ข้อสอบเอ็นทรานซ์ ความถนัดทางวิศวกรรม มีนาคม 2546

วิชา : ความถนัดวิศวะ ระดับชั้น : มัธยมปลาย หัวข้อ : ความถนัดทางวิศกรรมศาสตร์
จำนวน : 41 ข้อ ผู้เข้าชม : 8,030 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 )  หลอดรูเล็ก 2 หลอดมีปลาย 2 ข้างเปิดและโตสม่ำเสมอ หลอดแรกมีเส้นผ่านศูนย์กลาง d_1 หลอดที่เหลือมีเส้นผ่านศูนย์กลาง d_2 ซึ่ง d_1<d_2 เมื่อนำหลอดทั้งสองจุ่มลงในของเหลว A, ของเหลว A จะสูงขึ้นมาตามปรากฏการณ์ของการซึมตามรูเล็ก หลังจากนั้นนำหลอดทั้งสองจุ่มลงไปในของเหลว B, ของเหลว B ก็จะสูงขึ้นมาในลักษณะเดียวกัน ดังรูป ก. h_1>h_3,h_2>h_4 ข. h_1<h_3,h_2<h_4 ค. ความหนาแน่นของของเหลว A > B ง. ความหนาแน่นของของเหลว A < B ข้อที่ถุกต้อง
 
ข้อ ก และ ค
ข้อ ก และ ง
ข้อ ข และ ค
ข้อ ข และ ง
2 )  จากรูปแสดงการไหลของน้ำในท่อที่วางอยู่ในแนวระดับเดียวกัน กำหนดให้ P = ความดัน V = ความเร็ว Q = อัตราการไหล ข้อใดต่อไปนี้ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าถูกต้อง
 
V_A<V_B
P_A>P_B
Q_A=Q_B
Q_C=Q_D=Q_E
3 )  นำท่อนไม้ท่อนหนึ่งมีขนาดเท่ากับ 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร และน้ำหนัก 5 กิโลกรัม ปล่อยลงในน้ำที่มีความหนาแน่นเท่ากับ 1,000 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร รูปต่อไปนี้ถูกต้อง
 
4 )  ถ้าต้องการสูบน้ำจำนวน 50 ลูกบาศก์เมตร จากระดับพื้นดินขึ้นไปยังถังเก็บซึ่งอยู่สูงจากพื้นดิน 20 เมตร ในเวลา 10 นาที ต้องให้พลังงานกับเครื่องสูบเท่าใด เมื่อเครื่องสูบมีประสิทธิภาพเชิงกล 80 % (ความหนาแน่นของน้ำเท่ากับ 1,000 กิโลกรัมต่อเมตร ^3, g เท่ากับ 10 เมตรต่อวินาที ^2)
 
8 hp
18 hp
28 hp
38 hp
5 )  จากรูปลูกเต๋าที่กำหนดให้ในรูป ก, ข และ ค จงหาว่าด้านที่ถูกทับอยู่ในรูป ค เป็นอะไร
 
+
โจทย์ที่ให้มาไม่ถูกต้อง ไม่สามารถหาคำตอบได้
6 )  ข้อความใดไม่ถูกต้อง
 
นิวเคลียสธาตุ a เมื่อสลายเป็นรังสีแกมมาแล้ว จะทำให้นิวเคลียสธาตุนั้นเป็นนิวเคลียสเดิม แต่ระดับพลังงานของนิวเคลียสจะลดลง
การแผ่รังสีเบตา จะทำให้ธาตุใหม่เกิดขึ้น และมีเลขมวลคงที่ แต่จะมีประจุไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
การแผ่รังสีแอลฟา จะทำให้ได้ธาตุใหม่เกิดขึ้นและมีมวลน้อยลงกว่าเดิม แต่จะมีประจุไฟฟ้าลดลง 2e
รังสีแกมมา สามารถทำให้แก๊สแตกตัวเป็นอิออนได้ดี
7 )  พิจารณาวงจรไฟฟ้าซึ่งประกอบด้วยสวิตซ์ S_1, S_2, แอมมิเตอร์ A, เซลล์ไฟฟ้า E_1, E_2 และตัวต้านทาน R_1, R_2 และ R_3 โอห์ม เมื่อสับสวิตซ์ S_1 อย่างเดียว แอมมิเตอร์อ่านได้ (-2) แอมแปร์ แต่เมื่อสับสวิตซ์ S_2 อย่างเดียว แอมมิเตอร์อ่านได้ 4 แอมแปร์ ถ้ายังไม่ได้สับสวิตซ์ S_1 และ S_2 แอมมิเตอร์อ่านค่าได้อย่างไร
 
