ข้อสอบคณิต O-NET ปี 2550

วิชา : คณิตศาสตร์ ระดับชั้น : มัธยมปลาย
จำนวน : 25 ข้อ ผู้เข้าชม : 9,590 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 )  left| {displaystyle frac{1}{2} - frac{1}{{sqrt 2 }}} right| - left| {2 - sqrt 2 } right| มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้
 
displaystylefrac{3}{2} - frac{{sqrt 2 }}{2}
 displaystyle frac{{sqrt 2 }}{2} - frac{3}{2}
 displaystyle frac{5}{2} - frac{{3sqrt 2 }}{2}
 displaystyle frac{{3sqrt 2 }}{2} - frac{5}{2}
2 )  displaystyle frac{{8^{frac{2}{3}} }}{{sqrt[4]{{144}}}} cdot frac{{(18)^{frac{1}{2}} }}{{sqrt 6 }} มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้
 
displaystyle sqrt {frac{2}{3}}
 displaystyle sqrt {frac{3}{2}}
2
3
3 )  left( {1 - sqrt 2 } right)^2 left( {2 + sqrt 8 } right)^2 left( {1 + sqrt 2 } right)^3 left( {1 - sqrt 8 } right)^3
 
-32
-24
 - 32 - 16sqrt 2
 - 24 - 16sqrt 2
4 )  ถ้า x le 5 แล้ว ข้อใดต่อไปนี้ถูก
 
x^2 le 25
 left| x right| le 5
 xleft| x right| le 25
left( {x - left| x right|} right)^2 le 25
5 )  ถ้า left( {3 + frac{3}{8}} right)^{3x} = frac{{16}}{{81}} แล้ว x มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้
 
 - frac{4}{9}
 - frac{2}{9}
 - frac{1}{9}
 frac{1}{9}
6 )  ถ้า displaystyle x = - frac{1}{2} เป็นรากของสมการax^2 + 3x - 1 = 0 แล้ว รากอีกรากหนึ่งของสมการนี้ มีค่าเท่ากับข้อใด่อไปนี้
 
-5
displaystyle -frac{1}{5}
 displaystyle frac{1}{5}
 5
7 )  กำหนดให้ A และ B เป็นเซต ซึ่ง
 nleft( {A cup B} right) = 88 และ nleft[ {left( {A - B} right) cup left( {B - A} right)} right] = 76
ถ้า nleft( A right) = 45 แล้ว nleft( B right) เท่ากับข้อใดต่อไปนี้
 
45
48
53
55
8 )  นักเรียนกลุ่มหนึ่งจำนวน 46 คน แต่ละคนมีเสื้อสีเหลืองหรือเสื้อสีฟ้าอย่างน้อย สีละหนึ่งตัว ถ้านักเรียน 39 คน มีเสื้อสีเหลือง และ 19 คนมีเสื้อสีฟ้า แล้วนักเรียนกลุ่มนี้ที่มีทั้งเสื้อสีเหลืองและเสื้อสีฟ้ามีจำนวนเท่ากับข้อใดต่อไปนี้
 
9
10
11
12
9 )  ถ้า A = left{ {1,2,3,4} right}
และ r = left{ {left( {m,n} right) in A times Aleft. {} right|m le n} right} แล้ว
จำนวนสมาชิกในความสัมพันธ์ r เท่ากับข้อใดต่อไปนี้
 
8
10
12
16
10 )  พาราโบลารูปหนึ่งมีเส้นสมมาตรขนานกับแกน Y และมีจุดสูงสุดอยู่ที่จุด (a, b) ถ้าพาราโบลารูปนี้ตัดแกน X ที่จุด (-1, 0) และ (5, 0) แล้ว a มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้
 
1
2
3
11 )  กำหนดให้ ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีมุม C เป็นมุมฉาก และด้าน BC ยาว 6 นิ้ว ถ้า D เป็นจุดบนด้าน AC โดยที่ Bhat DC = 70^0 และ Ahat BD = 10^0 แล้ว ด้าน AB ยาวเท่ากับข้อใดต่อไปนี้
 
4sqrt 3 นิ้ว
5sqrt 3 นิ้ว
8 นิ้ว
 10 นิ้ว
12 )  ถ้า a_1 ,a_2 ,a_3 ,... เป็นลำดับเลขคณิต ซึ่ง a_{30} - a_{10} = 30
แล้ว ผลต่างร่วมของลำดับเลขคณิตนี้ มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้
 
