สนามของแรง

วิชา : วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (O-net) ระดับชั้น : มัธยมปลาย หัวข้อ : แรง การเคลื่อนที่ และพลังงาน
จำนวน : 50 ข้อ ผู้เข้าชม : 14,162 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 

ข้อใดทำให้วัตถุมีอำนาจไฟฟ้าเกิดขึ้น

   

 

โปรตอน

 

อิเล็กตรอน

  

ประจุไฟฟ้า

 

อำนาจไฟฟ้า    

2 ) 

เมื่อทำให้ปลายทั้งสองของแท่งโลหะมีความต่างศักย์ไฟฟ้า
จะมี

 

 

การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนอิสระในแท่งโลหะจากปลายที่มีศักย์ไฟฟ้าสูงไปยังปลายที่มีศักย์ไฟฟ้าต่ำ

 

การถ่ายเทประจุไฟฟ้าผ่านพื้นที่หน้าตัดของแท่งโลหะจากปลายที่มีศักย์ไฟฟ้าสูงไปยังปลายที่มีศักย์ไฟฟ้าต่ำ

  

กระแสไฟฟ้าไหลผ่านแท่งโลหะจากปลายที่มีศักย์ไฟฟ้าสูงไปยังปลายที่มีศักย์ไฟฟ้าต่ำ

  

การเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าบวกไปยังขั้วลบและประจุไฟฟ้าลบไปยังขั้วบวก    

3 ) 

เมื่อนำวัตถุชิ้นหนึ่งถูผ้าแพรแล้วนำมาจ่อเศษกระดาษที่เป็นกลางทางไฟฟ้าปรากฏว่าเศษกระดาษถูกดูดแสดงว่า

 

 

วัตถุมีประจุไฟฟ้าบวก

 

วัตถุมีประจุไฟฟ้าลบ

  

วัตถุขาดอิเล็กตรอนไปหรือได้รับอิเล็กตรอนเพิ่มขึ้น

  

ข้อมูลไม่เพียงพอ   

4 ) 

ข้อใดไม่ใช่สมบัติของเส้นแรงไฟฟ้า

 

 

ออกจากประจุบวก เข้าหาประจุลบ

 

ช่วยหาทิศของสนามไฟฟ้าได้

  

ผ่านตัวนำได้ แต่ไม่ผ่านฉนวน

   

ตั้งฉากกับผิวของตัวนำ   

5 ) 

จากรูป
อิเล็กตรอนจะมีทิศทางการเคลื่อนที่อย่างไร
 

6 ) 

ปล่อยวัตถุจากยอดตึกเมื่อเวลาผ่านไป
5 วินาที จะมีความเร็วเท่าใด

 

 

9.8 เมตร/วินาที

 

10 เมตร/วินาที

  

49 เมตร/วินาที

  

98 เมตร/วินาที   

7 ) 

โยนวัตถุด้วยความเร็วขึ้นไปในแนวดิ่ง
98 เมตร/วินาที
นานเท่าใดวัตถุจึงจะถึงจุดสูงสุด

 

 

5 วินาที

 

10 วินาที

 

15 วินาที

 

30 วินาที    

8 ) 

คำกล่าวข้อใดถูกต้อง

 

 

แรงโน้มถ่วงและสนามความโน้มถ่วงเหมือนกัน

 

มวลและน้ำหนักต่างเป็นปริมาณสเกลาร์

  

แรงโน้มถ่วงของโลกมีค่าความเร่งเท่ากับ 9.8
เมตรต่อวินาที2

    

แรงนิวเคลียร์เป็นแรงดึงดูดระหว่างโปรตรอนกับอิเล็กตรอน  

9 ) 

คำกล่าวข้อใดผิดแรงที่เกิดจากวัตถุทั้งสองกระทำต่อกัน 

 

ค่าของมวลมากจะมีแรงมาก ค่าของมวลน้อยจะมีแรงน้อย

 

มวลขนาดใหญ่ดึงดูดมวลขนาดเล็กให้ตกลงมายังมวลขนาดใหญ่  

ค่าของระยะห่างมากแรงจะมีค่าน้อย ระยะห่างน้อยแรงจะมีค่ามาก

  

ทั้งมวลและน้ำหนักจะมีค่าเปลี่ยนแปลงไปตามแรงดึงดูดของดาวเคราะห์นั้นๆ  

10 ) 

