100000 ) 

แสงหล้าอายุ 20 ปี หลังจากที่ประสบอุบัติเหตุ สมองได้รับความกระทบกระเทือน แสงหล้ามีปัญหาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของร่างกายในเรื่องของการควบคุมความเร็ว แรง และทิศทางของการเคลื่อนไหว นอกจากนี้ขณะที่แสงหล้ากำลังยื่นมือออกไปหยิบจับสิ่งของต่างๆ มือของแสงหล้าจะมีอาการสั่น และไม่สามารถหยิบสิ่งของต่างๆ ได้ตรงเป้าหมายในครั้งแรก แสงหล้าต้องพยายามปรับระยะของการหยิบจับสิ่งของไปมาหลายครั้ง นักเรียนคิดว่าแสงหล้าได้รับความกระทบกระเทือนที่สมองส่วนใด


 

medulla oblongata  
Cerebrumcerebellum      

Thalamus 


Hypothalamus

100000 ) 

แสงหล้าอายุ 20 ปี หลังจากที่ประสบอุบัติเหตุ สมองได้รับความกระทบกระเทือน แสงหล้ามีปัญหาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของร่างกายในเรื่องของการควบคุมความเร็ว แรง และทิศทางของการเคลื่อนไหว นอกจากนี้ขณะที่แสงหล้ากำลังยื่นมือออกไปหยิบจับสิ่งของต่างๆ มือของแสงหล้าจะมีอาการสั่น และไม่สามารถหยิบสิ่งของต่างๆ ได้ตรงเป้าหมายในครั้งแรก แสงหล้าต้องพยายามปรับระยะของการหยิบจับสิ่งของไปมาหลายครั้ง นักเรียนคิดว่าแสงหล้าได้รับความกระทบกระเทือนที่สมองส่วนใด


 

medulla oblongata  
Cerebrumcerebellum      

Thalamus 


Hypothalamus

100000 ) 

จากภาพ (ขวามือ) เมื่อเปรียบเทียบขนาดของสมองส่วนต่างๆ รวมถึงหน้าที่การทำงานของสมองและเส้นประสาท นักเรียนคิดว่าภาพสมองนี้เป็นสมองของสัตว์ในกลุ่มใด
 

 

ฉลาม       

ม้า

กบ

จระเข้

จิงโจ้

100000 ) 

เมื่อนำเซลล์จากเนื้อเยื่ออะดรีนัลคอร์เทกซ์มาศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์ นักเรียนคิดว่าจะพบออร์แกเนลล์ชนิดใดมากที่สุด

 

 

ribosome

Golgi complex

smooth endoplasmic reticulum

rough endoplasmic reticulum

nucleolus

100000 ) 

นักเรียนคนหนึ่ง ศึกษาการกระจายของปากใบพืชพบว่ามีการกระจายอย่างสม่ำเสมอ โดยใช้กำลังขยายของกล้องจุลทรรศน์ 400 เท่า พบว่ามีจำนวน 4 ปากใบ แต่ถ้านักเรียนดูด้วยกำลังขยาย 100 เท่า จะเห็นจำนวนปากใบประมาณเท่าใด
 

16  

32 

64

80  

96

100000 ) 

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกัน

 

 

plasma cell เปลี่ยนแปลงไปทำหน้าที่กำจัดสิ่งแปลกปลอม

antibody เป็นกลไกสำคัญในการต่อต้านอวัยวะปลูกถ่าย

การอักเสบ เป็นอาการที่เกิดจากกลไกยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโรค

eosinophil ทำหน้าที่หลักในการกำจัด parasite แบบ phagocytosis

ถูกทุกข้อ

100000 ) 

ราเมือกจะแตกต่างจากราที่แท้จริงคือ       1. ราเมือกกินอาหารแบบ phagocytosis

       2. ราเมือกไม่มีผนังเซลล์

       3. ราเมือกมีเซลล์ที่เคลื่อนที่ได้

       4. ราเมือกมีเซลล์แบบอมีบา

       5. ราเมือกสร้างสปอร์ในถุง 
 

ข้อ 1 ข้อ 3 และข้อ 4 

ข้อ 3 และข้อ 4 

ข้อ 1 และข้อ 4 

ข้อ 1 ข้อ 3 และข้อ 5

ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3

ถูกทั้งข้อ 1 และ 5

100000 ) 

จงศึกษาแผนภาพนี้แล้วตอบคำถามข้อที่ 25-27หมายเลขใดเป็นพันธะที่เกิดจากการรวมกันของกรดไขมันกับกลีเซอรอล
 

 

หมายเลข I

 

หมายเลข II 

หมายเลข III

หมายเลข IV

100000 ) 

ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับสารเคมีดังในภาพ

 

 

เป็นโมเลกุลของไตรกลีเซอไรด์ ซึ่งมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเป็นองค์ประกอบ

 

เป็นโมเลกุลของฟอสโฟลิพิดซึ่งมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเป็นองค์ประกอบ

เป็นโมเลกุลของไตรกลีเซอไรด์ ซึ่งมีกรดไขมันอิ่มตัวเป็นองค์ประกอบ

เป็นโมเลกุลของฟอสโฟลิพิดซึ่งมีกรดไขมันอิ่มตัวเป็นองค์ประกอบ

เป็นโมเลกุลของไตรเพบไทด์ ซึ่งมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเป็นองค์ประกอบ

ถูกทั้งข้อ 1 และ 3

100000 ) 

ด้วยปฏิกิริยาเกิดโมเลกุลของสารดังในภาพ 500 โมเลกุล จะได้น้ำกี่โมเลกุล 

 

500 โมเลกุล

 

100 โมเลกุล 

1500 โมเลกุล

2000 โมเลกุล

2500 โมเลกุล

100000 ) 

เป้าหมายของฮอร์โมนหมายเลข I   II   III   IV คืออวัยวะใด

 

หมายเลข I : ต่อมใต้สมอง    หมายเลข II : ฟอลลิเคิลในรังไข่  หมายเลข III : คอร์ปัสลูเทียม    หมายเลข IV :  ผนังมดลูก

หมายเลข I :  ฟอลลิเคิลในรังไข่   หมายเลข II : คอร์ปัสลูเทียม   หมายเลข III : คอร์ปัสลูเทียม  หมายเลข IV :  ผนังมดลูก

หมายเลข I : ฟอลลิเคิลในรังไข่   หมายเลข II : ฟอลลิเคิลในรังไข่  หมายเลข III :  ผนังมดลูก    หมายเลข IV : ผนังมดลูก    

หมายเลข I : ฟอลลิเคิลในรังไข่  หมายเลข II :  ฟอลลิเคิลในรังไข่   หมายเลข III : ผนังมดลูก    หมายเลข IV : คอร์ปัสลูเทียม

หมายเลข I :  ต่อมใต้สมอง   หมายเลข II : ฟอลลิเคิลในรังไข่   หมายเลข III : คอร์ปัสลูเทียม     หมายเลข IV : คอร์ปัสลูเทียม

100000 ) 

เซลล์ในข้อใดที่ผนังเซลล์ไม่ได้ประกอบด้วยสารพวกลิกนิน 

 

เทรคีด  

เวสเซล 

เอนโดเดอร์มิส

สเกลอเรงคิมา

คอมพาเนียนเซลล์

100000 ) 

จากการศึกษาเซลล์จากกล้องจุลทรรศน์พบว่า เป็นเซลล์ที่มีไรโบโซมจำนวนมาก มีเอนโดพลาสมิกเรติคูลัม ไลโซโซม และผนังเซลล์มีสารประกอบพวกไคทิน ไม่พบคลอโรพลาสต์ เซลล์นี้อาจเป็นเซลล์ของสิ่งมีชีวิตใด 

 

ไฮดรา

 

ราดำ

พารามีเซียม

แบคทีเรีย

สไปรูไลนา

100000 ) 

ในเซลล์กล้ามเนื้อจะไม่มีออร์แกแนลล์ใด

 

 

ไรโบโซม 

ไซโทสเกเลตอน

ไมโทคอนเดรีย

นิวเคลียส

แวคิวโอล

100000 ) 

ในกระบวนการสลายสารอาหาร ในโมเลกุลของสารใดต่อไปนี้จะได้พลังงานต่อโมเลกุลมากที่สุด 

 

ATP

 

NADH 

FADH

Acetyl CoA

PGAL

100000 ) 

ข้อใดต่อไปนี้จะไม่พบในวงปี

 

 

เทรคีด

 

เวสเซล

ไฟเบอร์

ซีฟทิวบ์

คอร์ก

ถูกทั้งข้อ 4 และ 5

100000 ) 

การดำรงชีวิตของฟังไจที่ดำรงชีวิตแบบภาวะปรสิตกับฟังไจที่ดำรงชีวิตแบบภาวะย่อยสลาย มีการดำรงชีวิตแตกต่างกันอย่างไร

