แบบฝึกหัดวิชาเคมี เรื่อง กรด-เบส (2)

วิชา : เคมี ระดับชั้น : มัธยมปลาย
จำนวน : 47 ข้อ ผู้เข้าชม : 21,783 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 )  เกลือทุกตัวในข้อใดที่เมื่อละลายน้ำแล้ว สามารถเปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีน้ำเงินเป็นแดง
 
NH_4NO_3,NaHSO_4
NH_4Cl, HCOONa
NaHS, CH_3COONa
KNO_2, NaHCO_3
2 )  สารละลายที่มีความเข้มข้นเท่ากันของเกลือต่อไปนี้ ข้อใดมีความเป็นเบสมากที่สุด
(Ka ของกรดที่ 25 °C HClO_2 = 1.1 times 10^{-2},
CH_3COOH = 1.8 times 10^{-5},
HF = 6.8 times 10^{-4}, HCN = 4.8 times 10^{-10})
 
NaClO_2
CH_3COONa
NaF
NaCN
3 )  ปฏิกิริยา NaOH + CH_3COOH rightarrow CH_3COONa + H_2O เป็นปฏิกิริยาชนิดใด
 
ออกซิเดชัน
ปฏิกิริยาสะเทิน
ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส
ปฏิกิริยาไอออไนเซชัน
4 )  ในการไทเทรตระหว่างสารละลายกรดแอซิติก และสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เมื่อถึงจุดยุติจะได้สารละลายซึ่งมี pH เท่ากับเท่าใด
 
เท่ากับ 7
มากกว่า 7
น้อยกว่า 7
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 7
5 )  ในการไทเทรตสารละลายอซีติกเข้มข้น 0.1 โมล/ลิตร กับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ได้ข้อมูลจากการทดลองดังนี้

ครั้งที่

ปริมาณของ CH_3COOH (cm^3)

ปริมาณของ NaOH (cm^3)

1

25

18.1

2

25

17.9

3

25

18.0


สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ มีความเข้มข้นเท่าใด
 
0.12 โมล/ลิตร
0.14 โมล/ลิตร
1.20 โมล/ลิตร
1.40 โมล/ลิตร
6 )  ที่จุดสะเทินของการไทเทรตระหว่างสารละลายแอมโมเนียกับกรดเปอร์คลอริก (HClO_4) ได้สารละลายที่มีคุณสมบัติเป็น
 
กลาง
กรดอ่อน
กรดแก่
ด่างแก่
7 )  กรดแอซิติกเป็นกรดอ่อน และกรดไฮโดรคลอริกเป็นกรดแก่ ข้อความใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง
 
ค่า pH ของ 0.1 mol/dm^3 กรดไฮโดรคลอริกจะมีค่าน้อยกว่าค่า pH ของ 0.1 mol/dm^3 กรดแอซีติก
ค่างคงที่การแตกตัวของกรดแอซีติกจะน้อบกว่าค่าคงที่ของการแตกตัวของกรดไฮโดรคลอริก
จะต้องใช้ปริมาณของ 0.1 mol/dm^3 NaOH ในการสะเทิน 0.1 mol/dm^3 HCl มากกว่าในการสะเทิน 0.1 mol/dm^3 กรดแอซีติก
ค่า pH ของการสะเทิน 0.1 mol/dm^3 NaOH กับ 0.1 mol/dm^3 HCl มีค่าน้อยกว่าในการสะเทิน 0.1 mol/dm^3 รกดแอซีติก
8 )  นำสารละลาย HA ซึ้งเป็นกรดอ่อนชนิดหนึ่ง ปริมาตร 50.00 cm^3 ไปไทเทรตกับสารละลายมาตรฐาน NaOH เข้มข้น 0.1500 mol/l พบว่าเมื่อเติม NaOH ลงไป 12 cm^3 จะทำให้สารละลายที่ได้มี pH 7 และเมื่อเติม NaOH ลงไป 16.00 cm^3 จะถึงจุดยุติพอดี สารละลายกรด HA มีความเข้มข้นเริ่มต้นเท่าใด
 
1.2 times 10^{-2} mol/l
2.4 times 10^{-2} mol/l
3.6 times 10^{-2} mol/l
4.8 times 10^{-2} mol/l
9 )  กราฟข้อใดแสดงการเปลี่ยน pH ของสรละลายที่ได้จากการไทเทรตสารละลายกรดแอซิติกกับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ โดยการเติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ลงในสารละลายกรดแอซิติก
 
