แบบฝึกหัดวิชาเคมี เรื่องธาตุและสารประกอบ

วิชา : เคมี ระดับชั้น : มัธยมปลาย
จำนวน : 50 ข้อ ผู้เข้าชม : 34,976 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 )  ในการถลุงดีบุก ปฏิกิริยาใดที่ไม่ได้เกิดขึ้นในเตาถลุง
 
CaCO_3(s) rightarrow CaO(s) + CO_2(g)
C(s) + CO_2(g) rightarrow 2CO(g)
2CO(g) + O_2(g) rightarrow 2CO_2(g)
CaO(s) + SiO_2(l) rightarrow CaSiO_3(l)
2 )  ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
 
ในการถลุงดีบุกจาก SnO_2 ใช้ CO_2 เป็นตัวรีดิวซ์
ในการถลุงดีบุกใช้พลังงานไฟฟ้าในการแยก SnO_2 เป็น Sn
ในการถลุงดีบุก SnO_2 เกิดรีดักชันกลายเป็น Sn
ในการถลุงดีบุก Sb_2O_3 เปลี่ยนเป็น Sb แสดงว่าเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน
3 )  ในการผลิต NaOH เซลล์ปรอทต่างจากเซลล์เยื่อแลกเปลี่ยนไอออนอย่างไร
 
เซลล์ปรอทได้สารละลาย NaOH ที่เจือจางกว่า
เซลล์ปรอทแก๊ส H_2 ไม่ได้เกิดขึ้นที่แคโทดโดยตรง
เซลล์ปรอทใช้ไฟฟ้ากระแสตรง แต่เซลล์เยื่อแลกเปลี่ยนไอออนใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ
การใช้เซลล์เยื่อแลกเปลี่ยนไอออนทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษมากขึ้น
4 )  โรงงานถลุงโลหะพลวง ลดปริมาณแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ก่อนปล่อยสู่บรรยากาศ ดังนี้
1) ผ่านแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ไปยังผงแคลเซียมออกไซด์ที่เปียก
2) ผ่านแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ไปยังผงแคลเซียมคาร์บอเนตที่เปียก
3) ผ่านแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ไปยังแคลเซียมคาร์บอเนตที่เผาร้อน
4) ผ่านแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ลงในน้ำ

วิธีการใดที่เป็นการลดมลพิษ
 
3 เท่านั้น
1 และ 2 เท่านั้น
1, 2 และ 3
ถูกทุกข้อ
5 )  สารมลพิษในข้อใดทำให้เกิดอาการ ก rightarrow ง ตามลำดับ
ก) ปวดเมื่อยเรื้อรัง โลหิตจาง ฟอกสีใบไม้จนต้นไม้สังเคราะห์แสงไม่ได้
ข) ปอดอักเสบ ไอและเจ็บหน้าอก โรคกระดูกผุ
ค) เม็ดเลือดขาดออกซิเจน เวียนศีรษะ หายใจอึดอัด คลื่นไส้อาเจียน
ง) โรคปอดแข็ง เหนื่อยหอบ ไอเรื้อรัง เจ็บหน้าอก ไอเป็นเลือด
 
ตะกั่ว ใยหิน ปรอท แคดเมียม
คาร์บอนมอนอกไซด์ โครเมียม คาร์บอนเตตะคลอไรด์ ทินเนอร์
ปรอท ฟอร์มาลิน คลอโรฟอร์ม แมงกานีส
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ แคดเมียม คาร์บอนมอนอกไซด์ ฝุ่นซิลิกา
6 )  ผลพลอยได้จากการผลิตสารในข้อ ก และ ข ต่อไปนี้ สามารถทำให้เกิดอุตสาหกรรมการผลิตอะไรได้บ้าง
ก. ผงชูรสจากแป้งมันสำปะหลัง
ข. ก๊าซคลอรีนจากเกลือสมุทร
 
ปุ๋ยและผงซักฟอก
กรดอะมิโนและก๊าซไฮโดรเจน
น้ำตาลกลูโคสและกรดไฮโดรคลอริก
แอโมเนียมกลูตาเมตและโซเดียมไฮดรอกไซด์
7 )  แร่รัตนชาติใดมีความแข็งมากที่สุด
 
