สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

วิชา : วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (O-net) ระดับชั้น : มัธยมปลาย หัวข้อ : ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
จำนวน : 80 ข้อ ผู้เข้าชม : 17,210 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 

ข้อใดเป็นระบบนิเวศ

    ก. กล้วยไม้เกาะบนต้นไม้ใหญ่        ข. เหาฉลามอยู่ร่วมกับปลาฉลาม

    ค. นิคมอุตสาหกรรม                     ง.ตู้ปลาที่เลี้ยงปลาและพืชน้ำไว้

 

ก. และ ข.

ข. และ ค.

ค. และ ง.

ก. และ ง.

2 ) 

จากความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต A และ B ในระบบนิเวศ A และ B คือข้อใด

AB1.

2.

3.

4.หญ้า

กล้วยไม้

แบคทีเรียไรโซเบียม

เห็บความป่า

ต้นมะม่วง

ต้นถั่ว

สุนัข


 

ข้อ 1 ถูก

ข้อ 2 และ 3 ถูก

ข้อ 3 ถูก

ถูกทุกข้อ

3 ) 

โครงการผลิตก๊าซจากมูลสัตว์มีรายละเอียดดังนี้

    ก. การใช้ก๊าซที่ได้จากมูลสัตว์เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยประหยัดพลังงาน

    ข. เก็บรวบรวมมูลสุกรจากโรงเลี้ยงสุกรทั้งหมดในอำเภอ

    ค. ถังหมักขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 36 นิ้ว สูง 24 นิ้ว

    ง. เพื่อผลิตก๊าซจากมูลสุกร

จงเรียงลำดับการเขียวเค้าโครงของโครงการให้ถูกต้อง

 

ก. ง. ค. และ ข.

ง. ก. ค. และ ข.

ง. ข. ค. และ ง.

ก. ข. ค. และ ง.

4 ) 

ข้อใดไม่ใช่บทบาทของแบคทีเรียต่อการหมุนเวียนไนโตรเจน

 

ให้พลังงานที่จำเป็นต่อการหมุนเวียนธาตุไนโตรเจน

เปลี่ยนไนโตรเจนให้อยู่ในรูปแบบที่นำไปใช้ประโยชน์ได้

เป็นตัวสลายอินทรีย์สารต่างๆ ได้ไนโตรเจนอิสระกลับสู่บรรยากาศ

ทำให้การหมุนเวียนของธาตุไนโตรเจนจากภายนอกเข้าสู่สิ่งมีชีวิต  และกลับสู่สภาพธรรมชาติ

5 ) 

จากรูป A  B  และ C  คืออะไร


ABC1.


2.


3.


4.จำนวนประชากร


พื้นที่เกษตรกรรม


พื้นที่เกษตรกรรม


จำนวนประชากรพื้นที่เกษตรกรรม


จำนวนประชากร


ปริมาณอาหารที่ผลิตได้


ปริมาณอาหารที่ผลิตได้ปริมาณอาหารที่ผลิตได้


ปริมาณอาหารที่ผลิตได้


จำนวนประชากร


พื้นที่เกษตรกรรม


 

ข้อ 1 ถูก

ข้อ 2 ถูก

ข้อ 3 ถูก

ข้อ 4 ถูก

6 ) 

ทำการเก็บน้ำจากแหล่งน้ำ 3 จุด  และการตรวจวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพได้ผลดังนี้
จุดที่DO (มิลลิกรัมต่อลิตร)ปริมาณตะกั่ว (มิลลิกรัมต่อลิตร)1

2


37


4


0.5ไม่พบ

0.03


25จุดที่ 1 เป็นต้นน้ำอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ  จุดที่ 2 และ 3 คือข้อใด
ข้อจุดที่ 2จุดที่ 31.


2.


3.