 

ฟังไจที่ดำรงชีวิตแบบปรสิต : แหล่งอาหาร คือ สารจากสิ่งมีชีวิต     ฟังไจที่ดำรงชีวิตแบบย่อยสลาย : แหล่งอาหาร คือ สิ่งมีชีวิตที่ตายแล้ว

ฟังไจที่ดำรงชีวิตแบบปรสิต : แหล่งอาหารได้จากสัตว์       ฟังไจที่ดำรงชีวิตแบบย่อยสลาย : แหล่งอาหารได้จากพืช

ฟังไจที่ดำรงชีวิตแบบปรสิต :  ดำรงชีวิตได้ดีในที่มีแสง     ฟังไจที่ดำรงชีวิตแบบย่อยสลาย : ดำรงชีวิตได้ดีในที่มืด


ฟังไจที่ดำรงชีวิตแบบปรสิต :  สลายสารอาหารโดยใช้ออกซิเจน   ฟังไจที่ดำรงชีวิตแบบย่อยสลาย : สลายสารอาหารโดยไม่ใช้ออกซิเจน

100000 ) 

ข้อใดไม่ได้ควบคุมโดยระบบประสาทอัตโนมัติ

 

 

การหลั่งฮอร์โมนเอพิเนฟริน

 

เร่งการเต้นของหัวใจ

ยับยั้งการหลั่งสาร 

กระตุ้นให้หลอดลมขยาย

การยกขาข้ามสิ่งกีดขวาง

100000 ) 

ถ้ามีแอซิติลโคเอ (Acetyl CoA) เข้าสู่วัฏจักรเครบส์ 100 โมเลกุล จะได้  CO2 กี่โมเลกุล

 

100 

 

200

300 

400   

500

100000 ) 

จงศึกษาตารางเปรียบเทียบสารในของเหลวที่กรองได้กับน้ำปัสสาวะและภาพหน่วยไตข้างล่างนี้ แล้วตอบคำถามข้อที่ 39-41
สาร ของเหลวที่กรอง

ได้ (g/100cm3

)
น้ำปัสสาวะ(g/100cm3

)
น้ำ    90-93    95
กลูโคส   0.1    0
โซเดียม   0.3  0.6
โพแทสเซียม    0.02    0.24
ยูเรีย    0.03   2

ถ้าตรวจพบโปรตีนโมเลกุลใหญ่ในน้ำปัสสาวะนักเรียนคิดว่าเกิดความผิดปกติของหน่วยไตในหมายเลขใด 

 

หมายเลข I 

 

หมายเลข II

หมายเลข III 

หมายเลข IV

หมายเลข V

100000 ) 

ADH จะควบคุมการทำงานของหมายเลขไต 

 

หมายเลข II ให้กรองน้ำน้อยลง

หมายเลข II ให้กรองน้ำมากขึ้น

หมายเลข III ให้ดูดน้ำกลับคืนน้อยลง

หมายเลข IV ให้ดูดน้ำกลับคืนน้อยลง

หมายเลข IV ให้ดูดน้ำกลับคืนมากขึ้น

100000 ) 

จากตารางมีผู้ศึกษาเก็บข้อมูลจากสารในหมายเลขใดของหน่วยใด

 

หมายเลข I และหมายเลข IV

หมายเลข II และหมายเลข IV

หมายเลข I และหมายเลข V

หมายเลข II และหมายเลข V

หมายเลข III และหมายเลข IV

100000 ) 

เมื่อเปรียบเทียบของเหลวที่กรองได้และน้ำปัสสาวะระหว่างกระต่ายกับหนูแล้ว นักเรียนคิดว่า สารใดเมื่อคิดเป็นร้อยละแล้วในกระต่ายจะมีน้อยกว่าหนู

 

 

น้ำ 

 

กลูโคส           

โซเดียม 

โพแทสเซียม 

ยูเรีย

100000 ) 

จงศึกษาภาพข้างล่างนี้แล้วตอบคำถามข้อที่ 43เซลล์ดังในภาพจะพบมากที่สุดอวัยวะใดของร่างกาย

 

 

ตับอ่อน

โคลอน

กะบังลม 

ปุ่มลิ้น

ถุงลม

100000 ) 

จงศึกษาแผนภาพข้างล่างนี้แล้วตอบคำถามข้อ 45-46จากภาพข้างบนนี้ถ้าตัดตามขวางบริเวณหมายเลข I จะมีลักษณะดังในข้อใด

 

 

100000 ) 

หมายเลข II คือ
 

เส้นใยกล้ามเนื้อ (muscle fiber)

เส้นใยฝอย (myofibrils)ไมโอฟิลาเมนต์ (myofilament)แอกติน (action)

ไมโอซิน (myosin)

100000 ) 

จงศึกษาภาพนี้แล้วตอบคำถามข้อ 47.   โครงสร้างของหัวใจในหมายเลข I  ---->  IV  ดังในภาพ จงเรียงลำดับของเลือดในโครงสร้างดังกล่าวที่มี  HCO3 จากน้อยไปหามาก

  

 

II   ---->  III    ---->  I   ---->   IV

 

III   ---->  II   ---->   I  ---->  IV

III   ----> I    ---->  IV  ---->  II

I ---->  II   ---->  III  ---->  IV

100000 ) 

จากการผ่าตัดเพื่อแก้ปัญหาหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท พบว่าหลังจากการผ่าตัดผู้ป่วยหน้าบึ้งและยิ้มไม่ได้ นักเรียนคิดว่าเกิดจากความผิดปกติของเส้นประสาทสมองคู่ใดบ้าง 

 

คู่ที่ 3 และคู่ที่ 5

 

คู่ที่ 5 และคู่ที่ 6

คู่ที่ 5 และคู่ที่ 7 

คู่ที่ 6 และคู่ที่ 7

คู่ที่ 3 และคู่ที่ 6

100000 ) 

ก่อนตรวจนัยน์ตาผู้ป่วยมักจะได้รับการหยอดตาเพื่อให้ปิวปิลหดตัว จักษุแพทย์จึงสามารถมองเห็นส่วนต่างๆ ได้ง่าย บอกได้หรือไม่ว่ายาหยอดตามีผลต่อระบบประสาทอย่างไร 

 

ทำให้ระบบประสาทซิมพาเทติกกระตุ้นการขยายตัวของปิวปิล

ทำให้ระบบประสาทพาราซิมพาเทติกกระตุ้นการขยายตัวของปิวปิล

ทำให้ระบบประสาทสมองคู่ที่ 3 และ 4 กระตุ้นการขยายตัวของปิวปิล

ทำให้เส้นประสาทสมองคู่ที่ 3 และ 6 กระตุ้นการขยายตัวของปิวปิล

ทำให้เส้นประสาทสมองคู่ที่ 3, 4 และ 6 กระตุ้นการขยายตัวของปิวปิล

ไม่มีข้อใดถูกต้อง

100000 ) 

จงศึกษาข้อความข้างล่างนี้แล้วตอบคำถามข้อที่ 50-52

             จากการทดลองเลี้ยงแบคทีเรีย Aerobactor aerogenes ในหลอดทดลองที่มีอาหารเลี้ยงเชื้อซึ่งมีสารละลายน้ำตาลที่มีความเข้มข้นต่างกันโดยแบ่งการทดลองเป็น 2 ชุด ชุดที่หนึ่งปิดไม่ให้อากาศเข้าชุดที่สองมีเครื่องเติมอากาศให้ ตั้งการทดลองไว้ระยะหนึ่ง หลังจากนั้นนับจำนวนแบคทีเรียได้ ข้อมูลดังตารางข้างล่างนี้  จากผลการทดลองนี้นักเรียนจะสรุปผลการทดลองอย่างไร

 

 

ออกซิเจนจำเป็นต่อการสลายอาหารของแบคทีเรีย

แบคทีเรียชนิดนี้เจริญได้ดีทั้งในสภาพที่มีออกซิเจนและไม่มีออกซิเจน

แบคทีเรียจะเจริญได้ดีในสภาพที่มีแก๊สออกซิเจนมากกว่าไม่มีแก๊สออกซิเจน

แก๊สออกซิเจนและความเข้มข้นของน้ำตาลมีผลต่อการเจริญของแบคทีเรีย

การสลายอาหารแบบใช้ออกซิเจนให้พลังงานน้อยกว่า

100000 ) 

ถ้านำข้อมูลมาเขียนเป็นกราฟจะได้กราฟดังรูปใด ถ้ากราฟหมายเลข I เป็นชุดการทดลองที่ปิดสนิทไม่ให้อากาศเข้า หมายเลข II เป็นชุดการทดลองที่ให้อากาศเข้า

 

100000 ) 

นักเรียนจะใช้ข้อใดอธิบายผลการทดลองนี้ 

 

