ข้อสอบตำรวจสายอำนวยการชุด 2

วิชา : สอบตำรวจ ระดับชั้น : ทั่วไป หัวข้อ : ข้อสอบตำรวจสายอำนวยการ
จำนวน : 95 ข้อ ผู้เข้าชม : 2,963 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 

คุณลักษณะส่วนตัวของผู้นำ ได้แก่

 

เศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงในสังคม วัฒนธรรม และประเพณีของแต่ละท้องถิ่น

งาน เพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และวัฒนธรรมองค์กร

บุคลิกภาพ ความสามารถเฉพาะบุคคล และความสนใจของแต่ละบุคคล

ถูกทุกข้อ

2 ) 

สิ่งแวดล้อมภายนอกองค์กร ได้แก่

 

เศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงในสังคม วัฒนธรรม และประเพณีของแต่ละท้องถิ่น

งาน เพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และวัฒนธรรมองค์กร

บุคลิกภาพ ความสามารถเฉพาะบุคคล และความสนใจของแต่ละบุคคล

ถูกทุกข้อ

3 ) 

ความเป็นผู้นำเชิงปฏิรูป ตามแนวคิดของแบสส์ (Bass) ประกอบด้วย

 

บุคลิกภาพที่น่านับถือ (Charisma)

การยอมรับความแตกต่างของบุคคล (Individualized consideration)

การกระตุ้นให้ใช้สติปัญญา (Intellectual stimulation)

ถูกทุกข้อ

4 ) 

ตามแนวคิดของ แบสส์ (Bass) คิดว่าการแสดงพฤติกรรมความเป็นผู้นำจะออกมาในสัดส่วนของความเป็นผู้นำเชิงเป้าหมายมากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับอะไร

 

สิ่งแวดล้อมภายนอกองค์กร

สิ่งแวดล้อมภายในองค์กร

คุณลักษณะส่วนตัวของผู้นำ

ถูกทุกข้อ

5 ) 

ผู้นำเชิงเป้าหมาย (Transactional Leadership) ตามแนวคิดของแบสส์ (Bass) หมายถึง

 

การที่ผู้นำชี้แนะหรือจูงใจให้ผู้ตามปฏิบัติตามเป้าหมายที่กำหนด โดยระบุความชัดเจนด้านบทบาท

โครงสร้างงานและสิ่งที่ต้องการจากงานซึ่งจะแลกเปลี่ยนกันด้วยสิ่งตอบแทนที่ผู้ตามต้องการ

เพื่อเป็นแรงผลักดันให้งานบรรลุจุดมุ่งหมายตามที่คาดหวังไว้

ผู้นำจะเน้นการใช้มนุษยสัมพันธ์และเน้นความพึงพอใจของผู้ตามในการทำงาน ไม่คำนึงถึงผลผลิต

ขององค์การ

ผู้นำจะสนใจคนและสนใจงานน้อยมาก ผู้บริหารมีอำนาจในตนเองต่ำ ขาดภาวะผู้นำ

 

ผู้นำหวังผลงานเท่ากับขวัญและกำลังใจของผู้ปฏิบัติงาน เน้นขวัญความพึงพอใจหลีกเลี่ยงการใช้กำลัง

6 ) 

ผู้นำเชิงปฏิรูป (Transformational Leadership) ตามแนวคิดของแบสส์ (Bass) หมายถึง

 

การที่ผู้นำชี้แนะหรือจูงใจให้ผู้ตามปฏิบัติตามเป้าหมายที่กำหนด โดยระบุความชัดเจนด้านบทบาท

โครงสร้างงานและสิ่งที่ต้องการจากงานซึ่งจะแลกเปลี่ยนกันด้วยสิ่งตอบแทนที่ผู้ตามต้องการ

เพื่อเป็นแรงผลักดันให้งานบรรลุจุดมุ่งหมายตามที่คาดหวังไว้

ผู้นำจะเน้นการใช้มนุษยสัมพันธ์และเน้นความพึงพอใจของผู้ตามในการทำงาน ไม่คำนึงถึงผลผลิต

ขององค์การ

ผู้นำจะสนใจคนและสนใจงานน้อยมาก ผู้บริหารมีอำนาจในตนเองต่ำ ขาดภาวะผู้นำ

ผู้นำหวังผลงานเท่ากับขวัญและกำลังใจของผู้ปฏิบัติงานเน้นขวัญความพึงพอใจหลีกเลี่ยงการใช้กำลัง

7 ) 

