แบบฝึกหัดวิชาเคมี เรื่อง กรด -เบส (1)

วิชา : เคมี ระดับชั้น : ประถมปลาย
จำนวน : 50 ข้อ ผู้เข้าชม : 36,506 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 )  โมเลกุลหรือไอออนที่ไม่สามารถทำหน้าที่เป็นกรดได้ คือ
 
HSO_{4}^{-}
H_2O
CH_4
NH_{4}^{+}
2 )  สารหรือไอออนใดต่อไปนี้ไม่สามารถเป็นได้ทั้งกรดและเบส
 
H_2O
HC_2O_{4}^{-}
HS^-
NO_{3}^{-}
3 )  จากปฏิกิริยาผันกลับได้ต่อไปนี้

HCO_{3}^{-}(aq) + OH^-  rightleftharpoons CO_{3}^{2-}(aq) + H_2O(l)

สารคู่ใดที่จัดเป็นกรดตามทฤษฏีของเบรินสเตด (Bronsted) ทั้ง 2 สาร
 
HCO_{3}^{-} และ CO_{3}^{2-}
HCO_{3}^{-} และ H_2O
OH^- และ H_2O
OH_- และ CO_{3}^{2-}
4 )  ในสมการต่อไปนี้ H_2O ทำหน้าที่อะไรในสมการ (1) และ (2) ตามลำดับ

HCl(g) + H_2O(l) rightleftharpoons H_3O^+(aq) + Cl^-(aq) … (1)

NH_3(g) + H_2O(l) rightleftharpoons NH_{4}^{+}(aq) + OH^-(aq) … (2)
 
เป็นกรดทั้ง (1) และ (2)
เป็นเบสทั้ง (1) และ (2)
เป็นกรดใน (1) และเป็นเบสใน (2)
เป็นเบสใน (1) และเป็นกรดใน (2)
5 )  จากปฏิกิริยาต่อไปนี้

H_2PO_{3}^{-}(aq) + H_2O(l) rightleftharpoons H_3O^+(aq) + HPO^{2-}(aq)

HS^-(aq) + H_2O(l) rightleftharpoons H_3O+(aq) + S_{3}^{2-}(aq)

ไอออนในข้อใดเป็นคู่กรด – เบสซึ่งกันและกัน
 
H_2PO_{3}^{-}(aq), HPO_{3}^{2-}(aq)
H_2PO_{3}^{-}(aq), H_3O^+(aq)
H_3O^+(aq), S^{2-}(aq)
H_3O^+(aq), HS^-(aq)
6 )  จากทฤษฎีเกี่ยวกับกรด-เบส ของอาร์เรเนียสและเบรินสเตด – ลาวรี สารกลุ่มใดที่จัดว่าเป็นเบสทุกตัว
 
CO_{3}^{2-}, HPO_{3}^{2-}, Cl^-, NH_{4}^{+}
Na^+, Ca(OH)_2, NO_{3}^{-}, NH_3
OHl^-, HCO_{3}^{-}, SO_{4}^{2-}, NH_3
KOH, H_2PO_{4}^{-}, H_3O^+, SO_{3}^{2-}
7 )  กรดอ่อนชนิดหนึ่งข้น 1.0 โมล/ลิตร แตกตัวได้ 10% กรดเดียวกันนี้เมื่อข้น 0.10 โมล/ลิตร จะแตกตัวได้กี่เปอร์เซ็นต์
 
มากกว่า 10%
น้อยกว่า 10%
เท่ากับ 10%
เท่ากับ 100%
8 )  จากปฏิกิริยาต่อไปนี้ที่ 25 °C

CH_3COO^- + H_3O^+ rightleftharpoons CH_3COOH + H_2O

เมื่อเติมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกลงไปในสารละลายของกรดแอซิติกข้น 0.10 โมล/ลิตร ที่ 25 °C ข้อความใดถูกต้องมากที่สุด
 