มรกต
โกเมน
ไพลิน
เพทาย
8 )  ในการทำนาเกลือจากน้ำทะเลหรือเกลือสินเธาว์ สารมลทินที่เจือปนมาด้วย ได้แก่ Ca^{2+} , Mg^{2+} , SO_4^{2-} วิธีกำจัดไอออนดังกล่าว ทำได้ดังนี้
ก. ตกผลึกแยกออกจากกันโดยอาศัยการละลายที่ต่างกันโดยตกผลึก CaSO_4 และ MgCl_2 ออกก่อนแล้วจึงตกผลึกของ NaCl

ข. ตกผลึก CaSO_4 ออกก่อน แล้วจึงตกผลึก NaCl โดยควบคุมความเข้มข้นของสารละลาย เพื่อไม่ให้ MgCl_2 ตกผลึกออกมา

ค. ทำสารละลาย NaCl ให้บริสุทธิ์มากขึ้น โดยการตกตะกอน แยก Mg^{2+} , SO_4^{2-} และ Ca^{2+} ออก โดยใช้สารละลายของ NaOH BaCl_2 และ Na_2CO_3 ตามลำดับ แล้วจึงใช้ HCl กำจัด CO_3^{2-}

ง. ทำสารละลาย NaCl ให้บริสุทธิ์มากขึ้น โดยการตกตะกอนแยก Mg^{2+} , SO_4^{2-} และ Ca^{2+} โดยใช้สารละลายของ NaOH BaCO_3 และ Na_2CO_3 ตามลำดับ แล้วจึงใช้ HCl กำจัด CO_3^{2-}

ขั้นตอนใดถูกต้อง
 
ก และ ค
ข และ ค
ก และ ง
ข และ ง
คำชี้แจง ข้อมูลต่อไปนี้ใช้ประกอบการตอบคำถาม ข้อ 9 – 10
 การผลิตโซดาไฟ (NaOH) ในทางอุตสาหกรรม นิยมใช้วิธีแยกสารละลายโซเดียมคลอไรด์ด้วยกระแสไฟฟ้าโดยใช้ปรอท (Hg) 
เป็นแคโทดของเซลล์อิเล็กโทรไลต์ ซึ่งเขียนรูปแสดงส่วนประกอบที่ สำคัญได้ดังนี้
[[52167]]
9 )  ต่อไปนี้เป็นเหตุผลของการเลือกใช้ปรอท (ซึ่งเป็นสารที่มีพิษมาก) เป็นอิเล็กโทรดของเซลล์อิเล็กโทรไลต์ในการเตรียมโซดาไฟ (NaOH) ทั้งสิ้น ยกเว้น
 
ปรอทช่วยป้องกันมิให้แก๊สคลอรีนที่เกิดขึ้น ทำปฏิกิริยากับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
ปรอทสามารถรวมกับผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นที่แคโทดได้สารละลายอะมัลกัม
ปรอทช่วยให้สามารถแยกเอาผลิตภัณฑ์บางชนิดออกจากเซลล์อิเล็กโทรไลต์ได้
ปรอทช่วยเร่งให้เกิดปฏิกิริยาได้ โซดาไฟเร็วยิ่งขึ้น
10 )  สมมติว่าในเซลล์อิเล็กโทรไลต์ที่ใช้ผลิตโซดาไฟนี้ใช้แพลทินัม (Pt) เป็นแคโทดแทนปรอท ผลที่เกิดขึ้นควรเป็นอย่างไร
 
ปฏิกิริยาแยกสลายจะไม่เกิดขึ้น
จะไม่ได้โซดาไฟเป็นผลิตภัณฑ์ แต่ยังคงมีปฏิกิริยาแยกสลายเกิดขึ้น
ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นที่แคโทดจะทำปฏิกิริยากับน้ำภายในเซลล์ทันที
จะไม่มีแก๊สคลอรีนเกิดขึ้น แต่จะได้แก๊สออกซิเจนแทน
11 )  ในการผลิตปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต (NH_4)_2SO_4 และยูเรีย (NH_2)_2CO มีสารเคมีที่เกี่ยวข้องในขบวนการผลิตอยู่หลายชนิด ที่สำคัญคือ CO , CO_2 , NH_3 ,N_2 และ H_2 ให้พิจารณาว่าสารชนิดใดต่อไปนี้ไม่ได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ถ่านลิกไนต์เป็นสารตั้งต้น
 