2 แอมแปร์
6 แอมแปร์
(-6) แอมแปร์
ไม่มีคำตอบที่เหมาะสม
8 )  เมื่อนำแก้วที่มีน้ำบรรจุอยู่วางลงบนล้อที่เคลื่อนที่ไปในแนวระดับ ผิวของน้ำในแก้วเอียงดังรูป คงที่ไม่ เปลี่ยนแปลง
 
ล้อเลื่อนเคลื่อนไปทางขวาด้วยความเร็วคงที่
ล้อเลื่อนเคลื่อนไปทางขวาด้วยความเร่งคงที่
ล้อเลื่อนเคลื่อนไปทางซ้ายด้วยความเร็วคงที่
ล้อเลื่อนเคลื่อนไปทางซ้ายด้วยความเร่งคงที่
9 )  นักโดดร่มโดดจากเครื่องบิน มีน้ำหนักนักโดดร่มและน้ำหนักร่มเท่ากับ mg และแรงต้านทานของอากาศ เป็นสัดส่วนโดยตรงกับความเร็วในขณะนั้น สมมุตินักโดดร่มลงมาในแนวดิ่งที่เวลา t ใด ๆ ข้อใดไม่ถูกต้อง เมื่อ k = เท่ากับค่าคงที่
 
สมการการเคลื่อนที่ mfrac{{dv}}{{dt}} = mg - kv
v(t) = frac{{mg}}{k}(mathop {1 - e}nolimits^{ - kt/m} )
x(t) = frac{{mgt}}{k} + frac{{mathop mnolimits^2 g}}{{mathop knolimits^2 }}left( {mathop {1 - e}nolimits^{ - kt/m} } right)
x(t) = frac{{mgt}}{k} + frac{{mathop mnolimits^2 g}}{{mathop knolimits^2 }}left( {mathop { - 1 - e}nolimits^{ - kt/m} } right)
10 )  หม้อแปลงเครื่องหนึ่งมีขดลวดปฐมภูมิจำนวน 100 รอบ ขดลวดทุติยภูมิจำนวน 300 รอบ ขดลวดปฐมภูมิต่ออยู่กับตัวต้านทาน 8 โอห์ม และต้นแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ  24 V_{ac} จงพิจารณาข้อความข้อความดังต่อไปนี้ ก. กระแสไฟฟ้าผ่านความต้านทาน 8 โอห์ม มีค่า 3 แอมแปร์ ข. กระแสไฟฟ้าผ่านขดลวดทุติยภูมิ มีค่า 1 แอมแปร์ ค. กำลังไฟฟ้าที่ขดลวดปฐมภูมิ มีค่า 72 วัตต์
 
ถูกทุกข้อ
ถูกสองข้อ
ถูกหนึ่งข้อ
ผิดหมดทุกข้อ
11 )  เครื่องอัดไฮโดรลิกเครื่องหนึ่ง ลูกสูบสูบใหญ่มีพื้นที่หน้าตัด 600 ตารางเซนติเมตร มีมวล 6,000 กิโลกรัม วางอยู่บนลูกสูบ ลูกสูบเล็กมีพื้นที่หน้าตัด 200 ตารางเมตร ในเครื่องอัดไฮโดรลิกมีน้ำมันที่มีความหนาแน่น 800 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ถ้าเครื่องอัดไฮโดรลิกอยู่ในสมดุล โดยระดับน้ำหนักลูกสูบเล็กสูงกว่าระดับน้ำมันในลูกสูบใหญ่ 100 เซนติเมตร มวล m ที่วางบนลูกสูบเล็กมีค่าเท่าใด
 