การแตกตัวของกรดแอซิติกไม่เปลี่ยนแปลง
ค่าคงที่ของการแตกตัว (Ka) ของกรดแอซิติกไม่เปลี่ยนแปลง
ความเข้มข้นของ CH_3COO^- เพิ่มขึ้น
ความเข้มข้นของ CH_3COOH ลดลง
9 )  เมื่อนำ H_2CO_3 มาละลายน้ำจะแตกตัวได้ไอออนดังสมการ
H_2CO_3(aq) + H_2O(l) rightleftharpoons H_3O^+(aq) + HCO_{3}^{-}
ที่อุณหภูมิ 25 °C Ka = 4.4 times 10^{-7}
ถ้าสารละลายของกรดดังกล่าวเข้มข้น 1.0 โมล/ลิตร ที่อุณหภูมิ 25 °C จะมีอนุภาคชนิดใดอยู่ในสารละลายมากที่สุด
 
H_2CO_3
H_3O^+
HCO_{3}^{-}
OH^-
10 )  ในปฏิกิริยาที่อยู่ในสภาวะสมดุล

HF(aq) + H_2O(l)  rightleftharpoons  H_3O^+(aq) + F^-(aq)

ถ้าทิศทางของสมดุลเกิดจากขวามาซ้าย จะสรุปได้ว่าอย่างไร
 
HF เป็นกรดแก่
F^- เป็นเบสที่แก่กว่าน้ำ
ค่าคงที่สมดุลมากกว่า 1
ค่าคงที่สมดุลเท่ากับ 1 โดยประมาณ
11 )  ค่าคงที่ของสมดุลของกรดต่าง ๆ เป็นดังนี้

กรด
Ka
H_2SO_3
1.2 times 10^{-2}
HNO_2
5.1 times 10^{-4}
HCN
4.8 times 10^{-10}
H_2S
1.1 times 10^{-7}

ข้อใดถูกต้องที่สุด
 
เรียงลำดับความเป็นกรดเป็นดังนี้ H_2SO_3 < HNO_2 <H_2S < HCN
เรียงลำดับความเป็นเบสเป็นดังนี้ CN^- < HS^- < NO_{2}^{-} < HSO_{3}^{-}
สารละลายทั้ง 4 ชนิด เป็นสารละลายอิเล้กโทรไลต์แก่ ไม่นำไฟฟ้า
ถ้าสารละลายทั้ง 4 ชนิด มีความเข้มข้นเท่ากัน สารละลาย H_2SO_3 นำไฟฟ้าได้ดีที่สุด
12 )  กรด H_2A, H_2B, H_2C มีค่า Ka เท่ากับ 1.03 times 10^{-7}, 1.3 times 10^{-4} และ 2.3 times 10^{-3} ตามลำดับ ข้อมูลใดถูกต้องในการทำนายพลังงานพันธะของ H-A, H-B, H-C และค่า Ka_1 ของกรด H_2D เมื่อ D เป็นธาตุที่หนักกว่า C ซึ่งอยู่ในหมู่เดียวกัน


ข้อ
พลังงานพันธะ
Ka ของ [ </strong><strong>H_2D</strong><strong> ]
1

H-A < H-B < H-C

1 times 10^{-8}
2
H-A < H-B < H-C
1 times 10^{-1}
3
H-A > H-B > H-C
1 times 10^{-8}
4
H-A > H-B > H-C
1 times 10^{-1}
 
1
2
3
4
13 )  สารละลายซึ่งมี 0.10 โมล/ลิตร HF แตกตัวได้ 8% จงคำนวณหาค่า Ka ของกรดนี้
 
5.0 times 10^{-2}
4.5 times 10^{-4}
6.9 times 10^{-4}
4.2 times 10^{-3}
14 )  Phosphoric acid (H_3PO_4) เป็นกรดพอลิโปรติกมีค่า Ka_1 = 7.52 times 10^{-3} ที่ 25 °C ค่า Ka_2 ของกรดนี้เท่ากับเท่าใด
 
6.23 times 10^{-8}
7.52 times 10^{-3}
2.2 times 10^{-2}
2.2 times 10^{-1}
15 )  จากปฏิกิริยา HNO_2 + CN^- rightleftharpoons HCN + NO_{2}^{-} ถ้าค่าคงที่สมดุล K = 1 times 10^{6} สามารถสรุปได้ว่า
 