แบสส์ (Bass) พบว่า พฤติกรรมของผู้นำในการนำกลุ่มให้ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งให้ได้ผลดียิ่งขึ้นหรือให้ได้ผลเกินความคาดหวัง ผู้นำจะต้องแสดงความเป็นผู้นำทั้ง 2 ลักษณะร่วมกัน คือ

 

ความเป็นผู้นำเชิงอนุรักษ์ และความเป็นผู้นำเชิงปฏิรูป

ความเป็นผู้นำเชิงเป้าหมาย และความเป็นผู้นำเชิงวัตถุประสงค์

ความเป็นผู้นำเชิงเป้าหมาย และความเป็นผู้นำเชิงปฏิรูป

ความเป็นผู้นำเชิงปฏิรูป และความเป็นผู้นำเชิงระบบ

8 ) 

ความเป็นผู้นำเชิงเป้าหมาย ตามแนวคิดของแบสส์ (Bass) ประกอบด้วย

 

การให้รางวัลตามสถานการณ์ (contingent reward)

การจัดการโดยยึดกฎระเบียบ (management by exception)

การกระตุ้นให้ใช้สติปัญญา (Intellectual stimulation)

ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข้อ ข.

9 ) 

สิ่งแวดล้อมภายในองค์กร ได้แก่

 

เศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงในสังคม วัฒนธรรม และประเพณีของแต่ละท้องถิ่น

งาน เพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และวัฒนธรรมองค์กร

บุคลิกภาพ ความสามารถเฉพาะบุคคล และความสนใจของแต่ละบุคคล

ถูกทุกข้อ

10 ) 

นักคิดผู้ใดมีแนวคิดขัดแย้งกับแนวคิดของ Burns

 

Separated

Bass

William Ouchi

Fiedler

11 ) 

Domino effect หมายถึง

 

ปฏิกิริยาของผู้ตาม เมื่อผู้นำได้กระตุ้นและยกย่อง

การพัฒนาผู้นำ โดยการกระตุ้นและยกย่องจนสามารถเปลี่ยนผู้นำไปในทางที่ดี

ปฏิกิริยาของผู้นำ ต่อการพัฒนาระบบบริหารขององค์กร

การพัฒนาผู้ตามกระตุ้นและยกย่องซึ่งกันและกันจนเปลี่ยนผู้ตามเป็นผู้นำและมีการเปลี่ยนต่อๆกันไป

12 ) 

Transformational Leadership หมายถึง ผู้นำประเภทใด

 

ผู้นำการแลกเปลี่ยน

ผู้นำการเปลี่ยนแปลง

ผู้นำจริยธรรม

ถูกทุกข้อ

13 ) 

Transformational Leadership Theories หมายถึง

 

ทฤษฎีความเป็นผู้นำเชิงอนุรักษ์

ทฤษฎีความเป็นผู้นำเชิงรุก

ทฤษฎีความเป็นผู้นำเชิงปฏิรูป

ทฤษฎีความเป็นผู้นำเชิงเป้าหมาย

14 ) 

ทฤษฎีของ Fiedler ภาวะผู้นำที่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ

 

สถานการณ์

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำและผู้ตาม

โครงสร้างของงาน

อำนาจของผู้นำ

15 ) 

Delegation หมายถึงผู้นำแบบใด

 

ผู้นำแบบบอกทุกอย่าง

ผู้นำแบบขายความคิด

ผู้นำแบบเน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วม

ผู้นำแบบมอบหมายงานให้ทำ

16 ) 

ส่วนราชการมีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อให้การบริหารราชการ

แบบบูรณาการของจังหวัดดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นภารกิจของส่วนราชการตามข้อใด

 

การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน

การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ

การบริหารราชการเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ

การบริหารราชการเพื่อลดขั้นตอนในการบริหาร

17 ) 

ข้อใด คือเป้าหมายที่สำคัญที่สุดของการบริหารราชการแผ่นดินตามแนวทางการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี

 

เกิดประโยชน์สูงสุดของประชาชน

เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ

ไม่มีขั้นตอนการปฎิบัติงานเกินความจำเป็น

มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

18 ) 

ในการที่ส่วนราชการจะดำเนินการยกเลิก ปรับปรุง หรือจัดให้มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศขึ้นใหม่ ให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาวการณ์ หรือสอดคล้องกับความจำเป็นทางเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงความสะดวกรวดเร็วและลดภาระของประชาชนเป็นสำคัญ ให้ส่วนราชการนำความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของผู้ใดมาประกอบการพิจารณา

 

ข้าราชการในสังกัด

หัวหน้าส่วนระดับ ผอ.กองขึ้นไป

หัวหน้าส่วนระดับอธิบดีขึ้นไป

ประชาชน

19 ) 

ในกรณีที่ส่วนราชการเห็นควรยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงภารกิจตามที่ ก.พ.ร. กำหนด ให้ส่วนราชการดำเนินการปรับปรุงอำนาจหน้าที่ โครงสร้าง และอัตรากำลัง ของส่วนราชการเสนอต่อหน่วยงานใดให้ความเห็นชอบ

 

คณะรัฐมนตรี

ก.พ.ร.