2,016 kg
2,000 kg
1,984 kg
1,800 kg
12 )  ก. ขดลวดหมุนตามเข็มเมื่อมองทางด้านหน้า ข. สลับขั้วแม่เหล็กทั้งสองแท่ง ขนาดแรงคู่ควบที่กระทำกับขดลวดเท่าเดิม ค. ขดลวดหมุนด้วยความเร่งคงที่ ง. ขดลวดหมุนทิศทางเดิมตลอดเวลา จำนวนข้อที่ถูกต้อง
 
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 ข้อ
13 )  ข้อใดไม่ใช่รูปที่ถูกต้องเมื่อมองจากด้านที่กำหนดให้
 
14 )  กราฟรูปใดแสดคุณสมบัติของสารแม่เหล็กที่ถูกต้อง
 
15 )  บริษัทแห่งหนึ่งต้องการติดตั้งอุปกรณ์ motor load control จำนวน 3 ตัว โดยมีข้อกำหนดว่า pay back period จะต้องไม่เกิน 7 ปี ถึงจะอนุมัติการสั่งซื้ออุปกรณ์ โดยรายละเอียดดังนี้
ปริมาณการใช้

ไฟ�(kW)
จำนวนชั่วโมงการใช้

งาน (ชม./ปี)
%�การประหยัดพลังงาน

เมื่อติดตั้ง�MLC
ราคา�MLC

(บาท)
MLC#1

MLC#2

MLC#3
12

30

15
5,400

5,400

5,400
20%

10%

15%
75,000

250,000

125,000ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง โดยกำหนดให้ค่าไฟฟ้า 2 บาทต่อ kW bullet ;h
 
บริษัทอนุมัติการสั่งซื้อ MLC# 1 และ MLC#2 เท่านั้น
บริษัทอนุมัติการสั่งซื้อ MLC# 1 และ MLC#3 เท่านั้น
บริษัทอนุมัติการสั่งซื้อ MLC# 2 และ MLC#3 เท่านั้น
บริษัทอนุมัติการสั่งซื้อ MLC ทั้ง 3 ตัว
16 )  ถ้าความคาดหวังคือ (expectation) คือ ค่าเหตุการณ์ x probability และความคาดหวังรวม คือผลรวมของการคาดหวังของแต่ละเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้น แล้ว นาย ก ต้องตัดสินใจไปพบลูกค้า 2 ราย คือ A และ B โดยมี probability ที่จะไม่ได้พบลูกค้า A และ B เท่ากับ 0.25 และ 0.5 ตามลำดับ ถ้าพบลูกค้า A และ B จะได้รายได้จากการขายเท่ากับ 1,000 บาท และ 1,500 บาท ตามลำดับ ถามว่า ถ้านักเรียนเป็นนาย ก จะตัดสินใจไปพบลูกค้ารายใด เพื่อให้ได้ความคาดหวังรวมของรายได้จากการขายสูงสุด
 
A
B
A หรือ B
ไม่มีข้อใดถูกต้อง
17 )  รูปสี่เหลี่ยมด้านเท่าต้องมีความยาวแต่ละด้านไม่มากกว่าเท่าไร เพื่อที่วงกลมรัศมี r สัมผัสกับทุกด้านได้
 
