พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ ชุด1

วิชา : สอบตำรวจ ระดับชั้น : ทั่วไป หัวข้อ : พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ
จำนวน : 100 ข้อ ผู้เข้าชม : 5,409 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 

ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดทำงบการเงินและบัญชี ส่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทินทุกปี  ถามว่า หน่วยงานใดเป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนทุกรอบปี

 

ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน              

สำนักงบประมาณ               

สำนักงานผู้สอบบัญชี                             

กระทรวงการคลัง

2 ) 

ข้อใดไม่ใช่อำนาจและหน้าที่ของ  คณะกรรมการบริหารกองทุน 

 

บริหารกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน และตามนโยบายที่ ก.ต.ช. กำหนด

กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับ เก็บรักษา และจ่ายเงินของกองทุน

ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งในการบริหารกองทุน

รายงานสถานการณ์เงินและบริหารกองทุนต่อ  ก.ตร.

3 ) 

ให้ประธานกรรมการแต่งตั้งใครเป็นเลขานุการและผู้ช่วย

 

แต่งตั้งข้าราชการตำรวจเป็นเลขานุการคนหนึ่ง และผู้ช่วยเลขานุการไม่เกินสองคน                                       

แต่งตั้งข้าราชการตำรวจยศ พล.ต.ท.เป็นเลขานุการคนหนึ่ง และข้าราชการตำรวจยศ พล.ต.ต. ผู้ช่วยเลขานุการไม่เกินสองคน      

แต่งตั้งข้าราชการตำรวจยศ พ.ต.อ.เป็นเลขานุการคนหนึ่ง และยศ. พ.ต.ท.ผู้ช่วยเลขานุการไม่เกินสองคน   

แต่งตั้งข้าราชการตำรวจยศ พ.ต.ท.เป็นเลขานุการคนหนึ่ง และข้าราชการตำรวจยศ พ.ต.ต.ผู้ช่วยเลขานุการไม่เกินสองคน

4 ) 

ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่ง ประกอบด้วยใครบ้าง

 

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานกรรมการ ผู้แทนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม    ผู้แทนสำนักงบประมาณ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นืรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  หรือ  ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจำนวนสองคน เป็นกรรมการ              

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานกรรมการ      ผู้แทนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม  ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  หรือ จเรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจำนวนสองคน เป็นกรรมการ  

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานกรรมการ   ผู้แทนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม ผู้แทนสำนักงบประมาณ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจำนวนสามคน เป็นกรรมการ   

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานกรรมการ    ผู้แทนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้แทนกรมส่งเสริมทรัพยากรธรณี รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจำนวนสองคน เป็นกรรมการ

5 ) 

เงินจาก กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ประกอบด้วยอะไรบ้าง   ข้อใดผิด 

 

ประกอบด้วยเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

ประกอบด้วยเงินและทรัพย์สินที่ได้รับจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือมูลนิธิ

ดอกผลที่เกิดจากกองทุน

เงินจากค่าปรับคดีแพ่ง และพาณิชย์    ค่าสำนวนคดี 

6 ) 

การจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรียกว่า “กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา” มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร

 

วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนงานสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา                                              

วัตถุประสงค์เป็นช่วยเหลือสวัสดิการงานสืบสวนและงานสอบสวนคดีอาญา 

วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือให้การศึกษาการทำงานสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา    

วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือครอบครัวเจ้าหน้าที่งานสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา

 

7 ) 

ลักษณะ ชนิด และประเภทของเครื่องแบบตำรวจ รวมทั้งการแต่งว่าจะสมควรอย่างไร เมื่อไร และโดยเงื่อนไขประการใดนั้น เป็นหลักเกณฑ์ของผู้ใดออก

 

ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎ ก.ตร.                                                                                                                                                                                                                                                      

ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง                                                                                                                        

ให้เป็นไปตามที่กำหนดใน ระเบียบ ส.ต.ช.                                                                                                                   

ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

8 ) 

ข้าราชการตำรวจผู้ใดเห็นว่าผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจหน้าที่ปฏิบัติต่อตนโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย หรือเกิดจากการปฏิบัติโดยมิชอบของผู้บังคับบัญชาต่อตน ผู้นั้นควรทำอย่างไร

 

ผู้นั้นอาจร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชา         

ผู้นั้นอาจร้องทุกข์ต่อ ก.ตร.                             

ผู้นั้นอาจร้องทุกข์ได้ทั้ง ก.และข.แล้วแต่กรณีเพื่อขอให้แก้ไขได้       

ผู้นั้นอาจร้องทุกได้ต่อ ผบ.ตร.

9 ) 

กรณีดังต่อไปนี้ข้อใดให้มีสิทธิอุทธรณ์ได้เมื่อ ข้าราชการตำรวจผู้นั้นถูกสั่งลงโทษหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการตามพระราชบัญญัตินี้

 

ภาคทัณฑ์ ทัณฑกรรม  กักยาม กักขัง

ตัดเงินเดือน

ปลดออก หรือไล่ออก

ถูกหมดทุกข้อ

10 ) 

เมื่อ รอง ผกก.ท่านหนึ่ง  ถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออก หากจะให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ  ก็ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา. 72 สั่งให้ผู้นั้นทำอย่างไร และ ผู้มีอำนาจในกรณีนี้คือใคร

 

ผู้บังคับการ มีอำนาจสั่งให้ ออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทนได้

ผู้มีตำแหน่งเทียบเท่าผู้บังคับการ     มีอำนาจสั่งให้ ออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทนได้

ผู้กำกับการหรือเทียบเท่า มีอำนาจสั่งให้ ออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทนได้

ข้อ ก.และ  ข ถูก

11 ) 

การพ้นจากตำแหน่งของข้าราชการตำรวจ ตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จเรตำรวจแห่งชาติ และรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หรือตำแหน่งเทียบเท่า ให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตำแหน่ง  เว้นแต่กรณีใดที่ไม่ต้องนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงมีพระบรมราชโองการให้พ้นตำแหน่ง

 

พ้นตำแหน่งเพราะความตาย

พ้นตำแหน่งเพราะออก

การพ้นจากตำแหน่งของข้าราชการตำรวจ ตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จเรตำรวจแห่งชาติ และรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หรือตำแหน่งพ้นตำแหน่งเพราะประพฤติไม่สมควร

พ้นตำแหน่งเพราะลาออกจากราชการ

12 ) 