4.หลังโรงงานทำขนมจีน


ริมคลองในเมือง


คลองใกล้นาข้าว


คลองใกล้นาข้าวคลองใกล้นาข้าว


หลังโรงงานทำขนมจีน


ริมคลองในเมือง


หลังโรงงานทำขนมจีน


 

ข้อ 1 ถูก

ข้อ 2 ถูก

ข้อ 3 ถูก

ข้อ 4 ถูก

7 ) 

แหล่งน้ำแห่งหนึ่งมีค่าไนเตรต  ฟอสเฟต  ปรอท  และตะกั่วสูง  จึงปลูกผักตบชวาเพื่อช่วยดูดซับสารเหล่านี้  ควรนำผักตบชวาไปใช้ประโยชน์ในข้อใด

    ก. นำไปเพาะเห็ดฟาง                      ข. นำไปทำเครื่องจักรสาน

    ค. ทำปุ๋ยหมักใช้กับดอกไม้ประดับ      ง.ทำปุ๋ยหมักใช้กับพืชผักสวนครัว

 

ก และ ข

ข และ ค

ค และ ง

ก และ ง

8 ) 

การปลูกหญ้าแฝกตามแนวด้านข้างโดยรอบสถานที่ฝั่งกลบขยะ  จะก่อให้เกิดผลดีในข้อใดมากที่สุด

    ก. ช่วยลดกลิ่นที่ไม่ต้องการ

    ข. ช่วยดูดซับสารพิษบางชนิด

    ค. ช่วยลดการชะล้างพังทลายของหน้าดิน

    ง. ช่วยปรับสภาพของดินโดยรอบพื้นที่ให้ดีขึ้น

 

ก และ ข

 

ข และ ค

ค และ ง

ก และ ง

9 ) 

ข้อใดสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ามากที่สุด

 

เพื่อประโยชน์ทางการเกษตร

เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

เพื่อรักษาความงดงามตามธรรมชาติ

เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศป่า

10 ) 

ข้อใดไม่ใช่หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

 

การพัฒนาเศรษฐกิจให้มั่งคง

การส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้มีไปนานๆ

การใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

11 ) 

แผนภาพคว้าขวา  แสดงห่วงโซ่อาหารในระบบนิเวศ  ข้อใดประกอบด้วยสัตว์ที่กินสัตว์เป็นอาหาร

 

L  H

 

C  E  L

B  C  E  L

B  D  F  L

12 ) 

กราฟข่างล่าง  คือ การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและชีวภาพของบ่อน้ำในช่วงเวลา 1 เดือน  บ่อน้ำมีขนาดกว้าง 4 เมตร  ยาว 5 เมตร  ลึก 3 เมตร  ตั้งอยู่ใกล้บ้านพักอาศัยและได้รับน้ำทิ้งจากบ้านพักอาศัย A B และ C คืออะไรข้อABC1.


2.


3.


4.พืชน้ำ


ปลาตัวใหญ่


ปลาตัวเล็ก


พืชน้ำปลาตัวใหญ่


ปลาตัวเล็ก


พืชน้ำ


ปลาตัวเล็กปลาตัวเล็ก


พืชน้ำ


ปลาตัวใหญ่


ปลาตัวใหญ่ 

ข้อ 1 ถูกต้อง

 

ข้อ 4 ถูกต้อง

ข้อ 2 และ 3 ถูกต้อง

ถูกทุกข้อ

13 ) 

อะไรจะเกิดขึ้นกับสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองไม่ได้  เมื่อผู้ผลิตในระนิเวศตายหมด

 

จะตายทันที

จะมีชีวิตอยู่ได้ระยะหนึ่ง

จะปรับตัวให้อยู่ได้ตามปกติ

จะมีการปรับตัวให้สร้างอาหารเองได้

14 ) 
กราฟข้างบนแสดงปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของขนาดประชากร 3 จังหวัด A B C D คืออะไร


ข้ออัตราการเกิดอัตราการตายอัตราอพยพเข้าอัตราการอพยพออก1.


2.


3.


