สังคม o-net 2552

วิชา : สังคม ฯ ระดับชั้น : มัธยมปลาย
จำนวน : 100 ข้อ ผู้เข้าชม : 17,910 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 

ศาสนาพราหมณ์ช่วงที่เปลี่ยนเป็นเอกเทวนิยมนับถือสิ่งใดเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 

 

โมกษะ

 

พระเวท

พรหมัน 

ตรีมูรติ

2 ) 

ความหมายของคำว่า มุสลิม  ในข้อใดถูกต้องที่สุด

 

 

ผู้รักความสงบ

ผู้มีศรัทธาต่อพระเจ้า

ผู้ยอมมอบตนต่อพระเจ้า

ผู้ปฏิบัติตามโองการของพระเจ้า

3 ) 

ในตอนแรก ชาวยิวเชื่อว่าพระเยซูคือใคร

 

 

เมสสิอาห์

 

ศาสดาพยากรณ์

พระบุตรของพระเจ้า

พระเจ้า

4 ) 

พระพุทธเจ้าทรงบรรลุญาณใดที่ทำให้ตรัสรู้อริยสัจ 4

 

 

จุตูปปาต 

 

อาสวักขย

อานาปานสติ   

ปุพเพนิวาสานุส

5 ) 

หน้าที่ต่อืพระเป็นเจ้าในศาสนาอิสลามคืออะไร 

 

การไม่บูชารูปเคารพใดๆ

การปฏิบัติตามหลักปฏิบัติ 5

การช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อมนุษย์ร่วมโลก

การเชื่อว่ามีพระเจ้าองค์เดียวเป็นผู้บันดาลสรรพสิ่ง

6 ) 

พิธีกรรมใดที่คริสต์ศาสนิกชนได้แสดงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระเจ้า 

 

ศีลบวช 

ศิลกำลัง

ศีลล้างบาป 

ศิลมหาสนิท

7 ) 

คัมภีร์อุปนิษัทมีสาระสำคัญเรื่องใด 

 

คู่มือการทำพิธีบูชายัญ

ปรัชญาว่าด้วยวิญญาณสากล

บทเพลงสวดสรรเสริญเทพเจ้า

คู่มือการประกอบพิธีกรรมและบูชาของพราหมณ์

8 ) 

กฎแหงกรรมอยู่ในหลักธรรมใด 

 

นิยาม 5

 

ขันธ์  5

พละ 5 

วมิตตุ  5

9 ) 

ถ้าเห็นวัตถุสิ่งหนึ่งแล้วจำได้ว่าสิ่งนั้นคือดอกกุหลาบแดง  ขั้นตอนนี้คือส่วนใดของขันธ์ 5

 

 

เวทนา 

 

สังขาร

สัญญา   

วิญญาณ

10 ) 

ผู้ที่ได้รับยกย่องว่าเป็นเสมือนเสนาบดีแห่งกองทัพธรรมในยุคกึ่งพุทธกาลคือใคร

 

 

พระอาจารย์มั่น   ภูริทตฺโต

พระธรรมโกศาจารย์  ( ปัญญานันทภิกขุ)

พระธรรมโกศาจารย์  ( พุทธทาสภิกขุ)

สมเด็จพระวันรัต  (เฮง   เขมจารี)

11 ) 

หน้าที่ที่สำคัญที่สุดของพุทธศาสนิกชนคือข้อใด 

 

รักษาศิล   

 

ศึกษาพระไตรปิฎก

เผยแผ่พระพุทธศาสนา  

ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

12 ) 

เรื่องภพ – ภูมิ สัมพันธ์ กับหลักพระพุทธศาสนาเรื่องใด

 

 

กรรม      

 

กิเลส

นิพพาน 

อริยสัจ

13 ) 

การสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งใด้  เริ่มจารึกเป็นลายลักษณ์ อักษรภาษาบาลีและทำที่ใด

 

ครั้งที่ 2   อินเดีย   

 

ครั้งที่ 3     อินเดีย

ครั้งที่  4  ศีรลังกา  

ครั้งที่  5     ศีรลังกา

14 ) 

ศาสนพิธีใดเป็นเรื่องของพระสงฆ์ล้วนๆ   ไม่มี ฆราวาสเกี่ยวข้อง 

 

พิธีอุปสมบท  

 

พิธีปวารณา

พิธีมหากฐิน   

พิธีรักษาอุโบสถศีล

15 ) 

ในวันอาสาฬหบูชา  พระเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องใด 

 