กรณีใดสามารถสั่งให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทนได้เมื่อถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงแต่ไม่ได้ความแน่ชัดว่าผู้นั้นกระทำผิดที่จะถูกลงโทษ ปลดออก หรือไล่ออก 

 

มีมลทินหรือมัวหมอง ในกรณีที่ถูกสอบสวนนั้น

เมื่อข้าราชการตำรวจผู้ใดสมัครใจออกเนื่องจากในกรณีถูกสอบสวนนั้น

เมื่อไม่สามารถสอบสวนต่อไปได้และข้าราชการตำรวจมีความประสงค์จะออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทน

ทุกหมดทุกข้อ

13 ) 

กรณีใดสามารถสั่งให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทนได้

 

เมื่อข้าราชการตำรวจผู้ใดเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้อย่างสม่ำเสมอ

เมื่อข้าราชการตำรวจผู้ใดสมัครใจไปปฏิบัติงานใด ๆเพราะเหตุจำเป็น

เมื่อข้าราชการตำรวจมีความประสงค์จะออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทน

ทุกหมดทุกข้อ

14 ) 

ผู้บังคับบัญชาระดับใดสามารถสั่งตั้งกรรมการสอบสวนข้าราชการตำรวจผู้มีกรณีถูกล่าวหาหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ บกพร่อง ในหน้าที่ราชการหรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ เมื่อเห็นว่ากรณีดังกล่าวมีมูล

 

รองผู้บังคับการ  ผู้บังคับการหรือเทียบเท่า

ผู้ช่วยผู้บัญชาการ หรือเทียบเท่าขึ้นไป

ผู้บังคับบัญชาตำแหน่งตั้งแต่ผู้กำกับการหรือเทียบเท่าผู้กำกับการขึ้นไป

ถูกหมดทั้ง ก.และ ค.

15 ) 

กรณีใดการลาออกจากราชการของข้าราชการตำรวจ ผู้บังคับบัญชาจะยับยั้งการลาออก

 

 

ยับยั้งได้หากเห็นว่าจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่ราชการ

ยับยั้งได้ หากเห็นว่ามีภาระหนี้สินต้องชำระให้เรียบร้อยก่อน

ยับยั้งได้หากเห็นว่าสมควรปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

ยับยั้งไม่ได้

16 ) 

กรณีใดการลาออกมีผลนับตั้งแต่วันที่ผู้นั้นขอลาออก

 

การลาออกเพื่อไปสมัครรับเลือกตั้งเป็นหัวหน้าพรรคการเมือง

การลาออกเพื่อไปดำรงตำแหน่งประธานพรรคการเมือง

การลาออกเพื่อไปเป็นสมาชิกพรรคการเมือง

การลาออกเพื่อไปสมัครรับเลือกตั้ง สจ.จังหวัดนครราชสีมา

17 ) 

ข้าราชการตำรวจผู้ใดประสงค์จะลาออก ให้ทำอย่างไร

 

ให้ทำเป็นหนังสือยื่นต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง

ให้ยื่นหนังสือขอลาออกต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่ง

ต้องทำเป็นหนังสือล่วงหน้ากับผุ้บังคับบัญชาภายใน สามสิบวัน

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการลาออกจากราชการตำรวจ

18 ) 


ข้อใดผิด กรณี การออกจากราชการของข้าราชการตำรวจ

 

พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

ได้รับอนุญาตให้ลาออกหรือลาออก

ถูกลงโทษให้ออก

ลาไปสมัครเป็นผู้แทน

19 ) 

หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ระยะเวลาให้พักราชการและให้ออกจากราชการไว้ก่อน และการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามผลการสอบสวนพิจารณาให้เป็นอย่างไร

 

ให้ไปตาม พ.ร.บ.นี้กำหนด

ให้ไปตาม มติ ที่ประชุม  ก.ตร.

ให้ไปตามที่กำหนดในกฎ  ส.ต.ช.

ให้ไปตามที่กำหนดในกฎ ก.ตร.

20 ) 

เงินเดือน เงินอื่นที่จ่ายเป็นรายเดือน และเงินช่วยเหลืออย่างอื่น และการจ่ายเงินดังกล่าวของผู้ถูกสั่งพักราชการและผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ให้ทำอย่างไร

 

ให้เป็นไปตามที่ กฎหมายหรือระเบียบกระทรวงการคลัง

ให้เป็นไปตาม ข้อบังคับหรือระเบียบว่าด้วยเงินเดือนข้าราชการ

ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น

ให้เป็นไปตาม ระเบียบ  ก.ตร. ซึ่ง ผบ.ตร.เห็นชอบแล้ว

21 ) 

เมื่อข้าราชการตำรวจถูกสั่งให้ออกราชการไปแล้วกรณีผิดวินัยอย่างร้ายแรง สามารถสอบสวนใหม่ได้หรือไม่

 

ถ้า ก.ตร.พิจารณาเห็นเป็นการสมควรที่จะต้องสอบสวนเพิ่มเติมหรือสอบสวนใหม่ ให้ ก.ตร.มีอำนาจสอบสวนเพิ่มเติมหรือสอบสวนใหม่ในเรื่องนั้นได้ตามความจำเป็น

ก.ตร.จะสอบสวนเองหรือตั้งอนุกรรมการหรือคณะกรรมการทำการสอบสวนแทนก็ได้

ถูก ทั้ง ก และ ข.

ให้ถือว่ายุติเรื่องสอบสวนเพิ่มเติมหรือสอบสวนใหม่ไม่ได้

22 ) 

กรณีข้าราชการตำรวจผู้ใดกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ผู้บังคับบัญชาจะสั่งลงโทษได้สถานใด

 

ปลดออกหรือ ไล่ออก

ตัดเงินเดือน

ลดหย่อนก็ได้แต่ห้าม่มิให้ลดโทษต่ำกว่าปลดออก

ข้อ ก.และ ค.ถูก

23 ) 


กรณีข้าราชการตำรวจทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ผู้บังคับบัญชาจะมีขอบเขตการลงโทษได้แค่ไหน

 

ในกรณีกระทำผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษให้โดยให้ทำทัณฑ์บนเป็นหนังสือก็ได้

จะสั่งลงโทษสถานใดและอัตราโทษได้เพียงใด ให้เป็นไปตามที่กำหนดใน กฎ ก.ตร.

จะสั่งลงโทษสถานใดและอัตราโทษได้เพียงใด ให้เป็นไปตามที่กำหนดใน กฎ ก.ตร.