4r
2sqrt 3 r
2r
frac{{2r}}{{sqrt 3 }}
18 )  ฟิวส์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ตัดวงจรไฟฟ้า เมื่อมีกระแสไฟฟ้าผ่านวงจรไฟฟ้ามากเกินไป ขนาดของฟิวส์กำหนดเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสูงสุดที่ผ่านได้โดยฟิวส์ไม่ขาด อยากทราบว่า ทำไมเราจึงไม่ควรใช้ลวดทองแดงแทนฟิวส์ในวงจรไฟฟ้าในบ้าน จงพิจารณาข้อความดังต่อไปนี้
ก. ค่าความจุความร้อนจำเพาะของทองแดงสูงเกินไป
ข. สภาพความต้านทานของทองแดงมีค่ามาก
ค. ราคาของสายทองแดงสูงเกินไป
 
หนึ่งข้อ
สองข้อ
สามข้อ
ผิดหมดทุกข้อ
19 )  ความหนาแน่นของอากาศสามารถหาได้จากเครื่องมือใดต่อไปนี้
ก. ตาชั่งสปริง
ข. กระบอกวัดปริมาตร
ค. ไฮโดรมิเตอร์
ง. บารอมิเตอร์
จ. เทอร์โมมิเตอร์
 
ใช้ ก และ ข
ใช้ ค
ใช้ ง
ใช้ ง และ จ
20 )  ถ้าฝนตกลงมาในแนวดิ่งด้วยความเร็ว 4 m/s และมีคนเดินบนพื้นราบด้วยความเร็ว 2 m/s เขาต้องกางร่มอย่างไรเพื่อให้ตัวเขาเปียกน้อยที่สุด
 
กางร่มในแนวดิ่ง
กางร่มทำมุม  15^0 กับแนวดิ่งไปข้างหน้า
กางร่มทำมุม  26.5^0 กับแนวดิ่งไปข้างหน้า
กางร่มทำมุม  30^0 กับแนวดิ่งไปข้างหน้า
21 )  ในระบบบำบัดน้ำเสียของบริษัทแห่งหนึ่ง เกิดตะกอนที่เหลือปริมาณ 1,000 กิโลกรัมต่อวัน โดยที่มีปริมาณของแข็งอยู่ 20% ตะกอนนี้จะต้องผ่านเครื่องกำจัดน้ำเสีย filter press ซึ่งประสิทธิภาพ 70% หลังจากนั้นตะกอนจะถูกนำส่งไปยังบริษัท B เพื่อบำบัดตะกอนที่เหลือ โดยเสียค่าใช้จ่าย 5,000 บาท ต่อ 1 ตันตะกอน จงคำนวณ % ของแข็งที่เหลืออยู่หลังจากผ่าน filter press และจ่ายใช้จ่ายในการส่งตะกอนไปบำบัดต่อเดือน สมมติว่าไม่คิดอัตราการระเหยของน้ำหลังจากผ่าน filter press แล้ว
 
33.3%, 15,000 บาท
60.0%, 45,000 บาท
40.0%, 18,000 บาท
66.6%, 45,000 บาท
22 )  ในการทำน้ำอุ่นให้ได้ 40 องศาเซลเซียส ต้องหมุนวาล์วน้ำร้อนและน้ำเย็นให้มาผสมกันโดยน้ำร้อนมีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส น้ำเย็นมีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ต้องเปิดให้อัตราการไหลของน้ำร้อน : น้ำเห็นเป็นเท่าไรจึงได้น้ำอุ่น 40 องศาเซลเซียส
 
3 : 4
4 : 3
5 : 12
12 : 5
23 )  จากภาพ Isometric ที่กำหนดให้ ภาพชุดใดมีความถูกต้องที่สุด
 
24 )  ถ้าใช้โวลต์มิเตอร์ขนาด 50 V วัดความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างจุด a และ b ทำให้เข็มของมิเตอร์เบนตามรูป จงหาแรงเคลื่อนที่ไฟฟ้า E ของวงจรด้านล่าง
 
