ข้อสอบเตรียมทหาร กองทัพบก (วิทยาศาสตร์) 2548

วิชา : วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (O-net) ระดับชั้น : มัธยมปลาย
จำนวน : 50 ข้อ ผู้เข้าชม : 29,799 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 )  กำหนดให้ความสูงเพิ่มขึ้น 11 เมตร ทำให้ความสูงของลำปรอท ในบารอมิเตอร์ปรอทลดลง 1 มิลลิเมตร ถ้าวัดความดันของอากาศที่ยอดเขาแห่งหนึ่งได้เท่ากับ 0.80 บรรยากาศ โดยในขณะนั้น วัดความดันที่ระดับน้ำทะเลได้เท่ากับ 1.05 x 10^5 N/m^2 จงคำนวณหาค่าความสูงของยอดเขาแห่งนั้นเทียบกับระดับน้ำทะเล ตอบในหน่วยเมตร
 
1,672
2,508
4,235
5,434
6,688
2 )  ไฮกรอมิเตอร์อ่านค่าอุณหภูมิกระเปาะแห้ง 42^0C กระเปาะเปียกได้ 31^0C ดูในตารางอ่านค่าความชื้นสัมพัทธ์ได้ 46 เปอร์เซ็นต์ ถ้ามวลไอน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 31, 42 และ 46^0C มีค่าเท่ากับ 110, 200 และ 250 กรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ จงคำนวณหาค่ามวลไอน้ำที่อากาศจะสามารถรับได้เพิ่มขึ้นจนอิ่มตัว ตอบในหน่วยกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 
50.6
29.4
92.0
108.0
135.0
3 )  ถ้าต้องการได้ภาพขนาด {1}{5} เท่าของวัตถุซึ่งวัตถุอยู่ห่างจากกระจกนูนเป็นระยะ P กระจกนูนมีรัศมีความโค้งเท่าใด
 
frac{P}{4}
 frac {P}{2}
 frac {3}{5}P
 frac {2}{3}P
 frac {4}{5}P
4 )  กล้องโทรทัศน์ประเภทหักเหแสง แต่ละกล้องมีข้อมูลดังนี้กล้อง
ความยาวโฟกัส
เลนส์ใกล้ตา (cm)
เลนส์ใกล้วัตถุ (cm)
A

B

C

D

E
70

80

80

100

100
1.6

2.2

1.6

2.2

3.1


กล้องใดมีกำลังขยายสูงสุด
 
A
B
C
D
E
5 )  แท่งแม่เหล็ก ก, ข และ ค วางเรียงกัน ดังในภาพ ถ้าขั้วแม่เหล็ก 1 และ 2 ผลักกัน ขั้วแม่เหล็ก 1, 2, 3 และ 4 เป็นขั้วแม่เหล็กแบบใด
 
ขั้ว 1 และ 2 เป็นขั้วเหนือ ขั้ว 3 และ 4 เป็นขั้วใต้
ขั้ว 1 และ 2 เป็นขั้วใต้ ขั้ว 3 และ 4 เป็นขั้วเหนือ
ขั้ว 1 และ 3 เป็นขั้วเหนือ ขั้ว 2 และ 4 เป็นขั้วใต้
ขั้ว 1 และ 3 เป็นขั้วใต้ ขั้ว 2 และ 4 เป็นขั้วเหนือ
ขั้ว 1 และ 4 เป็นขั้วเหนือ ขั้ว 2 และ 3 เป็นขั้วใต้
6 )  เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 เกิดคลื่นยักษ์สีนามิเข้าทำลายชายฝั่งภาคใต้ของประเทศไทย โดยมีผลมาจากแผ่นดินไหวที่บริเวณเกาะสุมาตรา วัดความรุนแรงได้เท่าใด และบริเวณดังกล่าวเป็นรอยต่อระหว่างแผ่นเปลือกโลกใด
 
9.3 ริคเตอร์สเกล, แผ่นแปซิฟิกและแผ่นออสเตรเลีย
8.5 ริคเตอร์สเกล, แผ่นแอฟริกาและแผ่นออสเตรเลีย
9.3 ริคเตอร์สเกล, แผ่นออสเตรเลียและแผ่นยูเรเซีย
8.5 ริคเตอร์สเกล, แผ่นยูเรเซียและแผ่นอเมริกา
9.3 ริคเตอร์สเกล, แผ่นยูเรเซียและแผ่นแปซิฟิก
7 )  ตารางแสดงสมบัติบางประการของแร่บางชนิด