NO_{2}^{-} เป็นเบสที่แก่กว่า CN^-
HCN เป็นกรดที่แก่กว่า HNO_2
NO_{2}^{-} เป็นสารคู่กรดของ HNO_2
HCN เป็นสารคู่กรดของ CN^-
16 )  ในปฏิกิริยา Pb^{2+}(aq) + H_2S(aq) rightleftharpoons PbS(s) + 2H^+(aq) ถ้าต้องการให้ PbS ตกตะกอนออกมามากขึ้นจะต้องทำอย่างไร
 
เติมตัวเร่งปฏิกิริยา
เพิ่มความเป็นกรดให้แก่สารละลาย
เติมน้ำลงไปในสารละลาย
เพิ่มความเป็นเบสให้แก่สารละลาย
17 )  ในน้ำปูนใสมี Ca(OH)_2 ละลายอยู่ 5.10 times 10^{-2} g/100 cm^3 ถ้า Ca(OH)_2 เป็นเบสแก่ความเข้มข้นของ OH^- ในสารละลายนี้เป็นเท่าใด (Ca = 40, O = 16, H = 1)
 
0.138 mol/dm^3
8.95 times 10^{-2} mol/dm^3
1.38 times 10^{-2} mol/dm^3
6.89 times 10^{-3} mol/dm^3
18 )  กรดแอสคอบิก จะแตกตัวได้ดังสมการต่อไปนี้

HC_6H_7O_6 rightleftharpoons  H^{+} + C_6H_7O_{6}{-}

ณ ภาวะสมดุล กรดแอสคอบิกจะแตกตัว 0.01 % สารละลายของกรดนี้ 0.1 โมล/ลิตร จะมี [H^+]เท่าใด
 
1.0 times 10^{-2}
1.0 times 10^{-5}
1.0 times 10^{-4}
1.0 times 10^{-6}
19 )  สารละลายใดมีความเป็นกรดมากที่สุด
 
สารละลายกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น 10^{-5} โมล/ลิตร
สารละลายกรดไฮโดรเนียมไอออน 10^{-2} โมล/ลิตร
สารละลาย pH 3
สารละลาย pH 4
20 )  สารละลายเบสชนิดหนึ่งมีความเข้มข้น 0.05 mol/dm^3 และมี pH = 12 เบสนี้มีการแตกตัวได้กี่เปอร์เซ็นต์
 
10
15
20
25
21 )  สสรละลายเบสอ่อน XOH ความเข้มข้น 0.006 M 20.0 cm^3 มีค่า pH = 11 ค่าคงที่การแตกตัวของเบสอ่อน XOH มีค่า
 
0.2
0.02
2 times 10^{-3}
2 times 10^{-4}
22 )  สารละลายชนิดหนึ่งมีความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ไอออน 1.0 times 10^{-6} โมล/ลิตร สารละลายนี้มีค่า pH เท่ากับเท่าไร
 
6
8
10
12
23 )  สารละลายของแอมโมเนียข้น 0.10 โมล/ลิตร มี pH เท่ากับ 11 แสดงว่า
 
pOH = 3
OH^- มีความเข้มข้นเท่ากับ 10^{-11} โมล/ลิตร
H^+ มีความเข้มข้นเท่ากับ 10^{-3} โมล/ลิตร
Ka ของ NH_{4}^{+} = 1 times 10^{-5}
คำชี้แจง จงใช้ข้อมูลต่อไปนี้ประกอบการตอบคำถาม 24-25
กำหนดสารละลายของกรดให้ 4 ชนิด แต่ละชนิดความเข้มข้นเท่ากันคือ 10^{-2} โมล/ลิตร และให้สารละลายของเกลือ 4 ชนิด แต่ละชนิดมีความเข้มข้นเท่ากันคือ 10^{-2} โมล/ลิตร

