ชีววิทยา entrance บทที่ 12

วิชา : ชีววิทยา ระดับชั้น : มัธยมปลาย หัวข้อ : โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก
จำนวน : 80 ข้อ ผู้เข้าชม : 25,885 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 

พืชสีเขียวชั้นสูงที่เจริญบนบก แสดงการปรับตัวเองให้เหมาะสมเป็นพิเศษกับหน้าที่ของมันในแง่การผลิตอาหารให้แก่กลุ่มสิ่งมีชีวิตที่มันเจริญอยู่คือ

 

 

มีใบแบนบางสีเขียวดักรับแสง

มีผลและเมล็ดที่สะสมอาหาร

มีระบบรากที่สามารถแผ่ไปได้ไกล

มีลำต้นที่แข็งแรงและอายุยืน

2 ) 

โครงสร้างของพืชที่ไม่เกีรยวข้องกับการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อม ที่แห้งแล้งแบบทะเลทราย คือ

 

ลำต้นอวบน้ำ

 

มีชั้น cork เกิดขึ้น

มีใบลดรูปเป็นหนาม 

มีปากใบจมลึก

3 ) 

ในรากของพืชส่วนใดที่ทำหน้าที่ในการดูดน้ำและแร่ธาตุต่างๆ

 

 

ปลายสุดของราก 

 

รากขน

ทุกส่วนของรากที่อยู่ใต้ดิน

1 และ 2  เป็นคำตอบที่ถูกต้อง

4 ) 

วงปี (annual ring) ของพืชเกิดขึ้นได้ 

 

ทั้งในลำต้นและรากพืชใบเลี้ยงคู่

เฉพาะในลำต้นพืชใบเลี้ยงคู่เท่านั้น

ในลำต้น รากพืชใบเลี้ยงคู่ ทุกชนิดและในลำต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวบางชนิด

ในลำต้นของพืชจำพวกสน

5 ) 

ถ้าตัดลำต้นพืชที่ขึ้นอยู่ในน้ำ เช่น ผักกะเฉด ตามขวาง เนื้อที่ที่พบในชั้นคอร์เทกซ์ส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วย

 

 

chlorenchyma , sclerenchyma , parenchyma

collenchyma , chlorenchyma , parenchyma

chlorenchyma , sclerenchyma , air space

chlorenchyma , parenchyma , air space

6 ) 

ต้นกระบองเพชรมีน้ำอยู่ภายในต้นมากเพราะ

 

 

ต้นกระบองเพชรมีลำต้นใหญ่และอ่อนนุ่มอุ้มน้ำไว้ได้มาก

ต้นกระบองเพชรสามารถดูดน้ำได้มาก

ต้นกระบองเพชรมีการคายน้ำน้อยและสะสมไว้มาก

ต้นกระบองเพชรไม่มีการคายน้ำเลยเพราะไม่มีใบ

7 ) 

เซลล์ที่ขูดออกหลังการควั่นและลอกเปลือกไม้เพื่อนตอนกิ่งไม้ คือ

 

 

parenchyma

 

Phloem

Cambium

Xylem

8 ) 

อาหารที่พืชสร้างขึ้นมักจะนำไปสะสมไว้ที่เซลล์ชนิดใด

 

 

sieve tube

 

Sclerid

Parenchyma

Spongy cell

9 ) 

พืชที่มีปริมาณทัดเทียมกันกับพวกใดน่าจะมีปริมาณน้ำเก็บเอาไว้น้อยที่สุด

 

 

พืชที่ลอยอยู่บนผิวน้ำ

พืชพวก xerophyte

พืชพวก parasite

พืชพวก epiphyte

10 ) 

น้ำยางจากต้นยางพาราที่เรากรีดได้ ส่วนใหญ่จะได้จากเซลล์ที่พบในเนื้อเยื่อพวก

 

 

cortex

 

Phloem

xylem

Epidermis

11 ) 

พืชที่มี root hair หรือไม่มีก็ได้ คือ

 

 

พืชที่ลอยอยู่ในน้ำ

พืชที่ขึ้นในที่มีน้ำน้อย

พืชที่ขึ้นในดินที่การถ่ายเทอากาศไม่สะดวก

แอกทีฟทรานสปอร์ต

12 ) 

การที่ต้นทุเรียนมีขนาดความกว้างของลำต้นใหญ่กว่าต้นหมากที่มีอายุเท่ากันและปลูกอยู่บริเวณใกล้ๆ กันเป็นเพราะ