จากรูปแสดงสนามไฟฟ้าที่เกิดจากวัตถุ A และ B ข้อใดถูก 


 

วัตถุ A และวัตถุ B มีประจุเป็นลบ

  

วัตถุ A มีประจุเป็นบวก
และวัตถุ B มีประจุเป็นลบ

 

วัตถุ A มีประจุเป็นลบ และวัตถุ B มีประจุเป็นบวก

 

วัตถุ A และวัตถุ B มีประจุเป็นบวก   

11 ) 

คำกล่าวในข้อใดผิด

 

 

เส้นแรงแม่เหล็กมีทิศทางพุ่งจากทิศใต้ไปสู่ทิศเหนือ

  

เส้นแรงแม่เหล็กโลกมีทิศพุ่งจากทิศเหนือไปสู่ทิศใต้

 

ผลที่เกิดจากอิเล็กตรอนหมุนรอบตัวเองและนิวเคลียสทำให้เกิดเป็นโดเมนแม่เหล็กเป็นชุดๆ    

เส้นแรงแม่เหล็กแต่ละเส้นจะไม่ตัดกัน

 

12 ) 

ในการทดลองเรื่องผลของสนามแม่เหล็กที่มีต่อการเคลื่อนที่ของตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านดังรูป
เมื่อสับสวิตช์ S ให้กระแส
I ไหลผ่านแถบอะลูมิเนียมฟอยล์ ผลการทดลองเป็นไปตามข้อใด


 

 

แถบอะลูมิเนียมฟอยล์ถูกดันขึ้น

  

แถบอะลูมิเนียมฟอยล์ถูกดันลง

 

แถบอะลูมิเนียมฟอยล์ถูกดันไปด้านขวาเข้าหาแท่งแม่เหล็กขั้วใต้

 

แถบอะลูมิเนียมฟอยล์ถูกดันไปด้านซ้ายเข้าหาแท่งแม่เหล็กขั้วเหนือ    

13 ) 

ภายใต้สนามไฟฟ้าบริเวณหนึ่ง
พบว่าอนุภาค A เคลื่อนที่ไปตามทิศของเส้นสนามไฟฟ้า
อนุภาค B เคลื่อนที่ไปในทิศตรงกันข้ามกับทิศของเส้นสนามไฟฟ้า
และอนุภาค C ไม่มีการเคลื่อนที่ประจุไฟฟ้าของอนุภาค A
B และ C เป็นไปตามข้อใดตามลำดับ

 

 

บวก เป็นกลาง และ ลบ

 

ลบ บวก และเป็นกลาง

 

เป็นกลาง ลบ และ บวก

  

บวก ลบ และ เป็นกลาง     

14 ) 

เครื่องฟอกอากาศใช้หลักการของแรงชนิดใด 

 

แรงระหว่างประจุ

  

แรงระหว่างมวล  

แรงนิวเคลียร์

 

แรงโน้มถ่วง  

15 ) 

หินก้อนหนึ่งบนดวงจันทร์มีมวล
 5 กิโลกรัม และมีน้ำหนัก 8.1 นิวตัน
ความเร่งโน้มถ่วงที่ผิวดวงจันทร์มีค่าเท่าใด


 

9.8  m/s2

 

1.2 m/s2

  

1.62 m/s2

     

2 m/s

16 ) 

จากข้อ 15 หินดังกล่าวจะมีน้ำหนักเท่าใดบนโลก

 


 

5
 นิวตัน

 

8.1 นิวตัน

  

49 นิวตัน

  

55 นิวตัน    

17 ) 

ชายคนหนึ่งมีน้ำหนัก
500 นิวตัน ที่ผิวโลก
เขาจะมีมวลเท่าใดบนดวงจันทร์ ซึ่งมีค่าความเร่งโน้มถ่วงเป็น \[\frac{1}{6} เท่าของโลก

 

 

50 kg

   

\frac{{50}}{2}kg

 

\[\frac{{50}}{4}kg

 

\[\frac{{50}}{6}
kg

  

18 ) 

เมื่อวางเส้นลวดตัวนำที่ทีกระแสไฟฟ้าผ่านในสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอที่อยู่ระหว่างขั้วเหนือ
และขั้วใต้ของแม่เหล็ก โดยให้กระแสไฟฟ้ามีทิศเดียวกับสนามแม่เหล็ก ข้อใดถูกต้อง

 

 