กรด

ค่า Ka ที่ 25 °C

เกลือ

HClO_2 1.1 times 10^{-2} NaClO_2
HF 6.8 times 10^{-4} NaF
CH_3COOH 1.8 times 10^{-5} CH_3COONa
HCN 4.8 times 10^{-10} NaCN
24 )  สารละลายกรดใด มีความเป็นกรดน้อยที่สุด
 
HClO_2
HF
CH_3COOH
HCN
25 )  สารละลายกรด HF มีค่า pH ใกล้เคียงค่าใดมากที่สุด
 
5.7
4.7
3.7
2.7
26 )  ถ้าเติมสารละลายกรดไฮโดรคลอริก 1.0 โมล/ลิตร จำนวน 2 ลูกบาศก์เซนติเมตรลงในนน้ำ 200 ลูกบาศก์เซนติเมตร สารละลายใหม่ที่ได้ จะมี pH เท่าใด
 
1
2
3
4
คำชี้แจง ข้อมูลต่อไปนี้ใช้ประกอบการตอบคำถามข้อ 27-28 

กำหนดสารละลายของกรด 4 ชนิด แต่ละชนิดมีความเข้มข้นเท่ากับ 0.1 โมล/ลิตร

กรด

ค่า Ka ที่ 25 °C

HClO_2 1.1 \times 10^{-2}
HF 6.8 \times 10^{-4}
CH_3COOH 1.8 \times 10^{-5}
H_2CO_3 4.4 \times 10^{-7}
27 )  pH ของสารละลายกรดในข้อใดมีค่ามากที่สุด
 
HClO_2
H_2CO_3
HF
CH_3COOH
28 )  ถ้าผ่านก๊าซ HCl ลงไปในสารละลายกรด CH_3COOH 0.1 โมล/ลิตร นี้จนความเข้มข้นของกรด HCl เป็น 0.3 โมล/ลิตร อยากทราบว่าจะมี H_3O^+ เข้มข้นกี่โมล/ลิตร (คิดทศนิยม 2 ตำแหน่ง)
 
0.10
0.20
0.30
0.40
29 )  ข้อความต่อไปนี้ข้อใดถูกต้องมากที่สุด (กำหนด log2 = 0.301)
 
สารละลายที่มีความเข้มข้นของ H_3O^+ ไอออนน้อยกว่า 1.0 times 10^{-8} โมล/ลิตร จะมี pH น้อยกว่า 8
pH ของสารละลายนี้มีค่าเป็นบวกเสมอ
pH ของสารละลายกรด HCl เข้มข้น 2 โมล/ลิตร มีค่าเท่ากับ 0.301
pH ของสารละลายกรด NaOH เข้มข้น 2 โมล/ลิตร มีค่าเท่ากับ 14.301
30 ) 
จงพิจาณาสมดุลเคมีและข้อมูลที่กำหนดให้

2CrO_{4}{2-} + 2H^+ rightleftharpoons Cr_2O_{7}{2-} + H_2O
สีเหลือง สีส้ม

ถ้าต้องการทำให้สารละลายซึ่งมีสีเหลืองปนส้มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองควรจะต้องทำให้สารละลายมี pH เท่าใด
 
10
7
4
1
31 )  ในการเกิดเติมผลึกโซเดียมแอซีเตตลงไปในสารละลาย 1 dm^3 ของกรดแอซีติกที่มีความเข้มข้น 0.1 โมล/ลิตร จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
 
เพิ่มค่าคงที่ของสมดุล
ลดค่าคงที่ของสมดุล
เพิ่มค่า pH
เพิ่มความเข้มข้นของโซเดียมไอออน
32 )  สารละลาย A และ B มีค่า pH เท่ากับ 3 และ 6 ตามลำดับอัตราส่วนความเข้มข้นของ OH^- ไอออนในสารละลาย A ต่อความเข้มข้นของ OH^- ในสารละลาย B เป็นเท่าใด
 
1:2
log3 : log6
1,000:1
1:1,000
33 )  ข้อใดเป็นการเตรียมสารละลาย HCl ที่มีค่า pH เท่ากับ 3 จำนวน 1 ลิตร
 