ถูกทุกข้อ

24 ) 

ในกรณี ถูกกล่าวหาว่าทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้ทำอย่างไร

 

ให้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทำการสอบสวน

ในการสอบสวนต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ

ระบุชื่อพยานก็ได้

ถูกหมดทุกข้อ

25 ) 

ในการสืบสวนข้อเท็จจริงให้แจ้งเรื่องที่ถูกกล่าวหาหรือถูกร้องเรียนให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ และให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงข้อเท็จจริงภายในเวลาที่กำหนดถ้าเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยให้ทำอย่างไร

 

หากถูกกล่าวหาว่าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงให้ผู้บังคับบัญชานำสำนวนการสืบสวนข้อเท็จจริงมาพิจารณาแล้วสั่งการลงโทษตามควรแก่กรณีความแก่ความผิด

ผู้บังคับบัญชาสามารถพิจารณาการลงโทษตามควรแก่กรณีความแก่ความผิดได้เลยโดยไม่ต้องดูสำนวน

เรียกผู้ถูกกล่าวหามาอบรมสั่งสอนตามควรแก่กรณีแล้วทำบันทึกเป็นหลักฐาน

ลงโทษให้สาสม

26 ) 

ในการสืบสวนข้อเท็จจริงให้แจ้งเรื่องที่ถูกกล่าวหาหรือถูกร้องเรียนให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ และให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงข้อเท็จจริงภายในเวลาที่กำหนดถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยให้ทำอย่างไร

 

สั่งยุติเรื่องได้

สั่งสืบสวนจนแน่ชัดว่าไม่มีความผิด

พิจารณาข้อกล่าวหาและทบทวนใหม่

ถูกหมด

27 ) 

การลงโทษข้าราชการตำรวจ ข้อใดผิด

 

ให้ทำเป็นคำสั่ง

ระบุในคำสั่งด้วยว่า ผู้ลงโทษกระทำผิดวินัยในกรณีใดและมาตรา.ใด

วีธีการลงโทษให้เป็นไปตาม ระเบียบกรมราชทัณฑ์

วีธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎ ก.ตร.

28 ) 

ข้อใดเป็นการลงโทษกักขัง

 

ได้แก่ การขังในที่จัดไว้เพื่อควบคุมแต่เฉพาะคนเดียวหรือหลายคนรวมกันตามที่จะได้มีคำสั่ง

ได้แก่ การกักตัวไว้ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งที่สมควรตามที่จะกำหนด

ได้แก่การกักขังจะใช้งานโยธาหรืองานอื่นของทางราชการด้วยก็ได้ แต่ต้องไม่เกิน หกชั่วโมงต่อหนึ่งวัน

ได้แก่การลงโทษกักยามหรือกักขังจะใช้งานโยธาหรืองานอื่นของทางราชการด้วยก็ได้ แต่ต้องไม่เกินหกชั่วโมงต่อหนึ่งวัน

29 ) 

ข้อใดไม่ใช้โทษทางวินัย

 

ภาคทัณฑ์    ทัณฑกรรม    กักขัง   ตัดเงินเดือน  ปลดออก ไล่ออก

ภาคทัณฑ์    กักยาม  กักขัง   ตัดเงินเดือน  ปลดออก ไล่ออก

ภาคทัณฑ์    ทัณฑกรรม  กักยาม  กักขัง   ตัดเงินเดือน  ไล่ออก

ภาคทัณฑ์    ทัณฑกรรม  กักยาม    ตัดเงินเดือน  ให้ออก ไล่ออก

30 ) 

เมื่อมีความจำเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เพื่อประโยชน์ในการรักษาวินัยและปราบปรามข้าราชการตำรวจผู้ก่อการกำเริบ หรือเพื่อบังคับข้าราชการตำรวจได้กรณีใด ผู้ละทิ้งหน้าที่ให้กลับทำหน้าที่ของตน ผู้บังคับบัญชาอาจทำได้ประการใด

 

ใช้อาวุธหรือกำลังบังคับได้

ต้องกระทำโดยสุจริตตามสมควรแก่เหตุแล้ว

ต้องจับกุมโดยละม่อม

ข้อ ก.และ ข. ถูก

31 ) 

หากผู้บังคับบัญชาท่านใดทราบว่าตำรวจในบังคับบัญชาถูกกล่าวหาว่าทำผิดวินัยให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการทางวินัยทันที หากไม่ทำให้ถือว่าผู้บังคับผู้นั้น

 

ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย

ให้ถือว่าผู้นั้นหลีกเลี่ยงหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามวินัยตำรวจ

ให้ถือว่าผู้นั้นประพฤติตนไม่เหมาะสม

ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดจริยธรรมข้าราชการตำรวจ

32 ) 

การกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงได้แก่ การละทิ้งหน้าที่ราชการ โดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้หรือละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันในคราวเดียวกันโดยไม่มีเหตุอันควร หรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ  ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันกี่วัน

 

ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันในคราวเดียวกัน  15  วัน

ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันในคราวเดียวกันเกิน  15  วัน

ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันในคราวเดียวกันไม่ต่ำกว่า  15 วัน

ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันในคราวเดียวกันอย่างน้อย  15 วัน

33 ) 

วินัยอย่างร้ายแรง  ได้แก่การไม่รักษาตามที่บัญญัติเป็นข้อปฏิบัติและข้อห้าม อยากถามว่า คำว่าวินัยอย่างร้ายแรง และข้อห้าม ตาม มาตรา. 78  มีกี่ข้อ

 

17  ข้อ

18 ข้อ

19 ข้อ 

20 ข้อ

34 ) 

ข้าราชการตำรวจต้องถือปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และจรรยาบรรณของตำรวจตามที่กำหนดใน กฎ ก.ตร. และต้องรักษาวินัยตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้โดยเคร่งครัด อยากทราบว่า กฎ ก.ตร.มีผลใช้บังคับเมื่อใด

 

มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด สามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด สี่สิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด ห้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด หกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

35 ) 

ในกรณีที่มีกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง  หรือมติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้อำนาจหรือหน้าที่ใดเป็นของปลัดกระทรวง การใช้อำนาจหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวสำหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ถือเป็นอำนาจและหน้าที่ของใคร

 

ให้ถือเป็นอำนาจและหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี

ให้ถือเป็นอำนาจและหน้าที่ของปลัดกระทรวง

ให้ถือเป็นอำนาจและหน้าที่ของส่วนราชการผู้สั่ง

ให้ถือเป็นอำนาจและหน้าที่ของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (

