พระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยที่ 6

วิชา : อื่นๆ ระดับชั้น : ประถมปลาย
จำนวน : 20 ข้อ ผู้เข้าชม : 2,697 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 )  วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันใดที่ชาวพุทธถือว่าสำคัญที่สุด
 
วันมาฆบูชา
วันวิสาขบูชา
วันอาสาฬหบูชา
วันอัฏฐมีบูชา
2 )  วันสำคัญใดที่ ไม่มี กิจกรรมเวียนเทียน
 
วันวิสาขบูชา
วันอาสาฬหบูชา
วันเข้าพรรษา
วันมาฆบูชา
3 )  วันถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระพุทธเจ้า เรียกว่าวันอะไร
 
วันเทโวโรหณะ
วันธรรมสวนะ
วันวิสาขบูชา
วันอัฏฐมีบูชา
4 )  เหตุการณ์ที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นครั้งแรกในโลกเป็นเหตุการณ์สำคัญในวันใด
 
วันมาฆบูชา
วันวิสาขบูชา
วันอาสาฬหบูชา
วันอัฏฐมีบูชา
5 )  ธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงในวันอาสาฬหบูชามีใจความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องใด
 
อิทธิบาท 4
อริยสัจ 4
โอวาท 3
ทิศ 6
6 )  ใครคือพระสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนา
 
พระราหุล
พระพุทธเจ้า
ปัญจวัคคีย์
พระโกณฑัญญะ
7 )  พระภิกษุที่มาประชุมในวันมาฆบูชามีความสำคัญอย่างไร
 
เป็นพระอรหันต์
เป็นพระบวชใหม่
เป็นสาวกของพระพุทธเจ้า
เป็นผู้ออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา
8 )  วันอัฏฐมีบูชา เป็นวันที่ระลึกถึงเรื่องใด
 
การปลงอายุสังขารของพระพุทธเจ้า
การเสด็จดับขันธปรินิพพานของพระพุทธเจ้า
การถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระพุทธเจ้า
การแบ่งพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า
9 )  วันวิสาขบูชา มีเหตุการณ์สำคัญใดเกิดขึ้น
 
พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาฏิโมกข์
พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน
พระพุทธเจ้าทรงแสดงธัมมจักกัปปวัตนสูตร
เป็นวันที่มีพระสงฆ์รูปแรกเกิดขึ้น
10 )  ขณะเวียนเทียนต้องวนรอบอุโบสถ 3 รอบเพื่อระลึกถึงสิ่งใด
 
พระรัตนตรัย
โอวาท 3
ไตรสิกขา
ไตรลักษณ์
11 )  การอาราธนา หมายถึงข้อใด
 
การนิมนต์
การเทศน์
การตั้งจิตอธิษฐาน
การระลึกถึงพระรัตนตรัย
12 )  การอาราธนาศีล มีจุดประสงค์เพื่ออะไร
 
ให้ทุกคนทำจิตให้ตั้งมั่น
เชื้อเชิญพระสงฆ์แสดงศีล
ประกาศตนเป็นพุทธมามกะ
ให้เริ่มต้นดำเนินพิธีกรรมได้
13 )  การอาราธนาธรรม จะทำตอนไหน
 
เมื่อทุกคนรับศีลเรียบร้อยแล้ว
หลังจากพระสงฆ์ฉันอาหารเสร็จแล้ว
เมื่อทุกคนพร้อมที่จะฟังธรรม
เมื่อตั้งนะโม
14 )  การอาราธนาพระปริตร เพื่ออะไร
 
ปัดเป่าความทุกข์ให้หายไป
สอนให้คนประพฤติดี
ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง
เพิ่มสิริมงคลให้ผู้รับ
15 )  วิปัตติปะฏิพาหายะ เป็นข้อความในการอาราธนาสิ่งใด
 
อาราธนาศีล
อาราธนาธรรม
อาราธนาพระปริตร
อาราธนาพระรัตนตรัย
16 )  ก่อนเริ่มศาสนพิธีใดๆ พุทธศาสนิกชนจะต้องทำสิ่งใดก่อน
 
อาราธนาศีล
อาราธนาธรรม
อาราธนาพระปริตร
บูชาพระรัตนตรัย
17 )  ในวันธรรมสวนะ ควรทำสิ่งใดมากที่สุด
 
พัฒนาวัด
ฟังธรรม
เวียนเทียน
ตักบาตร
18 )  เราจะกล่าวคำอาราธนาศีลเมื่อใด
 
หลังจากกล่าวบูชาพระรัตนตรัย
หลังจากฟังพระธรรมเทศนาแล้ว
หลังจากพระสงฆ์นั่งประจำที่แล้ว
หลังจากพระสงฆ์ฉันอาหารเสร็จแล้ว
19 )  ในคำอาราธนาธรรม ใครเป็นผู้กราบทูลพระพุทธเจ้าให้แสดงธรรมแก่สัตว์โลก
 
ท้าวสักกะ
ท้าวมหาราช
ท้าวเวชสุวรรณ
ท้าวสหัมบดีพรหม
20 )  ถ้าไม่สามารถไปฟังธรรมที่วัดได้ควรทำอย่างไร
 
นิมนต์พระมาเทศน์ที่บ้าน
ซื้อหนังสือธรรมะมาอ่านเอง
ฟังเทศน์ทางวิทยุหรือโทรทัศน์
สนทนาธรรมกับเพื่อนในชั้น