นำสารละลาย HCl ที่มีค่า pH = 1 มา 10 cm^3 เติมน้ำจนได้สารละลาย 1 ลิตร
นำสารละลาย HCl ที่มีค่า pH = 1 มา 100 cm^3 เติมน้ำจนได้สารละลาย 1 ลิตร
นำสารละลาย HCl ที่มีค่า pH = 2 มา 10 cm^3 เติมน้ำจนได้สารละลาย 1 ลิตร
นำสารละลาย HCl ที่มีค่า pH = 2 มา 50 cm^3 เติมน้ำจนได้สารละลาย 1 ลิตร
34 )  สารละลายกรดชนิดหนึ่งมี pH = 5 ข้อใดที่แสดง [H_3O^+] เป็น mol/dm^3 ที่ถูกต้อง
 
[H_3O^+] = log 10^5
log [H_3O^+] = 5
log frac{1}{[H_3O^+]} = 5
log [H_3O^+] = 10^5
35 )  ถ้าต้องการเปลี่ยน pH ของสารละลาย HCl จาก pH เท่ากับ 3 ไปเป็น pH เท่ากับ 2 จะต้องเติมก๊าซ HCl ลงไปอีกกี่โมลในสารละลายที่มีปริมาตร 1 ลูกบาศก์เดซิเมตรเท่าเดิม
 
1
0.01
0.09
0.009
36 )  สารละลาย AOH เข้มข้น 0.01 โมลต่อลุกบาศก์เดซิเมตร มี pH 11 ละลายนี้มีการแตกตัวร้อยละเท่าใด
 
1
2
5
10
37 )  สารละลายเบสอ่อนชนิดหนึ่งเข้มข้น 0.10 mol/dm^3 มี pH เท่ากับ 9.0 ค่าคงที่ของสมดุลของเบสอ่อนนี้ มีค่าเท่าใด
 
10^{-9}
10^{-17}
10^{-10}
10^{-18}
38 )  จากการวัดค่าการนำไฟฟ้าของสารละลายกรด HA เข้มข้น 1.0 mol/dm^3 ปริมาตร 5.0 cm^3 พบว่ากรดนี้แตกตัวได้ 0.1 % ค่า pH และค่าคงที่สมดุลของกรดนี้จะเป็นเท่าใดตามลำดับ
 
1, 1 times 10^{-6}
3, 1 times 10^{-6}
1, 2.5 times 10^{-6}
3, 2.5 times 10^{-6}
39 )  ถ้าหยดฟีนอล์ฟทาลีนลงในสารละลาย A จะได้สีแดง แต่ถ้าหยดลงในสารละลาย B จะไม่มีสี แสดงว่าอย่างไร (ช่วง pH ของฟีนอล์ฟทาลีน = 8.3 – 10.0 ช่วง pH ต่ำไม่มีสีและช่วง pH สูงมีสีแดง)
 
A เป็นเบส B เป็นกรด
pH ของสารละลาย A และสารละลาย B ไม่เท่ากัน
A และ B ทำปฏิกิริยาสะเทินได้
A เป็นกรด B เป็นเบส
40 )  เมื่อนำสารละลาย X มาเติมอินดิเคเตอร์ชนิดต่างๆ ได้ผลดังนี้


อินดิเคเตอร์

ช่วง pH

การเปลี่ยนสี

สีของสารละลาย X ในอินดิเคเตอร์

ฟีนอล์ฟทาลีน

8.3 – 10.4

ไม่มีสี – แดง

ไม่มีสี

เมทิลเรด

4.4 – 6.0

แดง – เหลือง

เหลือง

โบรโมไทมอลบลู

6.0 – 7.6

เหลือง – น้ำเงิน

เขียว

ฟีนอลเรด

6.7 – 8.3

เหลือง – แดง

ส้ม

เมทิลออเรนจ์

3.1 – 4.4

แดง - เหลือง

?