36 ) 

การสั่งให้รักษาราชการแทน ให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองหรือตำแหน่งผู้ช่วยพ้นจากความเป็นผู้รักษาราชการแทน นับแต่วันใด

 

นับแต่เวลาที่ผู้ได้รับแต่งตั้งเข้ารับหน้าที่ ทั้งนี้ ไม่เป็นการกระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติไปแล้วในระหว่างเป็นผู้รักษาราชการแทน

นับแต่เวลาที่ผู้ดำรงตำแหน่งมอบหมายงานแก่ผู้ได้รับแต่งตั้งเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ไม่เป็นการกระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติไปแล้วในระหว่างเป็นผู้รักษาราชการแทน

นับแต่เวลาที่ผู้ได้รับแต่งตั้งเดินทางมาถึง ทั้งนี้ ไม่เป็นการกระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติไปแล้วในระหว่างเป็นผู้รักษาราชการแทน

นับแต่เวลาที่ผู้ได้รับแต่งตั้งเข้ารับรายงานตัว ทั้งนี้ ไม่เป็นการกระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติไปแล้วในระหว่างเป็นผู้รักษาราชการแทน

37 ) 

การสั่งให้รักษาราชการแทนให้มีผลตั้งแต่เมื่อไร

 

มีผลนับแต่เวลาที่มีคำสั่งให้แต่งตั้ง

มีผลนับแต่เวลาที่ผู่ได้รับแต่งตั้งเข้ารับหน้าที่

มีผลนับแต่เวลาที่ผู้ได้รับแต่งตั้งทราบ

มีผลนับแต่เวลาที่ออกหนังสือแต่งตั้ง

38 ) 

ในกรณีที่กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ผู้ดำรงตำแหน่งใดเป็นกรรมการหรือให้มีอำนาจหน้าที่ใด ให้ผู้รักษาราชการแทน มีอำนาจและหน้าที่เป็นเช่นไร

 

เป็น กรรมการหรือมีอำนาจและหน้าที่ได้เช่นเดียวกับผู้ดำรงตำแหน่งนั้นในระหว่างที่รักษาราชการแทน

เป็นประธานกรรมการหรือมีอำนาจและหน้าที่ได้เช่นเดียวกับผู้ดำรงตำแหน่งนั้นในระหว่างที่รักษาราชการแทน

เป็นคณะกรรมการหรือมีอำนาจและหน้าที่ได้เช่นเดียวกับผู้ดำรงตำแหน่งนั้นในระหว่างที่รักษาราชการแทน

ถูกทุกข้อ

39 ) 

ผู้รักษาราชการแทนตาม   มีอำนาจหน้าที่เพียงใด

 

มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทนเป็นกรณี ๆ ไป

มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งปฏิบัติราชการในตำแหน่งนั้น

มีอำนาจหน้าที่ตามระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานนั้น

มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน 

40 ) 

ข้อใดผิด

 

กรณีจำเป็นเพื่อรักษาประโยชน์ของทางราชการหรือการระงับความเสียหายที่อาจเกิดขึ่นจากการใช้อำนาจของผู้บัญชาการ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะระงับการใช้อำนาจของผู้บัญชาการดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราวและใช้อำนาจนั้นด้วยตนเองก็ได้

ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ที่  ก.ต.ช.กำหนด

โดยเป็นไปตามระเบียบประชุม  ก.ตร.

ไม่มีข้อผิด

41 ) 

นอกจากที่ได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ อำนาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ และการดำเนินการด้านอื่นที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะพึงปฏิบัติหรือดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งใด  หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใดในกิจการของแต่ละกองบัญชาการ ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

 

ให้ผู้บัญชาการจะมอบหมายให้รองผู้บัญชาการเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนก็ได้

ให้ผู้บัญชาการแต่ละกองบัญชาการ นั้นเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ให้ ก.ตร.พิจารณาข้าราชการตำรวจคนหนึ่งคนใดเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ข้อ.ก.และ ข.ถูก

42 ) 

ในกรณีที่ตำแหน่งข้าราชการตำรวจในส่วนราชการหรือหน่วยงานใดในสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่างลงหรือผู้ดำรงตำแหน่งใดไมสามารถปฏิบัติราชการได้ ให้ผู้บังคับการ หรือตำแหน่งเทียบเท่าสำหรับตำแหน่งใดบ้างที่สามารถสั่งให้ข้าราชการตำรวจซึ่งเห็นสมควรรักษาราชการแทนในตำแหน่งนั้นได้

 

ตำแหน่งตั้งแต่ผู้กำกับการ พนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญพิเศษหรือตำแหน่งเทียบเท่าลงมาในส่วนราชการนั้น

ตำแหน่งตั้งแต่ผู้กำกับการ พนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการพิเศษหรือตำแหน่งเทียบเท่าลงมาในส่วนราชการนั้น

ตำแหน่งตั้งแต่ผู้กำกับการ พนักงานสืบสวนผู้ทรงคุณวุฒิหรือตำแหน่งเทียบเท่าลงมาในส่วนราชการนั้น

ตำแหน่งตั้งแต่ผู้กำกับการ พนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิหรือตำแหน่งเทียบเท่าลงมาในส่วนราชการนั้น

43 ) 

ในกรณีที่ตำแหน่งข้าราชการตำรวจในส่วนราชการหรือหน่วยงานใดในสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่างลงหรือผู้ดำรงตำแหน่งใดไมสามารถปฏิบัติราชการได้ ให้ผู้บัญชาการหรือตำแหน่งเทียบเท่าสำหรับตำแหน่งใดบ้างที่สามารถสั่งให้ข้าราชการตำรวจซึ่งเห็นสมควรรักษาราชการแทนในตำแหน่งนั้นได้

 

ตำแหน่งตั้งแต่ผู้บังคับการพนักงานสืบสวนผู้เชี่ยวชาญพิเศษหรือตำแหน่งเทียบเท่าลงมาในส่วนราชการนั้น

ตำแหน่งตั้งแต่ผู้บังคับการพนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการพิเศษหรือตำแหน่งเทียบเท่าลงมาในส่วนราชการนั้น

ตำแหน่งตั้งแต่ผู้บังคับการพนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญพิเศษหรือตำแหน่งเทียบเท่าลงมาในส่วนราชการนั้น

ตำแหน่งผู้บังคับการพนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญพิเศษหรือตำแหน่งเทียบเท่าในส่วนราชการนั้น

