ทดสอบ TENSE ทั้ง 12 ชุดที่1

วิชา : ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น : มัธยมต้น
จำนวน : 20 ข้อ ผู้เข้าชม : 37,516 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 )  1. Trees ....... water.
 
need
needs
will need
is needing
2 )  Jim always … dessert after dinner.
 
has
have
is having
will have
3 )  Washington, D.C. … the Capital of the USA.
 
be
is
are
am
4 )  Those … my first year students.
 
be
is
are
am
5 )  Russel … shot by an unknown man.
 
has
will
had
was
6 )  Don’t go near those dogs. They … fighting.
 
do
have
will
are
7 )  7.They ..........… you.
 
do not love
does not love
not love
love not
8 )  8.Right now. Charles … his homework.
 
is doing
does
will do
has done
9 )  While everybody … fun, Susan studies English.
 
has
had
is having
will have
10 )  10.This play … of six acts.
 
has consisted
is consisting
are consisted
consists
11 )  Since You failed English many time , you .................... hard.
 
study
should study
ought study
not study
12 )  George ...... treat her like that.
 
ought to not
ought not to
not ought
not should
13 )  The train ............. now.
 
leave
has left
is leaving
left
14 )  Since 1960. Jane ........ .
 
has been married
married
is married
will marry
15 )  Jim ............. just .............. the news.
 
has , heard
blank , heard
blank , hears
will , hear
16 )  Before Sri goes to school, she ................ her parents a "wai".
 
give
gives
gave
has given
17 )  William ........... Chinese since he was 5 years old.
 
studies
will study
have studied
has been studying
18 )  Denzel ............. to get through his difficults, so he committed suicied.
 
was able not
can not
wasn't able
couldn't
19 )  It seems that it ................ rain.
 
can
is able to
could
might
20 )  Don't come today. I ........... you tomorrow.
 
will see
sees
have seen
saw