 

 

ต้นทุเรียนมีแคมเบียม ต้นหมากไม่มี

จำนวนกลุ่มท่อลำเลียงของต้นทุเรียนมีมากกว่าต้นหมาก

ต้นทุเรียนมีการเรียงตัวของกลุ่มท่อลำเลียงเป็นระเบียบมากกว่าต้นหมาก

เซลล์ของต้นทุเรียนแบ่งตัวได้รวดเร็วกว่าเซลล์ของต้นหมาก

13 ) 

ส่วนของรากที่เป็นอุปสรรคมากที่สุดต่อการลำเลียงน้ำ คือ

 

 

เอพิเดอร์มิส 

 

คอร์เทกซ์

เอนโดเดอร์มิส

เพริไซเคิล

14 ) 

พืชลำเลีบงเกลือแร่จากรากไปใบได้เร็วที่สุดโดยอาศัย

 

 

แรงดันราก 

 

แคพิลลารีแอกชัน

แรงดึงจากการคายน้ำ

แอกทิฟทรานสปอร์ต

15 ) 

ใน Cortex ของพืชใยเลี้ยงคู่ มักประกอบด้วยเนื้อเยื่อหลายชนิด เช่น collenchymas, sclerenchyma และ parenchyma เพราะเหตุใด parerchyma จึงมีโอกาสเปลี่ยนไปเป็น cambium ได้ดีกว่าเนื้อเยื่ออื่นๆ

 

 

เพราะมี parenchyma ใน cortex มากกว่าเนื่อเยื่อชนิดอื่น

เพราะเซลล์มีผนังบางและเป็นเซลล์ที่มีชีวิตอยู่

เพราะเป็นเซลล์ที่มีชีวิตอยู่เพียงชนิดเดียวใน cortex

เพราะมีความสามารถในการแบ่งเซลล์ดีกว่าและเจริญได้เร็วกว่า

16 ) 

ใบไม้จะเหี่ยวในตอนกลางวัน เนื่องจาก

 

 

ดินมีน้ำน้อย

 

พืชคายน้ำเร็วกว่าดูดน้ำ

พืชคายน้ำมากขึ้น

พืชดูดน้ำได้น้อยลง

17 ) 

ผลจากการเจริญขึ้นที่ 2 (secondary growth) ของพืชใบเลี้ยงคู่ ทำให้อวัยวะของพืช เช่น ราก ลำต้น

 

 

มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพิ่มขึ้น 

 

มีความยาวและส่วนสูงเพิ่มขึ้นตามลำดับ

เพิ่มทั้งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและความยาว

ทำให้รากและลำต้นมีอายุยืนยาว

18 ) 

ถ้าเปรียบเทียบเซลล์เป็นห้องต่างงๆภายในบ้านเดียวกัน ท่านคิดว่าห้องไหนคับแคบมากที่สุด

 

 

cork

 

Fiber

tracheids 

Collenchymas

19 ) 

รากของพืชชนิดหนึ่งเจริญเต็มที่แล้วมีขนราก มากมายทำหน้าที่ในการดูดซึมสารจากสิ่งแวดล้อมอยากทราบว่าอีกสามเดือน ต่อมาโครงสร้างของขนรากที่กล่าวถึงนี้จะเป็นอย่างไร

 

 

ยาวขึ่น 

 

ตายและหลุดไป

เหมือนเดิมแต่ไม่ทำงาน 

มีจำนวนเพิ่มมากขึ่นตามอายุของราก

20 ) 

เมื่อต้นมะม่วงมีอายุ20 ปีท่านคิดว่าควรจะมีส่วนประกอบของเนื้อเยื่อชนิดใดน้อยที่สุด 

 

ไซเลมระยะแรก

 

ไซเลมระยะสอง

วาสคิวลาร์แคมเบียม

เอพิเดอร์มิส

21 ) 

รากของต้นข้าวมีอายุ 3 เดือน คือ รากที่เจริญมาจาก

 

 

แรดิเคิลของเอมบริโอ 

 

เพริไซเคิของรากแก้ว

ส่วนใดส่วนหนึ่งของเมล็ด 

ส่วนอื่นๆๆของลำต้น

22 ) 

สนที่ขึ่นอยู่บนภูกระดึง คือ สนสองใบ และสนสามใบลำเลียงน้ำขึ่นโดยเนื้อเยื่อ

 

 

vessel และ tracheid

 

Tracheid และ sieve tube

vessel

Tracheid

23 ) 