44 ) 

กรณีที่ตำแหน่งข้าราชการตำรวจในส่วนราชการหรือหน่วยงานใดในสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่างลงหรือผู้ดำรงตำแหน่งใดไมสามารถปฏิบัติราชการได้ ให้ผู้ บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สำหรับตำแหน่งใดบ้างที่สามารถสั่งให้ข้าราชการตำรวจซึ่งเห็นสมควรรักษาราชการแทนในตำแหน่งนั้นได้

 

จเรตำรวจแห่งชาติ  รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

จเรตำรวจแห่งชาติ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  ผู้ช่วยผุ้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงมา

ตำแหน่งตั้งแต่จเรตำรวจแห่งชาติ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือตำแหน่งเทียบเท่าลงมา

ตำแหน่งจเรตำรวจแห่งชาติ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  ผู้ช่วยผุ้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือตำแหน่งเทียบเท่าลงมา

45 ) 

ข้าราชการตำรวจอาจได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่ประจำอยู่ในต่างประเทศหรือตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตามที่

 

กำหนดในระเบียบ  ก.ต.ช. โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

กำหนดในระเบียบ  ก.ต ช. โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

กำหนดในระเบียบ  ก.ตร. โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

กำหนดในระเบียบ  ก.ตร. โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

46 ) 

ข้าราชการตำรวจอาจได้รับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน เงินเพิ่มอื่น หรือเงินช่วยเหลือตามที่

 

นายกรัฐมนตรีกำหนด

รัฐมนตรีกำหนด

คณะรัฐมนตรี กำหนด

  ก.ตร.กำหนด

47 ) 

จำนวนและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในพระราชกฤษฏีกาให้ค่าข้าราชการตำรวจอาจได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตาม .....

 

ภาวะเศรษฐกิจ

อัตราค่าเงินบาท

ตามเหตุผลและความจำเป็น

ถูกหมดทุกข้อ

48 ) 

อัตราเงินเดือน อัตราเงินประจำตำแหน่ง การให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งและการจ่ายเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการตำรวจ ให้เป็นไปตาม .....

 

ข้อกำหนด ก.ตร. กับกระทรวงการคลัง

ระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยเรืองเงินเดือน

ระเบียบว่าด้วยเงินเดือนข้าราชการตำรวจแห่งชาติ

กฏหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง

49 ) 

ข้อใดถูกต้องที่สุด

 

ข้าราชการตำรวจผู้ใดถึงแก่ความตายเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ก.ตร. จะพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้ผู้นั้นเป็นกรณีพิเศษเพื่อประโยชน์ในการคำนวณบำเหน็จบำนาญก็ได้

ข้าราชการตำรวจผู้ใดถึงแก่ความตายเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ผบ.ตร.. จะพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้ผู้นั้นเป็นกรณีพิเศษเพื่อประโยชน์ในการคำนวณบำเหน็จบำนาญก็ได้

ข้าราชการตำรวจผู้ใดถึงแก่ความตายเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ครม. จะพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้ผู้นั้นเป็นกรณีพิเศษเพื่อประโยชน์ในการคำนวณบำเหน็จบำนาญก็ได้

ข้อ ข.ถูก แต่ต้อง ให้ ครม.พิจารณาอนุมัติด้วย

50 ) 

การเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษเกินสองขั้น  ต้องทำอย่างไร

 

ต้องได้รับอนุมัติจาก ส.ต.ช.เป็นพิเศษเฉพาะราย

ต้องได้รับอนุมัติจาก ผบ.ตร.เป็นพิเศษเฉพาะราย

ต้องได้รับอนุมัติจาก ก.ตร.เป็นพิเศษเฉพาะราย

ต้องได้รับอนุมัติจาก   ครม.เป็นพิเศษเฉพาะราย

51 ) 

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ ระดับ  ส.6 ส.7 ส.8 จะต้องทำอย่างไร

 

ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ตร.

ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ต.ช.

ได้รับความเห็นชอบ จาก ครม.

ได้รับความเห็นชอบจาก ผบ.ตร.

52 ) 

ข้าราชการตำรวจที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ออกจากราชการไปปฏิบัติงานใด ๆ หากต้องการกลับมารับราชการตำรวจ ระยะเวลาที่ออกไปปฏิบัติงานใด ๆจำกัดเท่าใด

 

4 ปี 3 เดือน

3 ปี 10 เดือน

ไม่จำกัดเวลา

แล้วแต่ตามคำสั่งคณะรัฐมนตรี

53 ) 

บุคคลต่อไปนี้โอนมาเป็นข้าราชการตำรวจได้

 

เจ้าหน้าที่สัสดีจังหวัดพิษณูโลก

คณะเทศมนตรีตำบลโคกสวาย

สมาชิกสภาเทศบาลหนองปลาดูก

นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสวรรคโลก

54 ) 

การโอนข้าราชการตำรวจไปรับราชการในส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น มีเงือนไขอย่างไร?

 

จะกระทำได้เมื่อเจ้าตัวสมัครใจและยินยอมหน่วยงานต้องการจะรับโอนผู้นั้น โดยให้หน่วยงานที่ขอรับโอนทำความตกลงกับผู้บังคับบัญชาตั้นสังกัด

จะกระทำได้เมื่อเจ้าตัวสมัครใจและผู้บังคับบัญชายินยอมหรือหน่วยงานต้องการจะรับโอนผู้นั้น ทำความตกลงกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

จะกระทำได้เมื่อเจ้าตัวสมัครใจและส่วนราชการหรือหน่วยงานต้องการจะรับโอนผู้นั้น โดยให้ส่วนราชหรือหน่วยงานที่ขอรับโอนทำความตกลงกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

จะโอนไม่ได้

55 ) 

ผู้บัญชาการสั่งให้ข้าราชการตำรวจหน่วยใด?ประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือส่วนราชการใด หรือสำรองราชการในส่วนราชการใด โดยให้พ้นจากตำแหน่งหน้าที่เดิมและโดยจะให้ขาดจากอัตราเงินเดือนในตำแหน่งเดิมหรือไม่ก็ได้ โดยผู้บัญชาการเป็นผุ้สั่งได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎ ก.ตร.

 

สำหรับข้าราชการตำรวจในกองบัญชาการหรือในส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการ

สำหรับสำหรับข้าราชการตำรวจในกองบังคับการหรือในส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากองบังคับการ

สำหรับข้าราชการตำรวจที่ ผบ.ตร.มอบหมาย

สำหรับข้าราชการตำรวจเรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า แต่ทำงานใน สตช.