ลวดตัวนำหยุดนิ่งกับที่

 

ลวดตัวนำหมุนรอบตัวเอง

้   

ลวดตัวนำเคลื่อนที่เข้าหาขั้วเหนือ

 

ลวดตัวนำเคลื่อนที่เข้าหาขั้วใต  

19 ) 

A  B และ C เป็นแผ่นวัตถุ
3 ชนิดที่ทำให้เกิดประจุไฟฟ้าโดยการถูซึ่งได้ผลดังนี้ A
และ B ผลักกัน ส่วน A และ
C ดูดกัน ข้อใดถูกต้อง 

 

A และ C มีประจุบวก
แต่ B มีประจุลบ

 

B และ C มีประจุลบ แต่ A มีประจุบวก

  

A และ B มีประจุบวก
แต่  C มีประจุลบ

  

A และ C มีประจุลบ แต่ B มีประจุบวก

   

20 ) 

จุด A และ B
อยู่ภายในสนามไฟฟ้าที่มีทิศตามลูกศรดังรูป ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

 


 

วางประจุลบลงที่ A ประจุลบเคลื่อนไปที่ B

 

วางประจุลบลงที่ B ประจุบวกเคลื่อนไปที่
A

 

สนามไฟฟ้าที่ A สูงกว่า B

  

สนามไฟฟ้าที่ A มีค่าเท่ากับสนามไฟฟ้าที่
B    

21 ) 

จากรูปแสดงโครงสร้างของหลอดรังสีแคโทด
เมื่อให้ความต่างศักย์กับแผ่นเบี่ยงเบนโดยสนามไฟฟ้าทั้ง 2 คู่
อิเล็กตรอนควรจะตกกระทบจอเรืองแสง ณ ส่วนใด 

 

ส่วนที่ 1

  

ส่วนที่ 2

  

ส่วนที่ 3

 

ส่วนที่ 4  

22 ) 

ลำอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ผ่านสนามแม่เหล็กดังรูป
ถ้าต้องการบังคับให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงแนวเส้นประ
จะต้องใช้ทิศสนามไฟฟ้าในแนวตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กในทิศทางข้อใด

 

 

จากทิศใต้ไปทิศเหนือ

  

จากทิศเหนือไปทิศใต้

   

จากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก

 

จากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก  

23 ) 

โดยปกติเข็มทิศจะวางตัวตามแนวทิศเหนือ-ใต้
เมื่อนำเข็มทิศมาวางใกล้ๆกับกึ่งกลางแท่งแม่เหล็กที่ตำแหน่งดังรูป เข็มทิศจะชี้ในลักษณะใด

 

 

24 ) 

ลำอนุภาค
P และ Q เมื่อเคลื่อนที่ผ่านสนามแม่เหล็ก
B ที่มีทิศพุ่งออกตั้งฉากกับกระดาษมีการเบี่ยงเบนดังรูป
ถ้านำอนุภาคทั้งสองไปวางไว้ในบริเวณที่มีสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ
แนวการเคลื่อนที่จะเป็นอย่างไร

   

 

เคลื่อนที่ไปทางเดียวกันในทิศทางตามเส้นสนามไฟฟ้า

 

เคลื่อนที่ไปทางเดียวกันในทิศทางตรงข้ามกับสนามไฟฟ้า

 

เคลื่อนที่ในทิศตรงข้ามกันโดยอนุภาค P
ไปทางเดียวกับสนามไฟฟ้า

 

เคลื่อนที่ในทิศตรงข้ามกันโดยอนุภาค Q ไปทางเดียวกับสนามไฟฟ้า   

25 ) 

อนุภาคแอลฟา
อนุภาคบีตา รังสีแกมมา เมื่อเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็ก ข้อใดไม่เกิดการเบน 

 

อนุภาคแอลฟา 

อนุภาคบีตา

 

รังสีแกมมา

 

อนุภาคแอลฟาและบีตา  

26 ) 

วางลวดไว้ในสนามแม่เหล็กดังรูป
เมื่อให้กระแสไฟฟ้าเข้าไปในเส้นลวดตัวนำจะเกิดแรงเนื่องจากสนามแม่เหล็กกระทำต่อลวดนี้ในทิศทางใด


 

 

ไปทางซ้าย (เข้าหา
N)

  

ไปทางขวา (เข้าหา S)

   

ลงข้างล่าง

 