แร่
สี
ความแข็ง
ความวาว
สีผงละเอียด
ความหนาแน่น (g/cm^3)
A

B

C

D

E
ขาว,  ไม่มีสี

ขาว,  เทา

ขาว

ขาว,  เทา

ขาว,  ไม่มีสี
2

3

5

6

7
คล้ายแก้ว

คล้ายแก้ว

คล้ายมุก

คล้ายแก้ว

คล้ายแก้ว
ขาว

เทา

ขาว

เทา

เทา
2.31-2.35

3.65-3.70

3.84-3.89

4.12-4.15

4.72-4.78


นำแร่ก้อนหนึ่งซึ่งมีสีขาว คล้ายแก้วมีมวล 405 กรัม และมีปริมาตร 85 ลูกบาศก์เซนติเมตร แร่ก้อนนี้อาจเป็นแร่ชนิดใด
 
แร่ A
แร่ B
แร่ C
แร่ D
แร่ E
8 )  ส่งคลื่นเสียงในน้ำทะเลมีความเร็ว 1,520 เมตร/วินาที จับเวลาตั้งแต่ส่งคลื่นเสียงจนกระทั่งได้ยินเสียงสะท้อนจากก้นทะเลแห่งหนึ่งใช้เวลา 6 วินาที ทะเลแห่งนี้มีความลึกกี่กิโลเมตร
 
3.040
4.560
5.750
6.080
9.120
9 )  ในเรื่อความปลอดภัยของผู้ใช้แก๊สปิโตรเลียมเหลว (แอลพีจี) ในครัวเรือน ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง
 
หากได้กลิ่งหรือสงสัยว่าแก๊สรั่ว ให้ปิดสวิตช์แล้วดึงปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าในบริเวณนั้นให้หมด
การตั้งถังแก๊สอยู่ในแนวตั้ง พื้นที่ราบแห้งแข้งแรง อากาศถ่ายเทได้ดี
การใช้เตาไฟอย่าเปิดไฟจนลุกท่วมภาชนะ
หมั่นทำความสะอาดหัวเตาอยู่เสมอ และห้ามนำถังแก๊สไปเติมที่สถานีบริการ
การตรวจดูรอยรั่วของแก๊สทำได้โดยใช้น้ำสบู่ทา
10 )  น้ำ 200 กรัม 60^0C อยู่ในกระป๋องโลหะมวล 100 กรัม นำน้ำแข็ง 50 กรัม 0^0C ใส่ลงในกระป๋องใบนี้พบว่าน้ำแข็งละลายหมด จงหาอุณหภูมิผสมเป็นกี่องศาเซลเซียส กำหนดให้ความร้อนจำเพาะของโลหะที่ใช้ทำกระป๋อง 0.10 แคลอรี/กรัม ^0C ความร้อนแฝงจำเพาะของการหลอมเหลวของน้ำแข็งเท่ากับ 80 แคลอรี/กรัม
 
30
31
32
33
34
11 )  สถานีวิทยุในประเทศไทยที่ส่งสัญญาณด้วยคลื่น UHF หรือความถี่สูงยิ่ง ข้อใดสรุปได้ถูกต้องที่สุด
 
ช่อง ITV
ช่อง 5 และ ช่อง 9
ช่อง 5 และ ITV
ช่อง 3 และ ITV
ช่อง 9 และ ITV
12 )  สารเมื่อได้รับหรือคายความร้อน จะทำให้สารมีการเปลี่ยนแปลง
ก. เปลี่ยนอุณหภูมิ
ข. เปลี่ยนสถานะ
ค. มีการขยายตัวหรือหดตัว
ง. เกิดกระแสไฟฟ้า
 
ก., ข. และ ค.
ก., ค. และ ง.
ก., ข. และ ง.
ข., ค. และ ง.
ก., ข., ค., และ ง.
13 )  จากรูป แรงคู่ใดที่อาจทำให้เกิดโมเมนต์ของแรง รอบ X ซึ่งมีขนาดเท่ากัน แต่มีเครื่องหมายตรงกันข้าม
 