อนัตตา   และนิพพาน

ไตรลักษณ์  และรัตนตรัย

มัชฌิมาปฏิปทา และ  อริยสัจ

โพธิปักขิยธรรม และ  อปริหานิยธรรม

16 ) 

การบริหารจิตโดยวิธีอานาปานสติ อยู่ในสติปัฏฐานใด 

 

กายานุปัสสนา

 

เวทนานุปัสสนา

จิตตานุปัสสนา   

ธัมมานุปัสสนา

17 ) 

วิธีคิดแบบสามัญลักษณะคือการคิดแบบใด

 

 

มัชฌิมาปฏิปทา

 

ไตรลักษณ์

อานาปานสติ 

ปฏิจจสมุปบาท

18 ) 

การรู้แจ้งในอริยสัจ  4  สัมพันธ์กับสติปัฏฐานข้อใด้ 

 

กายานุปัสสนา   

เวทนานุปัสสนา

จิตตานุปัสสนา  

ธัมมานุปัสสนา

19 ) 

ในแนวทางพระพุทธศาสนา เราจะสร้างคุณภาพชีวิตได้อย่างไร 

 

มีสติ สมาธิ และปัญญา            

มีมารยาทชาวพุทธ  และสมาธิ

ยึดไตรลักษณ์ และโยนิโสมนสิการ         

ยึดทิฏฐธัมมิกัตถ  สังวัตตนิกธรรม  และฆราวาสธรรม

20 ) 

หลักปฏิบัติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในพระพุทธศาสนาคือหลักใด 

 

ฆราวาสธรรม   สาราณียธรรม

ปฏิจจสมุปบาท อิทัปปัจยตา

มงคล  38  ประการ อริยมรรค

ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม  มัชฌิมาปฏิปทา

21 ) 

กิจกรรมใดแสดงถึงการมี ส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น

 

 

การร่วมกลุ่มรณรงค์ คัดค้านรัฐบาล

การเข้าชื่อเสนอถอดถอนนายกเทศมนตรี

การออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน ราษฎร

การสนับสนุนการจัดตั้งสาขาของพรรคการเมือง

22 ) 

การใช้หลักการใดก่อให้ เกิดความยุติธรรมในสังคมไดดีที่สุด 

 

หลักภราดรภาพ

 

หลักเสียงข้างมาก

หลักการมีส่วนร่วม 

หลักความเสมอภาค

23 ) 

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช   2550

 

พระมหากษัตริยทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภา

รัฐสภาแต่งตั้งตามความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา

สภาผู้แทนราษฎรมีมติ แต่งตั้งตามคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหา

คณะรัฐมนตรี มีมติแต่งตั้งตามคำแนะนำของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์

24 ) 

ประเภทของกฎหมายในข้อใดเกิดจากการแบ่งประเภทตามลักษณะความสัมพันธ์ของคู่กรณี 

 

กฎหมายอาญาและกฎหมายแพ่ง

กฎหมายสารบัญญัติและกฎหมายวิธีสบัญญัติ

กฎหมายลายลักษณ์ อักษรและกฎหมายจารีตประเพณี

กฎหมายเอกชน  กฎหมายมหาชน  และกฎหมายระหว่างประเทศ

25 ) 

กฎหมายในข้อใดอยู่ในลำดับศักดิ์ของกฎหมายชั้นเดียวกัน

 

 

พระราชกฤษฎกา และ พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ  และ ประมวลกฎหมาย

พระราชกำหนด และ พระราชกฤษฎีกา

ประมวลกฎหมาย และ พระราชกฤษฎีกา

26 ) 

ตามกฎหมายว่าด้วยมรดก  ใครคือทายาทโดยธรรมลำดับแรก 

 

คู่สมรส  

 

บิดามารดา

ผู้สืบสันดาน   

ผู้รับพินิยกรรม

27 ) 

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์

 

 

เป็นความผิดอันยอมความได้

ผู้เสียหายจะฟ้องร้องได้ต่อเมื่อจดทะเบีนยนลิขสิทธิ์ แล้ว

หากกระทำเพื่อการค้า  อาจตองระวางโทษทั้งจำทั้งปรับ

ผู้เสียหายสามารถฟ้องคดีต่อศาลได้ทั้งทางแพ่งและอาญา

28 ) 

สถาบันใดสามารถทำหน้าที่ของสถาบันอื่นๆ   ในสังคมได้ด้วย 

 