0.32 V
15.5 V
16 V
160 V
25 )  นายดำปล่อยลูกบอลมา 2.5 กิโลกรัม ตกจากที่สูง 5.0 เมตร เหนือพื้นดิน และนายแดงปล่อย ก้อนหินมวล 5.0 กิโลกรัม ตกจากที่สูง 2.5 เมตร เหนือพื้นดิน สมมุตินายดำและนายแดงปล่อยวัตถุพร้อมกัน และวัตถุเคลื่อนที่ลงมาด้วยความเร่ง 10 เมตรต่อวินาที^2 โดยไม่คิดแรงต้านทานเนื่องจากโมเลกุลของอากาศ จงพิจารณาข้อความดังต่อไปนี้
ก. ขณะวัตถุกระทบพื้นดิน พลังงานจลน์ของลูกบอลเท่ากับพลังงานจลน์ของก้อนหิน
ข. ขณะวัตถุกระทบพื้นดิน ความเร็วของลูกบอลมากกว่าความเร็วของก้อนหิน
ค. ลูกบอลจะตกลงมากระทบพื้นดินก่อนก้อนหิน
 
ถูกทุกข้อ
ถูก 2 ข้อ
ถูก 1 ข้อ
ผิดทุกข้อ
26 )  ความสัมพันธ์ของกระแสและแรงดันของตัวต้านทาน และตัวเก็บประจุ สามารถแสดงได้ดังรูป และสมการด้านล่าง เมื่อ R และ C คือค่าความต้านทาน ละค่าเก็บประจุ หน่วยเป็นโอห์มและฟารัดตามลำตับ และ t คือ เวลา หน่วยเป็นวินาที จงหากราฟของกระแสไฟฟ้า i_x ในวงจรขนาน RC ว่าตรงกับข้อใด เมื่อกำหนดให้แหล่งจ่ายแรงดัน V_s มีรูปคลื่น ดังรูปข้างล่าง
 
ผิดทุกข้อ
27 )  จำนวนหัวเทียนในเครื่องยนต์ดีเซล 8 สูบ ระบายความร้อนด้วยน้ำ จัดเรียงเป็นรูป V เป็นเท่าใด
 
4
8
16
ไม่มีข้อใดถูก
28 )  พิจารณากราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะทาง (เมตร) กับเวลา (วินาที) เมื่อให้ระยะทางเป็นแกนยืนและเวลาเป็นแกนนอน อยากทราบว่ากราฟแสดงความสัมพันธ์ของอัตราเร็ว (เมตร / วินาที) กับเวลา (วินาที) คือรูปกราฟข้อใด
 
29 )  ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง
 
กิโลไบต์ = 1,024
1 ฟิลิปดา = displaystylefrac{pi }{{10,800}} เรเดียน
1 เฮกโตเมตร = 10,000 เดซิเมตร
1 จิกะวัตต์ = 0.001 เทอราวัตต์
30 )  ไดโอดเปล่งแสงตัวหนึ่งจะเปล่งแสงเมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขณะไบแอสตรง ถ้านำไดโอดไปต่อวงจรตามรูปด้านล่าง ต้องใช้ค่าความต้านทาน R อย่างน้อยเท่าไร จึงจะจำกัดกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านไดโอดให้ไม่เกิน 20 มิลลิแอมแปร์ ถ้ากำหนดให้ความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างขั้วของไดโอดขณะไบแอสตรงเท่ากับ 1.7 V
 
215 Omega
385 Omega
300 Omega
ถูกทุกข้อ
31 )  รูปใดต่อไปนี้ไม่มีรูปที่มองจากด้านบนเป็นปลายไปตามรูป ก
 
32 )  มอเตอร์กระแสตรงแบบขั้วแม่เหล็กถาวร ขนาด 12 V กินกระแส 4 A ที่พิกัด ถ้าประสิทธิภาพที่พิกัดเป็น 0.95 ถามว่าค่าความต้านทานขดลวดมีค่าเท่าไร (สมมุติว่าการสูญเสียทั้งหมดมาจากขดลวด)
 