ขึ้นด้านบน   

27 ) 

อนุภาคโปรตอนเคลื่อนที่เข้าไปในทิศขนานกับสนามแม่เหล็กซึ่งมีทิศพุ่งเข้าหากระดาษ
แนวการเคลื่อนที่ของอนุภาคโปรตอนจะเป็นอย่างไร

 

 

วิ่งต่อไปเป็นเส้นตรงด้วยความเร็วคงตัว

  

เบนไปทางขวา

 

เบนไปทางซ้าย

    

วิ่งต่อไปเป็นเส้นตรงและถอยหลังกลับในที่สุด 

28 ) 

จากภาพแผ่นเบี่ยงเบน
บริเวณระหว่างแผ่นมีสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ มีทิศขึ้น 

 

29 ) 

หลักการที่ขดลวดหมุนในสนามแม่เหล็กนำไปสร้างเครื่องใช้ใด

 

 

หม้อหุงข้าว

  
  

พัดลม

  

 

หลอดไฟฟ้า

 

ไดนาโม 

30 ) 

การหมุดขดลวดในสนามแม่เหล็ก
ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ เป็นหลักการของอุปกรณ์ใด

 

 

มอเตอร์

  

ไดนาโม

   

โทรทัศน์

 

เครื่องดูดฝุ่น   

31 ) 

ขณะที่อนุภาคมีประจุไฟฟ้า+q มวล m เคลื่อนที่ในแนวระดับในสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กดังรูป
อนุภาคจะมีการเคลื่อนที่อย่างไร
 

 

โค้งขึ้น

  

 

โค้งลง

 

โค้งออกมาจากกระดาษ

 

โค้งเข้าไปในกระดาษ 

32 ) 

สนามแม่เหล็กโลกมีลักษณะตามข้อใด
(ข้างบนเป็นขั้วเหนือภูมิศาสตร์) 

 

33 ) 

ข้อใดแสดงเส้นสนามไฟฟ้าได้ถูกต้อง

 

 

34 ) 

กำหนดให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่เข้าไปในสนามไฟฟ้าในแนวฉากดังรูป
ทางเดินของอิเล็กตรอนในสนามไฟฟ้าจะเป็นรูปใด


  
 

 

เส้นตรงเร็วขึ้น

 

เส้นตรงช้าลง

 

โค้งขึ้น

 

โค้งลง   

35 ) 

ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของสนามโน้มถ่วงของวัตถุ 

 

มีทิศพุ่งเข้าหาศูนย์กลางของวัตถุ

 

วัตถุอื่นที่อยู่ในสนามโน้มถ่วงจะถูกแรงดึงดูด

  

แรงดึงดูดเนื่องจากสนามโน้มถ่วงมีค่าคงตัว

  

   

วัตถุทั้งหลายมีสนามโน้มถ่วงของตนเอง 

36 ) 

ปรากฏการณ์ใดเกี่ยวข้องกับแรงโน้มถ่วงของโลก

 

 

น้ำขึ้น – น้ำลง

 

ดวงจันทร์โคจรรอบโลก

 

ขว้างวัตถุขึ้นไปในอากาศ วัตถุตกสู่พื้นเสมอ

  

ถูกทุกข้อ    

37 ) 

มนุษย์อวกาศสองคนปฏิบัติภารกิจบนพื้นผิวดวงจันทร์
สื่อสารกันด้วยวิธีใดสะดวกที่สุด

 

 

คลื่นเสียงธรรมดา

 

คลื่นเสียงอัลตราซาวด์

 

คลื่นวิทยุ

  

คลื่นโซนาร์  

38 ) 

เมื่ออยู่บนดวงจันทร์ชั่งน้ำหนักของวัตถุที่มีมวล
10
กิโลกรัมได้ 16 นิวตัน
ถ้าปล่อยให้วัตถุตกที่บนผิวดวงจันทร์ วัตถุจะมีความเร่งเท่าใด

 


 

1.6 m/s2

  

3.2 m/s2

 

6.4 m/s2

 

9.6 m/s2 

39 ) 

ถ้ามีอนุภาคมีประจุไฟฟ้า +q อยู่ในสนามไฟฟ้าระหว่างแผ่นคู่ขนานดังรูป ถ้าเดิมอนุภาคอยู่นิ่ง ต่อมาอนุภาคจะเคลื่อนที่อย่างไร

 

ทิศ +X ด้วยความเร่ง

 