ก.พ.

หัวหน้าส่วนราชการนั้นๆ

20 ) 

ส่วนราชการอาจจัดให้มีการประเมินภาพรวมของผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับหรือหน่วยงานในส่วนราชการก็ได้ ทั้งนี้ การประเมินดังกล่าวต้องกระทำเป็น

 

เปิดเผย เพื่อความโปร่งใด

ความลับและเพื่อให้ความยุติธรรม

ความลับและเป็นไปเพื่อประโยชน์แห่งความสามัคคีของข้าราชการ

ถูกทุกข้อ

21 ) 

การปฏิบัติราชการในเรื่องใด ให้ถือว่าเป็นเรื่องลับ

 

ความมั่นคงของประเทศ

ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

การคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล

ถูกทุกข้อ

22 ) 

เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชน หรือจากส่วนราชการด้วยกันเกี่ยวกับงานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องตอบคำถามหรือแจ้งการดำเนินการให้ทราบภายใน

 

10 วัน

15 วัน

30 วัน

60 วัน

23 ) 

ส่วนราชการใดที่มีอำนาจอนุญาต อนุมัติ หรือให้ความเห็นชอบมิได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามข้อที่แล้ว หากเกิดความเสียหายใดขึ้น ให้ถือว่าข้าราชการซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องและหัวหน้าส่วนราชการนั้น

 

ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

เจตนากระทำผิด

ประมาทเลินเล่อ

ไม่มีข้อใดถูก

24 ) 

ส่วนราชการตามข้อที่แล้ว เมื่อได้รับการเสนอจากส่วนราชการแล้วถ้าไม่ทักท้วงภายใน.......วัน ก็ให้ส่วนราชการดังกล่าวถือปฏิบัติ ตามแผนการลดรายจ่ายนั้นต่อไปได้

 

10 วัน

15 วัน

30 วัน

60 วัน

25 ) 

ในกรณีที่รายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะใดของส่วนราชการใดสูงกว่า รายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะประเภทและคุณภาพเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันของส่วนราชการอื่น ให้ส่วนราชการนั้นจัดทำแผนการลดรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะดังกล่าวเสนอต่อ

 

ก.พ.ร.

สำนักงบประมาณ

กรมบัญชีกลาง

ถูกทุกข้อ

26 ) 

พระเจ้าแผ่นดินแต่งตัว ใช้ราชาศัพท์ว่าอย่างไร

 

ทรงเครื่อง

แต่งพระองค์

ทรงเครื่องใหญ่

ทรงพระสุคนธ์

27 ) 

ข้าราชการที่มีตำแหน่งยศทหารหรือตำรวจ ต้องพิมพ์ยศลงหน้าชื่อในวงเล็กใต้ลายเซ็นหรือไม่

 

ไม่ต้องพิมพ์ยศ

พิมพ์ยศลงไปด้วย

พิมพ์หรือไม่พิมพ์ก็ได้

ไม่มีคำตอบถูก

28 ) 

บรรทัดสุดท้ายของหนังสือสั่งการทุกประเภทจะต้องเป็นข้อความที่ระบุอะไร

 

วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือ

ชื่อส่วนราชการที่ออกหนังสือ

ตำแหน่งของผู้มีอำนาจออกหนังสือ

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจออกหนังสือ

29 ) 

”ประกาศ ณ วันที่………” ใช้กับหนังสือสั่งการชนิดใด

 

คำสั่ง

ระเบียบ

ข้อบังคับ

ถูกทั้ง ข.และ ค.