0.10 Omega
0.15 Omega
0.20 Omega
0.50 Omega
33 )  มิเตอร์ที่ติดตามบ้านเรือนเพื่อวัดปริมาณการใช้ไฟฟ้า และนำมาคิดค่าไฟฟ้า ปริมาณที่วัดดังกล่าวคืออะไร
 
กำลังไฟฟ้า
กระแสไฟฟ้า
พลังงานไฟฟ้า
แรงดันไฟฟ้า
34 )  ข้อใดต่อไปนี้กล่าวผิด
 
ความเชื่อถือของระบบไฟฟ้าต่ำ หมายถึง มีไฟดับบ่อย
ฟิวส์และสะพานไฟ คือ อุปกรณ์ป้องกันในระบบไฟฟ้า
การออกแบบกำลังไฟฟ้าที่ดี คือ ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและความเชื่อถือได้ของระบบเป็นหลัก
วงจรไฟฟ้าดังรูปด้านล่าง ถ้าป้อนไฟฟ้ากระแสสลับเข้าไปจะได้ความสัมพันธ์ระหว่าง V และเวลาดังรูป
35 )  ถ้วยโลหะบรรจุน้ำให้ความร้อนที่ตำแห่งก้นถ้วย จนกระทั่งอุณหภูมิเฉลี่ยของน้ำเท่ากับ 80^0 อุณหภูมิของน้ำตำแหน่งใดมากที่สุดและน้อยที่สุด
 
มากที่สุด B, น้อยที่สุด A
มากที่สุด C, น้อยที่สุด D
มากที่สุด B, น้อยที่สุด D
มากที่สุด C, น้อยที่สุด A
36 )  แรง P ดึงให้กล่องทั้งสามเคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร่งตามพื้นเอียงที่มีความเสียดทาน ถ้ามวลของ C> มวลของ B > มวลของ C ข้อใดเป็นความจริง
 
เชือกเส้นที่ 1 มีความตึงมากกว่าเชือกเส้นที่ 2
เชือกเส้นที่ 2 มีความตึงมากกว่าเชือกเส้นที่ 1
แรงดึง P มีค่ามากกว่าผลบวกของแรงดึงในเชือกทั้งสองทุกกรณี
แรงเสียดทานของกล่อง C มากที่สุด
37 )  บริษัทผลิตรถยนต์แห่งหนึ่ง ทำการผลิตรถยนต์ 3 รุ่น โดยแต่ละรุ่นใช้วัสดุตามตาราง


รุ่น
เหล็ก(kg)
อะลูมิเนียม(kg)
พลาสติก(kg)
A

B

C
200

250

200
300

300

250
400

400

300ปรากฏว่าในวันนี้มีวัสดุในโกดังดังนี้
เหล็ก 1,000 kg อะลูมิเนียม 1,500 kg พลาสติก 1,600 kg
เพื่อให้วันนี้ผลิตรถยนต์ให้ได้จำนวนมากที่สุด วิศวกรโรงงานควรเลือกปฏิบัติดังนี้
ก. ไม่ผลิตรถยนต์รุ่น A และ B เลย เพราะว่าใช้วัสดุมาก
ข. ตัดสินใจโดยพิจารณาปริมาณการใช้เหล็กและพลาสติกเป็นหลัก
ค. ผลิตรถยนต์รุ่น C รุ่นเดียว เพราะว่าสามารถได้จำนวนมากถึง 5 คัน
ข้อปฏิบัติใดควรทำ
 
ก, ข
ก, ข, ค
ข, ค
ก, ข
38 )  ถ้าหน่วยการคิดค่าไฟของการไฟฟ้านครหลวงคือ kWh (กิโลวัตต์ x ชั่วโมง) ถามว่า เหตุการณ์ในข้อใดของการใช้ไฟฟ้าตามบ้านที่อยู่อาศัยที่จะเสียค่าไฟแพงที่สุด
 