CO
CO_2
N_2
NH_3
12 )  เกลือแกงเป็นวัตถุดิบที่สำคัญชนิดหนึ่ง ซึ่งใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมประเภทใดมากที่สุด
 
โรงงานผงชูรส
โรงงานโซดาไฟ
โรงงานน้ำตาล
โรงงานผงซักฟอก
13 )  โรงงานอุตสาหกรรมใดข้างล่างนี้ที่ไม่ได้ใช้คลอรีนในกระบวนการผลิต
 
อุตสาหกรรมพลาสติก
อุตสาหกรรมทำกระดาษ
อุตสาหกรรมทำสบู่
อุตสาหกรรมทำผงชูรส
14 )  เกลือ NaCl ที่มีเกลือแมกนีเซียมปนอยู่มากเป็นมลพิษ จะมีคุณภาพต่ำและราคาตกเพราะเหตุใด
 
แมกนีเซียมไอออนดูดน้ำได้ง่ายเกิดเป็น Mg(OH)_2 ทำให้เกลือชื้น
ทำให้เกลือมีสีคล้ำ และมีผลึกขนาดใหญ่
แมกนีเซียมซัลเฟตดูดน้ำได้ง่ายเกิดเป็น MgSO_4 . 7H-2O ทำให้เกลือชื้น
แมกนีเซียมไอออนเป็นคะตะไลต์ให้ NaCl ดูดน้ำเกิดเป็น NaOH ได้ง่ายขึ้น
15 )  ผงซักฟอกที่ดี ควรมีลักษณะดังข้อใด
 
มีสารทำให้เกิดฟอง ตกตะกอนกับ Ca^{2+} และ Mg^{2+} ย่อยสลายง่ายด้วยจุลินทรีย์
มีสารลดความตึงผิวของน้ำ มีสารทำให้เกิดฟอง มีสารฟอกจาง
มีเกลือที่เป็นอาหารของพืชน้ำ มีสารทำให้เกิดฟอง ไม่ตกตะกอนกับ Ca^{2+} และ Mg^{2+}
ไม่ตกตะกอนกับ Ca^{2+} และ Mg^{2+} ย่อยสลายง่ายด้วยจุลินทรีย์ มีสารลดความตึงผิวของน้ำ
ผงซักฟอกที่ดีควรมีลักษณะดังนี้
1. ไม่เกิดปฏิกิริยาตกตะกอนกับไออนของ Ca^{2+} และ Mg^{2+}
2. มีโครงสร้างที่ย่อยสลายง่ายด้วยจุลินทรีย์ คือเป็นแบบ LAS ผงซักฟอกบางชนิดที่โครงสร้างบางส่วนเป็นแบบอะโรมาติกและเป็นสายมีสาขา เมื่อถูกชะล้างลงไปในแม่น้ำลำคลอง จุลินทรีย์ในน้ำย่อยสลายได้ยาก ทำให้เกิดปัญหาทางสิ่งแวดล้อม เช่น ABS
3. มีสารลดความตึงผิวของน้ำ , สารประกอบฟอสเฟต , สารประกอบซิลิเคต , โซเดียมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสและสารเพิ่มความสดใส
ดังนั้น ตัวเลือกข้อ 4 จึงถูกต้องมากที่สุด
16 )  ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
 
แทนทาลัมเป็นธาตุกึ่งโลหะสีเทา ใช้ทำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
แทนทาลัมและไนโอเบียมสามารถละลายได้ใน MIBK
ในการสกัดแทนทาลัม สกัดโดยใช้สารละลายกรด
แทนทาลัมเป็นส่วนผสมในเหลักกล้าใช้ผลิตท่อส่งแก๊ส
17 )  การปรับปรุงคุณภาพเกลือสมุทรโดยการเติมปูนขาวปริมาณที่เหมาะสมลงในนาเชื้อ แล้วจึงปล่อยน้ำเกลือเข้าไปตกผลึกในนาปลง จะได้เกลือที่มีคุณภาพดีขึ้น มีผลึกใส ไม่ชื้นง่าย และมีปริมาณร้อยละของเกลือสูง ปูนขาวที่เติมมีบทบาทอย่างไร
 