10 )  ในการไทเทรตสารละลายกรดซัลฟิวริกเข้มข้น 0.05 mol/l ปริมาตร 10.0 cm^3 กับสารละลายแอโมเนียเข้มข้น 0.12 mol/l จนถึงจุดยุติ ข้อใดให้ผลใกล้เคียงความจริงมากที่สุดข้อ

ปริมาตร NH_3 ที่อ่านได้ (cm^3)

อินดิเคเตอร์

การเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์ (ช่วง pH)

1

4

เมทิลออเรนจ์

แดง -->ส้ม (3.1 – 4.4)

2

4.2

โบรโมไทมอลบลู

เหลือง -->เขียว (6.0 – 7.6)

3

8.3

เมทิลเรด

แดง -->ส้ม (4.4 – 6.0)

4

8.3

ฟีนอล์ฟทาลีน

ไม่มีสี -->ชมพู (8.3 – 10.4)

 
1
2
3
4
11 )  ข้อใดการไทเทรตให้จุดยุติใกล้เคียงกับจุดสะเทินมากที่สุด


               

  ข้อ

สาร 1

สาร 2

อินดิเคเตอร์และช่วง pH ที่อินดิเคเตอร์เปลี่ยนสี

1.

HCl

NaHCO_3

ฟีนอล์ฟทาลีน 8.3 – 10.4

2.

NH_4Cl

Ca(OH)_2

เมทิลเรด 4.4 – 6.0

3.

NaHS

NaOH

ฟีนอลเรด 6.7 – 8.3

4.

HClO_4

NH_3

ไทมอลบลู 1.2 – 2.9

 
1
2
3
4
12 )  ในการหาปริมาณของกรดแอซิติกในน้ำส้มสายชูแท้โดยนำมาไทเทรตกับสารละลาย NaOH 0.1 mol/dm^3 pH ที่จุดสะเทิน = 8.7

อินดิเคเตอร์

ช่วง pH

การเปลี่ยนสี

A

6.0 – 7.6

เหลือง – น้ำเงิน

B

8.3 – 10.4

ไม่มีสี – แดง

C

6.7 – 8.3

เหลือง – แดง


 

การทดลอง

สารละลายบรรจุในบิวเรตต์

สารละลายบรรจุในขวดรูปกรวย

อินดิเคเตอร์

น้ำส้มสายชู

NaOH

A

น้ำส้มสายชู

NaOH

B

NaOH

น้ำส้มสายชู

C

NaOH

น้ำส้มสายชู

B


  การหาปริมาณของกรดแอซิติกได้ถูกต้องควรทดลองตามข้อใด

 
ก และ ข
ค และ ง
13 )  ถ้าต้องการสะเทินสารละลาย Ba(OH)_2 เข้มข้น 0.05 M ปริมาตร 30 cm^3 จะต้องใช้กรดฟอสฟอริกเข้มข้น 0.25 M กี่ลูกบาศก์เซนติเมตร
 
0.4
4
8
12
14 )  สารละลาย NaOH 0.5 mol/dm^3 จำนวนหนึ่งทำปฏิกิริยาสะเทินพอดีกับสารละลาย H_2SO_4 0.2 mol/dm^3 จำนวน 100 cm^3 ถ้าต้องการเตรียมสารละลาย NaOH ที่มี pH 10 จากสารละลาย NaOH จำนวนนี้ จะเตรียมสารละลายได้กี่ลูกบาศก์เดซิเมตร
 
10
40
100
400
15 )  เมื่อหยดอินดิเคเตอร์ลงในน้ำกลั่นและในสารละลายบัฟเฟอร์ชนิดหนึ่งได้ผลดังนี้อินดิเคเตอร์

A

B

C

ช่วง pH ที่อินดิเคเตอร์เปลี่ยนสี

3.1 – 4.4

4.2 – 6.3

6.0 – 7.6

สีที่เปลี่ยน

แดง – เหลือง

แดง – เหลือง

เหลือง – น้ำเงิน

น้ำกลั่น

เหลือง

เหลือง

เขียว

บัฟเฟอร์

แดงอมส้ม

แดง

เหลือง


ถ้าหยดสารละลาย HCl เข้มข้น 0.1 mol/dm^3 2 หยด (20 หยด = 1 cm^3 ) ลงในน้ำกลั่น 1 dm^3 และสารละลายบัฟเฟอร์ 1 dm^3 แล้วแบ่งสารละลายที่ได้แต่ละชนิดใส่ในหลอดทดลองชนิดละ 3 หลอด นำมาทดสอบกับอินดิเคเตอร์ทั้ง 3 ชนิด จะเห้นสีของอินดิเคเตอร์เป็นอย่างไร