4.A


B


C


BB


D


B


AC


A


D


DD


C


A


C 

ข้อ 1 และ 4 ถูกต้อง

ข้อ 2 ถูกต้อง

ข้อ 1 และ 2 ถูกต้อง

ข้อ 3 ถูกต้อง

15 ) 

ผิวด้านบนสุดของเซลล์สุริยะจะฉาบด้วยสารชนิดหนึ่ง  เพื่อวัตถุประสงค์ใด

 

เพื่อพื้นที่ผิวดูดกลืนแสง

เพิ่มปริมาณแสงที่ดูดกลืนโดยการลดการสะท้อนแสง

เพิ่มการหักเหของแสงระหว่างรอยต่อพีเอ็นของเซลล์สุริยะ

เพื่อให้แสงกระทบผิวหน้าของเซลล์ให้มากขึ้นโดยการเพิ่มการสะท้อนแสง

16 ) 

จากการวัดค่า DO ในแม่น้ำที่ไหลผ่านโรงงาน 4 แห่ง ดังรูป  โรงงานใดเป็นต้นเหตุสำคัญ  ทำให้ปลาในแม่น้ำตาย
 

โรงงานที่ 1

โรงงานที่ 2

โรงงานที่ 3

โรงงานที่ 4

17 ) 

ข้อใดเป็นป่าไม้ที่มีการสังเคราะห์แสงสม่ำเสมอตลอดไป

 

ป่าแดงและป่าพรุ

ป่าพรุและป่าชายหาด

ป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง

ป่าชายหาดและป่าเบญจพรรณ

18 ) 

สิ่งมีชีวิตใดช่วยในการปรับปรุงคุณภาพดิน  โดยไม่เป็นอันตราต่อพืช

 

รา

หอยทาก

ไส้เดือนดิน

ไส้เดือนฝอย

19 ) 


กราฟข้างบน  แสดงปริมาณก๊าซที่เกิดจากกิจกรรม  ประเภท  A  B  และ C คือก๊าซอะไร


ข้อABC1.


2.


3.


4.ซัลเฟอร์ไดออกไซด์

คาร์บอนมอนอกไซด์


คาร์บอนมอนอกไซด์


ออกไซด์ของไนโตรเจนคาร์บอนมอนอกไซด์


ออกไซด์ของไนโตรเจน


ซัลเฟอร์ไดออกไซด์


คาร์บอนมอนอกไซด์ออกไซด์ของไนโตรเจน


ซัลเฟอร์ไดออกไซด์


ออกไซด์ของไนโตรเจน


ซัลเฟอร์ไดออกไซด์

 

 

ข้อ 1 ถูกต้อง

ข้อ 2 ถูกต้อง

ข้อ 3 ถูกต้อง

ข้อ 4 ถูกต้อง

20 ) 

บ่อน้ำจืด 4 บ่อมีขนาดเท่ากัน  ระบบนิเวศของบ่อใดมีพลังงานไหลผ่านเข้าระบบมากที่สุด
ข้อระยะที่วัดด้วยเซคิดิสก์ (เมตร)พื้นที่ที่มีพืชน้ำ (เปอร์เซ็นต์)1.


2.


3.


4.0.5


1


0.3


1.730


30


50


50 

ข้อ 1 ถูกต้อง

ข้อ 2 ถูกต้อง

ข้อ 3 ถูกต้อง

ข้อ 4 ถูกต้อง

21 ) 

การหมุนเวียนของธาตุคาร์บอน  อาจเสียสมดุลได้จากกระบวนการในข้อใด

 

 

การหายใจของสิ่งมีชีวิต

การใช้พลังงานฟอสซิล

การสังเคราะห์แสงของพืช

การย่อยสลายอินทรีย์สารโดยแบคทีเรีย

22 ) 


พิรามิดจำนวนรูปข้างบน  ข้อใดมีสิ่งมีชีวิตในแต่ละขั้นของพิรามิดถูกต้อง
ข้อผู้ผลิตผู้บริโภคอันดับ 1ผู้บริโภคอันดับ 2ผู้บริโภคอันดับ 31.


2.


3.