ในสภาวะที่มีอากาศอย่างเพียงพอแบคทีเรียใช้ก๊าซ  O2 สลายอาหารได้พลังงานมากกว่า จึงแบ่งเซลล์ได้อย่างรวดเร็ว

 

ในสภาวะที่มีอากาศอย่างเพียงพอเกิดการถ่ายทอดอิเล็กตรอนอย่างรวดเร็ว

ในสภาพที่ไม่มีอากาศการสลายอาหารจะได้ปริมาณ  CO2 จำนวนมากจึงไปยับยั้งกระบวนการเมแทบอลิซึม

ในสภาพที่ไม่มีอากาศการสลายอาหารจะได้แอลกอฮอล์ที่เป็นอันตรายต่อเซลล์

ถูกทุกข้อ

100000 ) 

ในเซลล์โดยทั่วไปมีน้ำเป็นองค์ประกอบถึง 80% โดยน้ำหนัก พันธะไฮโดรเจนของน้ำเป็นสมบัติที่สำคัญ ซึ่งเป็นปัจจัยให้สิ่งมีชีวิตใช้น้ำเป็นองค์ประกอบหลัก ข้อความเกี่ยวกับพันธะไฮโดรเจนของน้ำข้อใดถูกต้อง 

 

เป็นแรงระหว่างอะตอมที่แสดงประจุบวกกับอะตอมที่แสดงประจุลบภายในโมเลกุลน้ำ

โมเลกุลของน้ำสามารถมีพันธะไฮโดรเจนกับโมเลกุลของน้ำข้างเคียงได้สูงสุดสามโมเลกุล

ทำให้น้ำมีขั้วจึงเป็นตัวทำละลายที่ดีของสารอินทรีย์ทุกชนิดทั้งที่มีสมบัติเป็น hydrophilic หรือ hydrophobic

ทำให้โมเลกุลของน้ำเกาะกัน และช่วยให้น้ำเคลื่อนขึ้นไปตามท่อที่มีขนาดเล็กเองได้

ทำให้ความจุความร้อนของน้ำต่ำ อุณหภูมิของน้ำจึงเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็ว

100000 ) 

สัตว์ส่วนใหญ่ไม่สามารถย่อยเซลลูโลสได้เหมือนการย่อยแป้ง เซลลูโลสจากพืชจึงเหลือเป็นองค์ประกอบหลักของอุจจาระและช่วยในการขับถ่าย สมบัติข้อใดเป็นปัจจัยทำให้สัตว์ไม่สามารถย่อยเซลลูโลสโดยเอนไซม์ที่ใช้ย่อยแป้งได้

 

 

หน่วยย่อยต่างกัน 

 

พันธะไกลโคซิดิกแบบเบต้า

เซลลูโลสมีกิ่งก้านสาขาจำนวนมาก

หมู่อะมิโนที่ต่อกับหน่วยย่อยของเซลลูโลส

ถูกทุกข้อ

100000 ) 

เอนไซม์ทำให้การดำเนินของปฏิกิริยาเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร 

 

เพิ่มพลังงานสุทธิที่ปลดปล่อยจากปฏิกิริยา

ลดพลังงานสุทธิที่ปลดปล่อยจากปฏิกิริยา

เปลี่ยนแปลงระดับพลังงานของสารตั้งต้น

เพิ่มพลังงานกระตุ้นของปฏิกิริยา

ลดพลังงานกระตุ้นของปฏิกิริยา

100000 ) 

เซลล์จากสิ่งมีชีวิตตัวเดียวกันในข้อใดมีจำนวนดีเอ็นเอรวมแตกต่างจากพวก

 

 

4 sperm cells

 

4 secondary spermatocytes

4 spermatids

1 spermatogonia

ทุกข้อมีจำนวนดีเอ็นเอรวมเท่ากัน

100000 ) 

เมื่อสังเกตเซลล์ยูคาริโอตชนิดหนึ่งด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็คตรอน พบเยื่อที่ถูกตัดตามยาวเป็นคู่เรียงขนานกันหลายชั้นอยู่ในไซโทซอล และมีจุดดำติดอยู่จำนวนมากที่ด้านนอกของเยื่อแต่ละคู่ จุดดังกล่าวน่าจะมีหน้าที่ใด 

 

ลำเลียงสารเข้าออกเซลล์

บรรจุเอนไซม์ย่อยอาหาร

ผลิตพลังงานให้แก่เซลล์

สร้างโปรตีนเพื่อส่งออกนอกเซลล์

เป็นโครงร่างค้ำจุนเซลล์

100000 ) 

โครงสร้างข้อใดสร้างสารเคมีที่ไม่มีผลต่อระดับกลูโคสในเลือด 

 

adrenal medulla

adrenal cortex

pituitary gland

parathyroid gland

islets of pancreas

100000 ) 

ระยะแกมีโทไฟต์ (gametophyte) ของพืชเกิดจาก

 

 

การสลายของ egg และ sperm

การแบ่งแบบไมโอซิส (meiosis)

เซลล์ในระยะสปอร์โรไฟต์ (sporophyte) แบ่งแบบไมโทซิส (mitosis)

สปอร์แบ่งแบบไมโทซิส (mitosis)

100000 ) 

พืชยืนต้นที่มีวงปี มีการเจริญเติบโตดังกราฟข้อใด

 

100000 ) 

ข้อใดต่อไปนี้กล่าวผิดเกี่ยวกับธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืช จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 

 

เป็นธาตุอาหารที่มีบทบาททางสรีรวิทยาของพืชอย่างชัดเจน

เมื่อขาดธาตุอาหารชนิดนี้พืชจะไม่สามารถเจริญเติบโตได้จนครบวงจรชีวิต

ธาตุอาหารอื่นไม่อาจทดแทนความต้องการธาตุนี้ได้

เป็นธาตุอาหารที่มีอยู่น้อยในดิน

ข้อ ก. และ ง.

100000 ) 

ถ้าจัดสิ่งมีชีวิตเหล่านี้เรียงตามลำดับพืชชั้นต่ำไปยังพืชชั้นสูง ควรเรียงลำดับได้อย่างไร 

 

IV ---> I ---> II ---> III

V ---> IV ---> II ---> III

V ---> I ---> III ---> II

III ---> II ---> I ---> V

V ---> I ---> II ---> III

100000 ) 

จากไดโคโตมัสคีย์ต่อไปนี้

1.    ก.    มีโนโทคอร์ดตลอดชีวิต..............................................................................   A

       ข.    มีโนโทคอร์ดในช่วงระยะเอ็มบริโอ.................................................................. 2

2.    ก.    หายใจด้วยเหงือกตลอดชีวิต...........................................................................3

       ข.    หายใจด้วยปอด............................................................................................. 4

3.    ก.    มีกระดูกอ่อน.................................................................................................. B

       ข.    มีกระดูกแข็ง.................................................................................................. C

4.    ก.    ปอดยังไม่เจริญดี ตัวอ่อนหายใจด้วยเหงือก....................................................... D

       ข.    ปอดเจริญดี................................................................................................... 5

5.    ก.    ไข่มีเปลือกหุ้ม ตัวอ่อนเจริญนอกตัวแม่............................................................... 6

       ข.    ไข่ไม่มีเปลือกหุ้ม ตัวอ่อนเจริญในตัวแม่............................................................. E

6.    ก.    ผิวหนังมีเกล็ด................................................................................................ F

       ข.    ผิวหนังไม่มีเกล็ด............................................................................................ Gในการจัดจำแนกวาฬ จะต้องใช้ไดโคโตมัสคีย์ในข้อใดบ้าง

 

 

1 ข         2 ก              3 ก

1 ข         2 ก              3 ข

1 ข         2 ข              4 ก

1 ข         2 ข              4 ข           5 ข

1 ข         2 ข              4 ข           5 ก            6 ก

100000 ) 

การจัดกลุ่มของสิ่งมีชีวิตในข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องตามไดโคโตมัสคีย์                            

 

A = เพรียงหัวหอม    B = ฉลาม    C = ปลาทู    D = งู    E = แมว    F = เต่า    G = คางคก

A = แอมฟิออกซัส    B = ปลากระเบน    C = ม้าน้ำ    D = ซาลามานเดอร์    E = พะยูน    F = จระเข้    G = ไก่

A = เพรียงหัวหอม    B = ปลากระเบน    C = โลมา    D = คางคก    E = แมวน้ำ    F = งูดิน    G = นกยูง

A = แอมฟิออกซัส    B = ฉลาม    C = วาฬ    D = เขียด    E = สุนัข    F = อีกัวนา    G = เป็ด

A = แลมเพรย์    B = แฮกฟิช    C = ปลาดุก    D = งูดิน    E = สิงโตทะเล    F = กิ้งก่า    G = กบ

100000 ) 