30 ) 

การเปิดซองหนังสือราชการ ถ้ามีซองอีกชั้นหนึ่งอยู่ข้างในแสดงว่าหนังสือนั้นต้องเป็นหนังสือประเภทใด

 

หนังสือภายใน

หนังสือภายนอก

หนังสือราชการด่วน

หนังสือราชการลับ

31 ) 

ข้อใดเรียงลำดับการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับหนังสือได้ถูกต้อง

 

ลงทะเบียนรับ ประทับตรารับหนังสือ เปิดผนึกซองตรวจ

ประทับตรารับหนังสือ ลงทะเบียนรับ เปิดผนึกซองตรวจ

เปิดผนึก-ประทับตรารับ ลงทะเบียนรับ และตรวจ

เปิดผนึก ตรวจ ประทับตรารับ ลงทะเบียนรับ

32 ) 

ใบรับหนังสือมีประโยชน์อย่างไร

 

แสดงว่าหนังสือนั้นไม่สูญหาย

แสดงว่าผู้รับได้รับหนังสือแล้ว

 

เป็นหลักฐานว่าผู้ส่งได้ส่งหนังสือแล้ว

เป็นหลักฐานว่าได้ส่งหนังสือและมีผู้รับหนังสือนั้นไปแล้ว

33 ) 

การเก็บหนังสือมีประโยชน์ต่อข้อใดมากที่สุด

 

การค้นหา

การตรวจสอบ

การทำความสะอาดที่เก็บ

ความเป็นระเบียบเรียบร้อย

34 ) 

ซองหนังสือราชการมีกี่ขนาด

 

2

3

4

5

35 ) 

ตามที่ได้มีช่อง “การปฏิบัติ” ไว้ในทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือนั้น เพื่อประโยชน์อะไร

 

เพื่อให้ทราบว่าหนังสือนั้นใครเป็นผู้ส่งมา

เพื่อให้ทราบว่าหนังสือนั้นจะต้องส่งไปที่ไหน

เพื่อให้ทราบว่าหนังสือนั้นควรจะต้องปฏิบัติอย่างไร

เพื่อให้ทราบว่าหนังสือนั้นได้มีการปฏิบัติการไปแล้วเพียงใด

36 ) 

ภาพข้างล่างนี้คืออะไร

(ชื่อส่วนราชการ)

เลขรับ……………………………..

วันที่……………………………….

เวลา……………………………….

 

ใบรับหนังสือ

ทะเบียนหนังสือรับ

ตราประทับสำหรับลงรับหนังสือ

ตราประทับสำหรับส่งหนังสือ

37 ) 

ข้อใดใน 4 ข้อต่อไปนี้ ให้ปฏิบัติเป็นรายการสุดท้ายในการรับหนังสือ

 

ลงทะเบียนรับหนังสือ

ประทับตรารับหนังสือ

เปิดผนึกซองและตรวจเอกสาร

ส่งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการ

38 ) 

การเขียนหรือพิมพ์ (หรือประทับตรา) คำว่าด่วน หรือด่วนมาก จะต้องเขียนหรือพิมพ์ (หรือประทับตรา) ไว้ตรงส่วนใดของหนังสือ

 

ท้ายหนังสือ

ในที่เห็นเด่นชัด

บนหัวหนังสือ

ตรงไหนก็ได้

39 ) 

หนังสือราชการที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติด แบ่งเป็นกี่ประเภท

 

4

3

2

ประเภทเดียว

40 ) 

ข้อความสุดท้ายของรายงานการประชุมควรจะเป็นอะไร

 

เวลาเลิกประชุม

ผู้จดรายงานการประชุม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

วัน เดือน ปี และสถานที่ประชุม

41 ) 

กฎ ก.ตร. มีผลใช้บังคับเมื่อใด

 

เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เมื่อพ้น 10 วันนับแต่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เมื่อพ้น 15 วันนับแต่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เมื่อพ้น 30 วันนับแต่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

42 ) 

ร.ต.ท.สมชายฯ ได้รับแจ้งจากสำนักงานทะเบียนพล ตร.ว่า ตนเองจะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 ก.ย.2550 จึงได้ตรวจสอบสมุดประวัติแบบ กพ.7 ของตนพบว่า จนท.ผู้บันทึกประวัติได้กรอกข้อมูลคลาดเคลื่อน โดยความจริงแล้วตนเองเกิดเมื่อวันที่ 2 ก.ย.2501 จะต้องเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 ก.ย.2551 จึงได้ยื่นคำร้องขอแก้ทะเบียนประวัติของตนต่อ ผบช.กำลังพล ตร. ซึ่งก็ตรวจสอบแล้วพบว่าคลาดเคลื่อนจริง ผบช.กำลังพล ตร. จึงได้สั่งการให้ จนท.กำลังพลทำการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องตามความเป็นจริง ขอทราบว่า ผบช.กำลังพล มีอำนาจในการสั่งแก้ไขหรือไม่

 

สั่งแก้ไขได้ เพราะเป็นข้อผิดพลาดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่

สั่งแก้ไขได้ ถ้าได้รับความเห็นชอบจาก ผบ.ตร.หรือผู้รักษาราชการแทน

สั่งแก้ไขไม่ได้ เพราะเป็นอำนาจของ ก.ต.ช.