ช่วยดูดความชื้นจากเกลือ
ช่วยลดปริมาณแมกนีเซียมไอออน
ช่วยเพิ่มปริมาณแคลเซียมไอออน
ช่วยฟอกสีเกลือ
18 )  จัดเครื่องมือการแยกสารละลาย NaCl ด้วย กระแสไฟฟ้า ดังรูป เมื่อปล่อยให้กระแสไฟฟ้าผ่าน ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องที่สุด
 
บนแท่งคาร์บอนจะเกิดปฏิกิริยา 2Na^+(aq) + 2e^- rightarrow 2Na(s)
บนแท่งคาร์บอนจะเกิดปฏิกิริยา 2Cl^-(aq) rightarrow Cl_2(g)  + 2e^-
บนผิวปรอทจะเกิดปฏิกิริยา 2Na(s) + H_2O(l) rigtharrow 2Na^+(aq) + 2OH^-(aq)
บนผิวปรอทจะเกิดปฏิกิริยา 2Na^+(aq) + 2Cl^-(aq) rightarrow 2Na(s) + Cl_2(g)
19 )  สารทั้งสามในข้อต่อไปนี้ต้องใช้โซเดียมคลอไรด์หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการผ่านกระแสไฟฟ้าลงในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ ตัวใดตัวหนึ่ง เข้าไปเกี่ยวข้องในกระบวนการผลิต
 
ผงชูรส โซดาแอช ปุ๋ยยูเรีย
ผงชูรส โซดาแอช พีวีซี
ผงซักฟอก พีวีซี ปุ๋ยยูเรีย
ผงซักฟอก ปุ๋ยยูเรีย โซดาแอช
20 )  การใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์มากเกินไป จะทำให้ดินเสียหรือเรียกว่าดินเปรี้ยว ปุ๋ยประเภทนี้ ได้แก่
 
ปุ๋ยยูเรีย
ปุ๋ยแอมโมเนีย
ปุ๋ยแอมโมเนียซัลเฟต
ปุ๋ยโพแทสเซียม
21 )  กำหนดให้ จากสารที่กำหนดให้ ถ้าจะเตรียมโซดาแอชจะมีสารที่เกี่ยวข้องเรียงตามลำดับจากก่อนไปหลังดังข้อใด
 
C, B, E, D, F, A
C, E, D + F, B, A
C, D + F, E, B, A
A, D + F, E, B, C
22 )  พืชในไร่ 4 แท่ง มีอาการดังนี้ ไร่ ก. ใบแข็ง หยาบ เป็นสีน้ำตาล ไร่ ข. ใบแข็ง ใบร่วง ขอบใบเหลืองซีด ไร่ ค. ใบร่วง เป็นสีน้ำตาล โตช้า ไร่ ง. ใบหยาบ โตช้า ใบเหลืองแก่ ถ้าข้อมูลการขาดธาตุต่าง ๆ เป็นดังนี้ ปุ๋ย NPK ที่มีสูตร 20 : 5 : 15 เหมาะสมที่สุดสำหรับไร่ใด
 
23 )  กำหนดให้ ข้อใดที่เป็นไปได้
 
แก๊ส A คือ CO_2
แก๊ส B คือ SO_2
แก๊ส C เป็นวัตถุดิบชนิดหนึ่งในการผลิตกรดซัลฟิวริก
สารละลายของแก๊ส C ในน้ำมี pH < 7
24 )  จงพิจารณาคำอธิบายเกี่ยวกับอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้นต่อไปนี้
ก. การเผาพลาสติกและโฟม เกิดแก๊สคลอรีนมากเป็นผลของเรือนกระจก
ข. การเผาพลาสติกและโฟม ทำลายชั้นโอโซนในบรรยากาศ
ค. การเผาป่า ทำให้เพิ่มปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งดูดกลืนรังสีอินฟราเรดปริมาณมากขึ้น
ง. การเผาป่า เพิ่มปริมาณความร้อน ทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น