เมื่อดูชิ้นส่วนที่ตัดตามขวางของพืชด้วยกล้องจุลทรรศน์และพบว่าใจกลางของชิ้นนั้นเป็นเนื้อเยื่อไซเลม แสดงว่าชิ้นส่วนนั้นเป็นของ

 

 

ลำต้นของพืชใบเลี้ยงคู่  

 

รากของพืชใบเลียงคู่

ลำต้นของพืชใบเลียงเดี่ยว 

รากของพืชใบเลียงเดียว

24 ) 

การที่ต้นมะพร้าวแม้จะมีอายุหลายปีแต่ไม่มีวงปีเกิดขึ่นนั้นเนื่องมาจาก

 

 

กลุ่มท่อน้ำ ท่ออาหารอยู่อย่างไม่เป็นระเบียบ

มีปรีมาณเนื้อเยื่อไซเลมน้อยเกิดไป

มีปรีมาณของเนื้อเยื่อพาเรงคิมามากเกินไป

ไม่มีแคมเบียม

25 ) 

ใบพืชชนิดหนึ่งมีคิวทิเคิลเลือบเซลล์เอพิเดอร์มิสหนามมาก แสดงว่าพืชนั้นสามารถเจริญได้ดีใน

 

 

แม่น้ำลำคลอง

 

ทะเล

ทะเลทราย

ป่าดิบชื้น

26 ) 

ถ้าควั่นโคนต้นเข็มจนหมดชั้นโฟลเอ็ม และควั่นต้นไผ่ให้ลึกและกว้างเท่าๆ กันทิ้งไว้นานๆ ปรากฎว่า

 

 

ตายทั้งสองต้น

 

ต้นเข็มตาย ต้นไผ่ไม่ตาย

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งสองต้น

ต้นเข็มไม่เปลี่ยนแปลงต้นไผ่จะเฉาตาย

27 ) 

รากพืชบริเวณที่ทำหน้าที่ดูดซึมสารจากดิน เพื่อไปลำเลียงส่วนต่างๆของลำต้นมีการจัดลำดับชั้นเนื้อเยื่อภายในอย่างไร 

 

เอพิเดอร์มิส ------> คอร์เทกซ์ ------> เวสเซลเมมเบอร์ ------> ซิฟทิวบ์เมมเบอร์ ------> พืช

คอร์ก ------> เอนโดเดอร์มิส ------> เพริไซเคิล ------> วาสคิวลาร์บันเดิล ------> พิช

ขนราก ------> คอร์เทกซ์ ------>เอนโดเดอร์มิส ------>เพริไซเคิล ------> วาสคิวลาร์บันเดิล ------> พิช

เทรคีด------> เวสเซลลเมมเบอร์ ------> ไซเลมพาเรงคิมา------> ไซเลมไฟเบอร์------>ซีฟทิวบ์เมมเบอ------> คอมพาเนียนเซลล์

28 ) 

เซลล์ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีส่วนประกอบหลัก คือ เยื่อหุ้มเซลล์ นิวเคลียส และออร์แกเนลล์ เซลล์ใดต่อไปนี้มีสภาพเป็นเซลล์ไม่มีชีวิต

 

 

เม็ดเลือดแดงในเลือด

เพลตเลต

เทรคีด 

ไซเลมพาเรงคิมา

29 ) 

ถ้าพบว่าลำต้นของพืชมีไซเลมใหญ่แถบกว้างและสีจางแสดงว่า

 

 

วาสคิวลาร์แคมเบียมมีผนังหนา 

 

วาสคิวสาร์แคมเบียมขนาดใหญ่

วาสคิวสาร์แคมเบียมเจริญในฤดูน้ำมาก 

เนื้อเยื่อเจริญในฤดูน้ำน้อย

30 ) 

เนื้อเยื่อไซเลมประกอบด้วยเซลล์ชนิดต่างๆ คือ

 

 

คอมพาเนียนเซลล์กับเทรคีด 

เทรคีดกับเวสเซลเมมเบอร์

เวสเซลเมมเบอร์กับซีฟทิวบ์เมมเบอร์

ซีฟทิวบ์เมมเบอร์กับคอมพาเนียนเซลล์

31 ) 

ถ้าตัดต้นไม้ตามขวางมีอายุ 1 ปี พบว่าเนื้อเยื่อชนิดต่างๆ เรียงลำดับจากชั้นในสุดออกมาด้านนอกดังนี้ 