สั่งแก้ไขไม่ได้ เพราะเป็นอำนาจของ ก.ตร.

43 ) 

ข้อใด ไม่ใช่ อำนาจหน้าที่ของ ก.ตร. ในการออกกฎ ก.ตร.

 

ออกระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด ประกาศ หรือมีมติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

ออกระเบียบให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรายงานเกี่ยวกับการสอบ การบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการ

ออกระเบียบให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติการอื่นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

ออกระเบียบให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรายงานเกี่ยวกับการจ่ายสินบนนำจับ

44 ) 

การประกาศรายชื่อกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิในกฎหมายกำหนดให้ผู้ใดเป็นผู้ประกาศและประกาศในเอกสารใด

 

นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ประกาศ และประกาศในระเบียบ ก.ต.ช.

นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ประกาศ และประกาศใน กฎ ก.ตร.

นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ประกาศ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา

นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ประกาศ และประกาศในสำนักนายกรัฐมนตรี

45 ) 

ผู้ใดเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ และเป็นประธานกรรมการข้าราชการตำรวจ

 

นายกรัฐมนตรี และ ผบ.ตร. ตามลำดับ

นายกรัฐมนตรี

ผบ.ตร. และ นายกรัฐมนตรี ตามลำดับ

ผบ.ตร.

46 ) 

ผู้บังคับบัญชาข้าราชการตำรวจในสำนักงานตำรวจแห่งชาติรองจากนายกรัฐมนตรี หมายถึงผู้ใด

 

รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย

รัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย

ผบ.ตร.

ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข้อ ข.

47 ) 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีส่วนราชการอะไรบ้าง

 

สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และ กองบัญชาการ

สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ , กองบัญชาการ และ กองบังคับการ

สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ , กองบัญชาการ , กองบังคับการ และ กองกำกับการ

สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ , กองบัญชาการ กองบังคับการ , กองกำกับการ และ สถานีตำรวจ

48 ) 

ข้าราชการตำรวจตำแหน่งใดหรือปฏิบัติหน้าที่ใด จะเป็นข้าราชการตำรวจประเภทไม่มียศให้ตราเป็น

 

ก.ต.ช.

ก.ตร.

กฎกระทรวง

พระราชกฤษฎีกา

49 ) 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีหน้าที่ส่งเสริมให้ท้องถิ่นและชุมชน มีส่วนร่วมในกิจการตำรวจเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา รักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยของประชาชนตามความเหมาะสม และความต้องการของแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้ การดำเนินการมีส่วนร่วมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่.........กำหนด

 

ก.ต.ช.

ก.ตร.

กฎกระทรวง

พระราชกฤษฎีกา

50 ) 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นผู้นำประเภทใด

 

ผู้นำการแลกเปลี่ยน

ผู้นำการเปลี่ยนแปลง

ผู้นำจริยธรรม

ถูกทุกข้อ

51 ) 

Participation หมายถึงผู้นำแบบใด

 

 

ผู้นำแบบบอกทุกอย่าง

ผู้นำแบบขายความคิด

ผู้นำแบบเน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วม

ผู้นำแบบมอบหมายงานให้ทำ

52 ) 

Moral Leadership ถือเป็น ผู้นำประเภทใด

 

ผู้นำการแลกเปลี่ยน

ผู้นำการเปลี่ยนแปลง

ผู้นำจริยธรรม

ถูกทุกข้อ

53 ) 

Burns ได้สรุปลักษณะผู้นำออกเป็นกี่แบบ

 

2 แบบ

3 แบบ

4 แบบ

5 แบบ

54 ) 

ผู้ที่เสนอ Transformational Leadership Theories ได้แก่

 

Separated

Burns

William Ouchi

Fiedler

55 ) 

Selling หมายถึงผู้นำแบบใด

 

ผู้นำแบบบอกทุกอย่าง

ผู้นำแบบขายความคิด

ผู้นำแบบเน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วม

ผู้นำแบบมอบหมายงานให้ทำ

56 ) 