ข้อความใดถูกต้อง
 
ก และ ง
ข และ ค
ก และ ค
ข และ ง
25 )  ในการเตรียมกรดซัลฟิวริกจาก SO_3 นั้น เหตุใดจึงไม่นิยมใช้ SO_3 ละลายในน้ำโดยตรงดังสมการ
SO_3 + H_2O rightarrow H_2SO_4
แต่นิยมละลายใน H_2SO_4 ก่อน
 
เพราะ SO_3 เป็นแก๊ส ทำให้ยากต่อการทราบความเข้มข้นของ H_2SO_4 ที่เตรียมได้
เพราะ SO_3 ทำปฏิกิริยากับน้ำจะเกิดความร้อนมาก อาจเป็นอันตรายได้
เพราะ SO_3 มักมี SO_2 ผสมอยู่ด้วย ซึ่งเมื่อละลายน้ำโดยตรง จะได้ H_2SO_3 ปนอยู่ใน H_2SO_4
เพราะปฏิกิริยาระหว่าง SO_3 กับน้ำเป็นปฏิกิริยาที่ผันกลับได้ ฉะนั้นแก๊ส SO_3 จึงหนีออกจากสารละลายได้เรื่อย ๆ ทำให้ความเข้มข้นของ H_2SO_4 ลดลง
26 )  ข้อใดผิด
 
การถลุงแร่เป็นกระบวนการรีดักชัน
การถลุงแร่ทำโดยใช้สารเคมีหรือไฟฟ้า
การถลุงแร่มีส่วนทำให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก
การถลุงแร่เป็นกระบวนการที่เปลี่ยนสารประกอบอื่นให้อยู่ในรูปออกไซด์
27 )  ข้อใดเป็นความจริงของการผลิตโซเดียมไฮดรอกไซด์ในระดับอุตสาหกรรม
 
แก๊สไฮโดรเจนที่ผลิตได้จากเซลล์ไดอะแฟรมสามารถนำไปใช้ทำกรดไฮโดรคลอริก ส่วนสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์สามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเรยอง
แก๊สคลอรีนที่ผลิตได้จากเซลล์ปรอทสามารถนำเอาไปใช้ฆ่าเชื้อในกระบวนการทำน้ำประปา ส่วนสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ สามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมผลิตโมโนโซเดียมกลูตาเมต และใช้เป็นผงชูรสต่อไป
เฉพาะเซลล์เยื่อแลกเปลี่ยนไอออนเท่านั้น ที่มีแก๊สคลอรีนและแก๊สไฮโดรเจนเกิดขึ้น
โซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ได้จากเซลล์เยื่อแลกเปลี่ยนไอออนจะมีความเข้มข้นสูงกว่าที่ได้จากเซลล์ไดอะแฟรมแต่จะน้อยกว่าที่ได้จากเซลล์ปรอท
28 )  ถ้า H_2SO_4 ราคาลดลงกว่าปัจจุบัน 50 % ราคาปุ๋ยชนิดใดจะมีต้นทุนการผลิตที่ลดลง
 
ปุ๋ยฟอสเฟต ปุ๋ยยูเรีย
ปุ๋ยยูเรีย ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต
ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต ปุ๋ยโพแทส
ปุ๋ยฟอสเฟต ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต
29 )  ในการผลิต NaOH จาก NaCl(aq) โดยใช้ไฟฟ้าในระดับอุตสาหกรรม ถ้าใช้ปรอทเป็นแคโทด จะมีข้อดีอย่างไร
 
ช่วยให้เกิด Cl_2ที่ขั้วบวกมากขึ้น
ช่วยป้องกันแก๊ส Cl_2 ละลายน้ำ
ช่วยแยก Na ออกจากสารละลาย NaCl
ช่วยให้แก๊ส H_2 เกิดขึ้นที่ขั้วลบมากขึ้น
30 )  ตัวรีดิวซ์ที่ใช้ในการถลุงดีบุกคือข้อใด
 
C
Mg
Zn
Zr
31 )  โซดาแอชเป็นสารเคมีมีสูตรเป็นอย่างไร และเมื่อผลิตโซดาแอชด้วยวิธีโซลเวย์ จะต้องใช้แก๊สใดในการผลิต
 