สถาบันการเมือง   

สถาบันเศรษฐกิจ

สถาบันการศึกษา

สถาบันครอบครัว

29 ) 

ข้อใดคือองค์ประกอบที่สำคัญของโครงสร้างทางสังคม 

 

กลุ่มและสถาบัน      

 

อำนาจและกลไก

ทัศนคติ และพฤติกรรม  

วัฒนธรรมและประเพณี

30 ) 

เรือนเครื่องสับเป็นเรือนไทยที่มีลักษณะสอดคล้องกับข้อใด

 

 

เรือนไม้ไผ่      

 

เรือนฝาขัดแตะ

เรือนฝากระดาน

เรือนหลังคาจาก

31 ) 

พฤติกรรมใดของพลเมืองที่ขัดขวางการพัฒนาทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย

 

 

การรณรงค์หาเสียง  

 

การชุมนุมประท้วง

การนอนหลับทับสิทธิ์   

การเรียกร้องสิทธิประโยชน์

32 ) 

ฮ่องกงเป็นรัฐหรือไม่  เพราะเหตุผลใด

 

 

เป็นรัฐ เพราะมีการปกครองตนเองอย่างอิสระ

เป็นรัฐ เพราะมีดินแดนที่มีอาณาเขตแน่นอน

ไม่เป็นรัฐ   เพราะไม่มีรัฐบาลเป็นของตนเอง

ไม่เป็นรัฐ   เพราะไม่มีอำนาจอธิปไตย

33 ) 

การปกครองตนเองของประชาชนแบบประชาธิปไตยเริ่มปรากฏขึ้นตั้งแต่เมื่อใด

 

 

สมัยกลาง   

สมัยโรมัน

สมัยกรีกโบราณ      

สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา

34 ) 

ความข้อใดอธิบายได้ถึงสาเหตุที่ประเทศไทยจัดการปกครองตามแบบอังกฤษแทนที่จะจดแบบฝรั่งเศส ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง  พ.ศ.  2475 

 

ประเทศไทยมีกษัตริย์เช่นเดียวกับอังกฤษ

อังกฤษมีรัฐบาลที่มีเอกภาพและเสถียรภาพสูง

ระบบขุนนางของไทยและอังกฤษมีลักษณะคล้ายคลึงกัน

กลุ่มผู้นำในการเปลี่ยนแปลงการปกครองสำเร็จการศึกษาจากอังกฤษ

35 ) 

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ใครคือผู้มีอำนาจ สงสูดของประเทศ

 

 

พระมหากษัตริย์     

 

ประชาชน

รัฐบาล    

รัฐสภา

36 ) 

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ของไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 

 

ทรงดำรงฐานะองค์อธิปัตย์แห่งรัฐ

ทรงดำรงตำแหน่งสูงสุดของกองทัพ

ทรงดำรงฐานะประมุขแห่งพระศาสนา

ทรงดำรงตำแหน่งสูงสุดของฝ่ายบริหาร

37 ) 

ประเทศใดเป็นทั้งสมาชิกกลุ่ม   ASEAN  และ  APEC 

 

ลาว     

พม่า

กัมพูชา   

เวียดนาม

38 ) 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2550  ผู้ที่มีสัญชาติไทย หากกระทำความผิดร้ายแรง สามารถเนรเทศออกนอกประเทศได้หรือไม่

 

 

เนรเทศได้ทั้งกรณีความผิดทางอาญาและทางแพ่ง

เนรเทศได้เฉพาะกรณีความผิดทางอาญา

เนรเทศได้เฉพาะเป็นการชั่วคราว

เนรเทศไม่ได้

39 ) 

สภาผู้แทนราษฎร  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   พุทธศักราช   2550  ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนเท่าใด

 

 

420   คน  

 

440   คน  

460   คน 

480   คน

40 ) 

ข้อใดกล่าวถูกตองเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550 

 

จะดำรงตำแหน่งติดต่อกัน  2  วาระ ไม่ได้

จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินกว่า 4  ปี  ไม่ได้

จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินกว่า  8  ปี  ไม่ได้

จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินกว่า  2  วาระ   ไม่ได้

41 ) 

ข้อความใดเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์มหภาค

 

 

ปีนี้โรงสีนายกุ่ยรับซื่อข้าวเปลือกในราคาตันละ   9,500  บาทต่ำกว่าราคาที่รัฐบาลรับจำนำ