2 และ 4
1 และ 3
2 และ 3
1 และ 4
3 และ 4
14 )  นางสาวเกศ มวล a ยืนอยู่บนสระว่ายน้ำซึ่งมีขนาดพื้นที่ b กำลังลอยอยู่ในสระน้ำแห่งหนึ่ง จงหาว่าแพรจะลอยอยู่สูงเท่าได เมื่อเธอว่ายน้ำออกจากแพนั้น กำหนด ความหนาแน่นของน้ำเท่ากับ 1,000 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 
frac {a}{2b} x 10^{-3}
frac {b}{a} x 10^{-3}
frac {a}{b} x 10^{-3}
frac {b}{2b} x 10^{-3}
frac {2b}{3a} x 10^{-3}
15 )  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
 
ไดโอดใช้ป้องกันไม่ให้วิทยุหรือคอมพิวเตอร์เสียหาย เมื่อต่อแหล่งจ่ายไฟไม่ตรงขั้ว
ไดโอดเปล่งแสงเป็นตัวเปลี่ยนรูปพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานแสง
ทรานซิสเตอร์ใช้สำหรับขยายกระแสปริมาณน้อยๆ ในวงจรอิมิตเตอร์
เมื่อตัวต้านทานขึ้นกับแสงได้รับแสง ความต้านทานจะลดลง
เมื่อทำให้สารกึ่งตัวนำร้อนขึ้น ความต้านทานจะลดลง
16 )  กำหนดให้หม้อแปลงไฟฟ้ามีประสิทธิภาพ 100 เปอร์เซ็นต์ ข้อความใดสรุปได้ไม่ถูกต้อง ก. จำนวนรอบในขดลวดทุติยภูมิเท่ากับ 20 รอบ เมื่อหลอดไฟสว่างปกติ ข. กระแสที่ไหลในหลอดไฟฟ้าเท่ากับ 1 แอมแปร์ ค. กระแสที่ไหลในวงจรจ่ายไฟหลักเท่ากับ 0.1 แอมแปร์
 
ก. และ ข.
ข. และ ค.
ก.
ข.
ค.
17 )  นำหลอดไฟ A, B, C, และ D ซึ่งเหมือนกันทุกประการมาต่อเป็นวงจร ถ้าหลอดไฟ C ไส้หลอดขาดดับลง วงจรใดจะเหลือหลอดไฟสว่าง 3 ดวง ก. ข. ค. ง.
 
วงจร ก. และ ค.
วงจร ข และ ง.
วงจร ก. และ ข.
วงจร ค. และ ง.
วงจร ข. และ ค.
18 )  ลวดตัวนำ A, B, และ C ทำจากโลหะทองแดงเหมือนกัน ยาว 5 เมตรเท่ากัน มีอุณหภูมิ 30^0C เท่ากัน ตัวนำ A พื้นที่หน้าตัด รูปวงกลมรัศมี 3.5 มิลลิลิตร ตัวนำ B พื้นที่หน้าตัดรูปวงแหวนรัศมีภายใน 4 มิลลิลิตร รัศมีภายนอก 5 มิลลิลิตร ตัวนำ C พื้นที่หน้าตัดรูปสี่เหลี่ยมกว้าง 12frac {4}{7} มิลลิลิตร สูง 4 มิลลิลิตร ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
 
ความต้านทานลวดตัวนำ A มีค่ามากที่สุด
ความต้านทานลวดตัวนำ B มีค่ามากที่สุด
ความต้านทานลวดตัวนำ C มีค่ามากที่สุด
ความต้านทานลวดตัวนำ A และ B มีค่าเท่ากัน
ความต้านทานลวดตัวนำ A, B และ C มีค่าเท่ากัน
19 )  เครื่องย่างไฟฟ้าให้ความร้อน 400 แคลอรีต่อวินาที เมื่อมีกระแส 8 แอมแปร์ไหลผ่าน กำหนดให้ 1 แคลอรีเท่ากับ 4.2 จูล ข้อใดสรุปได้ถูกต้อง
ก. เครื่องย่างไฟฟ้ามีกำลัง 1,680 วัตต์
ข. ความต้านทานของเครื่องย่าง 26.25 โอห์ม
ค. ความต่างศักย์ตกคร่อมความต้านทานเครื่องย่าง 210 โวลต์
 