ข้อ

น้ำกล่น + HCl 2 หยด

บัฟเฟอร์ + HCl 2 หยด

A

B

C

A

B

C

1

เหลือง

ส้ม

เหลือง

แดงอมส้ม

แดง

เหลือง

2

เหลือง

เหลือง

เขียว

แดงอมส้ม

แดง

เหลือง

3

เหลือง

ส้ม

เหลือง

เหลือง

เหลือง

เขียว

4

เหลือง

เหลือง

เขียว

เหลือง

เหลือง

เขียว

 
1
2
3
4
16 )  การนำไฟฟ้าของสารละลายในขณะที่หยดสารละลาย H_2SO_4 ลงไปในสารละลาย Ba(OH)_2 เรื่อยๆ จนมีปริมาณมากเกินพอ ควรจะมีลักษณะเหมือนกราฟรูปใด
 
17 )  เมื่อนำสารละลาย H_2SO_4 เข้มข้น 2.0 mol/dm^3 จำนวน 25 cm^3 ใส่ลงไปในผง Na_2CO_3 บริสุทธิ์หนัก 31.8 กรัม หลังปฏิกิริยาสิ้นสุดแล้ว จะเหลือสารใดกี่กรัม (H = 1, S = 32, C = 12, O = 16, Na = 23)

CO_{3}^{2-} + 2H_3O^+ rightleftharpoons 3H_2O + CO_2
 
เหลือ H_2SO_4 1.18 กรัม
เหลือ H_2SO_4 1.96 กรัม
เหลือ Na_2CO_3 1.06 กรัม
เหลือ Na_2CO_3 2.12 กรัม
18 )  จะต้องเติมสารละลาย NaOH เข้มข้น 0.1 mol/dm^3 ลงไปเท่าใดในสารละลาย HNO_3 เข้มข้น 0.1 mol/dm^3 จำนวน 25 cm^3 เพื่อให้สารละลายมี pH 3 พอดี
 
24.00 cm^3
24.25 cm^3
24.50 cm^3
24.75 cm^3
19 )  ถ้ารินสารละลายกรดแก่ HA เข้มข้น 1.0 mol/dm^3 ลงในบีกเกอร์ 2 ใบ M และ N ใบละ 40 cm^3 แล้วเติมสารละลายเบสแก่ BOH เข้มข้น 1.0 mol/dm^3 จำนวน 10 cm^3 ลงในบีกเกอร์ M ส่วนบีกเกอร์ N นำไปเคี่ยวให้สารละลายมีปริมาตรลดลงเหลือ 20 cm^3 ข้อความใดถูกต้อง
 
ความเข้มข้นของกรดในบีกเกอร์ M และ N เท่ากัน
ความเข้มข้นกรดในบีกเกอร์ M มากกว่าในบีกเกอร์ N
pH ของสารละลายในบีกเกอร์ M มากกว่าในบีกเกอร์ N
pH ของสารละลายในบีกเกอร์ M น้อยกว่าในบีกเกอร์ N
20 )  แบเรียมไฮดรอกไซด์ทำปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคลอริกดังสมการ

Ba(OH)_2(aq) + 2HCl(aq) rightarrow BaCl_2(aq) + 2H_2O(l)

ถ้าสารละลายแบเรียมไอดรอกไซด์ 20 cm^3 ทำปฏิกิริยาสะเทินด้วยกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น 0.1 M ปริมาตร 30 cm^3 สารละลายแบเรียมไฮดรอกไซด์มีความเข้มข้นกี่โมลาร์
 