1.25
1.5
1.75
2.0
13 )  ลำดับในข้อใดต่อไปนี้ เป็นลำดับเรขาคณิต
 
a_n = 2^n cdot 3^{2n}
a_n = 2^n + 4^n
a_n = 3^{n^2 }
a_n = left( {2n} right)^n
14 )  ความน่าจะเป็นที่รางวัลเลขท้าย 2 ตัวของสลากกินแบ่งรัฐลาลจะออกเลขทั้งสองหลักเป็นเลขเดียวกัน เท่ากับข้อใดต่อไปนี้
 
displaystylefrac{1}{10}
displaystylefrac{2}{10}
displaystylefrac{1}{9}
displaystylefrac{2}{9}
15 ) 
ข้อมูลชุดหนึ่งประกอบด้วย 19 จำนวนต่อไปนี้
6 8 9 12 12 15 15 16 18 19
20 20 21 22 23 24 25 30 30
ควอไทล์ที่ 3 มีค่าต่างจากเปอร์เซ็นไทล์ที่ 45 เท่ากับข้อใดต่อไปนี้
 
4
5
6
7
16 )  ผลการสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนายคณิต ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นดังนี้


รหัสวิชา ค41101 ค42101 ค41102 ค41202
จำนวนหน่วยกิต 1 1.5 1 1.5
เกรด 2.5 3 3.5 2

เกรดเฉลี่ยของวิชาคณิตศาสตร์ของนายคณิต ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เท่ากับข้อใดต่อไปนี้
 
2.60
2.65
2.70
2.75
17 )  อายุเฉลี่ยของคนกลุ่มหนึ่งเท่ากับ 31 ปี ถ้าอายุเฉลี่ยของผู้หญิงในกลุ่มนี้เท่ากับ 35 ปี และอายุเฉลี่ยของผู้ชายในกลุ่มนี้เท่ากับ 25 ปี แล้ว อัตราส่วนระหว่างจำนวนผู้หญิงต่อจำนวนผู้ชายในกลุ่มเท่ากับข้อใดต่อไปนี้
 
2 : 3
2 : 5
3 : 2
3 : 5
18 )  ความสัมพันธ์ระหว่างกำไร (y) และราคาทุน (x) ของสินค้าในร้านแห่งหนึ่งเป็นไปตามสมการ y = 2x-30 ถ้าราคาทุนของสินค้า 5 ชนิด คือ 31, 34, 35, 36 และ 39 บาทแล้ว ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของกำไรในการขายสินค้า 5 ชนิดนี้ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้
 
25 บาท
30 บาท
32 บาท
40 บาท
19 )  ตารางแจกแจงความถี่ แสดงจำนวนนักเรียนในช่วงอายุต่างๆ ของนักเรียนกลุ่มหนึ่งเป็นดังนี้

ช่วงอายุ (ปี)
ความถี่ (คน)
1-5
4
6-10
9
11-15
2
16-20
5

อายุเฉลี่ยของนักเรียนกลุ่มนี้ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้
 
9 ปี
9.5 ปี
10 ปี
10.5 ปี
20 )  กำหนดให้ข้อมูลชุดหนึ่งคือ 10, 3, x, 6, 6 ถ้าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดนี้ มีค่าเท่ากับมัธยฐานแล้ว x มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้
 
3
4
5
6
21 )  ถ้า 8^x - 8^{left( {x + 1} right)} + 8^{left( {x + 2} right)} = 228 แล้ว x มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้
 
displaystylefrac{1}{3}
displaystylefrac{2}{3}
displaystylefrac{4}{3}
displaystylefrac{5}{3}
22 )  กำหนดให้ r = left{ {left( {a,b} right)} right.left| {a in A,b in B} right. และ b หารด้วย a ลงตัว

ถ้า A = left{ {2,3,5} right} แล้ว

ความสัมพันธ์ r จะเป็นฟังก์ชัน เมื่อ B เท่ากับเซตใดต่อไปนี้
 
left{ {3,4,10} right}
left{ {2,3,15} right}
left{ {0,3,10} right}
left{ {4,5,9} right}
23 )  ข้อใดต่อไปนี้ผิด
 
sqrt {0.9 + 10} < sqrt {0.9} + sqrt {10}
left( {sqrt {0.9} } right)left( {sqrt[4]{{0.9}}} right) < 0.9
left( {sqrt {0.9} } right)left( {sqrt[3]{{1.1}}} right) < left( {sqrt {1.1} } right)left( {sqrt[3]{{0.9}}} right)
sqrt[{300}]{{125}} < sqrt[{200}]{{100}}
24 )  กราฟของฟังก์ชันในข้อใดต่อไปนี้ ตัดแกน X มากกว่า 1 จุด
 
y = 1 + x^2
y = left| x right| - 2
y = left| {x - 1} right|
displaystyle y = left( {frac{1}{2}} right)^x
25 )  ถ้า กราฟของ y = x^{2} - 2x - 8ตัดแกน X ที่จุด A, B และมี C เป็นจุดวกกลับแล้ว รูปสามเหลี่ยม ABC มีพื้นที่เท่ากับข้อใดต่อไปนี้
 
21 ตารางหน่วย
24 ตารางหน่วย
27 ตารางหน่วย
30 ตารางหน่วย