จากภาพข้างล่าง สารหมายเลข 1, 2 และ 3 ในวัฏจักรนี้คือสารใด
 

 

O  PGA    NADPH + H+

 

CO2   PGA    NADPH + H+

CO2   PGA    NADP

CO2   PGAL    NADP

O2   PGAL    NADPH + H+

100000 ) 

ข้อใดแสดงความสัมพันธ์ที่เหมือนกันในการปรับตัวเพื่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช C4 และพืชพวก CAM

   

 

พืชทั้งสองชนิดนี้ปากใบจะปิดในเวลากลางวัน

พืชทั้งสองชนิดนี้มีการสร้างน้ำตาลโดยไม่จำเป็นต้องมีขั้นตอนของวัฏจักรคัลวิน

พืชทั้งสองชนิดนี้มีเอนไซม์อื่นนอกจาก robisco ในการตรึง  CO2ครั้งแรก

พืชทั้งสองชนิดนี้จะมีการสร้างน้ำตาลในช่วงกลางคืน

พืชทั้งสองชนิดนี้ไม่มีกรานุมในคลอโรพลาสต์

100000 ) 

การเพิ่มปริมาณ  CO2 ในบรรยากาศเป็นผลมาจากการเพิ่มสิ่งใด 

 

ผู้ผลิต

การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงฟอสซิล

การหายใจของประชากรมนุษย์ซึ่งมีจำนวนมาก

การดูดกลืนรังสีอินฟราเรดของดวงอาทิตย์

ข้อ ก. และ ค.

100000 ) 

การเพิ่มประชากรของสิ่งมีชีวิตมีผลทำให้เกิดสิ่งใด

 

 

มีการกระจายตัวของ DDT ในสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในระบบนิเวศ

บริเวณขั้วโลกจะได้รับผลกระทบจากปฏิกิริยาเรือนกระจกรุนแรงมากขึ้น

ผู้บริโภคอันดับสุดท้ายจะได้รับอันตรายจากสารเคมีจากสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น

แหล่งอาหารที่สำคัญของมนุษย์จะเปลี่ยนจากการเกษตรบนผืนดินเป็นระบบนิเวศในน้ำ

100000 ) 

เซลล์พืชสามารถติดต่อกับเซลล์ใกล้เคียง โดย

 

 

Plasmodesmata

Intercellular space

middle lamellar

Endoplasmic reticulum

Golgi body

100000 ) 

จงเรียงลำดับโปรตีนชนิดต่างๆ ต่อไปนี้ ตามลำดับ evolutionary conservativeness ของ primary structure ของโปรตีนจากมากไปน้อย

    1.    Somatotrophin

    2.    Catalytic subunit of a DNA – polymerase

    3.    Histone H1

    4.    Protamines (storage proteins of cereals)

 

 

1, 4, 3, 2

 

2, 3, 1, 4

3, 2, 1, 4

4, 1, 2, 3

1, 2, 3, 4

100000 ) 

ลักษณะทั่วไปของกรดอะมิโนที่ encode โดย codon XUX คืออะไรโดยที่ x คือเบสใดๆ และ U หมายถึง Uracil 

 

Hydrophobicity

Positive charge

Negative charge

Sulfur in the side chain

No common feature

100000 ) 

การเติมหมู่ฟอสเฟตให้กับโมเลกุล nucleoside phosphates สามารถเกิดขึ้นโดยอาศัยเอนไซม์ ปฏิกิริยาใดต่อไปนี้เป็นไปไม่ได้ 

 

ADP   +   ADP   =    AMP   +  ATP

AMP  +   GTP    =    ADP    + GDP

ATP   +   GDP    =    ADP    + GTP

ATP   +   UMP    =    ADP   + UDP

ADP  +   AMP    =    ATP    + adenosine

100000 ) 

นิวคลีโอไทด์ใดเป็นนิวคลีโอไทด์หลักใน genome ของแบคทีเรียทนร้อน Thermus aguaticus เมื่อเปรียบเทียบกับ E.coli

 

 

A  -  T

C  -  T

G  -  A

G  -  C   

T  -  G

100000 ) 

จากปฏิกิริยาข้างล่างนี้

 

ปฏิกิริยาการสร้าง succinic acid จาก fumaric acid เป็นปฏิกิริยาของเอนไซม์ใด 

 

Isomerase

 

  Dehydrogenase

Hydrolase

Synthase

  Transferase

100000 ) 

จากปฏิกิริยาข้างล่างนี้

 

อนุพันธ์ของวิตามินใดเป็น coenzyme ของปฏิกิริยานี้ 

 

B_1- thiamine

B_2- riboflavin

B_6- pyridosin

B_{12}- cyanobalamine

B_3- folic acid

100000 ) 

Lactobacilli ไม่มีกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอน (อย่างไรก็ดีในบางสภาวะอาจมีมากถึง 50% ของ ATP ที่ได้มาจากการทำงานของ H^+-ATPase ที่อยู่บนเมมเบรนมากถึง 50% ของ ATP สังเคราะห์มากจากH^+-ATPase ที่อยู่บนเมมเบรน การสร้างH^+ gradient เพื่อสร้าง ATP จะเกิดได้ในกรณีใด

    1.    ความเข้มข้นของกรดแลกติกในเซลล์สูงกว่าในอาหารเลี้ยงเชื้อ

    2.    ความเข้มข้นของกรดแลกติกในเซลล์ต่ำกว่าในอาหารเลี้ยงเชื้อ

    3.    มีการลำเลียงกรดแลกติกแบบทางเดียว

    4.    มีการลำเลียงกรดแลกติกมาพร้อมกับโปรตอน

    5.    มีการลำเลียงกรดแลกติกโดยแลกกับโปรตอน

 

 

1, 3

 

1, 4

1, 5

2, 5

2, 4

100000 ) 

Lactose operon ของ E. coli ประกอบด้วย 3 puo

    lacZ encodes    Beta-galactosidase

    lacY encodes galactosidepermease ทำหน้าที่ในการนำ lactose เข้าสู่เซลล์

    lacA encodes galactoside-transacetylase

    Lac operon ถูกควบคุมด้วย Lacl (repressor) ซึ่งจะไม่ทำงานในกรณีที่มี lactose อยู่ในอาหาร inducer (lactose เป็น inducer) lactose analogs มีหลายชนิด เช่น

Orthonitrophenyl-Beta-D-galactoside (ONPG) เป็น substrate ของ Beta-galactosidase แต่ไม่เป็น inducer ผลิตภัณฑ์ที่ถูกย่อยแล้วของ ONPG คือ orthonitrophenol ซึ่งเป็นพิษต่อเซลล์

Isopropyl-Beta-D-galactoside (IPTG) เป็น inducer แต่ไม่เป็น substrate ของBeta-galactosidase Phenyl-Beta-D-thiogalactoside (PG) เป็น substrate ของ Beta-galactosidase แต่ไม่เป็น inducer และผลิตภัณฑ์ที่ได้ไม่เป็นพิษต่อเซลล์

 เซลล์ใดสามารถโตในอาหารที่มีเฉพาะ PG เป็นแหล่งคาร์บอนและพลังงาน

 

 

lacI^-

lacZ^-

  lacY^-

  lacZ^- lacY^-

   lacI^-  lacZ^-

100000 ) 

Lactose operon ของ E. coli ประกอบด้วย 3 puo

    lacZ encodes    Beta-galactosidase

    lacY encodes galactosidepermease ทำหน้าที่ในการนำ lactose เข้าสู่เซลล์

    lacA encodes galactoside-transacetylase

    Lac operon ถูกควบคุมด้วย Lacl (repressor) ซึ่งจะไม่ทำงานในกรณีที่มี lactose อยู่ในอาหาร inducer (lactose เป็น inducer) lactose analogs มีหลายชนิด เช่น

Orthonitrophenyl-Beta-D-galactoside (ONPG) เป็น substrate ของ Beta-galactosidase แต่ไม่เป็น inducer ผลิตภัณฑ์ที่ถูกย่อยแล้วของ ONPG คือ orthonitrophenol ซึ่งเป็นพิษต่อเซลล์

Isopropyl-Beta-D-galactoside (IPTG) เป็น inducer แต่ไม่เป็น substrate ของBeta-galactosidase Phenyl-Beta-D-thiogalactoside (PG) เป็น substrate ของ Beta-galactosidase แต่ไม่เป็น inducer และผลิตภัณฑ์ที่ได้ไม่เป็นพิษต่อเซลล์

 เซลล์สามารถโตในอาหารที่มี ONPG ได้หรือไม่ 

ได้

ไม่ได้

100000 ) 

Lactose operon ของ E. coli ประกอบด้วย 3 puo

    lacZ encodes    Beta-galactosidase

    lacY encodes galactosidepermease ทำหน้าที่ในการนำ lactose เข้าสู่เซลล์

    lacA encodes galactoside-transacetylase

    Lac operon ถูกควบคุมด้วย Lacl (repressor) ซึ่งจะไม่ทำงานในกรณีที่มี lactose อยู่ในอาหาร inducer (lactose เป็น inducer) lactose analogs มีหลายชนิด เช่น