0.300
0.150
0.100
0.075
21 )  เมื่อเตรียมสารละลายจำนวนหนึ่งโดยการผสม 500.0 cm^3 ของ 2.0 mol/dm^3 NaOH กับ 500.0 cm^3 ของ 2.0 mol/dm^3 HCl หลังจากนั้นเติม NaOH 1.0 มิลลิโมลลงไป สารละลายจะมี pH เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
(Na = 23, O = 16, H = 1)
 
pH ของสารละลายจะเพิ่มขึ้นประมาณ 1 หน่วย
pH ของสารละลายจะลดลงประมาณ 1 หน่วย
pH ของสารละลายจะลดลงประมาณ 4 หน่วย
pH ของสารละลายจะเพิ่มขึ้นประมาณ 4 หน่วย
22 )  ถ้าใช้ H_2SO_4 1 mol/dm^3 100 cm^3 ทำปฏิกิริยากับ NaOH 1 mol/dm^3 แต่ NaOH ที่นำมาเตรียมสารละลายนี้มีสารเจือปนร้อยละ 5 โดยมวล ณ จุดสะเทินของปฏิกิริยานี้ต้องใช้ NaOH กี่ลูกบาศก์เซนติเมตร (Na = 23, O = 16, H = 1)
 
190
105
210
200
23 )  สารละลายของเกลือในข้อใดมีคุณสมบัติเป็นเบสทุกชนิด
 
HCOONa, KBr, NH_4NO_3
NH_4Cl, NaOH, NaCl
CH_3COONa, NH_4Cl, CH_3COONH_4
KCN, CH_3COONa, HCOONa
24 )  กรดอินทรีย์อย่างอ่อนชนิดหนึ่งมีสมบัติเป็นสารอินดิเคเตอร์ในการไทเทรตกรด-เบสและมีสมดุลของกรดกับคู่เบสของมันในสารละลายดังสมการ

HIn + H_2O rightleftharpoons H_3O^+ + In^-

	                          สีแดง          สีเหลือง


ถ้าขณะไทเทรต สารละลายที่มีอินดิเคเตอร์จะมีสีอะไร เมื่อสภาพของสารละลายเป็นกรดอย่างแรง
 
แดงส้ม
ส้ม
เหลือง
เหลืองส้ม
คำชี้แจง ข้อมูลต่อไปนี้ใช้ตอบคำถามข้อ 25-27 

สารละลาย

Phenol red

Methyl red

Bromothymol blue

Azolimin

ช่วง pH

6.8 – 8.4

4.2 – 6.3

6.0 – 7.6

5.0 – 8.0

ช่วงสี

เหลือง – แดง

แดง – เหลือง

เหลือง – น้ำเงิน

แดง – น้ำเงิน

X + Y

ส้ม

เหลือง

เขียว

ม่วง

X + Z

เหลือง

ส้ม

เหลือง

ม่วง

W + Y

แดง

เหลือง

น้ำเงิน

น้ำเงิน

W + Z

เหลืองหรือส้ม

ส้มหรือเหลือง

เหลือง , เขียวหรือน้ำเงิน

ม่วงหรือน้ำเงิน

ถ้าความเข้มข้นและปริมาตรของสารทุกตัวเท่าๆ กัน
25 )  ความเป้นกรดของสารต่างๆ เรียงตามลำดับดังข้อใด
 
X > W > Z
X < Z < Y
Y > W – Z
X – W > Z – Y
26 )  pH ของสารละลายผสมระหว่าง X กับ Z มีค่าประมาณเท่าใด
 
5.0 – 8.0
4.2 – 8.0
5.0 – 6.0
4.2 – 6.8
27 )  ถ้าทำการไทเทรตระหว่าง W กับ Y อินดิเคเตอร์ที่ให้ผลดีที่สุดคือข้อใด
 
Phenol red
Methyl red
Bromothymol blue
Azolimin
28 )  กำหนดตารางแสดงช่วง pH ของอินดิเคเตอร์สี่ชนิด
อินดิเคเตอร์

ช่วง pH ที่เปลี่ยนสี

การเปลี่ยนสี

เมทิลออเรนจ์

3.1 – 4.4

แดง – เหลือง

เมทิลเรด

4.4 – 6.0

แดง – เหลือง

ฟีนอลเรด

6.7 – 8.3

เหลือง – แดง

ฟีนอล์ฟทาลีน

8.3 – 10.4

ไม่มีสี – แดง


ในการไทเทรตสารละลาย NaOH 0.2 โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตร จำนวน 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร ด้วยสารละลาย HCl 0.1 โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตร ถ้าใช้อินดิเคเตอร์ชนิดต่างๆ สีของสารละลายจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร เมื่อหยดสารละลาย HCl ปริมาตรเท่ากัน

ข้อ

อินดิเคเตอร์

สีของสารละลายเมื่อหยดสารละลาย HCl 0.1 mol/dm^3

50 cm^3

100 cm^3

150 cm^3

1.