4.หญ้า


ข้าวโพด


หญ้า


ข้าวโพดกระต่าย


ตั๊กแตน


ควาย


หนูสุนัขจิ้งจอก


กบ


หมัดควาย


งูเสือ


งู


แบคทีเรียในลำไส้ของหมัดควาย


เหยี่ยว 

ข้อ 1 ถูกต้อง

ข้อ 2 ถูกต้อง

ข้อ 3 ถูกต้อง

ข้อ 4 ถูกต้อง

23 ) กราฟข้างบนแสดงจำนวนประชากรของหมู่บ้านหนึ่งในช่วงระยะเวลา 10 ปี  ประชากรหมู่บ้านนี้น่าจะประกอบอาชีพอะไร

 

ค้าขาย

ประมง

ทำสวนยาง

ทำไร่เลื่อนลอย

24 ) 

การศึกษาปริมาณตกค้างของสารกำจัดศัตรูพืชชนิดหนึ่งในนาข้าวพบว่ามีปริมาณสารตกค้าง 0.0001 ไมโครกรัมต่อกรัม  ตั๊กแตน  หนูนา  เหยี่ยว  มีปริมาณสารตกค้าง 0.005 , 0.02 และ 1.2 ไมโครกรัมต่อกรัม  ตามลำดับ  ข้อใดถูก


               ก. สารชนิดนี้มีความคงทนสูง


               ข. สารชนิดนี้ไม่เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในนา


               ค. สารชนิดนี้สลายตัวได้ง่าย  เพราะพบในข้าวมีปริมาณต่ำ


               ง. สารชนิดนี้สะสมในสิ่งมีชีวิตตามโซ่อาหาร

 

ก.  ข.

ข.  ค.

ค.  ง.

ง.  ก.

25 ) 

ในการศึกษาคุณภาพน้ำในแม่น้ำแห่งหนึ่ง  พบว่าค่า DO  วัดเมื่อเวลา  9.30 น.  เป็น 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่า DO  วัดเมื่อเวลา 15.30 น.  เป็น 5 มิลลิกรัมต่อลิตร  ค่าที่แตกต่างนี้เนื่องจากข้อใด

 

สัตว์น้ำใช้ออกวิเจนมากในเวลาเช้า

แพลงก์ตอนพืชสังเคราะห์แสงได้ดีในช่วง 9.30 น.

สัตว์น้ำมีการอพยพออกไปหากินที่อื่น  ในเวลาบ่าย

แพลงก์ตอนพืชสังเคราะห์แสงให้ออกซิเจนสะสมเพิ่มขึ้น

26 ) 

จากกราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ในช่วงเวลา 10 ปีกราฟ A และ B คือข้อใด
ข้อAB1.


2.


3.


4.ปริมาณดินตะกอนที่ปากอ่าวไทย


ปริมาณดินตะกอนที่ปากอ่าวไทย


ปริมาณไอน้ำในบรรยากาศ


ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ปริมาณไอน้ำในบรรยากาศ


ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์


ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์


ปริมาณดินตะกอนที่ปากอ่าวไทย 

ข้อ 1 ถูกต้อง

ข้อ 2 ถูกต้อง

ข้อ 3 ถูกต้อง

ข้อ 4 ถูกต้อง

27 ) 

กราฟข้อใดแสดงการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกายภาพของดินในบริเวณเชิงดอยที่มีการถางป่าเพื่อทำไร่กระเทียมในระยะเวลา 5


 

1.

2.

3.

4.

28 ) 

หมู่บ้านหนึ่ง  หลังคาบ้านและชายคาของบ้านแต่ละหลังผุกร่อน  ต้นไม้โตช้า  บางต้นใบร่วง  จากการวัดความเป็นกรด-เบส  ของดินพบว่ามีค่าเป็น 4 หมู่บ้านนี้ตั้งอยู่ใกล้กับโรงงานในข้อใด

 

โรงโม่หิน

โรงงานทำกระดาษ

โรงงานทำแบตเตอรี่

โรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม

29 ) 

การใช้น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วเป็นน้ำสำหรับรดต้นไม้  เปรียบได้กับการกระทำในข้อใด

 

 

การปลูกผักบนพื้นที่ว่างเปล่า

การย้อมเสื้อผ้าด้วยสีธรรมชาติ

การใช้หลอดฟลูออเรสเซนท์คอมแพค

การใช้ถุงที่เคยบรรจุสิ่งของมาทำเป็นถุงขยะ

30 ) 

