ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่5

วิชา : ภาษาไทย ระดับชั้น : ประถมต้น
จำนวน : 20 ข้อ ผู้เข้าชม : 3,415 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 

ข้อ 1 – 3 ข้อใดเขียนประสมคำถูกต้อง


 

ว + แ – + น + – => วแน่

พ + –อ + ร => พอร

ค. คร + โ–ะ + ก => ครก

ก + –า + ง + –้ => กาง้

2 ) 
 

ส + –ะ + ต + ว์      =>   สะตว์

พ + โ–ะ + ล => โพล

ย + โ–ะ + ก => โยก

บ + –า + น + –้  =>        บ้าน

3 ) 
 

ปล + เ– + เ–ย + – + น      =>  เปลี่ยน

ฉ + –ะ + น => ฉัน

ร้ + อ + ย => ร้อย

ป + ล + ง =>     ปลง

4 ) 

ข้อ 4 – 6 ข้อใดเขียนกระจายคำถูกต้อง

 

กลม => ก + –ะ + ล + ม

ขบถ  =>   ข + บ + ถ

ชมพู => ช + ม + พ + –ู

สวน ส + –ว + น

5 ) 
 

ผกา => ผ + –ะ + ก + –า

แถลง => ถ + แ– + ล + ง

ยนต์     =>  ย + น + ต์

6 ) 
 
ขโมย =>   ข + โ– + ม + ย

อ้าย =>    อ้ + –า + ย


คน => ค + โ–ะ + น

พุทธ => พ + –ุ + ท + ธ

7 ) 

ถ้าเรียงลำดับตามพจนานุกรมคำในข้อใดอยู่ลำดับแรกสุด

 

ชงโค

ชะเอม

ชวนชม

ชมพู่

8 ) 

ถ้าเรียงลำดับตามพจนานุกรมคำในข้อใดอยู่ลำดับท้ายสุด

 

ปาท๋องโก๋

เป็ด

ปลื้ม

ปิงปอง

9 ) 

ข้อใดเรียงลำดับคำตามพจนานุกรมได้ถูกต้อง

 

กางเกง  กอง  ไก่เตี้ย  กำแพง

กำแพง  กอง  กางเกง  ไก่เตี้ย  

ไก่เตี้ย  กอง  กางเกง  กำแพง

กอง  กางเกง  กำแพง  ไก่เตี้ย  

10 ) 

ใครปฏิบัติไม่ถูกต้องตามขั้นตอนการเขียน

 

มดเขียนนิทานตามโครงเรื่องของปลา

ปุยฝ้ายวางโครงเรื่องก่อนลงมือเขียน

ทิพย์ใช้ภาษาถูกต้อง ไม่ซับซ้อน

กมลอ่านทบทวนและแก้ไขเมื่อเขียนเสร็จ

11 ) 

ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของเรียงความ

 

คำนำ

สารบัญ

เนื้อเรื่อง

สรุป

12 ) 

ส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดของเรียงความคือข้อใด


 

ชื่อเรื่อง

คำนำ

เนื้อเรื่อง

สรุป

13 ) 

ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของเรียงความที่ดี

 

มีองค์ประกอบครบ 3 ส่วน

ใช้สำนวนภาษาสละสลวยมีเนื้อหายาวหลายหน้า
ให้ข้อคิดที่สร้างสรรค์

14 ) 

ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการคัดลายมือ

 

ช่วยให้ภาษาที่ใช้มีความสละสลวย

ช่วยให้งานเขียนน่าอ่านยิ่งขึ้น
ทำให้ผู้เขียนเขียนหนังสือได้สวยงาม
ช่วยฝึกให้มีนิสัยเป็นระเบียบ

15 ) 

ข้อใดคือการคัดลายมือไม่ถูกวิธี

 

นั่งในท่าที่สบายไม่เกร็ง

เขียนพยัญชนะจรดเส้นบรรทัดบน – ล่าง 


เว้นระยะช่องไฟให้เท่ากันและสม่ำเสมอ

จับดินสอให้แน่นๆ และกดเต็มแรง

16 ) 
         ผึ้งจะทำรังอยู่รวมกันเป็นจำนวนพันจำนวนหมื่นตัว ในรังผึ้งรังหนึ่งๆ มีผึ้งนางพญาผึ้งงาน และผึ้งตัวผู้ ต่างมีหน้าที่ของตน รังผึ้งแต่ละรังจะมีผึ้งนางพญาเพียงตัวเดียว มีหน้าที่วางไข่เพื่อเพิ่มจำนวนผึ้งในรัง ผึ้งงานเป็นผึ้งตัวเมีย จะแบ่งหน้าที่เป็นพวกๆ พวกหนึ่งมีหน้าที่ดูแลนางพญาผึ้ง ดูแลไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และรักษาความสะอาดรัง ผึ้งงานอีกพวกหนึ่งมีหน้าที่หาน้ำหวานจากเกสรดอกไม้มาเป็นอาหาร และทำหน้าที่เป็นเหมือนทหารคอยคุ้มครองไม่ให้ใครมาทำร้ายรังของมัน   ผึ้งอีกพวกหนึ่ง   ได้แก่    ผึ้งตัวผู้ มีหน้าที่ผสมพันธุ์ นางพญาผึ้งจะเลือกผึ้งตัวผู้เพียงตัวเดียวเท่านั้นให้ทำหน้าที่ผสมพันธุ์ เมื่อผึ้งตัวผู้นั้นผสมพันธุ์แล้วจะตาย นางพญาผึ้งจะเก็บถุงน้ำเชื้อจากผึ้งตัวผู้ไว้ผสมกับไข่ และจะวางไข่จนตลอดชีวิตของมัน

ตอบคำถามข้อ 16 – 20 ให้ถูกต้อง

ในรังผึ้งรังหนึ่งๆ จะมีผึ้งนางพญากี่ตัว

 

1  ตัว

2 ตัว

3 ตัว

4 ตัว

17 ) 

ผึ้งในข้อใดเมื่อผสมพันธุ์เสร็จแล้วก็จะตายไป

 

ผึ้งมิ้ม

ผึ้งงาน

ผึ้งตัวผู้

ผึ้งนางพญา

18 ) 

ทำไมเราจึงเรียกผึ้งบางพวกว่าผึ้งงาน

 

จะทำงานเฉพาะผึ้งนางพญาสั่ง


ต้องทำงานในหน้าที่ต่างๆ กันต้องการอาหารตลอดเวลา
ไม่ต้องทำงาน

19 ) 

ผึ้งงานเป็นผึ้งเพศใด

 

ผึ้งตัวผู้

ผึ้งตัวเมีย

ทั้ง 2 เพศ

ไม่จำกัดเพศใด

20 ) 

ผึ้งชนิดใดที่มีหน้าที่วางไข่จนตลอดชีวิต

 

ผึ้งงานผึ้งตัวผู้

ผึ้งตัวเมียผึ้งนางพญา