NaHCO_3 และใช้แก๊ส NH_3
NaHCO_3 และใช้แก๊ส CO
Na_2CO_3 และใช้แก๊ส NH_3
Na_2CO_3 และใช้แก๊ส CO
32 )  ในกระบวนการผลิตสารเคมีต่อไปนี้ กระบวนการในข้อใดเกิดโดยไม่ผ่านปฏิกิริยารีดอกซ์
 
1
2
3
4
33 )  การถลุงแร่ชนิดใดที่เกิดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ซึ่งเป็นแก๊สพิษ
 
แร่แคสซิเทอไรต์
แร่ซิงค์ไคต์
แร่สติบไนต์
แร่สมิทไนต์
34 )  สาร PSZ ซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิกส์ มีโลหะชนิดใดผสมอยู่
 
ดีบุก
แทนทาลัม
ไนโอเบียม
เซอร์โคเนียม
35 )  ข้อใดไม่ใช่อุตสาหกรรมเซรามิกส์
 
อุตสาหกรรมเครื่องสุขภัณฑ์
อุตสาหกรรมซีเมนต์
อุตสาหกรรมแก้ว
ไม่มีข้อถูก
36 )  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
 
เกลือที่เหมาะสำหรับใช้บริโภคคือเกลือสินเธาว์
เกลืออนามัยคือเกลือสมุทรที่เติมธาตุไอโอดีนผสมอยู่ด้วย
การกำจัด SO_4^{2-} ในสารละลาย NaCl ก่อนอิเล็กโทรลิซิส ทำได้โดยการเติม BaCO_3
ผลพลอยได้จากการผลิตโซดาแอชคือแอมโมเนียมคลอไรด์
37 )  หลักการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ผลิตเกลือโซเดียมคลอไรด์จากชั้นเกลือหินคือ
 
การละลาย การกรอง การระเหยและการตกผลึก
การกรอง การระเหย และการตกผลึก
การระเหย และการตกผลึก
การละลาย การระเหย และการตกผลึก
38 )  การถลุงแร่ในข้อใดที่มีลำดับขั้นตอนการถลุงดังนี้
ก. ย่างแร่
ข. รีดิวซ์แร่ที่ย่างด้วย CO ในเตาถลุง
ค. โซเดียมคาร์บอเนตรวมตัวกับสารปนเปื้อนต่าง ๆ ในเตาถลุง กลายเป็นกากตะกอนลอยอยู่บน ผิวโลหะเหลว
ง. ไขโลหะเหลวออกจากเตาลงเบ้าเหล็กเพื่อหล่อเป็นแท่ง
 
แร่ฟาเลอไรด์
แร่แคสซิเทอไรต์
แร่สติบไนต์
แร่เซอร์คอน
39 )  HF ซึ่งเป็นสารพิษ ใช้ในกระบวนการผลิตปุ๋ยชนิดใด
 
ปุ๋ยยูเรีย
ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต
ปุ๋ยซุปเปอร์ฟอสเฟต
ปุ๋ยโพแทส
40 )  การถลุงแร่ในข้อใดที่มีหลักการในการถลุงเหมือนกัน
ก. สังกะสี
ข. แคดเมียม
ค. ดีบุก
ง. พลวง
 
ก. และ ข.
ข. และ ค.
ก. ข. และ ง.
ก. ค. และ ง.
41 )  สมการที่เกี่ยวข้องกับการถลุงแร่พลวง มีดังนี้
2Sb_2S_3 + 9O_2 rightarrow  2Sb_2O_3 + 6SO_2 ….. (1)

2C + O_2 rightarrow  2CO …... (2)

Sb_2O_3 + 3CO_2 rightarrow  2Sb + 3CO_2 ….. (3)
พิจารณาข้อความต่อไปนี้
ก. แร่พลวงในธรรมชาติ คือ Sb_2S_3 ก่อนนำไปถลุงต้องเปลี่ยนให้เป็นออกไซด์ก่อน
เรียกกระบวนการนี้ว่า ย่างแร่ (สมการ 1)
ก. ออกไซด์ของพลวงถูก CO รีดิวซ์เป็นพลวง (สมการ 3)
ข. การเผาถ่านหินทุกครั้งจะได้ CO (สมการ 2)
ค. ถ้าแร่พลวงไม่บริสุทธิ์จะต้องใช้ Na_2CO_3 มาดึงเอาสารปนเปื้อนออกมาเป็นตะกอน