ข้อใดไม่จัดเป็นระบบนิเวศ

 

 

ขอนไม้ที่ล้มอยู่ในป่ามีเฟิร์นและเห็ดอยู่หลายชนิด

ต้นไทรใหญ่ในป่ามีนกอยู่หลากหลายชนิดเพราะเป็นแหล่งอาหารของนก

ต้นข้าวในนาข้าวเป็นผู้ผลิต  ส่วนหนูและงูเป็นผู้บริโภคลำดับที่ 1 และ 2 ตามลำดับ

หมู่บ้านพฤกษา  มีบ้านอยู่ 80 หลัง  มีสวนสาธารณะ  และสโมสรกีฬากลางสำหรับคนในหมู่บ้านราว 300 คน

31 ) 

นกกกกินลูกไทรเป็นอาหาร  เมื่อมูลนกตกลงดิน  เมล็ดไทรก็งอกได้  ความสัมพันธ์ของนกกก และไทรเป็นแบบเดียวกันกับข้อใด

ลักษณะความสัมพันธ์ผู้เสียประโยชน์ผู้ได้รับประโยชน์1.ต้นกล้วยไม้เกาะอยู่บนต้นไม้ใหญ่


2.เหาฉลามเกาะอยู่บนปลาฉลาม


3.ไลเคน


4.พยาธิใบไม้ในสุนัข-


-


-


สุนัขต้นกล้วยได้


เหาฉลาม

รา สาหร่าย


พยาธิใบไม้ 

ข้อ 1 ถูกต้อง

ข้อ 2 ถูกต้อง

ข้อ 3 ถูกต้อง

ข้อ 4 ถูกต้อง

32 ) 

ข้อใดเป็นวัฎจักรของธาตุคาร์บอน

 

CO2  จากการหายใจ + ไอน้ำ ----->  กรดคาร์บอนิก -----> ดิน -----> แคลเซียมไบคาร์บอเนต

CO2  จากบรรยากาศ + ไอน้ำ ----->  กรดคาร์บอนิก -----> หิน -----> แคลเซียมไบคาร์บอเนต

CO2  จากบรรยากาศ + ไอน้ำ ----->  กรดคาร์บอนิก -----> ดิน -----> แคลเซียมไบคาร์บอเนต

CO2  จากการหายใจ + ไอน้ำ ----->  กรดคาร์บอนิก -----> หิน -----> แคลเซียมไบคาร์บอเนต

33 ) 

ข้อใดเป็นสิ่งแวดล้อมชีวภาพทั้งหมด

 

 

ป่าไม้  ต้นคะน้า  ผีเสื้อ  เชื้ออหิวาตกโรค

พืช  สัตว์  มนุษย์  น้ำ

ดิน  น้ำ  อากาศ  แสงอาทิตย์

ต้นหญ้า  จิ้งหรีด  แมลงวัน  เชื้อแบคทีเรีย

34 ) 

โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์แบบใด  ที่มีหลักหารทำงานโดยให้น้ำในหม้อปฏิกรณ์เดือดเป็นไอ  และถูกส่งไปขับดันกังหันเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า

 

โรงไฟฟ้าแบบน้ำเดือด

โรงไฟฟ้าแบบแคนดู

โรงไฟฟ้าแบบความดันสูง

โรงไฟฟ้าแบบน้ำเดือดและแบบแคนดู

35 ) 

แหล่งน้ำค่า DO (มิลลิกรัมต่อลิตร)ค่า BOD 5 วัน (มิลลิกรัมต่อลิตร)A


B


C


D6


5


4


34


3


2


1จากตาราง  ถ้าค่าต่างๆ นอกเหนือจากที่แสดงในตารางอยู่ในเกณฑ์ทำการประมงได้  หล่งน้ำใดสามารถทำการประมงได้

 

A

B

C

D

36 ) 

ข้อใดไม่ใช่การบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีทางชีวภาพ

 

