แบบฝึกหัดวิชาเคมี เรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์ 2 (ชุดที่ 2)

วิชา : เคมี ระดับชั้น : มัธยมปลาย
จำนวน : 16 ข้อ ผู้เข้าชม : 16,194 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 )  ในปฏิกิริยา 80% ของ A สามารถแตกตัวให้ C และ D ตามสมการ แล้ว 75% ของ C สามารถ แตกตัวให้ E ได้ดังสมการ ถ้าในระบบมี B มากเกินพอเริ่มต้นจาก A 0.125 โมล จะให้ E กี่โมล
 
0.075
0.100
0.112
0.150
2 )  เมื่อสารละลาย HNO_3 3.0 mol/dm^3 ทำปฏิกิริยากับทองเหลือง (Cu 90.0 % + Zn 10.0 % ) 15 g ดังสมการ

	Cu(s) + 4HNO_3(aq) rightarrow 2NO_2(g) + Cu(NO_3)_2(aq)  + 2H_2O(l) …. (1)
4Zn(s) + 10HNO_3(aq) rightarrow NH_4NO_3(aq) + 4Zn(NO_3)_2(aq) + 3H_2O(l) ….(2)
จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้
ก. Cu ในทองเหลืองตามโจทย์มีจำนวนอะตอมเท่ากับ 13.5 times 6.02 times 10^{23} อะตอม
ข. ปริมาตรของ HNO_3 ที่สามารถทำปฏิกิริยาสมบูรณ์กับทองเหลืองนี้เท่ากับ 303 cm^3
ค. จำนวนโมเลกุลของแก๊ส NO_2 ที่เกิดขึ้นเท่ากับ 2 times 6.02 times 10^{23} โมเลกุล
ง. จำนวนโมลของ HNO_3 ที่ใช้ในปฏิกิริยา (2) เท่ากับ frac{1.5 times 10}{65 times 4} โมล

ข้อสรุปใดถูกต้อง ( Cu = 63.5 , Zn = 65 )
 
(ก) และ (ง)
(ก) และ (ค)
(ข) และ (ค)
(ข) และ (ง)
3 )  ในการผลิต Freon ซึ่งใช้เป็นน้ำยาในตู้เย็น ดังแสดงในสมการ

        3CCl_4 + 2SbF_3  rightarrow 3CCl_2F_2 + 2SbCl_3


เมื่อใช้ CCl_4 ปริมาณ 30.8 กรัม ผสมกับ SbF_3 17.9 กรัม จะได้ Freon กี่กรัมกำหนดให้มวลโมเลกุลของ CCl_4 = 154 , SbF_3 = 179 , CCl_2F_2 = 121
 
12.92
18.15
22.4
24.2
4 )  สารละลาย NaOH ทำปฏิกิริยากับคลอไรด์ของโลหะ A ได้ตะกอนไฮดรอกไซด์ของ A ดังสมการ


		ACl_n + nNaOH  rightarrow A(OH)_n + nNaCl


ถ้าสารละลาย NaOH 0.2 โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตร จำนวน 10 ลูกบาศก์เซนติเมตร ทำปฏิกิริยาพอดีกับ ACl_n 0.2 โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตร จำนวน 5 ลูกบาศก์เซนติเมตร สูตรโมเลกุลของ ACl_n ควรเป็นอย่างไร
 
ACl
A_2Cl
ACl_2
A_2Cl_3
5 )  ที่ STP แก๊ส C_xH_y 10 cm^3 ทำปฏิกิริยาพอดีกับ O_2 65 cm^3 ให้แก๊ส CO_2 40 cm^3 กับไอน้ำ a cm^3 ค่า x , y และ a ตามลำดับคือข้อใด
 