ร้านค้าทองขายทองคำแท่งในราคาที่สูงกว่าเมื่อเดือนที่ แล้วร้อยละ    5

สินค้าออกของไทยมี มูลค่าเพิ่มขึ้นจากปีที่ แล้วร้อยละ  10

ผลผลิตเงาะปีนี้เพื่มขึ้นมาก  ทำใหราคาตกเหลือเพียงกิโลกรัมละ   5  บาท

42 ) 

วิชาเศรษฐศาสตร์ เป็นศาสตร์ ในสาขาใด    เพราะเหตุใด

 

 

สังคมศาสตร์  เพราะศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์

วิทยาศาสตร์ประยุกต์  เพราะสามารถใช้อธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงได้

ศึกษาศาสตร์  เพราะไม่ต้องใช ้คณิตศาสตร์  เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์

ตรรกวิทยา  เพราะผลการศึกษาต้องสอดคล้องกับหลักเหตุและผล

43 ) 

ปัญหาข้อใดไม่ไดเกิดจากการที่ ผู้ผลิตใช้ทรัพยากรการผลิตอย่างไร  ประสิทธิภาพ 

 

สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม   

 

ทรัพยากรธรรมชาติหมดไป

ต้นทุนทางสังคมสูงเกินไป 

คุณภาพของสินค้าต่ำกว่ามาตรฐาน

44 ) 

ปริมาณเงินในความหมายกว้างได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของสถาบันการเงินใดมากที่สุด

 

 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร  และสหกรณออมทรัพย์

ธนาคารออมสิน  และบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม

ธนาคารอาคารสงเคราะห์   และบริษัทประกันภัย

ธนาคารพาณิชย์   และบริษัทเงินทุน

45 ) 

รัฐบาลต้องจัดทำงบประมาณแผ่นดินลักษณะใดในการดำเนินนโยบายการคลังแบบหดตัว

 

 

กำหนดรายรับเท่ากับรายจ่าย

 

กำหนดรายได้เท่ากับรายจ่าย

กำหนดรายจ่ายต่ำกว่ารายรับ 

กำหนดรายจ่ายต่ำกว่ารายได้

46 ) 

แนวคิดเกี่ยวกับสหกรณ์ เริ่มขึ้นในประเทศใดเป็นประเทศแรก 

 

อังกฤษ   

 

เยอรมนี  

สวีเดน   

รัสเซีย

47 ) 

สหกรณ์ประเภทใดเปิดกว้างให้ผู้ประกอบอาชีพใดก็ได้เข้าเป็นสมาชิก

 

 

สหกรณ์นิคม

 

สหกรณ์ร้านค้า

สหกรณ์บริการ  

สหกรณ์ออมทรัพย์

48 ) 

ผู้ใดนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้

 

 

นายเจียมลดรายจ่ายได้มาก   เพราะงดการดื่มสุราตามคำแนะนำของแพทย์ประจำตัว

นายจิตทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับบุตร   โดยหาเงินมาซื่อรถยนต์ให้ เป็นรางวัลที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้

นายสุขใช้เวลาว่างวันอาทิตย์   ทำงานเป็นพนักงานเสริฟอาหารเพื่อหารายได้พิเศษมาเลี้ยงครอบครัว

นายแสงลดการปลูกพืชหลายชนิด  หันมาปลูกพืชหลักเพียงชนิดเดียว เพื่อจะได้ เกิดความชำนาญในการปลูกพืชชนิด

49 ) 

การแข่งขันกันอย่างรุนแรงในการผลิตสินค้าและบริการขายในตลาด   จะทำให้เกิดผลเสียที่สำคัญข้อใด 

 

มีการผลิตสินค้าและบริการมากเกินความจำเป็น ทำใหเกิดการบริโภคที่ฟุ่มเฟือย

มีการใช้ปัจจัยการผลิตมาก  ทำให้ประเทศต้องประสบปัญหาการขาดแคลนปัจจัยการผลิต

มีการนำเครื่องจักรมาใช้ในการผลิตแทนการใช้แรงงานมากขึ้น  ทำใหนายจ้างสามารถกดค่าจ้างให้ต่ำลง

มีผู้ผลิตจำนวนน้อยที่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ทำให้เขามีอำนาจการผูกขาดสูงขึ้น

50 ) 

การที่ผู้บริโภคตัดสินใจผิดพลาดในการซื้อสินค้า  เกิดจากอิทธิพลของข้อใดมากที่สุด

 

 

การได้รับแจกสินค้าตัวอย่าง  

การสาธิตวิธีการใช้สินค้า

การแนะนำของเพื่อน

การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ

51 ) 