นายแดงเปิดพัดลมที่ใช้กะแสไฟฟ้า 1 A และมีค่าตัวประกอบกำลังของมอเตอร์เท่ากับ 0.8 เป็นเวลา 2 ชั่วโมง
นายดำเปิดเครื่องปรับอากาศที่ใช้กะแสไฟฟ้า 5 A และมีค่าตัวประกอบกำลังของมอเตอร์เท่ากับ 0.85 เป็นเวลา 20 นาที
นายเขียวเปิดเตารีดที่ใช้กระแสไฟฟ้า 3 A เป็นเวลา 30 นาที
นายขาวหุงข้าวโดยใช้หม้อหุงข้าวใช้กระแสไฟ 2.5 A เป็นเวลา 40 นาที
39 )  ภาชนะทรงกลม 3 อัน มีฉนวนกันความร้อนห่อหุ้มและต่อถึงกันด้วยท่อขนาดเล็กที่มีวาล์วเปิดปิด ขณะที่วาล์วปิด ภาชนะทั้งสามบรรจุก๊าซที่มีความดันและอุณหภูมิ ดังรูป หลังจากเปิดวาล์วแล้วอุณหภูมิของก๊าซจะเป็นอย่างไร (จำนวนโมลของก๊าซภายในภาชนะและปริมาตรของภาชนะทั้งสามเท่ากัน) กำหนด P_1 : P_2 : P_3 = 1 : 2 : 3
 
T=T_1+2T_2+3T_3
T=3T_1+2T_2+T_3
T=2T_1+T_2+(2/3)T_3
T=(1/3)T_1+(2/3)T_2+T_3
ไม่มีข้อใดถุก
40 )  สนามรบแห่งหนึ่งมีอุณหภูมิอากาศ  20^0C เมื่อทหารฝ่าย A ยิงปืน 1 นัด ทำให้ทหาร B ซึ่งอยู่ไกลออกไปมองเห็นแสงจากกระบอกปืน และอีก 10 วินาทีถัดมาจึงได้ยินเสียงปืน จงหาว่าทหารฝ่าย A และ B อยู่ห่างกันเท่าใด
ความเร็วแสง = 3 x 10^8 m/s
ความเร็วเสียงในอากาศ = 331+0.6T m/s
เมื่อ T = อุณหภูมิของอากาศ (^0C)
 
3,430 m
34,300 m
1,996 m
19,960 m
41 )  ร้านเบเกอรี่แห่งหนึ่งต้องใช้แป้งสาลีและน้ำตาลเป็นวัตถุดิบหลักในการทำขนมเค้กและขนมพาย ถ้าในขนมเค้ก 1 ชิ้น จะต้องใช้แป้งสาลี 400 กรัม น้ำตาลทราย 200 กรัม ส่วนขนมพาย 1 ชิ้น จะต้องใช้แป้งสาลี 200 กรัม นำตายทราย 400 กรัม ทางร้านจะได้กำไรจากขนมเค้กชิ้นละ 80 บาท และขนมพายชิ้นละ 100 บาท ถ้าในแต่ละวันทางร้านต้องสั่งแป้งสาลี 10 กิโลกรัม และน้ำตาลทราย 14 กิโลกรัม ทางร้านจะต้องผลิตขนมเค้กและขนมพายอย่างละกี่ชิ้นต่อวัน เพื่อให้ได้กำไรสูงสุด และจะได้กำไรเป็นเท่าใด ถ้าหากขนมที่ผลิตออกมาขายได้หมด
 
ขนมเค้ก 20 ชิ้น ขนมพาย 20 ชิ้น กำไร 3,600 บาท
ขนมเค้ก 10 ชิ้น ขนมพาย 20 ชิ้น กำไร 2,800 บาท
ขนมเค้ก 10 ชิ้น ขนมพาย 30 ชิ้น กำไร 3,800 บาท
ขนมเค้ก 20 ชิ้น ขนมพาย 10 ชิ้น กำไร 2,600 บาท