สารละลาย X จะมี pH โดยประมาณเท่าใด และถ้าหยดเมทิลออเรนจ์ 2 หยดลงในสารละลาย X ปริมาตร 10 cm^3 จะได้สีอะไร
 
7.6 – 8.3, สีแดง
6.0 – 7.6, สีส้ม
6.7 – 7.6, สีเหลือง
6.7 – 8.3, สีเหลือง
41 )  เมื่อนำน้ำทิ้งจากโรงงานแห่งหนึ่งมากรองได้สารละลายใสไม่มีสี แบ่งสารละลายมาเติมอินดิเคเตอร์ต่างๆ ลงไปได้ผลดังนี้

อินดิเคเตอร์

ช่วง pH

การเปลี่ยนสี

สีของสารละลาย X ในอินดิเคเตอร์

เมทิลเรด

3.8 – 6.3

แดง - เหลือง

ไม่มีสี

ลิตมัส

5.8 – 8.1

แดง – น้ำเงิน

ม่วง

ฟีนอลเรด

6.6 – 8.3

เหลือง – แดง

เหลือง

เมทิลออเรนจ์

3.1 – 4.4

แดง – เหลือง

เหลือง

โบรโมไทมอลบลู

6.0 – 7.1

เหลือง – น้ำเงิน

เขียวอมเหลือง


pH ที่ถูกต้องของสารละลายควรอยู่ในช่วงใด
 
5.8 – 6.0
6.3 – 6.6
6.0 – 6.3
6.6 – 7.
42 )  สารละลายกรดชนิดหนึ่งมีความเข้มข้น 0.01 mol/dm^3 pH ของสารละลายเท่ากับ 3 กรดนี้แตกตัวร้อยละเท่าใด (กรดนี้เป็นกรดโมโนโปรติก)
 
0.001
0.1
1
10
43 )  HCl 0.2 mol/dm^3 ปริมาตร 400 cm^3 ทำปฏิกิริยาพอดีกับสารประกอบคาร์บอเนต หนัก 4.0 g สารประกอบคาร์บอเนตดังกล่าวคือสารใด
(Ca = 40, C = 12, O = 16)
 
MgCO_3
CaCO_3
Na_2CO_3
BaCO_3
44 )  กรดซัลฟิวริกทำปฏิกิริยากับกรดไพโรซัลฟิวริก ดังสมการ

H_2SO_4(aq) + H_2S_2O_7(aq) rightleftharpoons  H_3SO_{4}^{+}(aq) + HS_2O_{7}^{-}(aq)

โมเลกุลและไอออนคู่ใดในปฏิกิริยาที่ทำหน้าที่เป็นกรด
 
H_2SO_4 และ H_3SO_{4}^{+}
H_2SO_4 และ H_2S_2O_7
H_2S_2O_7 และ HS_2O_{7}^{-}
H_2S_2O_7 และ H_3SO_{4}^{+}
45 )  นำสารละลาย HCl ความเข้มข้น x mol/dm^3 ใส่ในหลอดทดลอง 3 หลอด หลอดละ 2 cm^3 แต่ละหลอดหยดอินดิเคเตอร์ 2 – 3 หยด ได้ผลดังแสดงในตาราง
หลอดที่
อินดิเคเตอร์
สีที่ปรากฏในสารละลาย HCl
ชนิด
ช่วง pH
สีที่เปลี่ยน
1
คองโกเรด
3.0 – 5.0
น้ำเงิน – แดง
แดง
2
โบรโมครีซอลเพอร์เพิล
5.2 – 6.8
เหลือง – ม่วง
เหลือง
3
ฟีนอลเร
6.8 – 8.4
เหลือง - แดง
เหลือง

X ควรมีค่าเท่าใด
 
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-6}
46 )  AOH และ BOH เป็นเบสอ่อนแก่ มีมวลโมเลกุล 90 และ 180 ตามลำดับ ถ้านำ AOH 7.2 กรัม มาละลายน้ำ 100 cm^3 และนำ BOH 3.6 กรัม มาละลายน้ำ 50 cm^3 จงเปรียบเทียบ pH ของสารละลายทั้งสอง
 