56 ) 

การสั่งให้ข้าราชการตำรวจประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือส่วนราชการใด หรือสำรองราชการในส่วนราชการใด ข้อใดผิด?

 

โดยให้พ้นจากตำแหน่งหน้าที่เดิมและโดยจะให้ขาดจากอัตราเงินเดือนในตำแหน่งเดิมหรือไม่ก็ได้

ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผุ้สั่งได้สำหรับตำแหน่งผุ้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎ ก.ตร.

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสำหรับข้าราชการตำรวจทุกตำแหน่ง

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมอบหมายสำหรับข้าราชการตำรวจตั้งแต่รองผู้บัญชาการลงมา

57 ) 

หากผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ข้อใดถูก

 

ไม่ให้ถือว่าผู้นั้นเคยเป็นข้าราชการตำรวจแต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

ถือว่ากระทบกระเทือนการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อื่นที่ได้รับจากทางราชการ

ให้ถือว่าผู้นั้นเคยเป็นข้าราชการตำรวจแต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

ถือว่าเคยทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตำรวจ

58 ) 

ผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง โดยมีกำหนดระยะเวลา

 

หกเดือน

สี่เดือน

สามเดือน

สองเดือน

59 ) 


การแต่งตั้งข้าราชตำรวจไปดำรงตำแหน่งอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ต้องแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ไม่ต่ำกว่าตำแหน่งเดิม  หากต่ำกว่าเดิมจะทำได้หรือไม่เพียงใด

 

ทำได้หากมีเหตุผลและความจำเป็น ก.ตร.อาจอนุมัติได้ เป็นพิเศษเฉพาะราย

ทำได้หากมีเหตุผลและความจำเป็น ผบ.ตร.อาจอนุมัติได้ เป็นพิเศษเฉพาะราย

ทำได้หากมีเหตุผลและความจำเป็น ก.ต.ช.อาจอนุมัติได้ เป็นพิเศษเฉพาะราย

ทำไม่ได้

60 ) 

การคัดเลือก การทำความตกลงกัน การให้ความเห็นชอบ และการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ปกติจะให้หลักอะไรพิจารณา?

 

คำนึงถึงความอาวุโส  ประวัติการรับราชการ

ผลการปฏิบัติงาน ความประพฤติ

ความรู้ ความสามารถ

ต้องประกอบกันทุกข้อ

61 ) 

กรณีที่เห็นว่าการใช้อำนาจในการแต่งตั้งตำแหน่งรองผู้บัญชาการไม่เป็นธรรมให้ทำอย่างไร?

 

ให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีอำนาจสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการลงมาได้ตามควรแก่กรณี

ให้ผู้บัญชาการมีอำนาจสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการลงมาได้ตามควรแก่กรณี

ให้ ก.ตร.มีอำนาจสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการลงมาได้ตามควรแก่กรณี

ให้ผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรมทำบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา สูงขึ้นไปเหนือตนตามลำดับขั้นตามควรแก่กรณี

62 ) 

การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจตำแหน่งรองผู้บัญชาการลงมาระหว่างส่วนราชการที่มิได้สังกัดสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ทำอย่างไร

 

ให้ผู้บัญชาการที่เกี่ยวข้อบทำความตกลงกัน

ให้ผู้บัญชาการที่ประสงค์จะแต่งตั้งข้าราชการตำรวจผู้นั้น เสนอผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อนำเสนอ ก.ตร.ให้ความเห็นชอบ

ให้นายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทุลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง

ถูกหมดเหมือนเดิม

63 ) 

การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ผู้กำกับการลงมาไม่สูงกว่าเดิมภายในกองบังคับการที่สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือในกองบัญชาการที่มิได้สังกัดสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

 

ให้ผู้บังคับการเป็นผู้สั่งแต่งตั้ง

ให้ผู้บังคับบัญชาสูงกว่าขึ้นไปคนใดก็ได้แต่งตั้ง

ผบ.ตร.สั่งแต่งตั้งได้คนเดียว

ให้ผู้บัญชาการเป็นผู้สั่งแต่งตั้ง

64 ) 

ข้อใดถูกเกี่ยวกับการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับรองผู้บังคับการลงมา

 

แต่งตั้งจากข้าราชการตำรวจยศพันตำรวจเอกซึ่งได้รับเงินเดือนพันตำรวจเอก(พิเศษ)

ให้ผุ้บังคับการที่เกี่ยวข้องมีข้อเสนอแนะและมีส่วนร่วมในการให้ความเห็นชอบด้วย

เมื่อหาข้อยุติไม่ได้ให้ ผบ.ตร.ชี้ขาด

ถูกหมดทุกข้อ

65 ) 

การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจตำแหน่ง ตั้งแต่ ผบช.ถึง จเรตำรวจและรองผบ.ตร.ให้ใครคัดเลือกแล้วเสนอใคร?  (สับสนตายแน่ ๆ)

 

นายกรัฐมนตรีคัดเลือกแล้วเสนอ ก.ตร.

นายกรัฐมนตรีคัดเลือกแล้วเสนอ ก.ต.ช.

ผบ.ตร.คัดเลือกแล้วเสนอ ก.ตร.

ผบ.ตร.คัดเลือกแล้วเสนอ ก.ต.ช.

66 ) 


การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจตำแหน่ง ผบ.ตร. ให้ ใครเป็นผู้คัดเลือกรายชื่อข้าราชการตำรวจ แล้วเสนอใคร.(ข้อนี้ ตาย แน่ ๆ)

 

นายกรัฐมนตรีคัดเลือกแล้วเสนอ ก.ตร.

นายกรัฐมนตรีคัดเลือกแล้วเสนอ ก.ต.ช.