Orthonitrophenyl-Beta-D-galactoside (ONPG) เป็น substrate ของ Beta-galactosidase แต่ไม่เป็น inducer ผลิตภัณฑ์ที่ถูกย่อยแล้วของ ONPG คือ orthonitrophenol ซึ่งเป็นพิษต่อเซลล์

Isopropyl-Beta-D-galactoside (IPTG) เป็น inducer แต่ไม่เป็น substrate ของBeta-galactosidase Phenyl-Beta-D-thiogalactoside (PG) เป็น substrate ของ Beta-galactosidase แต่ไม่เป็น inducer และผลิตภัณฑ์ที่ได้ไม่เป็นพิษต่อเซลล์Galactose เป็นสารพิษสำหรับเซลล์ที่เป็น gal     (ยีน gal E เกิดมิวเตชัน) เซลล์ที่มีมิวเทชันต่อไปนี้ เซลล์ใดที่มี gal    และมิวเตชันที่ปรากฏข้างล่างนี้สามารถโตในอาหารที่มี IPTG + PG (ซึ่งมีการให้แหล่งคาร์บอนและพลังงานลงในอาหาร) 

 

lacI^-

lacZ^-

lacC^-

lacI^- 

lacA^-

100000 ) 

การวิเคราะห์การสร้างโปรตีนในหลอดทดลองโดยใช้สาย RNA สังเคราะห์ที่มี U และ C ในสัดส่วน 1:5 เรียงตัวกันอย่างสุ่มเป็น template กรดอะมิโนที่เป็นองค์ประกอบในสายพอลิเปปไทด์ที่ได้จะมีสัดส่วนของกรดอะมิโนเป็นอย่างไร 

 

1 Phe : 5 Pro : 3 Leu

1 Leu : 1 Pro : lSer : 1Phe

1 Phe : 5 Ser : 5Pro : 5Leu

1Phe : 25Pro : 5Ser : 5Leu

5Leu : 5Pro

100000 ) 

สาย DNA ที่แยกจาก E. coli มีลำดับเป็น 5'– GTAGCCTACCATAGG –3'    การสร้าง mRNA นั้นสร้างมาจาก double stranded DNA ที่แยกมาได้ โดยสายที่เป็น template ในการสร้าง mRNA เป็นสายที่มีลำดับเบสเป็น complementary strand ของลำดับเบสข้างต้น

ข้อใดต่อไปนี้เป็นลำดับเบสของ mRNA

 

 

3'– CAUCGGAUGGGUAUCC –5'

5'– GUAGCCUACCCAUAGG –3'

5'– GGAUACCCAUCCGAUG –3'

5'– CACAGAUACCCAGAUG –3'

100000 ) 

         สาย DNA ที่แยกจาก E. coli มีลำดับเป็น 5'– GTAGCCTACCATAGG –3'    การสร้าง mRNA นั้นสร้างมาจาก double stranded DNA ที่แยกมาได้ โดยสายที่เป็น template ในการสร้าง mRNA เป็นสายที่มีลำดับเบสเป็น complementary strand ของลำดับเบสข้างต้น

          ลำดับของสายพอลิเปปไทด์เป็นอย่างไร ถ้ามีการ translation ตั้งแต่5'end ของสาย mRNA (ให้คิดว่า start codon ไม่จำเป็น) ในข้อ 10.2 และ 10.3 ให้ใช้ตาราง genetic code ที่ให้ไว้

 

 

– Gly – Tyr – Pro – Ala – Asp

– His – Arg – Met – Gly – lle

– Val – Ala – Tyr – Pro

– His – Arg – Tyr – Pro – Ala

100000 ) 

การเกิด Trancription โดย RNA polymerase ชนิดใดของ eukaryote ที่สามารถมองเห็นได้ด้วย กล้องจุลทรรศน์ โดยไม่ต้องใช้การย้อมสีด้วยเทคนิคต่างๆ 

RNA-polymerase I

RNA-polymerase II

RNA-polymerase III

Primase

ไม่มีข้อใดถูก

100000 ) 

Phalloidin เป็นสารพิษที่สกัดจากเห็ด Amanita phalloides มีสมบัติในการจับกับ actin polymer ซึ่งสามารถเชื่อมโมเลกุล phalloidin เข้ากับสารเรืองแสง เช่น สาร fluorescein จะไม่เปลี่ยนแปลงสมบัติในการจับกับ actin ถ้านำ sperm ที่ fixed แล้วด้วยเมทานอลนำมาวางบนสไลด์และย้อมด้วยสาร phalloidin ที่เชื่อมกับ fluorescein (มีการล้างส่วนเกินของสีย้อมออกแล้ว) ส่วนใดของ spermatozoid จะมีการเรืองแสง เมื่อส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบฟลูออเรสเซนส์

 

 

Acrosome

Flagellum

Head

Mitochondria

Whole spermatozoid

100000 ) 

จากผลการทดลองโมเดลการทำงานของ Bax และ Bcl-2 protein ในการควบคุม programmed cell death (apoptosis) โมเดลใดถูกต้อง

ผลการทดลอง

•    หนูที่ยีน Bcl-2 ถูกทำให้หยุดการทำงาน เกิด apoptosis ในเนื้อเยื่อต่างๆ ซึ่งสามารถแก้ไขได้โดยการกำจัด Bax protein

•    Bax protein เพียง 1 ชุด สามารถกระตุ้นการเกิด apoptosis ในกรณีที่ไม่มี Bcl-2 protein

•    อย่างไรก็ดี Bcl-2 gene จะยับยั้ง apoptosis ได้ในกรณีที่ไม่มี Bax protein

  

 

Bax protein ยับยั้งการทำงานของ Bcl-2 protein ซึ่งไปยับยั้ง apoptosis (รูป A)

Bcl-2 protein เป็น inhibitor ของ Bax protein ซึ่งกระตุ้น apoptosis (รูป B)

Bcl-2 และ Bax protein ทำงานไม่ขึ้นกัน เป็นผลทำให้เกิดการอยู่รอดและตายตามลำดับ (Bcl-2 ทำให้รอด Bax ทำให้ตาย และ Bcl-2 กับ Bax ไม่ขึ้นแก่กัน รูป C)

Bcl-2 protein กีดกันการทำงานของ Bax protein ที่เป็น inhibitory action ในการเกิด apoptosis (Bax ยับยั้งการเกิด apoptosis และ Bcl-2 กีดกันการทำงานของ Bax ในกิจการรมดังกล่าว รูป D)

100000 ) 

ถ้าระบบเนื้อเยื่อลำเลียงของ tendril มีหนึ่ง closed collateral bundle ถามว่า tendril นี้เป็นส่วนใดของพืช 

 

ยอด

ใบ

ลำต้น

ราก

บอกไม่ได้

100000 ) 

ภาพตัดขวางของใบสน หมายเลขใดแสดงผิวใบด้านบน 

 

I และ II

II และ IV

I และ III

III และ IV

II และ III

100000 ) 

เอนโดสเปิร์มของสนพัฒนามาจาก 

 

central nucleus ที่เกิดจากการปฏิสนธิสองครั้ง

 

ไข่ ภายหลังการปฏิสนธิ

เมกกะสปอร์ก่อนการปฏิสนธิ   

เมกกะสปอร์หลังการปฏิสนธิ

เซลล์เมกกะสปอร์แรงเจียมก่อนการปฏิสนธิ

100000 ) 

เปรียบเทียบ pH ของส่วนไซโทซอล (1) สโตรมา (2) ภายในไทลาคอยด์ (3) ของเซลล์พืชในสภาพมีแสง 

 

1 > 2 > 3

 

1 > 3 > 2

2 > 1 > 3

2 > 3 > 1

3 > 1 > 2

100000 ) 

เลี้ยงสาหร่ายสีเขียวในอาหาร ซึ่งมี acrobic bacteria เลี้ยงอยู่ในสภาพปราศจากออกซิเจนมาระยะเวลาหนึ่ง จากนั้นให้แสงที่ผ่านปริซึม ซึ่งแยกแสงออกเป็นสเปกตรัมสีต่างๆ (ตามรูป) ให้แก่เส้นสายของสาหร่าย

 

ส่วนใดของเส้นสายสาหร่ายจะมีแบคทีเรียหนาแน่นอยู่มาก (1 คะแนน) 

 

1, 3

1, 4

2, 3

2, 4

3, 4

100000 ) 