ไซเลม โฟลเอ็ม แคมเบียม 

ไซเลม แคมเบียม โฟลเอ็ม

โฟลเอ็ม แคมเบียม ไซเลม

แคมเบียม โฟลเอ็ม ไซเลม

32 ) 

เซลล์ที่เกี่ยวข้องกับการลำเลียงในพืชมีลักษณะใดต่อไปนี้

 

 

รูปร่างยาวเป็นเซลล์ที่ตายแล้ว 

มีลักษณะเป็นท่อสั้นๆ ผนังหนามีชีวิต

เซลล์ค่อนข้างกลมผนังบางมีชีวิต

ถูกทุกข้อ

33 ) 

ถ้าท่านทดลองควั่นต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและทิ้งไว้นานๆ ผลจะเป็นอย่างไร

 

 

พืชจะตายเพราะรากขาดอาหาร

พืชจะตายเพราะน้ำไม่ถูกลำเลียงไปสังเคราะห์ด้วยแสง

พืชจะยังคงมีชีวิตอยู่เพราะท่อลำเลียงกระจายอยู่ทั่วไป

โอกาสรอดและตายที่เท่ากันเพราะท่อลำเลียงบางส่วนถูกทำลาย

34 ) 

การที่เรานำต้นผักกระสังแช่ส่วนรากในน้ำละลายสีแดง สำหรับใช้ย้อมเนื้อเยื่อพืชทิ้งไว้ 12 ชั่วโมง แล้วนำมาตัดขวางทุกๆส่วนศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์พบว่ากลุ่มเซลล์ที่ติดสีแดงได้แก่

 

 

เซลล์ทุกชนิดในใบ

 

พวกคอร์เทกซ์ของลำต้น

พวกไซเลมของราก ลำต้น ใบ 

พวกวาสคิวลาร์บันเดิล

35 ) 

ในกลุ่มท่อน้ำ ท่ออาหารของพืชมีเซลล์ชนิดหนึ่งที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการลำเลียงน้ำและอหาร เซลล์ชนิดนี้คือ

 

 

เซลล์คอมพาเนียน

 

เซลล์ไฟเบอร์

เซลล์เทรคีด

เซลล์ซีฟทิวบ์เมมเบอร์

36 ) 

โครงสร้างของพืชที่ทำหน้าที่เปรียบเทียบได้กับทางเดินอาหารในสัตว์ คือ

 

 

ราก

 

ไซเลม

โฟลเอ็ม

วาลคิวลาร์บันเดิล

37 ) 

เนื้อเยื่อใดในลำต้นที่ถูกสร้างขึ้นมามากที่สุดในการเจริญขั้นที่สอง

 

 

ไซเลมระยะที่ 1

 

ไซเลมระยะที่ 2

โฟลเอ็มระยะที่ 1

โฟลเอ็มระยะที่ 2

38 ) 

พืชพวกใดมีการเจริญเติบโตขั้นที่สอง

 

 

ทานตะวัน 

 

พุทธรักษา

อ้อย  

ข้าวโพด

39 ) 

โครงสร้างใดของพืชใบเลี้ยงคู่ที่ไม่มีเยื่อแคมเบียม

 

 

ใบและขนราก 

 

รากแขนงและกิ่งก้าน

ใบและกิ่งก้าน 

ใบและราก

40 ) 

ถ้านำเนื้อเยื่อจากรากของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวมาตรวจดูด้วยกล้องจุลทรรศน์พบว่ากลุ่มท่อน้ำท่ออาหารมีลักษณะเป็นอย่างไร

 

 

เรียงกระจายทั่วไป โดยมีโฟลเอ็มเรียงสลับกับไซเลม

เรียงเป็นระเบียบ โดยมีโฟลเอ็มเรียงสลับกับไซเลม

เรียงกระจายทั่วไป โดยมีโฟลเอ็มเรียงในแนวรัศมีเดียวกับไซเลม

เรียงเป็นระเบียบ โดยมีโฟลเอ็มเรียงในแนวรัศมีเดียวกับไซเลม

41 ) 

เซลล์พืชพวกใดที่เจริญเติบโตเต็มที่และมีผนังเซลล์ชุดที่ 2 แล้วจะตาย

 

 

เทรคีด เวสเซลและไฟเบอร์

 

เทรคีด เวสเซลและซีฟทิวบ์ไฟเบอร์

เทรคีด เวสเซลและซีฟทิวบ์เมมเบอร์

เเทรคีด เวสเซล ไฟเบอร์และเซลล์คอมพาเนียน

42 ) 