ข้อใดไม่ใช่สิทธิ  ขั้นพื้นฐานของผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.  2522  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบบที่  2)  พ.ศ.  2541

 

 

การได้ซื้อสินค้าในราคาที่เป็นธรรม

การได้รับค่าชดเชยความเสียหาย

การได้รับความปลอดภัยจากการใช้บริการ

การได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้อง

52 ) 

ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์

 

 

มีการวางแผนเศรษฐกิจ

เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตทุกชนิด

ออกกฎหมายห้ามการผูกขาดการผลิต

จำกัดเสรีภาพของประชาชนในการเลือกบริโภค

53 ) 

การกำหนดค่าจ้างในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมขึ้นกับปัจจัยในข้อใด 

 

ผู้ผลิตที่ต้องการรับแรงงานเข้าทำงาน   และจำนวนแรงงานที่ต้องการจ้าง

จำนวนคนว่างงาน   และคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าทำงาน

การเลือกทำงานของแรงงานและตำแหน่งงานว่าง

ความต้องการจ้างงานและจำนวนแรงงานที่ต้องการทำงาน

54 ) 

การที่กระเทียมจากประเทศจีนทะลักเข้ามาในประเทศไทยจำนวนมาก  จะทำให้ตลาดกระเทียมในประเทศไทยเปลี่ยนไปอย่างไร

 

 

ราคาดุลยภาพเพิ่มขึ้น     ปริมาณดุลยภาพเพิ่มขึ้น

ราคาดุลยภาพคงเดิม     ปริมาณดุลยภาพลดลง

ราคาดุลยภาพลดลง     ปริมาณดุลยภาพเพิ่มขึ้น

ราคาดุลยภาพเพิ่มขึ้น     ปริมาณดุลยภาพลดลง

55 ) 

นายวิทย์ซื่อกระเป๋าถือสตรีจากพ่อค้าในประเทศอิตาลีเป็นมูลค่า  1  ล้านบาท เพื่อนำมาขายในประเทศ   รายการดังกล่าวต้องบันทึกในบัญชีใดของดุลการชำระเงิน

 

 

บัญชีการเงิน 

บัญชีรายได้

บัญชีเงินโอน   

บัญชีเดินสะพัด

56 ) 

วิธีการใดส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

 

 

เขาเป็นสมาชิกองค์ การการค้าโลก

ร่วมกันจัดตั้งเขตการค้าเสรี

ยกเลิกโควต้าสินค้าออกและสินค้าเข้า

ลดมาตรฐานคุณภาพสินค้าเข้าและสินค้าออก

57 ) 

สินค้าหรือบริการใดจัดว่าเป็นสินค้าสาธารณะ

 

 

รถโดยสารระหว่างจังหวัด     

สถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ

มหาวิทยาลัยของรัฐ   

การป้องกันประเทศ

58 ) 

เงินที่รัฐบาลได้รับจากการออกตั๋วเงินคลังเป็นองค์ประกอบของข้อใด

 

 

รายได้  

 

รายรับ

เงินคงคลัง  

เงินกู้ระยะยาว

59 ) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับใด อัญเชิญ  “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”  ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นปรัชญา นำทางในการพัฒนาประเทศเป็นฉบับแรก

 

 

แผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 7  

แผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  8

แผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  9  

แผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 10

60 ) 

ชนชาติใดที่เข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์ ในโลกตะวันตกเป็นกลุ่มแรก 

 

ชาวอียิปต์     

ชาวสุเมเรียน

ชาวเปอร์เซียน  

ชาวบาบิโลเนียน

61 ) 

หลักฐานประเภทใดที่ทำให้ การศึกษาเรื่องอาณาจักรต่างๆ    ในดินแดนประเทศไทยน่าเชื่อถือมากที่สุด

 

 

ตำนาน

จารึก

เอกสารจีน   

จดหมาย

62 ) 

ในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปัจจัยใดมีความหลากหลายมากที่สุด 

 

ศาสนา   

กลุ่มชาติพันธุ์

การประกอบอาชีพ   

สภาพภูมิศาสตร์

63 ) 

นักมนุษยนิยมเป็นผลผลิตของโลกตะวันตกในยุคใด

 

Romantic  

Realistic

Reformation

Renaissance

64 ) 

เมืองหลวงใดที่มีอายุใกล้เคียงกับกรุงเทพมหานครมากที่สุด 

 

ปักกิ่ง 

 

ปารีส

ลอนดอน 

วอชิงตัน  ดี.ซี.