ผลการทดลองใช้โพรโทพลาสต์ของเซลล์คุมของถั่วปากอ้า (Vicia faba) โดยเลี้ยง

โพรโทพลาสต์ในสารละลายอาหารที่เหมาะสม ให้แสงสีแดงความเข้มแสงสูงนาน 30 นาที จากนั้นให้แสงสีน้ำเงิน 30 วินาที ติดตาม pH ของสารละลายอาหารที่มีเซลล์

 

ข้อสรุปใดถูกต้อง 

 

แสงสีน้ำเงินช่วยให้เซลล์รับ H^+จากภายนอกเข้าในเซลล์

แสงสีน้ำเงินช่วยให้เซลล์ปัม H^+ออกนอกเซลล์

แสงสีน้ำเงินมีประสิทธิภาพมากสำหรับการหายใจของเซลล์

แสงสีน้ำเงินกระตุ้นให้เซลล์เสียพลังงาน

แสงสีน้ำเงินและแสงสีอื่นๆ ช่วยให้เซลล์เคลื่อนย้าย H^+ได้

100000 ) 

ใส่ Oats coleoptile ที่ไม่มีเนื้อเยื่อผิวลงในสารละลาย ซึ่งมี pH เป็น 5.0 พบการยืดขยายขนาดอย่างรวดเร็ว ถามว่าน่าจะมีฮอร์โมนอะไรเกี่ยวข้อง

 

 

Auxin

Gibberellin acid

Cytokines

Ethylene

Abscisin

100000 ) 

สัตว์ในกลุ่มใด ปริมาตรของปอดจะค่อนข้างคงที่ตลอดขั้นสู่กระบวนการหายใจ

 

 

แมลง

 

นก

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

สัตว์เลื้อยคลาน

100000 ) 

ความดันของเลือดเปลี่ยนแปลงอย่างไร ในระหว่างเลือดทางผ่านระบบหมุนเวียนจาก ventricle ถึง atrium ในปลา

A    คือ    atrium

V    คือ    ventricle

P    คือ    ความดันเลือด

 

 

 

100000 ) 

เส้นประสาท axon แยกเป็นสองเส้น และถูกกระตุ้นที่จุด 1 (ดูรูป) คลื่นไฟฟ้าเคลื่อนจากจุด 1 ไป 2 ไปยัง 3 และ 4 การกระตุ้นถูกวัดในจุดต่างๆ เหล่านี้ การเปรียบเทียบกระแสซึ่งวัดในรูปความถี่กระแส (I) ในข้อใดถูกต้อง

 

 

I(1) > I(2) > I(3), I(3) = I(4), I(3) + I(4) = I(2)

I(1) > I(2) > I(3), I(3) = I(4), I(3) x I(4) = I(2)

I(1) < I(2) < I(3), I(3) = I(4)

I(1) = I(2) > I(3), I(3) = I(4), I(3) + I(4) = I(2)

I(1) = I(2) = I(3) = I(4)

100000 ) 

แมลงหวี่ที่มี (การเกิด mutation ที่ shake gene ที่เป็น homozygous gene สำหรับ shake mutation ผ่าเหล่าแบบกระตุก จะไวต่อ diethyl ether ซึ่งจะทำให้เกิดอาการชักบิดเบี้ยวในแมลงหวี่ฮอมอไซโกต การชักบิดเบี้ยวเกิดจากความผิดปกติในการนำกระแสประสาท (ดูกราฟข้างล่าง) หน้าที่ใดของโครงสร้างการนำกระแสจะเสียไปในแมลงหวี่ที่มี shake mutation เหล่านี้ (กลุ่มผ่าเหล่ากระตุกของแมลงหวี่)

 

 

 

Na^+-channels 

K^+-channels

Ca^2+-channels

K^+/Na^+-ATPase

H^+-pump

100000 ) 

การเปลี่ยนแปลงประจำวันองความเข้มข้นของฮอร์โมนใด แสดงในกราฟด้านล่าง

  

 

Thyroxine

Glucagon

Insulin

Cortisol

Parathormone

100000 ) 

โรค thyreoiditis เป็นโรค autoimmune ซึ่งเกิดจากการทำงานเกินไปของต่อมไธรอยด์ ความเข้มข้นของ thyroid stimulating hormone (TSH) จะมีน้อยกว่าปกติในเลือดของผู้ป่วยโรคนี้ สาเหตุการเกิดโรคนี้เกิดจากการรวม autoimmune antibodies กับอะไร

    อย่าลืม antibody รวมตัวกลับ hormone receptor จะยับยั้งหรือส่งเสริม receptor นั้น 

 

Thyroxin receptors

Thyroxin

TSH receptors

TSH

Thyreoliberin receptors

100000 ) 

บอกผลิตผลของ db gene

 

 

ฮอร์โมนเปปไทด์ นำไปสู่โรคอ้วน

ฮฮร์โมนเปปไทด์นำไปสู่ภาวะน้ำหนักลด

hormone receptor นำไปสู่โรคอ้วน

hormone receptor นำไปสู่ภาวะน้ำหนักลด

ฮอร์โมนที่ไม่ใช่เปปไทด์นำไปสู่โรคอ้วน

100000 ) 

สัดส่วนของฟีโนไทไทป์ใด จะพบในรุ่น F_2    หลังจากการผสมของหนูที่มีจีโนไทป์    : ob^-/ob^-และdb^-/db^- 

 

9:3:3:1 

 

9:7

15:1

1:2:1

3:1

100000 ) 

ถ้าเดือนทองคำ 4 อันถูกฝังลงในกระดูก tibia ของหนูเกิดใหม่ ดังแสดงจุดสี่จุดของกระดูกในภาพด้านล่าง ระยะระหว่างหมายเลขเดือยใดจะเปลี่ยนไปเมื่อหนูโตขึ้น 

 

1 และ 2

2 และ 3

3 และ 4

3 และ 1

100000 ) 

ข้อแตกต่างที่สำคัญระหว่างภูมิกันแบบในน้ำเลือดและน้ำเหลืองกับภูมิคุ้มกันแบบผ่านเซลล์ คือ

 

 

ภูมิคุ้มกันแบบในน้ำเลือดและน้ำเหลืองเป็นแบบไม่จำเพาะในขณะที่ภูมิคุ้มกันแบบผ่านเซลล์จำเพาะต่อแอนติเจน

เฉพาะภูมิคุ้มกันแบบในน้ำเลือดและน้ำเหลืองเท่านั้นที่เป็นการทำงานของ lymphouytes

ภูมิคุ้มกันแบบในน้ำเลือดและน้ำเหลืองไม่สามารถทำงานแยกเป็นอิสระได้ เพราะภูมิคุ้มกันแบบในน้ำเลือดต้องถูกกระตุ้นโดยภูมิคุ้มกันแบบผ่านเซลล์

ภูมิคุ้มกันแบบในน้ำเลือดและน้ำเหลืองทำหน้าที่ต่อต้าน antigens ที่เคลื่อนไปมาในขณะที่ภูมิแบบผ่านเซลล์ต่อต้านเชื้อโรคที่เข้าสู่เซลล์ร่าง กาย

เฉพาะภูมิคุ้มกันแบบในน้ำเลือดและน้ำเหลืองเท่านั้นที่แสดงความจำต่อเชื้อโรคในระบบภูมิคุ้มกัน

100000 ) 

ในกรณีใดที่ conditioning แบบ Pavlov จะเกิดสูงสุด

 

 

 

กระตุ้นด้วยสิ่งเร้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขก่อนสิ่งเร้าที่เป็นเงื่อนไข, สิ่งเร้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขจะมีสัญญาณเข้มกว่า สิ่งเร้าที่เป็นเงื่อนไข

กระตุ้นด้วย สิ่งเร้าที่ไม่เป็นเงื่อนไข ก่อน สิ่งเร้าที่เป็นเงื่อนไข,  สิ่งเร้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขจะมีสัญญาณอ่อนกว่า สิ่งเร้าที่เป็นเงื่อนไข

กระตุ้นด้วย สิ่งเร้าที่เป็นเงื่อนไข ก่อน สิ่งเร้าที่ไม่เป็นเงื่อนไข, สัญญาณของ สิ่งเร้าที่เป็นเงื่อนไขจะแรงกว่า สิ่งเร้าที่ไม่เป็นเงื่อนไข

กระตุ้นด้วย สิ่งเร้าที่เป็นเงื่อนไข ก่อน สิ่งเร้าที่ไม่เป็นเงื่อนไข, สิ่งเร้าที่เป็นเงื่อนไขมีสัญญาณอ่อนกว่า สิ่งเร้าที่ไม่เป็นเงื่อนไข

100000 ) 

การศึกษาระบบวิวัฒนาการการร่วมของนกกาเหว่าและโฮสต์ของนกกาเหว่า ได้มีการติดตามศึกษามาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบัน โดยพวกนกกาเหว่าจะไปเป็นผู้เบียดเบียนโฮสต์ เช่น โดยการวางไข่ในรังของพวก passerines กาเหว่ากับโฮสต์ของมันจะปรับรูปแบบพฤติกรรมใหม่ที่เกิดจาก co-evolution ระหว่างนกทั้งสองชนิด ข้อความใดในข้อ 1-6 ถูก โดยเลือกคำตอบจาก A-E