ทิศ –X ด้วยความเร่ง

ทิศ +Y ด้วยความเร่ง

ทิศ –Y ด้วยความเร่ง

40 ) 

สนามแม่เหล็กที่เป็นส่วนหนึ่งของคลื่นแสงนั้น มีทิศทางตามข้อใด

 

ขนานกับทิศทางการเคลื่อนที่ของแสง

ขนานกับสนามไฟฟ้า แต่ตั้งฉากกับทิศการเคลื่อนที่ของแสง

ตั้งฉากกับทั้งสนามไฟฟ้า และทิศการเคลื่อนที่ของแสง

ตั้งฉากกับสนามไฟฟ้าแต่ขนานกับทิศของการเคลื่อนที่ของแสง

41 ) 

ถ้านำเข็มทิศไปวางไว้ที่บริเวณขั้วโลกเหนือ ปลายเข็มทิศจะชี้ไปทางทิศใด

 

ทิศเหนือ

ทิศใต้

ทิศตะวันออก

ชี้ลงสู่พื้นดิน

42 ) 

สนามแม่เหล็กโลกมีประโยชน์ในด้านใด

 

ทำให้เกิดฤดูกาลต่างๆ บนโลก

 

ทำให้เกิดกลางวัน และกลางคืน

ป้องกันรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์

ป้องกันอันตรายจากลมสุริยะ

43 ) 

ด.ช.ดำ มีมวล 45 กิโลกรัม อยู่บนยอดเขาแห่งหนึ่งซึ่งมีค่าความเร่งเนื่องจากสนามโน้มถ่วง 9.2 เมตร/วินาที2  น้ำหนักของ ด.ช. ดำ ควรเป็นเท่าใด

 

414 N

441 N

450 N

481 N

44 ) 

นักบินอวกาศ ซึ่งชั่งน้ำหนักบนโลกได้ 750 N ถ้าเขาเดินทางไปทำงานในสถานีอวกาศ ซึ่งมีสนามโน้มถ่วง \frac{1}{5} เท่าของสนามโน้มถ่วงบนโลก นักบินอวกาศคนนี้จะมีมวล และน้ำหนักเท่าใดในสถานีอวกาศตามลำดับ (ค่า gx 10m/s2)

 

15 kg 150 N

75 kg 150 N

15 kg 750 N

75 kg 750 N

45 ) 

ถ้าต้องการทดสอบว่าบริเวณใดมีสนามไฟฟ้าหรือไม่ ทำโดยวิธีใด

 

นำประจุไปวางบริเวณนั้น

นำอนุภาคไปวางบริเวณนั้น

นำเข็มทิศไปวางบริเวณนั้น

ถูกทุกข้อ

46 ) 

เมื่ออิเล็กตรอน เคลื่อนที่ผ่านบริเวณหนึ่ง กรณีใดที่ความเร็วและทิศการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนไม่เปลี่ยนแปลง

 

ขนานกับสนามแม่เหล็ก

ขนานกับสนามไฟฟ้า

ตั้งฉากกับสนามแม่เหล็ก

ตั้งฉากกับสนามไฟฟ้า

47 ) 

ให้อิเล็กตรอนตกภายใต้แรงโน้มถ่วงโลกซึ่งมีสนามแม่เหล็กพุ่งจากทิศใต้ไปเหนือ อยากทราบว่ากรณีนี้อิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่ไปทิศใด

 

 

ตะวันออก

ตะวันตก

เหนือ

ใต้

48 ) 

หลักการเกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำของไมเคิล ฟาราเดย์ นำไปอธิบายการทำงานของอุปกรณ์ใด

 

เซลล์สุริยะ

แบตเตอรี่

ไดนาโม

มอเตอร์

49 ) 

ลวดตัวนำเส้นหนึ่ง มีกระแสผ่านจากทิศใต้ไปเหนือ ถ้ามีสนามแม่เหล็กตกกระทบลวดในทิศพุ่งลงในแนวดิ่ง จงหาทิศของแรงที่เกิดบนลวดเส้นนี้

 

 

ตะวันตก

ตะวันออก

เหนือ

ใต้

50 ) 

ในสภาพปกติ อะตอมของธาตุทุกชนิดจะมีประจุไฟฟ้าชนิดใด

 

บวก

ลบ

กลาง

เป็นไปได้ทั้ง 3 ข้อ