การตอนต้นไม้ต้องควั่นลำต้นโดยรอบเป็น 2 แนวห่างกันประมาณ 2 -3 ซม. ปอกเปลือกไม้ขูดเนื้อเยื่อโดยรอบออกให้หมด ก่อนเอาดินพอกและให้น้ำจะเกิดรากตรงบริเวณใด

 

 

รอยแผล โดยเจริญจากเซลล์มีชีวิตในเนื้อไม้

รอยแผล โดยเจริญจากแคมเบียม

เหนือรอยแผล โดยเจริญจากแคมเบียม 

เหนือรอยแผล โดยเจริญจากเซลล์ผิ

43 ) 

เมื่อตัดตามขวางลำต้นข้าวโพดเพื่อศึกษาเนื้อเยื่อต่างๆ โดยใช้กล้องจุลทรรศน์ เซลล์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดคือ เซลล์ใด

 

 

พาเรงคิมา

 

เวสเซล

ซีฟทิวบ์

คอมพาเนียน

44 ) 

เซลล์ชนิดใดที่ทำหน้าที่ได้ทั้งการลำเลียงน้ำและให้ความแข็งแรงในพืช

 

 

เทรคีดและซีฟทิวบ์เมมเบอร์

 

ซีฟทิวบ์เมมเบอร์และไฟเบอร์

เทรคีดและเวสเซล

เวสเซลล์และไฟเบอร์

45 ) 

จากภาพตัดขวางของลำต้นพืชใบเลี้ยงคู่แสดงการเจริญระยะที่ 2 ข้อใดเรียงลำดับของเนื้อเยื่อจากด้านนอก เข้าไปด้านในได้ถูกต้อง

กำหนดให้    ก = โฟลเอ็มระยะที่ 1             ข = โฟลเอ็มระยะที่ 2

                 ค = วาสคิวลาร์แคมเบียม         ง = ไซเลมระยะที่ 1        จ = ไซเลมระยะที่ 2

 

 

ก -----> ข----->ค----->ง----->จ

ก----->ข----->ค----->จ----->ง

ข----->ก----->ค----->ง ----->จ

ข-----> ก----->ค-----> จ-----> ง

46 ) 

จากภาพตัดขวางของรากพืช รากแขนงเกิดจากเนื้อเยื่อหมายเลขใด และเซลล์ที่เป็นองค์ประกอบของเนื้อเยื่อหมายเลข 5 เมื่อเจริญเต็มที่แล้ว มีลักษณะอย่างไร


 

มีผนังเซลล์บาง รูปร่างค่อนข้างกลม

เป็นเซลล์รูปร่างยาว ผนังเซลล์บาง ผนังเซลล์ด้านหัวด้านท้ายมีลักษณะเป็นแผ่นตะแกรง

เป็นเซลล์รูปร่างยาว หัวท้ายแหลมมีนิวเคลียสใหญ่

มีผนังเซลล์หนาไม่มีชีวิต

47 ) 

เซลล์บริเวณใดมีขนาดใหญ่ที่สุด

 

 

ยอดอ่อนพืช

 

ปลายรากพืช

ปลายกิ่ง 

ปลายใบ

48 ) 

แผ่นไม้ที่นำมาทำโต๊ะประกอบด้วยเนื้อเยื่อชนิดใดบ้าง

 

 

vessel, tracheid, fiber, parenchyma

vessel, fiber, collenchymas, sieve tube

sieve tube, vessel, companion cell, tracheid

sieve tube, companion cell, parenchyma, fiber

49 ) 

ต้นมะขามต้นหนึ่งมีตะปูตอกไม้ที่โคนต้นห่างจากพื้นดิน 4 นิ้ว ในแต่ละปีต้นไม้มีขนาดใหญ่เพิ่มขึ้น 1 นิ้ว และสูงขึ้นปีละ 4 นิ้ว หากปล่อยให้ต้นไม้นี้เจริญจนครบ 4 ปี ตำแหน่งของตะปูจะอยู่ห่างจากพื้นดินประมาณเท่าใด

 

 

4 นิ้ว

 

8 นิ้ว   

16 นิ้ว

20 นิ้ว   

50 ) 

ภาพข้างบนเป็นภาพตัดขวางของลำต้นหรือส่วนคล้ายลำต้นของพืชต่างๆ อยากทราบว่าพืชในดิวิชัน Bryophyta มีลักษณะตรงกับข้อใด