65 ) 

ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของชนชั้นกลางในสังคมยุโรปช่วงคริสต์ศตวรรษที่  16 - 17

 

 

เป็นผู้รักความอิสรเสรี  

เป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นในตัวเอง

เป็นผู้บุกเบิกความรู้ทางวิทยาศาสตร์

เป็นผู้ที่ต้องการความเสมอภาค

66 ) 

เหตุใดการต่อสู้เพื่อเอกราชของชาวอาณานิคมในทวีปอเมริกาใต้จึงเป็นไปด้วยความยากลำบาก

 

 

กลุ่มผู้นำในการต่อสู้ขาดเอกภาพ

สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาและป่าทึบ

อำนาจในการปกครองตกอยู่ในมือของกลุ่มชนชั้นสูง

การต่อต้านของกลุ่มผู้ที่มีทาสไว้ในครอบครอง

67 ) 

การประกาศหลักการมอนโรของสหรัฐอเมริกาใน  ค.ศ. 1823  เพื่อวัตถุประสงค์ใด

 

 

ต่อต้านการใช้แรงงานทาส

สนับสนุนการขยายดินแดนไปทางฝั่งตะวันตก

ห้ามประเทศในยุโรปเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์

ส่งเสริมให้ชาวอเมริกันออกไปทำธุรกิจในต่างแดน

68 ) 

กิจกรรมใดนำไปสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่สอง

 

 

การผลิตเหล็กกล้า

การใช้เครื่องจักรไอน้ำ

การประดิษฐ์เครื่องปั่นด้าย

การวางสายโทรเลขข้ามทวีป

69 ) 

การปฏิวัติฝรั่งเศส  ค.ศ. 1789  ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องใด 

 

เกิดความรู้สึกชาตินิยมอย่างรุนแรง

ทุกคนได้รับสิทธิ  ในการออกเสียงเลือกตั้ง

ยกเลิกระบอบอภิสิทธิ์อย่างเป็นทางการ

ฝรั่งเศสเป็นประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์

70 ) 

ประเทศใดไม่ได้ เกิดจากการล่มสลายของสหพันธรัฐยูโกสลาเวียระหว่าง ค.ศ. 1991 - 1995

 

 

โครเอเชีย 

 

บัลแกเรีย

มาซิโดเนีย   

สโลวีเนีย

71 ) 

การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในสมัยโบราณจัดขึ้นเพื่อถวายเทพเจ้าองค์ใด

 

 

ซสู  (Zeus) 

 

อพอลโล  (Apollo)

เฮอร์เมส   (Hermes) 

โพซายดอน  (Poseidon)

72 ) 

พระราชกรณียกิจใดที่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติก่อน พระราชกรณียกิจอันหลังจากขึ้นครองราชย์

 

 

เสด็จประพาสต้น

ตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน์

เสด็จพระราชดำเนินต่างประเทศ

ตั้งสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน

73 ) 

การที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงมีฐานะเป็นสมมติเทพ  เป็นคติความเชื่อใด

 

 

พราหมณ์  -   ฮินดู  

พุทธศาสนาแบบเถรวาท

พุทธศาสนาแบบมหายาน  

คติดั้งเดิม

74 ) 

ระบบใดที่สะท้อนให้เห็นว่ากำลังคนเป็นทรัพยากรสำคัญในดินแดนไทยสมัยโบราณ

 

 

ระบบไพร่           

 

ระบบขุนนาง

ระบบอุปถัมภ์ 

ระบบศักดินา

75 ) 

การที่อัครมหาเสนาบดี  2    ตำแหน่ง  แบ่งเขตดูแลรับผิดชอบหัวเมืองฝ่ายเหนือและฝ่ายใต้ทงฝ่ายพลเรือนและทหารเกิดขึ้นในสมัยใด

 

 

สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ  

สมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง

สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

สมัยสมเด็จพระเพทราชา

76 ) 

ขอ้ใดไม่ได้ เกิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

 

การปฏิรูปการศึกษา           

การจัดตั้งกระทรวง

การปรับปรุงกองทัพให้ทันสมัย       

การประกาศใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

77 ) 

ประเทศไทยได้เผชิญปัญหาเศรษฐกิจอย่างรุนแรงเป็นครั้งแรกในช่วงเวลาใด

 

 