ประธาน ก.ตร.คัดเลือกแล้วเสนอ นายกรัฐมนตรี

ประธาน ก.ต.ช.คัดเลือกแล้วเสนอ นายกรัฐมนตรี 

67 ) 

ยศ พันตำรวจโท มีตำแหน่งเป็นอะไรได้บ้าง

 

ผู้กำกับการ และพนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการพิเศษ

รองผู้กำกับการ และพนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

สารวัตร

ก.และ ค ถูกเท่านั้น       

68 ) 

การบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ใคร เป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง

 

ให้ผู้บังคับบัญชาตามที่กำหนดในระเบียบ ส.ต.ช.เป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง

ให้ผู้บังคับบัญชาตามที่กำหนดในระเบียบ ก.ตร.เป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง

ให้ผู้บังคับบัญชาตามที่กำหนดในระเบียบ ก.ต.ช.เป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง

ให้ผู้บังคับบัญชาตามที่กำหนดในระเบียบ ค.ร.ม.เป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง

69 ) 

ข้าราชการตำรวจซึ่งดำรงตำแหน่งพนักงานสอบสวนให้ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง พนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญ เมื่อดำรงตำแหน่งไม่น้อยกว่าสามปี และได้รับเงินเดือนถึงขั้นต่ำของระดับ ส.6 อีกทั่งได้ผ่านการประเมินแล้ว พร้อมทั้งมีตำแหน่งว่างให้ผู้นั้น เป็นตำแหน่งอะไร

 

พนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญยอดเยี่ยม

พนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการพิเศษ

พนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

พนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการ

70 ) 

ในการกำหนดจำนวนเงินเพิ่มเป็นกรณีพิเศษตาม ข้อ 67 ได้คำนึงถึงค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานและการดำรงตนอยู่ในความยุติธรรม ได้อย่างมีเกียรติโดยเปรียบเทียบกับอะไร

 

ภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพปัจจุบัน

ค่าตอบแทนที่รัฐจ่ายให้แก่ข้าราชการฝ่ายอื่นที่เกียวกับกระบวนการยุติธรรมประกอบด้วย

ค่าตอบแทนที่รัฐจ่ายให้แก่ข้าราชการตำรวจที่เกียวกับการปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ค่าตอบแทนที่รัฐจ่ายให้แก่ข้าราชการฝ่ายอื่นที่เกียวกับ ส.ต.ช.ประกอบด้วย

71 ) 

ให้ข้าราชการตำรวจซึ่งดำรงตำแหน่งพนักงานสอบสวนตาม มาตรา. 44 ได้รับเงินเพิ่มเป็นกรณีพิเศษตามระเบียบที่ ก.ตร. กำหนดโดยความเห็นชอบของใคร

 

ผบ.ตร.

ประธาน ก.ตร.

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงการคลัง

72 ) 

ในส่วนราชการต่างๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะให้มีตำแหน่งข้าราชการตำรวจแห่งชาติใด จำนวนเท่าใด และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งอย่างใด และจะให้มียศหรือไม่ และถ้าให้มียศจะให้มียศใด รวมตลอดถึงการตัดโอนตำแหน่งจากส่วนราชการหนึ่งไปเพิ่มให้อีกส่วนราชการหนึ่งให้เป็นไปตามที่ ก.ตร.กำหนดโดยให้คำนึงอะไร

 

คำนึงถึงลักษณะ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

ปริมาณ และคุณภาพของงาน

ประสิทธิภาพและการประหยัด

ถูกทุกข้อ

73 ) 

ตำแหน่งข้าราชการตำรวจมีกี่ตำแหน่ง

 

11 ตำแหน่ง

12 ตำแหน่ง

13 ตำแหน่ง

14 ตำแหน่ง

74 ) 

ในกรณีที่ ก.ตร.มีหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ใน พระราชบัญญัติ ให้ใครเป็นผู้เสนอเรืองต่อ ก.ตร.

 

นายกรัฐมนตรี

นายกรัฐมนตรี

ผบ.ตร.

ใครก็ได้ที่ต้องการเสนอ

75 ) 

ให้ประธานกรรมการข้าราชการตำรวจเป็นผู้เรียกประชุมแต่ในกรณีที่กรรมการข้าราชการตำรวจไม่น้อยกว่า ....... คน ร้องขอจึงจะเรียกประชุมได้

 

5 คน

   6 คน 

   7 คน

  8 คน

76 ) 

การ ประชุม ก.ตร. ต้องมีอะไรบ้าง

 

ต้องมีกรรมการข้าราชการตำรวจมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการข้าราชการ   ตำรวจทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ต้องมีกรรมการข้าราชการตำรวจมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิจึงจะเป็นองค์ประชุม

ต้องมีกรรมการข้าราชการตำรวจมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการข้าราชการตำรวจโดยตำแหน่งจึงจะเป็นองค์ประชุม

ต้องมีกรรมการข้าราชการตำรวจมาประชุมไม่น้อยกว่า 2ใน 3 ของจำนวนกรรมการข้าราชการตำรวจทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

77 ) 

ในกรณีที่กรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิจะพันจากตำแหน่งตามวาระ ให้ดำเนินการจัดให้มีการเลือกกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ภายใน กี่วัน ก่อนที่จะครบวาระ

 

60 วันก่อนวันครบวาระ

90 วันก่อนวันครบวาระ

120 วันก่อนวันครบวาระ

180 วัน ก่อนวันครบวาระ

78 ) 

กรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี กี่วาระ (ระวังนะครับ ข้อนี้ไม่แม่นจริง โดนหลอกแน่)

 

ดำรงตำแหน่งคราวละ 4  ปี   2 วาระ

ดำรงตำแหน่งคราวละ   4  ปี     1 วาระ (ม.38  )

ดำรงตำแหน่งคราวละ    2  ปี  4 วาระ

 

ดำรงตำแหน่งคราวละ    4  ปี  4 วาระ

79 ) 

กรรมการข้าราชการตำรวจจะเป็นกรรมการใน  ก.ตร.ในขณะเดียวกันได้หรือไม่

 

ไม่ได้

ยกเว้น นายกรัฐมนตรี

ยกเว้น ผบ.ตร.

ทุกข้อถูก

80 ) 

บุคคลใดที่อาจจะถูกสรรหามาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

เคยเป็นข้าราชการตำรวจ และพ้นจากความเป็นตำรวจไปแล้วเกินสิบปี

เคยเป็นข้าราชการตำรวจ และพ้นจากความเป็นตำรวจไปแล้วเกินสิบห้าปี

เคยเป็นข้าราชการตำรวจ และพ้นจากความเป็นตำรวจไปแล้วเกินห้าปี

เคยเป็นข้าราชการตำรวจ และพ้นจากความเป็นตำรวจกี่ปีก็ได้

81 ) 


กรรมการ "ก.ตร." โดยตำแหน่งมีใครบ้าง

 

เลขาธิการ ก.พ.

ผบ.ตร.          