เมทิลออเรนจ์

เหลือง

ส้ม

แดง

2.

เมทิลเรด

แดง

ส้ม

เหลือง

3.

ฟีนอลเรด

แดง

ส้ม

เหลือง

4.

ฟีนอล์ฟทาลีน

ไม่มีสี

ไม่มีสี

แดง

 
1
2
3
4
29 ) 
สารละลาย 5 ชนิดที่มีสารประกอบคู่หนึ่งละลายอยู่ คือ
(I) CH_3COONa และ CH_3COOCH_3
(II) CH_3COONa และ CH_3COOH
(III) NaOH และ NaCl
(IV) NH_3 และ (NH_4)_2SO_4
(V) NH_3 และ NaCN

สารละลายใดจะมีการเปลี่ยนแปลงค่า pH น้อยมาก เมื่อเติมกรดหรือเบสลงไป
 
I และ II
II และ IV
I และ III
III และ V
30 )  เมื่อผสมสารละลาย CH_3COOH 0.2 mol/dm^3 จำนวน 10 cm^3 และสารละลาย NaOH 0.1 mol/dm^3 จำนวน 10 cm^3 เข้าด้วยกัน สารละลายที่ได้จะเป็นสารละลายที่มีสมบัติอย่างไร
 
สารละลายบัฟเฟอร์ที่มี pH ต่ำกว่า 7
สารละลายบัฟเฟอร์ทีมี pH สูงกว่า 7
สารลายที่มี pH กับ 7
สารละลายที่ประกอบด้วยเกลือ CH_3COONa เพียงอย่างเดียว
31 )  สารละลายบัฟเฟอร์ปริมาตร 1 dm^3 ได้จากการผสมสารละลาย 0.1 mol/dm^3 HCOOH กับสารละลาย 0.1 mol/dm^3 HCOONa สามารถควบคุม pH ของสารละลายให้ค่อนข้างคงที่ได้ เมื่อเติมสารละลาย 0.1 mol/dm^3 KOH ลงไป 1.0 cm^3 เพราะ
 
OH^- ไอออนถูกสะเทินด้วย H^+ ไอออนในสารละลายบัฟเฟอร์
OH^- ไอออนไปรวมกับ Na^+ ไอออน
OH^- ไอออนถุกทำให้เจือจางลง
KOH ที่เติมลงไปน้อยมาก
32 )  สารละลายในข้อใดต่อไปนี้ จัดเป็นสารละลายบัฟเฟอร์ (Na = 23, Cl = 35.5)
 
HCl เข้มข้น 0.10 mol/l กับ NaCl 5.85 g
HCN เข้มข้น 0.05 mol/l กับ NaOH เข้มข้น 0.10 mol/l ปริมาตรเท่ากัน
HCl เข้มข้น 0.05 mol/l กับ NH_3 เข้มข้น 0.10 mol/l ปริมาตรเท่ากัน
CH_3COOH เข้มข้น 0.10 mol/l กับ NaOH เข้มข้น 0.10 mol/l ปริมาตรเท่ากัน
33 )  ถ้าจะเตรียมสารละลายบัฟเฟอร์ให้มี pH ประมาณ 9 ควรใช้สารผสมคู่ใด
 
NH_4NO_3 + NH_3
NaOAc + HOAc
NaHCO_3 + Na_2CO_3
NH_4OH + NaOH
34 )  สารละลายบัฟเฟอร์สามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรด-เบสของสารละลายได้ ปฏกิกริยาข้อใด ที่ไม่แสดงว่าเป้นปฏิกิริยาของบัฟเฟอร์
 
CO_{3}^{2-} + 2H_3O^+ rightleftharpoons CO_2 + 3H_2O
NO_{3}^{-} + H_3O^+ rightleftharpoons HNO_3 + H_2O
H_2PO_{4}^{-} + H_3O^+ rightleftharpoons H_3PO_4 + H_2O
NH_3 + H_3O^+ rightleftharpoons NH_{4}^{+} + H_2O
35 )  สารละลายคู่กรดเบนโซอิกกับโซเดียมเบนโซเอต 10 cm^3 มี pH เท่าไร ถ้าความเข้มข้นของกรดเบนโซอิกเป็นสองเท่าของโซเดียมเบนโซเอตเมื่อปริมาตรเท่ากัน
(Ka ของกรดเบนโซอิก = 5.0 times 10^{-5})
 