หลังสงครามโลกครั้งที่  1

หลังสงครามโลกครั้งที่  2

หลังวิกฤตการณ์  ร.ศ. 112

หลังการลงนามในสนธิสัญญาเบาว์ริง

78 ) 

พระราชบัญญัติว่าด้วยพรรคการเมืองในประเทศไทยประกาศใช้เป็นครั้งแรกในสมัยที่ใครเป็นนายกรัฐมนตรี

 

 

พระยามโนปกรณ์นิติธาดา

พระยาพหลพลพยุหเสนา

จอมพล  ป.  พิบูลสงคราม

จอมพลสฤษดิ์    ธนะรัชต์

79 ) 

หากต้องการชมปราสาทหินที่ สร้างตามคติพุทธศาสนานกายมหายาน   ท่านจะไปที่ใด

 

 

ปราสาทพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์

ปราสาทหินพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ปราสาทพระวหาร จังหวัดศรีสะเกษ

ปราสาทตาเมือนธม จังหวัดสุรินทร์

80 ) 

การผลิตครกหินควรตั้งอยู่ในแหล่งหินประเภทใด

 

 

แกรนิต  

ฟิลไลต์

บะซอลต์  

ควอตไซต์

81 ) 

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับพายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย

 

 

ไม่เคยก่อตัวในอ่าวไทย

หากก่อตัวในอ่าวเบงกอลจะมาไม่ถึงประเทศไทย

มีแหล่งกำเนิดในทะเลจีนใต้ มากกว่าในทะเลอันดามัน

ที่ก่อตัวในอ่าวตังเกี๋ยจะส่งผลต่อสภาพอากาศในประเทศไทยมากที่สุด

82 ) 

เหตุใดเขตที่ราบลุ่มในออสเตรเลียส่วนใหญ่จึงนำมาใช้ในการเลี้ยงปศุสัตว์

 

 

เพราะแห้งแล้งเกินกว่าจะใช้เพาะปลูกได้

เพราะเกษตรกรมความเชี่ยวชาญ

เพราะรัฐบาลให้เงินสนับสนุน

เพราะดินมี สารอาหารน้อย

83 ) 

เขตภูมิลักษณ์ที่เป็นทิวเขาและที่ราบระหว่างภูเขาหมายถึงภาคใดของประเทศไทย

 

 

ภาคใต้   

 

ภาคเหนือ

ภาคตะวันตก

ภาคตะวันออก

84 ) 

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับเส้นวันที่

 

 

เวลาของเมืองที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเส้นวันที่จะช้ากว่าที่กรีนนิช

เวลาของเมืองที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเส้นวันที่จะเร็วกว่าที่กรีนนิช

เวลาของเมืองที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเส้นวันที่จะช้ากว่าที่กรีนนิช

เวลาของเมืองที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเส้นวันที่จะเร็วกว่าที่กรีนนิช

85 ) 

ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของรีโมตเซนซิง 

 

การพยากรณ์อากาศ  

 

การสำรวจการใช้ที่ดิน

การเตือนภัยจากธรรมชาติ

การทำแบบจำลองความสูงเชิงเลข

86 ) 

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับไซโครมิเตอร์

 

 

เป็นเครื่องมือสำหรับวัดความชื้นสัมพัทธ์เท่านั้น

ประกอบดวยเทอร์โมมิเตอร์  แบบตุ้มแห้งและตุ้มเปียก

เทอรโมมิเตอร์ตุ้มเปียกมีอุณหภูมิสูงกว่าเทอร์โมมิเตอร์ตุ้มแห้ง

อุณหภูมิเทอร์โมมิเตอร์ตุ้มแห้งกับตุ้มเปียกจะเท่ากันเมื่อมีการระเหยของน้ำอย่างรวดเร็ว

87 ) 

ข้อใดไม่ใช่แผนที่เฉพาะเรื่อง

 

 

แผนที่การใช้ที่ดิน   

แผนที่แสดงความลาดชัน

แผนที่แสดงชั้นบรรยากาศ

แผนที่ภูมิประเทศ

88 ) 

วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพของมนุษย์มากที่สุด  คือข้อใด

 

 

การขาดแคลนน้ำจืด   

การสูญเสียป่าไม้ และสัตว์ป่า

การลดลงของปริมาณแร่ธาตุ   

การชะล้างและการพังทลายของดิน

89 ) 

ในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของสังคม ท่านจะมีส่วนแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรป่าไม้ได้ดีที่สุดอย่างไร

 

 