ก.
ข.
ก. และ ข.
ข. และ ค.
ก., ข. และ ค.
20 )  บ้านหลังหนึ่งมีเครื่องใช้ไฟฟ้า A 720 วัตต์ เปิดใช้วันละ 1 ชั่วโมง 15 นาที และเครื่องใช้ไฟฟ้า B 600 วัตต์ เปิดใช้วันละ 3 ชั่วโมง 40 นาที ถ้าค่าไฟฟ้าหน่วยละ 3 บาท ในเดือนเมษายนบ้านหลังนี้จะเสียค่าไฟฟ้ากี่บาท
 
279
288
342
396
425
21 )  โรงอาหารมีเครื่องใช้ฟ้าดังนี้ พัดลม 100 วัตต์ 15 ตัว หลอดไฟ 40 วัตต์ 30 หลอด ตู้เย็น 300 วัตต์ 1 เครื่อง ต้องการต่อสายไฟมายังโรงอาหาร ต้องใช้สายไฟขนาดพื้นที่หน้าตัดกี่ตารางมิลลิเมตร จึงจะปลอดภัยและประหยัดที่สุด กำหนดให้แรงเคลื่อนไฟฟ้าเท่ากับ 220 โวลต์
ขนาดพื้นที่หน้าตัด

(ตารางมิลลิเมตร)
กระแสไฟฟ้าสูงสุดสำหรับสายหุ้มดินเดินในอาคาร

และนอกอาคาร  (แอมแปร์)
ราคาต่อหน่วยความยาว

1  เมตร  (บาท)
1

1.5

2

2.5

3
10

13

15

18

21
10

15

20

25

30
 
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
22 )  ข้อใดเรียงลำดับการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าของบ้านที่มี 2 ชั้นได้ถูกต้อง
 
สะพานไฟ rightarrow มิเตอร์ไฟฟ้า rightarrow สวิตช์ rightarrow สะพานไฟ rightarrow เครื่องใช้ไฟฟ้า
สะพานไฟ rightarrow มิเตอร์ไฟฟ้า rightarrow สะพานไฟชั้นบน rightarrow สวิตช์ rightarrow เครื่องใช้ไฟฟ้า rightarrow สะพานไฟชั้นล่าง rightarrow สวิตช์ rightarrow เครื่องใช้ไฟฟ้า
มิเตอร์ไฟฟ้า rightarrow สะพานไฟ rightarrow สวิตช์ rightarrow เครื่องใช้ไฟฟ้า
มิเตอร์ไฟฟ้า rightarrow สะพานไฟ rightarrow สะพานไฟชั้นบน rightarrow สวิตช์ rightarrow เครื่องใช้ไฟฟ้า rightarrow สะพานไฟชั้นล่าง rightarrow สวิตช์ rightarrow เครื่องใช้ไฟฟ้า
สะพานไฟ rightarrow มิเตอร์ไฟฟ้า rightarrow สวิตช์ rightarrow เครื่องใช้ไฟฟ้า
23 )  ในเรื่องของหลอดฟลูออเรสเซนต์ (fluorescent) หรือหลอดเรืองแสง ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง
 
ภายในหลอดบรรจุไอปรอท
ภายในหลอดผิวแก้วด้านในฉาบด้วยสารเรืองแสง
กินไฟจำนวนวัตต์เท่ากัน หลอดฟลูออเรสเซนต์สว่างกว่าจะมีอายุการใช้งานมากกว่าหลอดไฟธรรมดา
สตาร์เตอร์ ทำหน้าที่สวิตช์อัตโนมัติ ในขณะที่หลอดยังไม่ติด
แบลลัสต์ทำหน้าที่ลดความต่างศักย์เพื่อให้หลอดติดในตอนแรก
24 )  เรือข้ามฟากแม่น้ำจากจุด A หันหัวเรือไปทางจุด B ซึ่งอยู่ตรงกันข้ามฝั่งแม่น้ำกับจุด A กระแสน้ำได้พัดเรือไปยังจุด C ห่างจากจุด B 600 เมตร ใช้เวลาข้าม 10 นาที ระยะทาง AC 1,000 เมตร ถ้าเครื่องยนต์มีกำลัง 20 กิโลวัตต์ แรงที่เครื่องยนต์ขับดันเรือเป็นกี่นิวตัน
 