    1. โฮสต์จะวางไข่ในช่วงบ่าย

    2. กาเหว่าจะกินไข่มด

    3. โฮสต์จะมีพฤติกรรมก้าวร้าวต่อกาเหว่า

    4. ไข่ของกาเหว่า ไม่คล้ายหรือไม่เลียนแบบไข่ของโฮสต์

    5. กาเหว่าจะมีพฤติกรรมก้าวร้าวต่อโฮสต์

    6. กาเหว่าพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกเห็นในรังของโฮสต์ 

 

3 และ 6

4 และ 6

2 และ 3

1 และ 5

4 และ 2

100000 ) 

ในสัตว์ปีก เช่น ไก่ การกำหนดเพศเป็นผลจากโครโมโซม Z และ W เมื่ออายุน้อยการระบุเพศของสัตว์พวกนี้ทำได้ยาก อย่างไรก็ดีการแยกเพศในช่วงอายุนี้มีความสำคัญเชิงการค้าการใช้ genetic marker จะทำให้สามารถระบุเพศโดยใช้การแสดงออกของ maker gene ได้ marker gene ควรจะอยู่ที่โครโมโซมใด (1) และการผสมพันธุ์แบบใดจะสามารถแยกเพศผู้ออกจากเพศเมียได้ (II)

        

 

Marker gene localization = ในโครโมโซม Z,  Crossing type (II) = เพศเมียที่มี recessive phenotype ทำการผสมกับเพศผู้ที่เป็น homozygous dominant

Marker gene localization = ในโครโมโซม W,  Crossing type (II) = เพศเมียที่มี recessive phenotype ทำการผสมกับเพศผู้ที่เป็น homozygous dominant

Marker gene localization = ในโครโมโซม Z,  Crossing type (II) =  เพศเมียที่มี dominant phenotype ผสมกับเพศผู้ที่เป็น homozygous recessive

Marker gene localization = ในโครโมโซมร่างกาย,  Crossing type (II) =  เพศเมียที่เป็น recessive phenotype ผสมกับเพศผู้ที่เป็น heterozygous

Marker gene localization = ในโครโมโซม Y ,  Crossing type (II) =  เพศเมียที่เป็น dominant phenotype ผสมกับเพศผู้ที่เป็น heterozygous

100000 ) 

abcde gene linked กันอย่างมากในโครโมโซมของ E. coli การเกิด deletion สั้นๆ ในบริเวณดังกล่าวจะทำให้ยีนบางยีนหายไป เช่น

    deletion1-bde    genes

    deletion2-ac       genes

    deletion3-abd       genes

    เรียงลำดับยีนบน genetic map ของโครโมโซม E.coli

 

 

b, c, d, e, a

e, a, c, b, d

a, b, c, d, e

c, a, b, d, e

a, b, c, e, d

100000 ) 

จากโมเดลที่เสนอรูปแบบการเกิดชั้นต่างๆ ของดอกไม้ แต่ละชั้นของดอกเกิดจากการทำงานร่วมกันของยีน 3 ยีน คือ A, B และ C โดยยีน A และ C จะยับยั้งซึ่งกันและกัน การแสดงออกของยีนทั้ง 3 ในดอกปกติ เป็นดังภาพ

 

S   :  sepal formation

P   :  petal formation

St  :  stamen formation

C   :  carpel formation

รูปร่างของดอกซึ่งไม่มีการทำงานของยีน A ดอกจะประกอบไปด้วยชั้นใดของดอกบ้าง

 

 

 

A

B

C

D

100000 ) 

จากโมเดลที่เสนอรูปแบบการเกิดชั้นต่างๆ ของดอกไม้ แต่ละชั้นของดอกเกิดจากการทำงานร่วมกันของยีน 3 ยีน คือ A, B และ C โดยยีน A และ C จะยับยั้งซึ่งกันและกัน การแสดงออกของยีนทั้ง 3 ในดอกปกติ เป็นดังภาพ

 

S   :  sepal formation

P   :  petal formation

St  :  stamen formation

C   :  carpel formation

ชั้นต่างๆ ของดอกที่ไม่มีการทำงานของยีน C เป็นอย่างไร

 

A

B

C

D

100000 ) 

ในมนุษย์โรค PKU (Phenylketonuria) เกิดจาการขาดเอนไซม์ที่ขั้นตอน A ดังในภาพและโรค AKU (alkaptonuria) เกิดจากการขาดเอนไซม์ที่ขั้นตอน B ดังในภาพ

   

คนเป็นโรค PKU แต่งงานกับคนเป็นโรค AKU ถามว่าลูกจะเป็นโรคหรือไม่ โดยทั้งสองโรคไม่เกี่ยวข้องกับเพศ และทั้งพ่อและแม่ไม่ใช่ heterozygous 

 

ป่วยทุกคน

ลูกไม่ป่วยเลย

ลูกครึ่งหนึ่งจะเป็น PKU อีกครึ่งปกติ

ลูกครึ่งหนึ่งเป็น AKU อีกครึ่งปกติ

100000 ) 

ภาพแสดงผลอิเล็กโตรฟอรีซิสจากวิธี PCR-amplified DNA fragment ซึ่งได้จากทุกคนในครอบครัวหนึ่ง : แม่ (1)  พ่อ (2) และลูกอีกเก้าคน (3-11) โดยให้ข้อมูลว่า พ่อและลูกอีก 6 คนแสดงอาการป่วยโรค Huntington disense (HD) พ่อเริ่มป่วยเมื่ออายุ 40 ปี อายุที่เริ่มป่วยแสดงไว้ด้วยตัวเอง (ปี) ติดกับแถบ DNA fragment ถามว่าข้อความใดถูกต้อง

 

 

 

ลูกคนที่ 4 และ 9 ปกติดี และจะไม่ป่วยในอนาคต แต่ลูกคนที่ 6 มีโอกาสมากที่จะป่วย

PCR fragment ชิ้นสั้น สัมพันธ์กับการเกิด HD เมื่ออายุน้อย

ลูกคนที่ 4, 6 และ 9 มีโอกาสป่วยเมื่ออายุมากขึ้น

ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างอายุเด็ก อาการป่วยและอัตราการเคลื่อนที่ของ PCR-amplified fragment

โรค HD เป็นโรคติดต่อ ลูกแทบทุกคนในครอบครัวมีโอกาสป่วยมาก

100000 ) 

ในประชากรที่อยู่ในสมดุลทางพันธุกรรมที่มีอัลลีล T และ t พบว่า 51 เปอร์เซ็นต์ของประชากรแสดง dominant phenotype ถ้าสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงทำให้ประชากรที่แสดง recessive ตายก่อนเข้าสู่ maturity และให้ภายหลังจะกลับสภาพคืนสู่ปกติ ถาม frequency ของ t ภายหลังหนึ่ง generation 

 

0.41

0.3

บอกไม่ได้

0.7

0.58

100000 ) 

กระบวนการวิวัฒนาการเกิดบนบกเร็วกว่าในทะเล เพราะอะไร

 

 

ชีวิตเริ่มต้นจากทะเล

ในทะเลมี selection pressure มากกว่า ดังนั้นการอยู่รอดจึงยากกว่า

พบ fossils ในชั้นทับถมในทะเลมากกว่า

สภาพแวดล้อมเพื่อการมีชีวิตในทะเลมีความมั่นคงกว่า

100000 ) 

เปลือกของหอยบกจะแสดงความแตกต่างทั้งสี และรูปแบบของแถบ เพื่อสร้างสูตรสำหรับการเกิดแถบสีห้าแถบ แถบบนสุดของวงนอกใหญ่ จะนับเป็นแถบที่ 1 ดังแสดงในรูป โดย O หมายถึงเปลือกที่ไม่มีแถบส่วนหมายเลขในวงเล็บหรือกล่อง \left[{}\right]บ่งบอกว่าแถบสองแถบได้เชื่อมกันเป็นแถบเดียว

 

ใช้หมายเลขที่ถูกต้อง ให้บอกสูตรเกิดแถบของหอย S 

 

030[45]

03045

02045

003[45]

100000 ) 

นก thrush เป็นนกที่มองเห็นสีได้ดี สามารถกะเทาะเปลือกของหอยทากบกกับก้อนหิน เพื่อจะกินเนื้อของหอย ถ้าหากหอยทากบกชนิด P, Q, R และ S พบในจำนวนเท่าๆ กัน ในทุ่งหญ้าแห่งหนึ่งนกจะกินหอยชนิดใดจะถูกกินมากที่สุดโดยนก

 

PQRS

100000 ) 