 

51 ) 

วงปีของต้นไม้จะมีสีเข้มและอ่อนต่างกันอย่างชัดเจน ถ้าขึ้นอยู่ในพื้นที่แบบใด

    ก. มีอุณภูมิแตกต่างกันระหว่างฤดูร้อน กับฤดูหนาว

    ข. ได้งกันมากระหว่างรับแสงแตกต่างกันมากระหว่างฤดูฝนและฤดูหนาว

    ค. ได้รับธาตุอาหารแตกต่างกันมากระหว่างฤดูฝนและฤดูหนาว

    ง. ได้รับปรีมาณน้ำฝนแตกต่างกันมากระหว่างฤดูฝนแล้วฤดูแล้ง 

  

ก  และ  ข

ข และ ค

52 ) 

จะพบ sieve-tube member ในส่วนใดของต้นไม้

ก.  วงปี            ข. เปลือกไม้        ค. กระพี้        ง. แก่นไม้

 

  

ข และ ค

ก  ค  และ  ง

53 ) 

การที่ปากใบเปิดกว้างในเวลากลางวันเป็นเพราะ 

 

น้ำระเหยออกมา

 

เกิด osmotic pressure มากใน guard cell

CO2 เข้าสู่เซลล์มาก 

O2 ผ่านออกจากเซลล์มาก

54 ) 

การเปิดของ stomata นั้น เนื่องจาก

 

 

stomata ถูกกระตุ้นจากแสงสว่าง       

guard cell ของ stomata เกิด turgor pressure ขึ่นเนื่องจากสิ่งแวดล้อมภายนอก

guard cell ของ stomata เกิด turgor pressure ขึ่นเนื่องจากการสังเคราะห์ด้วยแสง

guard cell ของ stomata เกิด osmotic pressure ขึ่นเนื่องจากการสังเคราะห์ด้วยแสง

55 ) 

พืชแตกต่างจากสัตว์ คือ พืชสามารถ

 

 

ขับถ่าย

 

เจริญเติบโต

ผลิต CO2 และ O2 ได้

ปรับปรุงตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้

56 ) 

ข้อความที่โฆษณาว่า ต้นไม้คือเพื่อนชีวิต  เจ้าดูดอากาศพิษแทนข้า จัดเป็นการปรับสภาพแวดล้อมเพื่อให้อยู่ในสภาวะสมดุลธรรมชาติ

 

 

เป็นการปรับสภาวะที่มีคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศมากเกินไป

เป็นการปรับสภาวะที่มีคาร์บอนมอนอกไซด์ในอากาศมากเกินไป

เป็นการสนับสนุนให้ประชาชนปลูกต้นไม้เพื่อความร่มเย็น

ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศอยู่ตลอดเวลา

57 ) 

การคายน้ำมีผลต่อกระบวนการในข้อใด  ?

 

 

การลำเลียงน้ำ 

การลำเลียงน้ำตาล

การหายใจ 

การสังเคราะห์ด้วยแสง

58 ) 

คู่ใดสัมพันธ์กันทางหน้าที่น้อยที่สุด  ?

 

 

guard cell กับการสร้างอาหาร

 

Phloem กับการคายน้ำ

xylem กับการลำเลียง

Cuticle คลุมลำต้นและใบ

59 ) 

โครงสร้างของพืชที่ไม่เกียวข้องกับการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมบนบก คือการมี

 

 

ใบแผ่นแบน

 

ระบบท่อลำเลียง

รากแตกแขนงมากมาย

Cuticle คลุมต้นและใบ

60 ) 

เซลล์ของพืชที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้จะรับอาหารจากแหล่งผลิตโดยวิธีใด

 

 

translocation

 

Transportation

diffustion

Osmosis

61 ) 

ปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้น้ำขึ้นสู่ยอดไม้สูงๆ คือ

 

 

ความกดของบรรยากาศโดยรอบต้น

แรงดึงที่เกิดไซเลมเนื่องจากการคายน้ำ

แรงดึงที่เกิดในไซเลมเนื่องจากการดูดน้ำของราก

แรงดันที่เกิดเนื่องจากไซเลมตีบมาก

62 ) 

ในการคายน้ำของพืช น้ำจะออกจากพืชมากที่สุดทางใด

 

 

หน้าใบ

 

ปลายใบ

หลังใบ

ขอบใบ

63 ) 

เพราะเหตุใดเวลาย้ายต้นไม้ไปปลูกจึงนิยมตัดใบออกเสียบ้าง

 