12,000
15,000
17,000
18,000
20,000
25 )  มวล 100 กิโลกรัม ถูกดึงขึ้นไปด้วยความเร็วคงที่ตามพื้นเอียงไม่มีความฝืดด้วยรอกเบาและลื่นดังในภาพ จงคำนวณหาค่ามวล m เป็นกี่กิโลกรัม กำหนดให้พื้นเอียงสูง 2 เมตร รอกและเชือกเบามากไม่คิดมวล
 
6.25
10.00
12.50
25.00
33.33
26 )  ภายในฟาทบอมบ์ (Fart Bomb) จะบรรจุสารเคมีไว้ 2 ชนิด โดยแยกกันเก็บ เมื่อทำให้สารเคมีทั้งสองรวมตัวกันและเกิดสารใหม่ที่ก่อให้เกิดอันตรายได้ สารที่เกิดขึ้นใหม่คือสารในข้อใด
 
ไนตรัสออกไซด์
ไฮโดรเจนไซยาไนด์
ไฮโดรเจนซัลไฟด์
ซัลเฟอร์ไดรออกไซด์
คาร์บอนมอนอกไซด์
27 )  เราสามารถช่วยลดขยะได้มากที่สุดด้วยการรีไซเคิลสารในข้อใด
 
โลหะ
กระดาษ
พลาสติก
ไม้อัด
แก้ว
28 )  ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง
 
ปีนี้เป็น “ปีแห่งไอน์สไตน์” ครบ 100 ปี การค้นพบทฤษฎีสำคัญ
พ.ศ. 2548 ยานขององค์การอวกาศยุโรปร่อนลงบทดวงจันทร์ไททัน
วันนักประดิษฐ์ของไทยกำหนดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
กัญชาเป็นสารเสพติดประเภทที่ 5 มีสารออกฤทธิ์ ที่สำคัญ คือ ไมตราจัยนิน
ไฮดราซีน (Hydrazine) ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับยานอวกาศ
29 )  น้ำประปาจัดเป็นสารประเภทใดต่อไปนี้
 
ของผสม
สารละลาย
อิมัลชัน
สารประกอบ
สารแขวนลอย
30 )  ถ้าทำสารละลายเบสกรด เพื่อความปลอดภัยจะใช้สารในข้อใดสะเทิน
 
น้ำส้มสายชูเจือจาง
น้ำปริมาณมาก
การเกลือเข้มข้น
แอลกอฮอล์
โซเดียมไฮดรอกไซด์
31 )  ภาชนะบรรจุชนิดใดที่ใช้พลังงานน้อยที่สุดในการรีไซเคิล
 
แก้ว
อะลูมิเนียม
พอลิสไตรีน
พีวีซี
พลาสติกม้วน
32 )  สารละลายเกลือในจานปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งในอากาศ หลังจาก 2-3 วันต่อมา มีสารสีขาวเหลืออยู่ในกระบวนการใดต่อไปนี้ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
 
การละลายและการแพร่
การละลายละการกลั่น
การระเหยและการกลั่น
การระเหยและการตกผลึก
การกลั่นและการตกผลึก
33 )  เมื่อใส่สารประกอบชนิดหนึ่งที่เป็นของแข็งจำนวนเล็กน้อย ลงในหลอดแก้วที่มีน้ำบรรจุอยู่เกือบเต็ม แล้วคนจนกระทั่งไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอีกต่อไป พบว่าของแข็งส่วนใหญ่ไม่ละลายน้ำ สารละลายที่เกิดขึ้นมีคุณสมบัติตามข้อใด
 
เจือจางและอิ่มตัวยวดยิ่ง
เจือจางและอิ่มตัว
เจือจางและไม่อิ่มตัว
เข้มข้นและไม่อิ่มตัว
เข้มข้นและไม่อิ่มตัว
34 )  แอลกอฮอล์ชนิดดื่มได้มีความหนาแน่น 0.78 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร จะต้องผสมน้ำเปล่าจำนวนกี่ลูกบาศก์เซนติเมตร ลงไปในแอลกอฮอล์จำนวน 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร เพื่อที่จะได้สารละลายที่มีความหนาแน่นเท่ากับ 0.95 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร
 