1
4
5
6
36 )  กรดเบนโซอิก (C_6H_5COOH) มีค่า Ka ต่ำ ถ้าเติมสารละลายกรดไฮโดรคลริกเพียงเล็กน้อยลงในของผสมระหว่างกรดเบนโซอิกกับโซเดียมเบนโซเอต ข้อใดถูก
 
ปริมาณของเบนโซเอตไอออนลดลง และค่า pH เปลี่ยนแปลงมาก
ปริมาณของเบนโซเอตไอออนเพิ่มขึ้น และค่า pH คงที่
ปริมาณของเบนโซเอตไอออนเพิ่มขึ้น และค่า pH เปลี่ยนแปลงเล้กน้อย
ปริมาณของเบนโซเอตไอออนลดลง และค่า pH เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย
37 )  สารละลายบัฟเฟอร์ที่ประกอบด้วยกรดฟอร์มิกและโพแทสเซียมฟอร์เมต มี pH = 4 อัตราส่วนระหว่างความเข้มข้นของเกลือ : กรด ควรมีค่าประมาณเท่าใด (Ka ของ HCOOH = 1.7 times 10^{-4})
 
0.36 times 10^{-4}
0.55
1.1
1.7
38 )  ในระบบสมดุลของสารละลายอินดิเคเตอร์
	HIn(aq) + H_2O(l) rightleftharpoons H_3O^+(aq) + In^-(aq)
(น้ำเงิน) (แดง)

การเปลี่ยนแปลงในข้อใดที่ให้ผลถูกต้อง
 
เมื่อเติม HF ลงไป สมดุลจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง
เมื่อลดอุณหภูมิแก่ระบบสมดุลนี้ สีที่สังเกตได้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง
เมื่อเติม NaHCO_3 ลงไป สมดุลจะเลื่อนไปทางขวา สีแดงจะจางลง
เมื่อเติม NH_4Cl ลงไป สมดุลจะเลื่อนไปทางซ้าย สีน้ำเงินจะเข้มขึ้น
39 )  เมื่อผสมสารละลาย NaOH เข้มข้น a mol/dm^3 ปริมาตร 50 cm^3 กับสารละลาย HCl เข้มข้น 0.01 mol/dm^3 ปริมาตร 50 cm^3 ในขวด 4 ใบ เติมอินดิเคเตอร์ลงในแต่ละขวด กำหนดให้


อินดิเคเตอร์

ช่วง pH เปลี่ยนสี

การเปลี่ยนสี

โบรโมฟีนอลบลู

3.0 – 4.6

เหลือง – น้ำเงิน

โพลพิวเรด

4.6 – 6.6

แดง – เหลือง

บรอมไทมอลบลู

6.0 – 7.6

เหลือง – น้ำเงิน

ฟีนอล์ฟทาลีน

8.0 – 9.6

ไม่มีสี - ชมพู


สีของอินดิเคเตอร์ในสารละลายผสมในแต่ละขวดที่ให้ผลสอดคล้องกับการสรุปความเข้มข้นของสารละลาย NaOH มากที่สุด เป็นไปตามข้อใด
ข้อ

 

สีอินดิเคเตอร์


 

สรุปค่าความเข้มข้น NaOH


a mol/dm^3

 

ขวด 1

ขวด 2

ขวด 3

ขวด 4

 

โบรโมฟีนอลบลู

โพลพิวเรด

บรอมไทมอลบลู

ฟีนอล์ฟทาลีน

 

1

น้ำเงิน

เหลือง

เหลือง

ไม่มีสี

a > 0.01

2

เขียว

แดง

เหลือง

ไม่มีสี

a < 0.01

3

น้ำเงิน

เหลือง

น้ำเงิน

ชมพูจาง

a > 0.01

4

น้ำเงิน

ส้ม

เขียว

ชมพูจาง

a < 0.01

 
1
2
3
4
40 )  เมื่อผสมสารละลาย HCl เข้มข้น 0.01 mol/dm^3 จำนวน 10 cm^3 เข้ากับสารละลาย NH_4OH เข้มข้น 0.05 mol/dm^3 จำนวน 40 cm^3 สารละลายผสมที่ได้จะมีสมบัติเป็นอย่างไร (NH_4OH มี K_b = 1.8 times 10^{-5}, log 1.8 = 0.2553)
 
