วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยที่ 6

วิชา : อื่นๆ ระดับชั้น : ประถมปลาย
จำนวน : 20 ข้อ ผู้เข้าชม : 4,524 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 )        (1) ดาราจักร  (2) เอกภพ

       (3) โลก          (4) ระบบสุริยะ

        จากข้อความที่กำหนด ข้อใดเรียงลำดับจากสิ่งที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่ที่สุดไปเล็กที่สุดได้ถูกต้อง


 

(1), (2), (3), (4)  

(2), (4), (1), (3) 

(3), (4), (1), (2)  

(2), (1), (4), (3)  

2 ) 

ระบบสุริยะตั้งอยู่ในดาราจักรใด 

 

ดาราจักรทางน้ำนม 

ดาราจักรทางช้างเผือก 

ดาราจักรซีย์เพิร์ท  

ดาราจักรวิทยุ 

3 ) 

นักดาราศาสตร์ใช้อุปกรณ์ใดในการศึกษาดวงดาวบนท้องฟ้า

 

กล้องปริทรรศน์

กล้องจุลทรรศน์

กล้องโทรทรรศน์ 

กล้องสองตา 

4 ) 

ปัจจุบัน ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะมีทั้งหมดกี่ดวง

 

7 ดวง

8 ดวง

9 ดวง

10 ดวง

5 ) 

ดาวเคราะห์ดวงใดถูกเปลี่ยนสถานภาพใหม่ 

 

ดาวยูเรนัส 

ดาวเนปจูน 

ดาวพลูโต  

ดาวพฤหัสบดี 

6 ) 

เพราะเหตุใด ดาวศุกร์จึงมีอุณหภูมิสูงกว่าดาวพุธ

 

เพราะมีชั้นบรรยากาศเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

เพราะมีวงโคจรเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุด 

เพราะเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุด 

เพราะไม่มีชั้นบรรยากาศห่อหุ้ม 

7 ) 

ดาวดวงใดเปรียบได้กับ “เตาไฟแช่แข็ง”

 

ดาวพุธ 

ดาวศุกร์ 

ดาวยูเรนัส  

ดาวเนปจูน 

8 ) 

จากคำตอบในข้อ 7 เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น

 

เพราะมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ช่วยเก็บกักความร้อน 

เพราะหมุนรอบตัวเองในทิศทางตรงข้ามกับดาวเคราะห์ดวงอื่น 

เพราะมีสนามแม่เหล็กถาวรเอียงเป็นมุม 55 ° 

เพราะไม่มีชั้นบรรยากาศ ด้านสว่างจึงร้อนจัด และด้านมืดจึงเย็นจัด 

9 ) 

นักดาราศาสตร์จะทราบสภาพของดวงดาวต่างๆ ได้อย่างไร 

 

สังเกตสีของดวงดาว 

ดูจากกล้องโทรทรรศน์ 

สังเกตความสว่างของดวงดาว 

ศึกษาข้อมูลจากยานอวกาศที่ส่งไปสำรวจ  

10 ) 

การเกิดดาวหางพุ่งชนดาวเคราะห์ควรสันนิษฐานว่าเกิดจากสาเหตุใด

 

ผู้มีบุญจะมาเกิดยังโลก 

จะมีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นในโลก 

สภาพอากาศของโลกเปลี่ยนแปลงไป 

เป็นปรากฏการณ์การเคลื่อนที่ของระบบสุริยะ  

11 ) 

สิ่งใดไม่ใช่ส่วนประกอบของระบบสุริยะ

 

ดาวหาง

อุกกาบาต  

ดาวเคราะห์น้อย  

ดวงจันทร์บริวาร  

12 ) 

จากคำตอบในข้อ 11 เป็นเพราะเหตุใด

 

เพราะเกิดขึ้นในชั้นบรรยากาศโลก 

เพราะไม่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ 

เพราะมีขนาดเล็กเกินไป 

เพราะอยู่นอกระบบสุริยะ 

13 ) จากข้อมูล ความหนาแน่นเฉลี่ยของดาวเคราะห์ ถ้าหากมีน้ำปริมาณมากพอมารองรับดาวเคราะห์ อยากทราบว่าดาวเคราะห์ดวงใดจะลอยน้ำได้


 

ดาวพฤหัสบดี

ดาวอังคาร 

ดาวเสาร์ 

โลก 

14 ) 

ถ้าปอจำแนกดาวเคราะห์เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 

กลุ่ม 1 ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส ดาวเนปจูน

กลุ่ม 2 ดาวพุธ ดาวศุกร์ โลก ดาวอังคาร

อยากทราบว่า เขาใช้เกณฑ์ใดในการจัดกลุ่มดาวเคราะห์


 

ดาวเคราะห์วงนอก – ดาวเคราะห์วงใน

ดาวเคราะห์ที่มีวงแหวน – ดาวเคราะห์ที่ไม่มีวงแหวน 

ดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่ – ดาวเคราะห์ที่มีขนาดเล็ก 

ดาวเคราะห์ที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า - ดาวเคราะห์ที่มองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่า 

15 ) 

การแบ่งดาวเคราะห์เป็นดาวเคราะห์วงในและดาวเคราะห์วงนอกใช้สิ่งใดเป็นเกณฑ์

 

ระยะทางจากโลกถึงดวงอาทิตย์ 

ระยะทางจากดาวอังคารถึงดวงอาทิตย์ 

ขนาดของดาวเคราะห์ 

จำนวนดวงจันทร์บริวาร 

16 ) 

เพราะเหตุใด เมื่อดาวหางโคจรเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ จึงเกิดหาง

 

ความเร็วของดาวหางในการโคจรรอบดวงอาทิตย์ทำให้ไอน้ำกระจาย 

แรงดึงดูดจากดวงอาทิตย์ทำให้ไอน้ำกระจาย  

แรงหมุนของดวงอาทิตย์ทำให้หางของดาวหางขยายยาวขึ้น 

ความร้อนจากดวงอาทิตย์ทำให้น้ำแข็งที่หัวดาวหางกระจายเป็นไอ 

17 ) 

ดาวเคราะห์น้อยมีแถบโคจรอยู่ระหว่างดาวเคราะห์ดวงใด  

 

ดาวพุธ – ดาวศุกร์ 

โลก – ดาวอังคาร 

ดาวอังคาร – ดาวพฤหัสบดี 

ดาวพฤหัสบดี – ดาวเสาร์ 

18 ) 

ดาวเคราะห์ดวงใดในระบบสุริยะมีลักษณะเด่นที่สุด

 

ดาวศุกร์ 

ดาวอังคาร 

ดาวเสาร์

ดาวยูเรนัส 

19 ) 

ดวงจันทร์กาลิเลียนเป็นดวงจันทร์บริวารของดาวเคราะห์ดวงใด

 

ดาวพฤหัสบดี 

ดาวอังคาร 

ดาวยูเรนัส 

ดาวเสาร์ 

20 ) 

ดาวเคราะห์ดวงใดที่มองด้วยกล้องโทรทรรศน์จะเห็นเป็นดาวสีแดง

 

ดาวศุกร์

ดาวอังคาร 

ดาวเสาร์ 

ดาวเนปจูน