จเรตำรวจแห่งชาติ และ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ข้อ ก.และ ข.ถูก       

82 ) 

การถอดหรือการออกจากยศตำรวจชั้นสัญญาบัตรให้ทำอย่างไร

 

เป็นไปตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ให้ออกเป็นกฎกระทรวง

ให้ออกเป็นพระราชกฤษฏีกา

ให้ออกเป็น พระราชบัญญัติ

83 ) 

การแต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน ใครสั่งแต่งตั้งได้

 

ผบ.ตร.

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมอบหมายให้ ผบช.ขึ้นไปสั่งแต่งตั้ง

ทั้งข้อ ก.และ ข.ถูก

ยังไม่มีข้อถูก

84 ) 


ผบ.ตร.สั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจยศใดได้บ้าง

 

พล.ต.อ.ลงมา

พล.ต.ท. ลงมาแต่ไม่ต่ำกว่า พ.ต.อ.

ร.ต.ต.ขี้นไปแต่ไม่สูงกว่า พ.ต.อ.

ร.ต.ต.ขึ้นไปแต่ไม่สูงกว่า พ.ต.ท.

85 ) 

ใครสั่งแต่งตั้งยศพลตำรวจตรีได้

 

นายกรัฐมนตรี

ผบ.ตร.

คณะรัฐมนตรี

ก.ต.ช.

86 ) 

ข้อใดผิด

 

ข้าราชการตำรวจมี3 ชึ้น คือ ชั้นพลตำรวจ   ชั้นประทวน  ชั้นสัญญาบัตร

ชั้นพลตำรวจ ได้แก่ พลตำรวจสำรอง

ตำรวจมียศพลตำรวจ  รองจาก สิบตำรวจตรี

ผิดทั้งหมด

87 ) 

ยศตำรวจมีอะไรบ้าง

 

 

พลฯ – พลตำรวจเอก

ส.ต.ต. – พลตำรวจเอก

พลตำรวจ , ประทวน , สัญญาบัตร

ชั้นประทวน – ชั้นสัญญาบัตร 

88 ) 

ใครมีอำนาจในการออกข้อบังคับว่าด้วยการประชุม และลงมติของ ก.ต.ช.คณะกรรมการตาม มาตรา. 18(5) และของคณะกรรมการตาม มาตรา.  18 (6)

 

ก.ตร.

 

ประธานและกรรมการผุ้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วมประชุม

ก.ต.ช

ประธานแต่เพียงผุ้เดียว

89 ) 

ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ จะแก้ไขอย่างไร?

 

ให้กรรมการผู้อวุโสทำหน้าที่ประธาน

ให้ประธานแต่งตั้งรองประธานทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ให้ประธานและกรรมการโดยตำแหน่งมอบหมายให้กรรมการมาทำหน้าที่

90 ) 

การประชุม ก.ต.ช.จะต้องมีกรรมการมาประชุมเท่าไร จึงจะครบองค์ประชุม ?

 

ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ครึ่งหนึ่ง 

ครบจำนวนกรรมการ            

ไม่น้อยกว่าสองในสาม

91 ) 

หากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่ง ก่อนวาระ ให้ดำเนินการอย่างไร

 

ให้ดำเนินการสรรหา

สรรหาแล้วและแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการแทน

ก.และ ข. ถูก

รอประธานแต่งตั้งใหม่

92 ) 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นอกจากพ้นตามวาระแล้วมี กรณีใดอีกจึงถือว่าพ้นจากตำแหน่ง

 

อายุ ครบ 70 ปี

ประพฤติไม่สมควร ขาดจริธรรม

สมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมือง

ถูกทุกข้อ

93 ) 

เมื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ แล้ว

 

ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาประธานกรรมการ        

ให้พ้นจากหน้าที่ภายใน 30 วัน

ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับการสรรหาใหม่เข้ารับหน้าที่

ให้ประธานเตรียมเสนอชื่อเพื่อรับตำแหน่งอีกวาระ

94 ) 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ กี่ปี   กี่ วาระ

 

2 ปี ไม่เกิน  4  วาระ

4  ปี ไม่เกิน  4  วาระ

4   ปี  ไม่เกิน 2 วาระ  

2  ปี  ไม่เกิน   2  วาระ

95 ) 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีอายุเท่าไร

 

65 ปี 

55 ปี

50 ปี   

40 ปี

96 ) 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม มาตรา. 17 ต้องมีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ในด้านใดบ้าง

 

กฏหมาย / การงบประมาณ /  การพัฒนาผู้นำ / การวางแผนหรือการบริหาร / การจัดการ        

กฏหมาย / การงบประมาณ /  การพัฒนาองค์กร / การวางแผนหรือการบริหาร / การจัดการ    

กฏหมาย / การจัดองค์การ /  การพัฒนาองค์กร / การวางนโยบายหรือการบริหาร / การจัดการ        

กฏหมาย / การงบประมาณ /  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ / การวางนโยบายแผนงาน/ การจัดการ        

97 ) 

การออกระเบียบ ประกาศหรือมติในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารราชการตำรวจ และวิธีปฎิบัติราชการของข้าราชการตำรวจให้เป็นไปตามแบบแผน และนโยบายที่ ก.ต.ช.กำหนด  จะใช้บังคับได้ต่อเมื่อ

 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

ออกเป็นพระราชกฤษฏีกา

ออกเป็นพระราชบัญญัติ

ออกเป็นระเบียบ

98 ) 

การแต่งตั้งเลขานุการ ก.ต.ช. ข้อใดผิด

 

ให้ประธานแต่งตั้ง

ผบ.ตร.แนะนำ

ยศ พล.ต.ท.ขึ้นไป จำนวน 1  คน

พล.ต.ต.ขึ้นไปอีก 3  คนเ ป็นผุ้ช่วยเลขาฯ

99 ) 

ข้อใดถูกต้อง ครับบบบ

 

ผบ.ตร.เป็นประธาน ก.ต.ช.

ประธานสามารถเลือกเลขานุการ (ก.ต.ช.)มาทำหน้าที่ตามคำแนะนำของ ผุ้ทรงคุณวุฒิ

ให้นายกรัฐมนตรีประกาศชื่อกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิในราชกิจจานุเบกษา

กรรมการผุ้ทรงคุณวุฒิทั้ง หกคน ซึ่งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งได้รับการสรรหาโดยกรรมการโดยตำแหน่ง

100 ) 

หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการผุ้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นไปตามที่...........

 

ระเบียบ ก.ต.ช.

ระเบียบ ก .ตร.

ระเบียบ ครม.

ระเบียบ  ข.ต.อ.