39
120
131
170
209
35 )  นอกจากแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้ว แก๊สใดต่อไปนี้จัดว่าเป็นแก๊สเรือนกระจก
 
ฟลูโอโรคาร์บอน
คาร์บอนมอนอกไซด์
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
ไนโตรเจนไดออกไซด์
มีเทน
36 )  พิธีสายเกียวโต มีจุดมุ่งหมายหลักคืออะไร
 
ต้องการยับยั้งการเจริญเติบโตพลูโตเนียม
ร่วมกันต่อต้านการก่อการร้ายสากล
ต้องการยับยั้งสถานการณ์การโลกร้อน
ร่วมมือกันในการผลิตไบโอดีเซล
ต่อต้านการละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา
37 )  อาหารกระป๋องในปัจจุบันบรรจุในภาชนะโลหะชนิดใด
 
เหล็กกล้าหุ้มดีบุก
ดีบุก
ดีบุกหุ้มด้วยอะลูมิเนียม
เหล็กหุ้มสังกะสี
ดีบุกเคลือบสี
38 )  น้ำตาลกลูโคสเผาไหม้อย่างสมบูรณ์จะได้สารในข้อใด
 
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์และคาร์บอนไดรออกไซด์
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์และคาร์บอนมอนอกไซด์
ไดไฮโดเจนออกไซด์และคาร์บอนออกไซด์
ไฮโดรเจนออกไซด์และคาร์บอนมอนอกไซด์
ไดไฮโดเจนออกไซด์และคาร์บอนไดออกไซด์
39 )  สัญลักษณ์ชื่อในข้อใดไม่ถูกต้อง
 
Mn – แมงกานีส
Zn – สังกะสี
Sn – ดีบุก
Co – ทองแดง
Sr – สทอรนเชียม
40 )  เมื่อเติมน้ำส้มสายชูในตัวทำละลายแอมโมเนียไฮดรอกไซด์ การนำไฟฟ้าของสารละลายเพิ่มขึ้นเพราะอะไร
 
จำนวนไอออนในสารละลายเพิ่มขึ้น
ปฏิกิริยาสะเทินเป็นปฏิกิริยาสะเทิน
เกิดสารประกอบที่ละลายน้ำได้
น้ำส้มสายชูแตกตัว
สภาพความเป็นกรด – เบสของสารละลายเปลี่ยนไป
41 )  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
 
เอนไซม์ในกระเพาะอาหารจะทำหน้าที่ย่อยอาหารได้ดีในสภาพที่เป็นกรด
หน่วยที่เล็กที่สุดที่ได้จากการย่อยไขมัน คือ กรดไขมันและกลีเซอรอล
น้ำตาลกลูโคส อาจเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เดกซ์โทรส
ในลำไส้มีเอนไซม์หลายชนิดซึ่งถูกสร้างจากตับและตับอ่อน
เอนไซม์ที่ร่างกายผลิตขึ้นมาเป็นสารประเภทโปรตีน
42 )  ถ้าท่านต้องการเลือกซื้อน้ำมันพืชที่มีปริมาณกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูง จะเลือกในข้อใด
 
น้ำมันดอกคำฝอย
น้ำมันข้าวโพด
น้ำมันถั่วเหลือง
น้ำมันปาล์ม
น้ำมันถั่วลิสง
43 )  จากงานวิจัยที่ผ่านมามีเหตุผลทำให้เชื่อได้ว่า มีความสัมพันธ์ระหว่างการเจริญเติบโตของปลากับจำนวนของเสียที่ปล่อยลงสู่สิ่งแวดล้อม เพื่อที่จะพิสูจน์ว่าสมมติฐานดังกล่าวถูกต้อง นักวิจัยควรทำอย่างไร
 
ทำการวัดดูดว่าอากาศเสียมีผลต่ออัตราการเกิดของปลาอย่างไร
ศึกษาว่าปลาในแต่ละสภาพแวดล้อมกินอาหารต่างกันเท่าไร
ศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของปลาในสภาพมลพิษที่ต่างกัน
ศึกษาการว่างไขของปลาแต่ละสภาพแวดล้อมว่าต่างกันหรือไม่
วัดปริมาณของสารพิษและจำนวนของปลาในแหล่งน้ำต่างๆ
44 )  อาหารชนิดใดต่อไปนี้ สามารถเก็บไว้ได้นานที่สุดในตู้เย็น
 