Telling หมายถึงผู้นำแบบใด

 

ผู้นำแบบบอกทุกอย่าง

ผู้นำแบบขายความคิด

ผู้นำแบบเน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วม

ผู้นำแบบมอบหมายงานให้ทำ

57 ) 

ผู้นำที่ตระหนักถึงความต้องการของผู้ตาม พยายามให้ผู้ตามได้รับการตอบสนองสูงกว่าความต้องการของผู้ตาม เน้นการพัฒนาผู้ตามกระตุ้นและยกย่องซึ่งกันและกัน จนเปลี่ยนผู้ตามเป็นผู้นำหมายถึงผู้นำประเภทใด

 

ผู้นำการแลกเปลี่ยน

ผู้นำการเปลี่ยนแปลง

 

ผู้นำจริยธรรม

ถูกทุกข้อ

58 ) 

ผู้นำชุมชน ถือเป็น ผู้นำประเภทใด

 

ผู้นำการแลกเปลี่ยน

ผู้นำการเปลี่ยนแปลง

ผู้นำจริยธรรม

ถูกทุกข้อ

59 ) 

Fiedler กล่าวว่า ภาวะผู้นำที่มีประสิทธิภาพต้องประกอบด้วยปัจจัยกี่ส่วน อะบ้าง

 

2 ส่วน คือ. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำและผู้ตาม และ โครงสร้างของงาน

3 ส่วน คือ. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำและผู้ตาม , โครงสร้างของงาน และอำนาจของผู้นำ

4 ส่วน คือ. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำและผู้ตาม , โครงสร้างของงาน ,อำนาจของผู้นำและกระบวนการ

1 ส่วน คือ. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำและผู้ตาม

60 ) 

ผู้บริหารจะใช้วิธีการติดต่อสื่อสารแบบ 2 ทางตามแนวคิดของ Hersey and Blanchand ได้แก่

 

ผู้นำแบบบอกทุกอย่าง

ผู้นำแบบขายความคิด

ผู้นำแบบเน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วม

ถูกทั้งข้อ ก. และ ข้อ ค.

61 ) 

Hersey and Blanchand แบ่งผู้นำเป็นกี่แบบ

 

2 แบบ

3 แบบ

4 แบบ

5 แบบ

62 ) 

องค์ประกอบของภาวะผู้นำตามสถานการณ์ตามทฤษฎีของ Hersey and Blanchand ประกอบด้วย

 

ปริมาณการออกคำสั่ง คำแนะนำต่างๆหรือพฤติกรรมด้านงาน

ปริมาณการสนับสนุนทางอารมณ์ สังคม หรือพฤติกรรมด้านมนุษยสัมพันธ์

ความพร้อมของผู้ตามหรือกลุ่มผู้ตาม

ถูกทุกข้อ

63 ) 

Life – Cycle Theories คิดค้นโดย

 

Separated

Hersey and Blanchand

William Ouchi

Fiedler

64 ) 

Life – Cycle Theories มองแบบภาวะผู้นำเป็นอย่างไร

 

แบบภาวะผู้นำอาจมีประสิทธิผลหรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับชีวิตจริง

แบบภาวะผู้นำอาจมีประสิทธิผลหรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับวงจรชีวิต

แบบภาวะผู้นำอาจมีประสิทธิผลหรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์

แบบภาวะผู้นำอาจมีประสิทธิผลหรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่กระทบต่อชีวิตของผู้นำ

65 ) 

การจัดตั้งศูนย์บริการร่วมในระดับจังหวัด เป็นหน้าที่ของผู้ใด

 

อักษรเลขจังหวัด

ปลัดจังหวัด

สำนักงานจังหวัด

ผู้ว่าราชการจังหวัด

66 ) 

ในกระทรวงมหาดไทย ผู้ใดมีหน้าที่รับผิดชอบจัดตั้งศูนย์บริการร่วม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎอื่นใด ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถติดต่อสอบถาม ขอทราบข้อมูล ขออนุญาต หรือขออนุมัติในเรื่องใด ๆ ที่เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ

 

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

อธิบดีกรมการปกครอง

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ปลัดประทรวงมหาดไทย

67 ) 

ส่วนราชการคำนวณรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการนั้น ตามระยะเวลาที่กำหนด และรายงานให้

 

ก.พ.ร.