ใช้กังหันหมุนตีน้ำเสีย

ทำให้เกิดการตกตะกอนโดยการปั่น

ปลูกผักตกชวาในบ่อบำบัดน้ำเสีย

ติมจุลินทรีย์ที่สามารถย่อยสารประกอบอินทรีย์ลงในน้ำเสีย

37 ) 

ข้อใดไม่ช่วยในการรักษาสมดุลธรรมชาติในป่าให้พอดี

 

แมลงและหนอนที่มีอยู่ทั่วไปในป่า

นกช่วยกระจายพันธุ์พืชให้แพร่หลายไปทั่วพื้นที่

ต้นไม้ในป่าทำให้เกิดการหมุนเวียนของธาตุอาหารต่าง

สัตว์ป่าถูกทำลาย  ทำให้การกระจายพันธุ์พืชต่างๆ ลดน้อยลง

38 ) 

ข้อใดส่งผลกระทบต่อคุณภาพดิน

 

การปลูกต้นไม้ยืนต้น

การสร้างถนนเพื่อการคมนาคม

การใช้ปุ๋ยและยากำจัดศัตรูพืช

การเพิ่มพื้นดินโดยการถมแหล่งน้ำ

39 ) 

ข้อใดเป็นผลจากปฏิกิริยาคลอโรฟลูโรคาร์บอน


               ก. ทำให้โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น


               ข. ปริมาณของก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น


               ค. ปริมาณของก๊าซโอโซนในบรรยากาศลดลง


               ง. ทำให้รังสีอัลตราไวโอเลตที่มีช่วงคลื่นสั้นที่สุดส่องมาถึงผิวโลกมากขึ้น

 

ข้อ ก. และ ข.

ข้อ ข. และ ค.

ข้อ ค. และ ง.

ข้อ ง. และ ก.

40 ) 

ใช้กรอบนับจำนวนประชากรขนาด 1 x 1 เมตร  สำรวจประชากร 3 จุดบนพื้นที่ 100 ตารางเมตรได้ผลดังกราฟจงหาจำนวนประชากรของหญ้าแพรกบนพื้นที่ 100 ตารางเมตร

 

120 ต้น

400 ต้น

1,200 ต้น

4,000 ต้น

41 ) 

ถ้ามีเครื่องหมาย        + เป็นผู้ได้รับประโยชน์


                             - เป็นผู้เสียประโยชน์


                             0 เป็นผู้ไม่ได้รับหรือไม่ได้เสียประโยชน์


และ                   A, B  คือสิ่งมีชีวิตต่างชนิดกัน


ข้อใดถูก


ข้อชนิดความสัมพันธ์เมื่ออยู่ร่วมกันเมื่อแยกจากกันABAB1.


2.


3.


4.ผู้ล่าและเหยื่อ


ภาวะพึ่งพา


ภาวะอิงอาศัย


ภาวะปรสิต+


+


+


+-


0


0


--


0


-


--


+


0


+ 

ข้อ 1, 4 ถูก

ข้อ 2 ,3 ถูก

ข้อ 3 ถูก

ถูกทุกข้อ

42 ) 
จากแผนภาพการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ  พลังงานที่สะสมอยู่ในเนื้อเยื่อของสัตว์กินพืชและสัตว์กินสัตว์มีค่าเท่าใด
ข้อสัตว์กินพืช (จูล)สัตว์กินสัตว์ (จูล)1.


2.


3.


4.7,800


7,400


7,600


7,3007,300


6,700


7,200


6,600 

ข้อ 1 ถูก

ข้อ 2 ถูก

ข้อ 3 ถูก

ข้อ 4 ถูก

43 ) 

จากแผนภาพแสดงการหมุนเวียนคาร์บอนในระบบนิเวศ ก  ข  ค  คืออะไรข้อ

1.


2.


3.