สารละลาย AOH มี pH สูงกว่า BOH
สารละลาย BOH มี pH สูงกว่า AOH
สารละลายทั้งสองมี pH เท่ากัน
สรุปไม่ได้เนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอ
47 )  H_3PO_4 สามารถแตกตัวให้โปรตอนได้ 3 ขั้นตอน จากค่า Ka ต่อไปนี้ ข้อสรุปใดผิด

	H_3PO_4 rightleftharpoons H^+ + H_2PO_{4}^{-} ; Ka_1 = 7.5 times 10^{-3}

H_2PO_{4}^{-} rightleftharpoons H^+ + HPO_{4}^{2-} ; Ka_2 = 6.3 times 10^{-8}

HPO_{4}^{2-} rightleftharpoons H^+ + PO_{4}^{3-} ; Ka_3 = 4.0 times 10^{-13}
 
H_3PO_4 เป็นกรดแก่กว่า H_2PO_{4}^{-} และ HPO_{4}^{2-} ตามลำดับ
สารละลาย H_3PO_4 จะมีปริมาณ H^+ หรือ H_3O^+ มากกว่าไอออนชนิดอื่นๆ
H_2PO_{4}^{-} แสดงสมบัติเป็นได้กรดและเบส
H_3PO_4 และ H_2PO_{4}^{-} เป็นคู่กรด – เบส เช่นเดียวกับ H_2PO_4 กับ HPO_{4}^{2-} ดังนั้น H_3PO_4 และ HPO_{4}^{2-} นับเป็นคู่กรด – เบสกันได้
48 )  จากข้อมูลอินดิเคเตอร์และช่วง pH ของการเปลี่ยนสี ดังสมการ


 
อินดิเคเตอร์

ช่วง pH

สีที่เปลี่ยน

3.2 – 4.4

แดง – เหลือง

4.2 – 6.3

แดง – เหลือง

6.0 – 7.6

เหลือง – น้ำเงิน

6.8 – 8.4

เหลือง - แดง


 


สารละลาย X เมื่อหยดอินดิเคเตอร์ ให้สีดังนี้


 
หลอดที่

อินดิเคเตอร์

สีที่เปลี่ยน

1

เหลือง

2

เหลือง

3

น้ำเงิน

4

ส้ม


 


สารละลาย X มี pH ประมาณเท่าใด

 
6
7
8
9
49 )  สาร A, B, C, D มีสมบัติดังนี้


 


สาร

การเปลี่ยนสีกระดาษลิตมัส

การนำไฟฟ้า

ความสว่างของหลอดไฟ

ปฏิกิริยากับลวด Mg

A

น้ำเงิน -->แดง

นำ

สว่างมาก

เกิดแก๊สสี

B

ไม่เปลี่ยนสี

นำ

สว่างปานกลาง

ไม่เกิดแก๊ส

C

แดง --> น้ำเงิน

นำ

สว่างน้อย

ไม่เกิดแก๊ส

D

น้ำเงิน -->แดง

นำ

สวางน้อย

เกิดแก๊สไม่มีสี


 


สาร A, B, C, D น่าจะเป็นสารใด


  


ข้อ

A

B

C

D

1.

กรดอ่อน

เกลือ

เบสแก่

กรดแก่

2.

กรดอ่อน

เกลือ

เบสแก่

กรดอ่อน

3.

กรดแก่

เกลือ

เบสอ่อน

กรดอ่อน

4.

กรดแก่

เกลือ

เบสอ่อน

กรดแก่

 
1
2
3
4
50 )  สารละลายกรด HA ความเข้มข้น 1 times 10^{-3} mol/dm^3 ปริมาตร 10 cm^3 ร้อยละการแตกตัวของกรดเท่ากับ 10 สารละลายนี้มี pH เท่าใด และมีค่า Ka โดยประมาณเท่าใด


ข้อ

pH

Ka ( ประมาณ )

1.

3

1 times 10^{-3}

2.

4

1.0 times 10^{-5}

3.

5

1.0 times 10^{-4}

4.

6

1.0 times 10^{-5}

 
1
2
3
4