สำนักงบประมาณ

กรมบัญชีกลาง

ถูกทุกข้อ

68 ) 

ส่วนราชการจัดทำบัญชีต้นทุนในงานบริการสาธารณะแต่ละประเภท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่

 

ก.พ.ร. กำหนด

สำนักงบประมาณกำหนด

ส.ตง.กำหนด

กรมบัญชีกลางกำหนด

69 ) 

นอกจากส่วนราชการต้องจัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกานี้แล้ว กฎหมายยังกำหนดให้หน่วยใดจัดทำหลักเกณฑ์อีก

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การมหาชน

รัฐวิสาหกิจ

ถูกทุกข้อ

70 ) 

ในกรณีที่ส่วนราชการใดดำเนินการให้บริการที่มีคุณภาพและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งเป็นที่พึงพอใจแก่ประชาชน ให้ ก.พ.ร.เสนอคณะรัฐมนตรี

 

ให้ขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ

ให้งบประมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 20

จัดสรรเงินเพิ่มพิเศษเป็นบำเหน็จความชอบ

ถูกทุกข้อ

71 ) 

ในกรณีมีความจำเป็น ผู้บังคับบัญชาอาจสั่งราชการโดย

 

วาจา

ลายลักษณ์อักษร

ทั้งวาจาและลายลักษณ์อักษร

ถูกเฉพาะข้อ ก.และ ข้อ ข.

72 ) 

การสั่งราชการโดยปกติให้กระทำเป็น

 

วาจา

ลายลักษณ์อักษร

ทั้งวาจาและลายลักษณ์อักษร

ถูกเฉพาะข้อ ก.และ ข้อ ข.

73 ) 

เมื่อมีการกำหนดงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการใดแล้ว การโอนงบประมาณจากภารกิจหนึ่งตามที่กำหนดในแผนปฏิบัติราชการไปดำเนินการอย่างอื่น ซึ่งมีผลทำให้ภารกิจเดิมไม่บรรลุเป้าหมายหรือนำไปใช้ในภารกิจใหม่ที่มิได้กำหนดในแผนปฏิบัติราชการ จะกระทำได้ต่อเมื่อ

 

ได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการนั้น

ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีต้นสังกัด

ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

ได้รับอนุมัติจาก ก.พ.ร.

74 ) 

เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดทำ

 

รายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจำปี

ข้อมูลการปฏิบัติราชการ

รายงานผลการปฏิบัติงาน

ถูกทุกข้อ

75 ) 

ตราครุฑที่ใช้สำหรับเป็นแบบพิมพ์ในระเบียบงานสารบรรณขนาดใหญ มีความสูงเท่าไร

 

2.5 ซม.

3.0 ซม.

3.5 ซม.

4.0 ซม.

76 ) 

ผู้มีอำนาจอนุมัติการทำลายหนังสือราชการในส่วนภูมิภาคได้แก่ ผู้ใด

 

 

ปลัดจังหวัด

อธิบดี

รองผู้ว่าราชการจังหวัด

ผู้ว่าราชการจังหวัด

77 ) 

คณะกรรมการทำลายหนังสือจะต้องแต่งตั้งจากข้าราชการระดับใดขึ้นไป

 

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับใดก็ได้

78 ) 

หนังสือที่ต้องสงวนเป็นความลับต้องปฏิบัติอย่างไร

 

เก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า 15 ปี

นำไปเก็บไว้ที่กองจดหมายเหตุแห่งชาติ

ให้ปฏิบัติตามระเบียบสารบรรณโดยเคร่งครัด

ให้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ

79 ) 

อายุการเก็บหนังสือราชการโดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี

 

5 ปี

10 ปี

15 ปี

ไม่มีระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องนี้

80 ) 

ทำไมจึงต้องมีระเบียบงานสารบรรณ

 

เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีระเบียบเป็นหลักปฏิบัติ

เพื่อความสะดวกแก่ผู้บังคับบัญชาในการควบคุมงาน

เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนรู้เรื่องระเบียบงานสารบรรณ

เพื่อให้ข้าราชการร่างและรับส่งหนังสือราชการได้ถูกต้อง

81 ) 

โทรศัพท์ โทรเลข หรือวิทยุใช้ในกรณีใด

 

เรื่องเร่งด่วน

เรื่องเกี่ยวกับความลับราชการ

เรื่องเกี่ยวกับการเงิน

เรื่องที่สั่งด้วยหนังสือไม่ทัน

82 ) 

การประทับตรารับหนังสือควรประทับตามที่ส่วนใดของหนังสือจึงจะถูกต้อง

 

ที่มุมบนขวา

ที่มุมบนซ้าย

ที่มุมล่างซ้าย

ที่มุมล่างขวา

83 ) 