ขนมปังและซีเรียล
ผลิตภัณฑ์นม
เนื้อสด
ผลไม้สดและผัก
เห็ดฟาง
45 )  กิจกรรมใดของชาวสวนผลไม้ที่เป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มอัตราการสังเคราะห์แสง
 
เผาหญ้าแห้งในตอนกลางวัน
ใส่ปุ๋ยยูเรียก่อนฝนตก
ฉีดโพแทสเซียมคลอเรตทางใบ
ตัดแต่งกิ่งใบให้โปล่ง
ลดน้ำให้โชกในตอนเย็น
46 )  นักธรรมชาติวิทยาออกไปสำรวจป่าและได้สังเกตเห็นสิ่งต่างๆ ดังนี้
ก. ผีเสื้อ 2 ชนิด มีลักษณะเหมือนกันถึงแม้จะเป็นคนละสายพันธุ์
ข. ลูกน้ำและตัวอ่อนของสัตว์น้ำชนิดหนึ่งมีอวัยวะคล้ายขอเกี่ยวเพื่อที่จะอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำที่ไหลเร็ว
ค. บนต้นไม้ชนิดหนึ่งมีเพียงเต่าทองอาศัยอยู่
ง. ไลเคนเป็นความสัมพันธ์ระหว่างราและสาหร่าย ถ้าไม่อยู่ด้วยกันอาจตายทั้งคู่
ให้นำหัวข้อข้างบนมาใส่ในวงเล็บให้ตรงกับความหมาย
1. การลอกเลียน ( ___________)
2. การพึ่งพา ( _________ )
3. การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม (___________)
4. การปรับตัวเข้ากับแหล่งอาหาร (____________)
 
ก. ข. ค. ง.
ก. ง. ค. ข.
ก. ง. ข. ค.
ข. ค. ก. ง.
ค. ข. ง. ก.
47 )  เมื่อต้องการเปรียบเทียบการเจริยเติบโตของราขนมปัง ภายใต้สภาวะต่าง ๆ ของอุณหภูมิ ความชื้น และแสงสว่าง อะไรบ้างที่ต้องควบคุมให้คงที่สำหรับทุกการทดลอง
 
ชนิดของขนมปัง ความชื้น และแสงสว่าง
ชนิด ยี่ห้อ ขนาดของขนมปัง และชนิดของภาชนะ
ชนิดของขนมปัง ชนิดของภาชนะ และอุณหภูมิ
ชนิดของขนมปัง ความชื้น อุณหภูมิ และแสงสว่าง
ภาชนะที่ใช้ ความชื้น อุณหภูมิและแสงสว่าง
48 )  ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสัตว์เลือดเย็น
 
ใช้แสงอาทิตย์เพื่อความอบอุ่น
อุณหภูมิของร่างกายคงที่
ทำให้ร่างกายเย็นลงโดยใช้ร่มเงา
ไม่มีอวัยวะที่ควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย
ส่วนใหญ่เป็นพวกสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ
49 )  ปอด เหงือกปลา รูขางลำตัวแมลง และปากใบ อวัยวะเหล่านี้ทำหน้าที่อะไร
 
ขนส่งแก๊สไปยังอวัยวะอื่น
เป็นทางเข้าออกของน้ำ
เป็นทางเข้าออกของอาหาร
เป็นทางเข้าออกของของเสีย
เป็นทางเข้าออกของแก๊ส
50 )  ถ้าจำเป็นต้องเลือกกินอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น จะเลือกกินอะไร
 
โปรตีน เพราะเป็นส่วนประกอบสำคัญในการสร้างอวัยวะต่าง ๆ
คาร์โบไฮเดรต เพราะสามารถเปลี่ยนเป็นไขมันและโปรตีนได้
ไขมัน เพราะสามารถเปลี่ยนเป็นโปรตีนและไขมันได้
ไขมัน เพราะในสภาวะขาดอาหาร ร่างกายต้องการเพียงพลังงาน
โปรตีน เพราะสามารถเปลี่ยนเป็นคาร์โบไฮเดรตและไขมันได้