ปลูกป่าทดแทน           

ป้องกันการเกิดไฟป่า

ผลักดันให้มีการออกกฎหมายอนุรักษ์ป่าชุมชน

ช่วยกันรณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชน

90 ) 

องค์การสหประชาชาติมีความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมอย่างไร 

 

ผลักดันให้มีการก่อตั้งองค์ การปกป้องสิ่งแวดล้อมในหลายประเทศ

จัดการประชุมเรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ ซึ่งนำไปสู่การก อตั้ง UNEP

เป็นแกนนำในการร่างพิธีสารเกียวโตเพื่อจำกัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

จัดตั้งคณะกรรมาธิการคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อค้นคว้าวิจัยการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

91 ) 

ผู้ที่เข้าไปทำลายโบราณวัตถุในบริเวณปราสาทหินพนมรุ้งจะต้องระวางโทษอย่างไรตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

 

จำคุกไม่เกิน  2  ปี หรือปรับไม่เกิน  200,000  บาท   หรือทั้งจำทั้งปรับ

จำคุกไม่เกิน  3  ปี หรือปรับไม่เกิน  300,000  บาท   หรือทั้งจำทั้งปรับ

จำคุกไม่เกิน  4  ปี หรือปรับไม่เกิน  400,000  บาท   หรือทั้งจำทั้งปรับ

จำคุกไม่เกิน  5  ปี หรือปรับไม่เกิน  500,000  บาท   หรือทั้งจำทั้งปรับ

92 ) 

ข้อใดไม่ใช่วิธีการจัดการคุณภาพดิน 

 

การปรับปรุงบำรุงดิน           

การปลูกพืชหลากชนิด

การป้องกันการพังทลายของดิน       

การวิเคราะห์ ผลกระทบจากการใช้ดิน

93 ) 

ข้อใดไม่ใช่การใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างสรรค์ วัฒนธรรม

 

สวนผักผลไม้ในแอ่งแม่อาย   

 

พุน้ำร้อนสันกำแพง

ปราสาทหินพิมาย   

วัดถ้ำกลองเพล

94 ) 

ตามแนวการเกษตรทฤษฎีใหม่    พื้นที่ทำการเกษตรต้องมีน้ำใช้ในฤดูแล้งประมาณเท่าใดต่อไร่

 

1,000    ลูกบาศก์เมตร   

 

2,000    ลูกบาศก์เมตร

3,000    ลูกบาศก์เมตร  

4,000    ลูกบาศก์เมตร

95 ) 

ดอนหอยหลอดสมุทรสงครามเกี่ยวข้องกับอนุสัญญาฉบับใด

 

 

CITES

Kyoto Protocol

UNFCCC      

Ramsar

96 ) 

การปฏิบัติตนเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมทำได้หลายวิธียกเว้นข้อใด

 

 

การหลีกเลี่ยงไม่ใช่สินค้าที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

การล้างรถยนต์ด้วยการตักน้ำใส่ถังแทนการใช้น้ำจากสายยาง

การเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าให้เหมาะสมกับฐานะของครอบครัว

การใช้หนังสือพิมพ์ห่อเศษอาหารก่อนนำไปทิ้งในถังขยะสี

97 ) 

Agenda  21  เป็นแผนแม่บทของโลกสำหรับการดำเนินงานด้านใด

 

 

การพัฒนาที่ยั่งยืน       

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

การประหยดพลังงาน    

การจัดการทรัพยากรธรรมชาต

98 ) 

การพัฒนาที่จะก่อให้เกิดผลที่ยั้งยืนยาวนาน   หมายถึงข้อใด

 

 

การพัฒนาที่ไม่ก่อให้เกิดค่านิยมที่ฟุ้มเฟือย

การพัฒนาที่ลดปริมาณการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

การพัฒนาที่มีการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

การพัฒนาที่ไม่ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมแก่ คุณภาพสิ่งแวดล้อม

99 ) 

องค์การเอกชนใหญ่ที่สุดที่เฝ้าระวังและดูแลทรัพยากรธรรมชาติทั่วโลกคือองค์การใด

 

Greenpeace International

 

World Wide Fund for Nature

Global Environmental Facility

United Nations Environment Programme

100 ) 

ผลดีของการนำเทคโนโลยีมาใช้ ในการผลิต   ทำใหเส้นการผลิตที่เป็นไปได้(production  possibility curve)  PPC1 เปลี่ยนเป็นเส้น  PPC2 ตามรูปใด


 

รูป  ก   

รูป  ข  

รูป  ค      

รูป  ง