 

สะดวกในการเคลื่อนย้าย

 

ลดการคายน้ำของพืช

สะดวกในการบังแดด

ลดน้ำหนักพืชส่วนที่เหนือดิน

64 ) 

การสูญเสียน้ำของพืชในรูปของหยดน้ำที่เรียกว่า กัตเตชันจะเกิดขึ้นในระยะที่

 

 

ลมพัดตลอดเวลา 

มีแสงแดดจัด

ภายหลังฝนตกไม่นาน 

ไม่มีฝนตกเป็นเวลานาน

65 ) 

พืชที่มีปากใบอยู่เฉพาะทางด้านบนของใบเท่านั้นมักจะเป็นพืชซึ่ง

 

 

มีใบจมอยู่ใต้น้ำ 

 

ใบลอยอยู่ที่ผิวน้ำ

เป็นพืชที่ขึ้นในที่ที่มีความชื้นสูง

ข้อ 2 และ 3 ถูก

66 ) 

เพราะเหตุใดก่อนการปักชำกิ่งพืช จึงต้องตัดใบออกจนหมด

 

 

พืชมีการสะสมอาหารไว้ที่กิ่งและลำต้น

กิ่งพืชที่ปักชำไม่จะเป็นต้องใช้อาหารจากใบสำหรับการแตกตาใหม่

ฮอร์โมนพืชที่จำเป็นในการเจริยของตาใหม่ถูกลำเลียงไปจากใบหมดแล้ว

ต้องการให้กิ่งปักชำเก็บรักษาน้ำที่รดให้แต่ละครั้งไว้มากที่สุดทำให้พืชไม่เหี่ยวเฉา

67 ) 

ขนราก หมายถึง

 

 

เซลล์ 

เนื้อเยื่อ

อวัยวะ

ระบบ

68 ) 

การเคลื่อนที่ของแร่ธาตุในดินเข้าสู่รากพืชต้องอาศัยกระบวนการใดโดยตรงที่สุด

 

 

การหายใจ 

 

การสังเคราะห์ด้วยแสง

การคายน้ำ

กัตเตชั่น

69 ) 

เมื่อตัดใบหูกวางตามขวางส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ เราสามารถแยกได้ว่าด้านใดเป็นด้านบนของใบ โดยดูจากกลุ่มเซลล์ใด

 

 

เอพิเดอร์มิส 

 

สปองจีเซลล์

แพลิเซดเซลล์

เซลล์คุม

70 ) 

โครงสร้างของใบประกอบด้วยเซลล์หลายชนิด ซึ่งทำหน้าที่ต่างๆ เปรียบเสมือนผูกเหล็กเส้นเป็นโครงร่างในการก่อสร้างอาคาร เซลลที่ทำหน้าที่เป็นโครงเหล็กคือ

 

 

เอพิเดอร์มิส

 

แพลิเซดเซลล์        

ไซเลมและโฟลเอ็ม 

สปองจีเซลล์

71 ) 

อะไรเป็นเฟกเตอร์สำคัญที่สุดในการลำเลียงน้ำ

 

 

ออสโมซิส 

 

แคพิลลารีแอกชัน   

แรงดันราก

แรงดันรากและ แคพิลลารีแอกชัน

72 ) 

ในเวลากลางวัน การลำเลียงน้ำจากรากขึ้นไปสู่ยอดสูงมากกว่า 100 ฟุต เกิดขึ้นได้โดยกลไกแบบใด

 

 

ทรานพิเรชันพูล

 

โคฮีชันและแอดฮีชัน

ทรานพิเรชันพูล โคฮีชันและแอดฮีชัน 

แรงดันรากและ แคพิลลารีแอกชัน

73 ) 

ตามสมมติฐานของมินซ์ ข้อความใดถูกต้องที่สุด

 

 

สารละลายอาหารออสโมซีสไปยังเซลล์ปลายทาง โดยอาศัยแรงดันออสโมติก

 

สารละลายอาหารออสโมซีสไปยังเซลล์ปลายทาง โดยอาศัยแรงดันเต่ง

สารละลายอาหารเคลื่อนที่ไปเป็นกลุ่มก้อนไปยังเซลล์ปลายทางโดยอาศัยแรงดันออสโมซีส

สารละลายอาหารเคลื่อนที่ไปเป็นกลุ่มก้อนไปยังเซลล์ปลายทางโดยอาศัยแรงดันเต่ง

74 ) 