ข้อความใดต่อไปนี้ถูกต้อง เกี่ยวกับกระบวนการแทนที่ทางนิเวศ (succession)

    1. การได้มาซึ่งสารอาหารจะเพิ่มขึ้น

    2. ความหลากหลายของชนิดลดลง เมื่อมี succession ไปเรื่อยๆ

    3. กลุ่มพืชชนิดใหม่จะเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปและขับไล่กลุ่มที่มีมาก่อน

    4. ความสูงและน้ำหนักหรือมวลชีวภาพของพืชจะเพิ่มขึ้นเมื่อกระบวนการดำเนินไป

    5. พืชแต่ละกลุ่มหรือชนิดจะเปลี่ยนแปลงถิ่นที่อยู่ ทำให้ถิ่นที่อยู่เหมาะสมสำหรับ สปีชีส์ที่มาทีหลัง 

 

1, 2, 3

2, 3, 4

3, 4, 5

1, 3, 4, 5

1, 2, 4, 5

100000 ) 

ข้อใดจับคู่ได้ถูกต้องระหว่างปัจจัยที่ควบคุมการเจริญเติบโตของประชากร

        

 

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความหนาแน่นของประชากรทางชีวภาพ = การเกิดอาณาจักร การกินในพวกเดียวกัน    ปัจจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับความหนาแน่นของประชากรทางกายภาพ = ลม พาราไซต์ แสง

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความหนาแน่นของประชากรทางชีวภาพ = การอพยพ ปริมาณอาหาร  ปัจจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับความหนาแน่นของประชากรทางกายภาพ = อุณหภูมิ ปัจจัยการรวมกลุ่ม

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความหนาแน่นของประชากรทางชีวภาพ = การเกิดอาณาจักร อุณหภูมิ  ปัจจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับความหนาแน่นของประชากรทางกายภาพ = ความชื้น ลม แสง

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความหนาแน่นของประชากรทางชีวภาพ = ปัจจัยการรวมกลุ่ม แสง    ปัจจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับความหนาแน่นของประชากรทางกายภาพ = ลม คุณภาพดิน

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความหนาแน่นของประชากรทางชีวภาพ = พาราไซต์ ผู้ล่า ปัจจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับความหนาแน่นของประชากรทางกายภาพ = อุณหภูมิดิน ความชื้น

100000 ) 

ลักษณะทั่วไปของขั้น climax ในการแทนที่ทางนิเวศวิทยา คือ

 

 

ระบบนิเวศเสถียรมาก

น้ำหนักหรือมวลชีวภาพเพิ่มขึ้นสูงสุด

จำนวนชนิดพืชและสัตว์จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อย่างรวดเร็ว

ผลผลิตสุทธิของระบบนิเวศมีความแตกต่างอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบระหว่างปีต่อปีแต่ค่าความแตกต่างเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ

100000 ) 

ในพีระมิดทางนิเวศวิทยา โดยทั่วไปลำดับขั้นของการกินจะมีขนาดเล็กลง เมื่อลำดับขั้นการกินสูงขึ้น ยกเว้นพีระมิดกลับหัวต่อไปนี้

    I.  พีระมิดของจำนวนสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศที่มีผู้ผลิตใหญ่ 1 คน

    II.   พีระมิดของจำนวนสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศที่มีผู้ผลิตใหญ่ 1 คน

    III. พีระมิดของพลังงานในระบบนิเวศที่ร้อนจัด

ข้อใดถูก

 

 

I และ II

II และ III

I และ III

I  II และ III

ไม่มีข้อถูก

100000 ) 

ถ้าหากคุณกับครอบครัวถูกทิ้งติดเกาะบนเกาะห่างไกลมากๆ โดยมีวัว 1 ตัว และข้าวสาลีสำหรับเลี้ยงวัดจำนวนหนึ่ง เพื่อที่จะได้พลังงานปริมาณสูงสุดและอยู่รอดให้ยาวนานที่สุด คุณควรจะ

 

 

เลี้ยงข้าวสาลีกับวัว แล้วดื่มนม

กินวัว แล้วค่อยกินข้าวสาลี

เลี้ยงวัวด้วยข้าวสาลี ดื่มนม แล้วค่อยกินวัว

ดื่มนม เมื่อวัวไม่มีน้ำนม กินวัว แล้วค่อยกินข้าวสาลี

100000 ) 

ถ้าหากพื้นที่หนึ่งมีพลังงานทั้งสิ้นเท่ากับ K ของแสงแดด ผลผลิตสุทธิของลำดับการกินอาหารขั้นที่ 4 ของพื้นที่นี้คือ

 

 

10^{-3}xK

10^{-5}xK

10^{-7}xK

10^{-4}xK

10^{-6}xK

100000 ) 

สมมติว่ากราฟข้างล่างแสดงการเปลี่ยนแปลงในสองประชากรของสัตว์กินพืชในทุ่งหญ้าแห่งหนึ่ง เหตุผลของการเปลี่ยนแปลงนี้คือ

  

 

พืชในทุ่งหญ้าลดลง

ประชากรสัตว์กินพืชชนิด B แข่งขันชนะอาหารได้ดีกว่าสัตว์กินพืชชนิด A

ประชากรชนิด A สามารถออกลูกออกหลานได้มากกว่าประชากรชนิด B

ประชากรชนิด A กินสมาชิกประชากรชนิด B

เมื่อเวลาผ่านไป ประชากรทั้งสองจะมีจำนวนเฉลี่ยเท่ากัน

100000 ) 

จัดกลุ่ม Ascidia เพรียงหัวหอม ให้อยู่ใน subphylum Urochordata เราจะเป็นต้องรู้ลักษณะสำคัญในระยะตัวอ่อนของ Ascidia ดังนี้

    I.     มีโนโทคอร์ดในระยะตัวอ่อน

    II.    มีลักษณะจำเพาะสูง

    III.    มีเส้นประสาทกลางหลัง ตอนแรกเป็นหลอดกลวงต่อมาพัฒนาเป็นปม

    IV.    มีหาง คอหอย และช่องเปิดเหงือก 

 

I

  II

I และ II

I  II  และ IV

 

I และ III

100000 ) 

เลือกลักษณะสำคัญของสัตว์ในกลุ่ม Cnidaria 

 

เป็นสัตว์ผู้ล่าในทะเลและน้ำจืด

เป็นสัตว์ผู้ล่าในทะเลอย่างเดียว

เป็นสัตว์ที่กรองอาหารกิน ในทะเลและน้ำจืด

เป็นสัตว์ที่กรองอาหารกิน ในทะเลอย่างเดียว

เป็นผู้ล่าพาราไซต์ในน้ำจืดอย่างเดียว

100000 ) 

ข้อความใดที่บ่งบอกความใกล้ชิดทางวิวัฒนาการระหว่าง Phylum Annelida และ Phylum Mollusca

 

 

ทั้งคู่มีร่างกายที่สมมาตรแบบ bilateral

ทั้งคู่มีระบบย่อยอาหารที่เหมือนกัน

ทั้งคู่มีร่างกายที่มีปล้องเหมือนกัน

ทั้งคู่มีระบบหมุนเวียนเลือดแบบปิด

ทั้ง mollusks และ annelids มีตัวอ่อนแบบลูกข่าง (trochophore) ในวัฎจักรชีวิตของมัน

100000 ) 

นักสัตววิทยาได้จัด chordates กับ echinoderms อยู่สายหนึ่งของ phylogenetic tree และ mollusks, annelids และ arthropods อยู่บนอีกสายหนึ่ง ลักษณะใดต่อไปนี้เป็นข้อใช้ในการแยกสองสายออกจากกัน 

 

กลุ่มสัตว์ทั้งสองมีโครงสร้างหรือไม่

กลุ่มสัตว์มีสมมาตรแบบใด

กลุ่มสัตว์มีช่องว่างในลำตัวหรือไม่

กลุ่มสัตว์มีช่องว่างลำตัวซึ่งสร้างขึ้นมาโดยวิธีใด

กลุ่มสัตว์เป็นสัตว์มีปล้องหรือไม่

100000 ) 

มีสิ่งมีชีวิต 5 ชนิด (species) คือ (K, L, M, N และ O) อยู่ในวงศ์ (family) เดียวกันทั้งหมดอยู่ในสกุล (genus) เดียวกัน ตารางข้างล่างบอกลักษณะ 6 ลักษณะที่บางชนิดมีและบางชนิดไม่มี    สมมติว่าการพัฒนาสร้างความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ ต้องใช้ลักษณะที่เปลี่ยนแปลงน้อยที่สุดถือว่าเป็นญาติกัน จงบอกว่าชนิดใดเป็นบรรพบุรุษของชนิด O 

 

ชนิด K

ชนิด L

ชนิด M

ชนิด N