จรรยาบรรณตำรวจ

วิชา : สอบตำรวจ ระดับชั้น : ทั่วไป หัวข้อ : จรรยาบรรณตำรวจ
จำนวน : 10 ข้อ ผู้เข้าชม : 4,529 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 

สถาบันการฝึกอบรมของสำนักตำรวจแห่งชาติต้องนำประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณตำรวจไปกำหนดแป็นเรื่องใด

 

กำหนดเป็นระเบียบในอำนาจหน้าที่เพื่อใช้บังคับตำรวจ

กำหนดเป็นกฎ กระทรวงเพื่อความรับผิดชอบ ในการปฏิบัติตนของตำรวจทุกหน่วย

กำหนดเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

กำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติเพื่อความรับผิดชอบ ผู้บังคับบัญชา

2 ) 

การสอดส่องดูแลการรักษาประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณตำรวจเป็นหน้าที่ของใคร

 

จเรตำรวจแห่งชาติ 

ผบ.ตร.

 

ผู้บังคับบัญชาทุกคน 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

3 ) 

สตช.วางระเบียบเกี่ยวกับการรายงานดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในกี่วันนับแต่ กฎ ก.ตร.นี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา?

 

 

7 วัน

15 วัน

 

30 วัน

 

45 วัน

 

4 ) 

จเรตำรวจมีหน้าที่และอำนาจอย่างไรบ้าง

 

ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณตำรวจ

ให้ความเป็นธรรมในการร้องทุกข์ผู้ใต้บังคับบัญชา

 

ทำหน้าที่แทน ผบ.ตร.ทุกอย่างที่มอบหมาย

ถูกหมด

5 ) 

หากผู้บังคับบัญชาไม่สอดส่องดูแลการประพฤติตามประมวลจริยธรรมของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ถือว่าใครเป็นผู้จงใจละเมิดฝ่าฝื่นประมวลจริยธรรม

 

 

ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติสอดส่องดูแล

 

ให้จเรตำรวจแห่งชาติรับหน้าที่ติดตาม

 

ให้ถือว่าผู้บังคับบัญชานั้นจงใจละเมิด หรือ ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนั้น

 

ถูกหมด

 

6 ) 

หน่วยใดทำหน้าที่เป็นศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรมของข้าราชการตำรวจ ?

 

โรงเรียนพระปริยยัติธรรมทุกแห่ง

ศูนย์วัฒธรรมแห่งประเทศไทย

กระทรวงศึกษาธิการ

 

กองบัญชาการศึกษา

 

7 ) 

หน่วยงานระดับใดบ้างที่ควรคำนึงพฤติกรรม การปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ เมื่อมีการพิจารณาสรรหา กลั่นกรอง หรือแต่งตั้งข้าราชการตำรวจผู้ใดรวมทั้งการโยกย้าย การเลื่อนตำแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน และการลงโทษบุคคล 

 

ระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ระดับกองบัญชาการหรือหน่วยเทียบเท่ากองบัญชาการ กองบังคับการ

ระดับกองกำกับการ สถานีตำรวจ และหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น

ทุกระดับ

8 ) 

กฎ ก.ตร. เรื่องประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณตำรวจ นี้ ให้ใช้บังคับเมื่อใด?

 

พ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันมีพระราชโองการ

พ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 

พ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกฤษฏีกา

พ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศกฏกระทรวง

9 ) 

กรอบแห่งการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการตำรวจคืออะไร

 

จรรยาบรรณตำรวจตามกฏศีลธรรม

จริยธรรมและจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนด้วย

 

ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจท้ายกฎ ก.ตร.

ถูกหมด

10 ) 

การพิจารณาสรรหา กลั่นกรอง หรือแต่งตั้งข้าราชการตำรวจผู้ใดรวมทั้งการโยกย้าย การเลื่อนตำแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน และการลงโทษบุคคลทุกระดับ คำนึงถึงเรื่องใด

 

พฤติกรรม การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของบุคคลดังกล่าว

ความสามารถ การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของบุคคลดังกล่าว

 

ความรู้ การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของบุคคลดังกล่าว

 

ความอาวุโส การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของบุคคลดังกล่าว