ในสำเนาคู่ฉบับควรมีลายมือชื่อบุคคลต่อไปนี้ ยกเว้นผู้ใดที่ไม่จำเป็นต้องมี

 

ผู้ร่าง

ผู้พิมพ์

ผู้สั่งพิมพ์

ผู้ตรวจ-ทาน

84 ) 

เหตุใดจึงต้องให้มีการร่างหนังสือก่อนพิมพ์

 

ต้องการให้เจ้าของเรื่องได้เห็นต้นร่างก่อน

ต้องการดูว่าใจความจะยาวหรือสั้นเพียงใด

ต้องการให้ผู้ร่างหนังสือมีงานทำและร่างหนังสือด้วยความระมัด ระวัง

ต้องการให้มีการตรวจแก้ให้เหมาะสมตามระเบียบแบบแผนก่อน

85 ) 

การร่างหนังสือคืออะไร

 

การพิมพ์หรือเขียนอย่างย่อๆ

การกำหนดโครงร่างหนังสืออย่างคร่าวๆ

การเขียนหนังสือด้วยลายมือของตนเอง

การเรียบเรียงชั้นต้นตามเรื่องที่ต้องการติดต่อ

86 ) 

ข้อใดกล่าวถูกต้อง ในการเลือกกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๐(๒) (ก)

 

ข้าราชการตำรวจซึ่งดำรงตำแหน่งผู้กำกับการ ขึ้นไปเป็นผู้เลือก

ข้าราชการตำรวจซึ่งดำรงตำแหน่งพนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิ ขึ้นไปเป็นผู้เลือก

ข้าราชการตำรวจซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้กำกับการขึ้นไปเป็นผู้เลือก

ถูกทุกข้อ

87 ) 

กรรมการข้าราชการตำรวจผู้ใดสามารถเป็นกรรมการใน ก.ต.ช. ในขณะเดียวกันได้

 

นายกรัฐมนตรี

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

เลขาธิการ ก.พ.

ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข้อ ข.

88 ) 

กรรมการข้าราชการตำรวจโดยตำแหน่งตามมาตรา ๓๐ (๑) และผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๐ (๒) (ก) ได้ร่วมกันสรรหากรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๐ (๒) (ข) โดยสรรหาได้ ร.ต.อ.แดงฯ อายุ 64 ปี อดีตข้าราชการตำรวจซึ่งลาออกจากราชการไปประกอบอาชีพทำนามาได้ 12 ปี ขอทราบว่า การสรรหา ร.ต.อ.แดงฯ ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

 

ชอบ

ชอบ ถ้าเป็นมติสองในสาม

ไม่ชอบ

ไม่ชอบ เพราะต้องเป็นข้าราชการตำรวจยศพลตำรวจตรีขึ้นไป

89 ) 

ผู้ใด ไม่ใช่ กรรมการข้าราชการตำรวจ โดยตำแหน่ง

 

เลขาธิการ ก.พ.

เลขาธิการ ก.พ.ร.

จเรตำรวจ

ถูกเฉพาะข้อ ข. และ ข้อ ค.

90 ) 

ข้อใด เขียนถูกต้อง

 

จ.ส.ต.(ญ)

จ.ส.ต.(หญิง)

จ.ส.ต.หญิง

ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข้อ ข.

91 ) 

ชั้นข้าราชการตำรวจมีกี่ชั้น

 

2 ชั้น

3 ชั้น

4 ชั้น

5 ชั้น

92 ) 

บุคคลใด ไม่ใช่ คณะกรรมการ ก.ต.ช. โดยตำแหน่ง

 

นายอารีย์ วงศ์อารยะ

นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ

พล.ท.ศิรพงศ์ บุญพัฒน์

นายประกิจ ประจนปัจจนึก

93 ) 

คณะกรรมการ ก.ต.ช. มีกี่ประเภท

 

2 ประเภท

3 ประเภท

4 ประเภท

5 ประเภท

94 ) 

ข้อใดกล่าวถูกต้อง

 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นนิติบุคคลอยู่ในบังคับบัญชาของปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นนิติบุคคลอยู่ในบังคับบัญชาของรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี

สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นนิติบุคคลอยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี

สำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี

95 ) 

ข้อใดถือเป็น องค์ประชุมของ ก.ต.ช.

 

ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ต้องมีกรรมการมาประชุมเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ต้องมีกรรมการมาประชุมตั้งแต่หกคนขึ้นไป

ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข้อ ค.