สารละลายเป็นเบส pH > 7
สารละลายเป็นบัฟเฟอร์ pH < 7
เปลี่ยนสีเมื่อใช้โบรโมไทมอลบลูทดสอบจากสีน้ำเงินเป็นเหลือง
ไม่เปลี่ยนสีของกระดาษลิตมัสสีแดง
41 )  ในการไทเทรตสารละลาย HCl เข้มข้น 0.2 mol/dm^3 ปริมาตร 20 cm^3 กับ NaOH เข้มข้น 0.1 mol/dm^3 ข้ดใดผิด.
 
จุดสมมูลอยู่ที่ pH = 7
อินดิเคเตอร์ที่เปลี่ยนสีในช่วง pH 5 – 6 ใช้ในการไทเทรตนี้ได้
จำนวนโมลของ HCl ที่ใช้ = 0.004
เมื่อเติม NaOH ลงไป40 cm^3 จะมี [OH^-] เหลืออยู่ที่ 0.004 โมล
42 )  สารละลายผสมข้อใด จัดเป็นสารละลายบัฟเฟอร์ทั้งคู่


  ข้อ

สารละลายชนิดที่ 1

สารละลายชนิดที่ 2

1.

HCN กับ KCN

HNO_3 กับ KNO_3

2.

NaH_2PO_4 กับ Na_2HPO_4

NH_4Cl กับ NH_3

3.

HI กับ BaI_2

NaH_2PO_4 กับ Na_2HPO_4

4.

HBr กับ KBr

NaHCO_3 กับ Na_2CO_3
 
1
2
3
4
43 )  จงพิจารณาเลือกอินดิเคเตอร์ที่เหมาะสมที่สุดในการไทเทรตสารละลาย NaHCO_3 เข้มข้น 0.10 mol/dm^3 ด้วยสารละลาย HCl เข้มข้น 0.10 mol/dm^3 (H_2CO_3 มี Ka_1 = 4.4 times 10^{-7}, Ka_2 = 5.0 times 10^{-11})
 
ไทมอลบลู (เบส) ซึ่งเปลียนสีในช่วง pH 6.0 – 9.6 (เหลือง – น้ำเงิน)
ฟีนอลเรด ซึ่งเปลียนสีในช่วง pH 6.8 – 8.4 (เหลือง – แดง)
ไทมอลบลู (กรด) ซึ่งเปลียนสีในช่วง pH 1.2 – 2.8 (แดง - เหลือง)
โบรโมครีซอลกรีน ซึ่งเปลียนสีในช่วง pH 3.8 – 5.4 (เหลือง – น้ำเงิน)
คำชี้แจง ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ในการตอบคำถามข้อ 47 – 49

เมื่อไทเทรต CH_3COOH 20 cm^3 กับ NaOH เข้มข้น 0.05 M แล้วเขียนกราฟระหว่าง pH ของสารละลาย กับปริมาตร NaOH ที่ใช้ ได้กราฟดังนี้
[[58468]]
44 )  ความเข้มข้นเริ่มต้นของสารละลาย CH_3COOH เท่ากับกี่โมลาร์
 
1.8 times 10^{-5}
0.05
0.01
0.15
45 )  สารละลายที่มี pH = 7 อยู่ในกราฟช่วงใด
 
A --> B
B --> C
C --> D
D --> E
46 )  ณ จุดใดที่สารละลายมีสมบัติเป็นสารละลายบัฟเฟอร์
 
B
C
D
E
47 )  สาร A และ B คู่ใดเมื่อผสมกันได้สารละลายบัฟเฟอร์


ข้อ

สาร A

สาร B

1

CaCO_3 หนัก 40 g

HNO_3 0.1 mol

2

NH_4OH 1 mol/dm^3 100 cm^3

HCl 0.1 mol

3

CH_3COOH 0.1 mol

NH_4Cl 0.2 mol

4

H_3PO_4 1 mol/dm^3 50 cm^3

NaOH 1 mol/dm^3 50 cm^3

 
1
2
3
4