4.การสังเคราะห์แสง


การหายใจ


การสังเคราะห์แสง


การหายใจการหายใจ


การสังเคราะห์แสง


การหายใจ


การสังเคราะห์แสงคาร์บอนไดออกไซด์


คาร์บอนไดออกไซด์


ออกซิเจน


ออกซิเจน


 

ข้อ 1 ถูก

ข้อ 2 ถูก


ข้อ 3 ถูก

ข้อ 4 ถูก

44 ) 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504  ถึงปี พ.ศ. 2540 ประชากร  อำเภอหนึ่งเพิ่มขึ้นจาก 1.5 ล้านค้น  เป็น 4 ล้านค้น  ก  ข  ค  และ ง  เป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ  เนื่องจากการเพิ่มของประชากรดังรูปข้อใดถูก
ข้อ1.


2.


3.


4.ผลผลิตทางการเกษตร


ปริมาณน้ำบาดาล


ปริมาณน้ำเสีย


ปริมาณน้ำเสียปริมาณน้ำเสีย


ปริมาณน้ำเสีย


ผลผลิตทางการเกษตร


ปริมาณการใช้ปุ๋ยปริมาณน้ำบาดาล


ปริมาณการใช้ปุ๋ย


ปริมาณการใช้ปุ๋ย


ปริมาณน้ำบาดาลปริมาณการใช้ปุ๋ย


ผลผลิตทางการเกษตร


ปริมาณน้ำบาดาล


ผลผลิตทางการเกษตร 

ข้อ 1 ถูก

ข้อ 2 ถูก

ข้อ 3 ถูก

ข้อ 4 ถูก

45 ) 

จากการวิเคราะห์โลหะในตัวอย่างน้ำทิ้งของโรงงานอุตสาหกรรม 4 แห่ง  มีหน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลิตร  ได้ผลดังตาราง  ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมสำหรับสังกะสี  ทองแดง  ปรอทและตะกั่ว มีค่า 5.0  1.0  0.005  และ 0.2 มิลลิกรัมต่อลิตร  ตามลำดับ  น้ำทิ้งจากโรงงานใดได้มาตรฐานข้อชื่อโรงงานสังกะสีทองแดงปรอทตะกั่ว1.


2.


3.


4.ปลอดภัย


สะอาด


ไร้มลพิษ


รักษ์สิ่งแวดล้อม1.0


1.0


1.8


0.50.5


1.0


0.2


0.40.005


0.005


0.006


0.0060.30


0.10


0.20


0.25 

ข้อ 1 ถูก

ข้อ 2 ถูก

ข้อ 3 ถูก

ข้อ 4 ถูก

46 ) 

ข้อใดไม่ใช่ผลกระทบของการตัดไม้ทำลายป่า

 

ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง

ความอุดมสมบูรณ์ในระบบนิเวศลดลง

การหมุนเวียนของแร่ธาตุต่างๆ  ในระบบนิเวศเพิ่มมากขึ้น

ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้น

47 ) 

เมื่อค่อยๆ เทน้ำปริมาณ 250 cc  ผ่านดินแต่ละชนิดที่นำมาจาก 3 แหล่งในปริมาณเท่าๆ ด้วยอัตราเร็วเท่ากัน  เมื่อเวลาผ่านไป 2 นาที  ทำการวัดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านกระดาษกรองลงมาที่กระบอกตวงได้ผลดังตาราง


แหล่งดินปริมาณน้ำที่ไหลผ่านกระดาษกรอง (cm3)A


B


C220


100


50A  B  C  คือดินชนิดใดตามลำดับ


 

ดินเหนียว   ดินหินทราย   ดินร่วน

ดินหินทราย   ดินเหนียว  ดินร่วน

ดินร่วน   ดินเหนียว   ดินหินทราย

ดินหินทราย   ดินร่วน   ดินเหนียว

48 ) 


อัตราส่วนของปริมาณก๊าซต่อปริมาตรอากาศการสำรวจสภาพอากาศใน 3 ปริมาณ ก  ข  และ ค คือข้อใด


ข้อ

1.


2.


3.