การศึกษาของนักชีววิทยาทำให้ทราบว่าสารนิโคตินที่อยู่ในใบยาสูบสร้างจากบริเวณรากแล้วถูกลำเลียงขึ้นไปสะสมไว้ที่ใบ สารนิโคตินนี้ถูกลำเลียงไปได้อย่างไร

 

 

ลำเลียงผ่านท่อซีฟทิวบ์ โดยอาศัยแรงดันราก

ลำเลียงผ่านท่อซีฟทิวบ์ โดยอาศัยความแตกต่างของแรงดันเต่งภายในเซลล์ที่รากและเซลล์ที่ใบ

ลำเลียงผ่านท่อเวสเซล โดยอาศัยความแตกต่างของแรงดันเต่งภายในเซลล์ที่รากและเซลล์ที่ใบ

ลำเลียงผ่านทางท่อเวสเซล โดยอาศัยแรงดันรากและแรงทรานสพิเรชันพูล

75 ) 

การดูดน้ำของพืชจะเกิดขึ้นมาที่สุดในช่วงเวลาใดของแต่ละวัน

 

 

ตอนกลางคืน เพราะว่าอากาศเย็นในตอนกลางคืนมีน้ำมาก

ตอนบ่าย เพราะว่าแดดจัดอากาศร้อนพืชคายน้ำมาก

ตอนเช้า เพราะพืชเริ่มได้รับแสงแดด เริ่มกระบวนการสังเคราะห์แสงซึ่งต้องใช้น้ำมาก

พืชจะดูดน้ำด้วยอัตราที่เท่ากันตลอดเวลา

76 ) 

เมื่อพืชดูดแร่ธาตุจากดินเข้าสู่ขนรากอ่อนแล้ว แร่ธาตุเหล่านี้จะถูกลำเลียงเข้าไปในรากจนถึงวาสคิวลาร์บันเดิลโดยผ่านเนื้อเยื่อต่างๆ ดังนี้

 

 

คอร์เทกซ์ เพริไซเคิล เอนโดเดอร์มิส

คอร์เทกซ์ เอนโดเดอร์มิส เพริไซเคิล   

เอนโดเดอร์มิส คอร์เทกซ์ เพริไซเคิล

เพริไซเคิล คอร์เทกซ์ เอนโดเดอร์มิส

77 ) 

สิ่งที่มีผลต่อัตราการเพิ่มอัตราเร็วในการลำเลียงน้ำในต้นพืชมากที่สุด เมื่อมีการเพิ่มอะไร

 

 

อัตราการคายน้ำของพืช

 

การออสโมซีส   

แอกทิฟทรานสปอร์ต 

แคพิลลารีแอกชัน

78 ) 

ด้านบนของใบมะม่วงมีสีเข้มมากกว่าด้านล่างเป็นเพราะเหตุใด

 

 

ได้รับแสงมากกว่า

แพลิเซดเซลล์เรียงตัวหนาแน่นกว่าสปองจีเซลล์

แพลิเซดเซลล์มีคลอโรพลาสต์มากกว่าสปองจีเซลล์

สปองจีเซลล์มีคลอโรพลาสต์มากกว่าแพลิเซดเซลล์

79 ) 

ปรากฎการณ์ใดจะเกิดขึ้น เมื่อท่านควั่นกิ่งมะม่วงกิ่งปลายๆและลอกเอาเปลือกไม้ออกเหลือแต่เนื้อไม้ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 1 ปี

 

 

เนื้อเยื่อลำเลียงน้ำของกิ่งถูกตัดขาดทำให้เนื้อเยื่อบริเวณปลายกิ่งแห้งตาย

เนื้อเยื่อลำเลียงอาหารของกิ่งถูกตัดขาด ทำให้ต้นแคระแกร็น

มีรากสั้นๆจำนวนมากงอกอกมาจากเนื้อเยื่อบริเวณรอยควั่น

เกิดเนื้อเยื่อพอกหนาขึ้นบริเวณโดยรอบกิ่งแนวปลายของบริเวณรอยควั่น

80 ) 

ข้อใดเป็นปัจจัยที่ทำให้ปากใบเปิดกว้าง

 

 

มีลมแรงและอากาสร้อนจัด

เซลล์คุมมีแรงดันออสโมติกสูงกว่าเซลล์ข้างเคียง

มีการแพร่ของน้ำออกจากเซลล์คุมไปสู่เซลล์ข้างเคียง

แรงดันภายในรากสูงมาก