ข้อใดถูกต้อง
 
ก. ข. และ ค.
ข. ค. และ ง.
ก. ข. และ ง.
ก. ค. และ ง.
42 )  อุตสาหกรรมในข้อใดไม่ได้ก่อให้เกิดมลพิษหรือผลกระทบตามที่ระบุ
 
อุตสาหกรรมการผลิตโซเดียมไฮดรอกไซด์มีการแพร่กระจายของดินเค็ม
อุตสาหกรรมการผลิตสังกะสีมีกากแร่ที่มีแคดเมียม
อุตสาหกรรมการผลิตแทนทาลัมจะเหลือกากที่เป็นสารกัมมันตรังสี
อุตสาหกรรมผลิตเซรามิกส์มีสารปรอทรั่วไหลลงสู่แหล่งน้ำ
43 )  ในการผลิตเกลือสินเธาว์ ข้อใดไม่ใช่ปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม
 
ทำให้ปริมาณ Ca^{2+} , Mg^{2+} , SO_4^{2-} และ CO_3^{2-} ในดินเพิ่มขึ้น
ต้องใช้ปริมาณน้ำจืดจำนวนมาก ทำให้ขาดแคลนน้ำจืด
เกลือสินเธาว์ขาดธาตุไอโอดีนทำให้ไม่เหมาะที่จะใช้บริโภค
เกิดยุบตัวของพื้นดินบริเวณที่มีการผลิตเกลือจากน้ำเกลือบาดาล และชั้นเกลือหิน
44 )  การใช้ภาชนะเซรามิกส์ใส่อาหารที่เป็นกรดหรือเบส กรดและเบสจะละลายสารที่เคลือบติดปนมากับอาหารได้ สารดังกล่าวเป็นสารในข้อใด
 
เซอร์โคเนียมไดออกไซด์
สังกะสี
ตะกั่ว
แคดเมียม
45 )  จงเลือกข้อที่เมื่อเติมลงในช่องว่างจะได้ตารางข้อมูลที่ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด
 
1
2
3
4
46 )  การเติมสารประกอบฟอสเฟตลงในผงซักฟอก ทำให้เกิดผลเสียอย่างไร
 
Ca^{2+} และ Mg^{2+} ตกตะกอนจากน้ำกระด้าง และใช้ปริมาณออกซิเจนในน้ำอย่างสิ้นเปลือง
สารละลายเป็นเบส และทำให้เกิดไคลมากขึ้น
Ca^{2+} และ Mg^{2+} ตกตะกอนจากน้ำกระด้างและทำให้ผงซักฟอกมีฟองน้อยลง
ทำให้พืชเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและใช้ปริมาณออกซิเจนในน้ำมากขึ้น
47 )  โลหะหนักมีอันตรายต่อสุขภาพและชีวิตมาก จึงต้องใช้อย่างระมัดระวัง ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ที่เจ้าของโรงงานจำเป็นต้องกระทำเพื่อลดอันตรายจากโลหะหนัก
 
ทำให้โรงงานมีระบบการถ่ายเทอากาศที่ดี
มีการตรวจสุขภาพคนงานเป็นระยะ ๆ
จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสมให้กับคนงาน
ปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องยนต์
48 )  น้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดผลในข้อใดต่อไปนี้ ข้อใดไม่เอื้อต่อการยังชีพของสิ่งมีชีวิตในน้ำมากที่สุด
 
มีแบคทีเรียมาก
มีอุณหภูมิสูง
มีออกซิเจนสูง
มีโลหะหนัก
49 )  ข้อใดอาจช่วยลดจำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งผิวหนังได้
 
ลดปริมาณฟอตเฟสในผงซักฟอก
ลดปริมาณตะกั่วในน้ำมันเบนซิน
ลดจุดเดือดของน้ำมันดีเซล
ลดการใช้สารฟลูออโรคาร์บอนในการเป็นสารขับดันในกระป๋องสเปรย์
50 )  กระบวนการผลิตผงชูรสจากแป้งมันสำปะหลัง เป็นดังนี้
 
1
2
3
4