4.ถนนในเมืองใหญ่


ถนนกำลังก่อสร้าง


ถนนในต่างจังหวัด


ถนนกำลังก่อสร้างถนนกำลังก่อสร้าง


ถนนในเมืองใหญ่


ถนนกำลังก่อสร้าง


ถนนในต่างจังหวัดถนนในต่างจังหวัด


ถนนในต่างจังหวัด


ถนนในเมืองใหญ่


ถนนในเมืองใหญ่ 

ข้อ 1 ถูก

ข้อ 2 ถูก

ข้อ 3 ถูก

ข้อ 4 ถูก

49 ) 

ข้อใดเป็นการลำดับขั้นตอนการสำรวจคุณภาพของน้ำในหนองน้ำได้ถูกต้อง


               ก. บันทึกข้อมูลจากการสำรวจ


               ข. อภิปรายและแปลผลของข้อมูล


               ค. สำรวจลักษณะทางกายภาพของหนองน้ำ


               ง. เก็บตัวอย่างน้ำ  และวิเคราะห์คุณภาพของน้ำ

 

ก  ข  ค  ง

ข  ก  ค  ง

ค  ง  ก  ข

ง  ค  ก  ข

50 ) 

จากสายใยอาหารข้างล่างนี้ ข. และ ง. เป็นสิ่งมีชีวิตในกลุ่มใดตามลำดับ 

ผู้ผลิตและผู้บริโภคสัตว์

ผู้บริโภคทั้งพืชและสัตว์  และผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์

ผู้บริโภคพืชและผู้บริโภคสัตว์

ผู้บริโภคทั้งพืชและสัตว์  และผู้บริโภคสัตว์

51 ) 

ข้อความในข้อใดถูกต้อง

1. กาใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นสาเหตุสำคัญให้สารคลอโรฟลูออโรคาร์บอนเพิ่มมากขึ้น

2. ปรากฏการณ์เรือนกระจกเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นปกติของโลก

3. แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นสาเหตุสำคัญของการทำลายโอโซนในบรรยากาศ

4. กิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์เป็นสาเหตุให้เกิดปรากฎการณ์เรือนกระจก

 

ข้อ 2 และ 4

ข้อ 1 และ 2

ข้อ 2 และ 3

ข้อ 3 และ 4

52 ) 

เมื่อนำเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในสระน้ำทั่วไป  มาตรวจหาปริมาณสารกำจัดแมลงชนิดหนึ่งที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำ  พบว่า  มีการสะสมของสารนี้สูงสุดในปลาช่อนเสมอ  แสดงว่าปลาช่อนเป็น

 

ผู้บริโภคพืชลำดับแรกของโซ่อาหาร

ผู้บริโภคทั้งพืชและสัตว์

ผู้บริโภคสัตว์ลำดับแรกของโซ่อาหาร

ผู้บริโภคสัตว์ลำดับสุดท้ายของโซ่อาหาร

53 ) 

แก็สในข้อใดจัดเป็นแก๊สเรือนกระจก

 

คาร์บอนไดออกไซด์   คลอโรฟลูอโรคาร์บอน   ไนโตรเจน

มีเทน   คาร์บอนไดออกไซด์   ออกไซด์ของไนโตรเจน

ไนโตรเจน   ออกซิเจน   คาร์บอนไดออกไซด์

มีเทน   ออกไซด์ของไนโตรเจน   คลอโรฟลูออโรคาร์บอน

54 ) 

สายใยอาหารข้างล่างนี้  ค และ ง เป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มใด  ตามลำดับ 

ผู้ผลิตและผู้บริโภค

ผู้บริโภคทั้งพืชและสัตว์  และผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์

ผู้บริโภคพืชและผู้บริโภคสัตว์

ผู้บริโภคทั้งพืชและสัตว์  และผู้บริโภคสัตว์

55 ) 


แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการสังเคราะห์ด้วยแสง  และการหายใจ  ก. และ ข. อาจเป็นสารใดตามลำดับ 

CO2 , H2O

 

CO2 , O2

O2 , CO2

H2O , O2

56 ) 

ถ้าต้องการลดการทำลายโอโซนในบรรยากาศ  เราควรปฏิบัติอย่างไร

 

ลดการตัดไม้ทำลายป่า

ลดการใช้สาร CFC

ลดการใช้น้ำมัน


ลดการใช้เชื่อเพลิงฟอสซิล

57 )