1 , 4 , 20
2 , 6 , 30
3 , 8 , 40
4 , 10 , 50
6 )  กำหนดให้ A(g) + 2B(g)  rightarrow 3C(g) ที่ 25 °C มวลโมเลกุล A = 100 , มวลโมเลกุล B = 40 ถ้าต้องการเตรียมแก๊ส C จำนวน 16.8 dm^3 ที่ STP จะต้องใช้สาร A แล สาร B อย่างละกี่กรัม
 
A 2.5 , B 2.125
2.5 , B 2.0
A 25 , B 20
A 25 , B 18.75
7 )  เมื่อเติมสารละลาย MgCl_2 ความเข้มข้น 0.1 mol/dm^3 ปริมาตร 20 cm^3 ลงในสารละลาย Na_2HPO_4 และ NH_3 มากเกินพอได้ตะกอนของ MgNH_4PO_4 กี่กรัม
( H = 1 , P = 31 , O = 16 , Mg = 24 , N = 14 )
 
0.137
1.37
0.274
2.74
8 )  ที่สภาวะมาตรฐาน ถ้าเผาแก๊สมีเทนในภาชนะขนาด 2.8 dm^3 จนปฏิกิริยาเกิดขึ้นสมบูรณ์ จะต้องใช้ออกซิเจน กี่โมล
 
0.125
0.25
0.5
1.0
9 )  จะต้องใช้ NaOH กี่กรัม ละลายน้ำ 100 cm^3 มาทำปฏิกิริยาพอดีกับ HX ปริมาตร 10 cm^3 ซึ่งมีความเข้มข้น 37.5% w/w และความหนาแน่น 2 g/cm^3
(กำหนดมวลอะตอม X = 35.5 , H = 1 , O = 16 ,Na = 23)
 
2
4
8
16
10 )  จากปฏิกิริยา C_2H_4(g) + O_2(g)  rightarrow CO_2(g) + H_2O(g) (สมการยังไม่ดุล) ถ้าใช้ C_2H_4 30 g ทำปฏิกิริยากับ O_2 90 g สารใดเป็นสารกำหนดปริมาณ และสารที่เหลือจะเหลือกี่กรัม ( C = 12 , O = 16 , H = 1 )
 
C_2H_4, 0.13
C_2H_4, 3.75
O_2, 3.75
O_2, 4.16
11 )  เมื่อเผาโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต 336 g จะได้โซเดียมคาร์บอเนต 169.6 g กับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ และน้ำ ร้อยละของผลได้ของโซเดียมคาร์บอเนตเป็นเท่าใด ( Na = 23 , H = 1 , O = 16 , C = 12 )
 
40
50
60
80
12 )  สารละลาย H_2SO_4 ความเข้มข้น X% โดยน้ำหนัก ถ้าความหนาแน่นของสารละลายนี้มีค่าเท่ากับ Y g/cm^3 ความหนาน่านของ H_2SO_4 บริสุทธิ์ มีค่าเท่าใดในหน่วย g/cm^3
 
displaystylefrac{X}{(100 + 100Y + XY)}
 displaystylefrac{X}{(100 - 100Y + XY)}
 displaystylefrac{XY}{(100 – 100Y + XY)}
 displaystylefrac{XY}{(100 - 100Y - XY)}
13 )  แร่โลหะในธรรมชาติส่วนใหญ่อยู่ในรูปออกไซด์ ดังตาราง


โลหะ

ชื่อแร่

สูตร

% ออกซิเจนโดยน้ำหนัก

Ao

บอกไซต์

Al_2O_3.2H_2O

a

Cu

คิวไพรต์

Cu_bO

11.20


ค่า a และ b มีค่าเท่าใด ( H = 1 , O = 16 , Al = 27 , Cu = 63.5 )
ข้อ

A

B

1.

34.8

1

2.

34.8

2

3.

58.0

1

4.

58.0

2

 
1
2
3
4
14 )  ผ่านแก๊ส NH_3 ปริมาตร 4.48 dm^3 ที่ STP ลงในน้ำได้สารละลายปริมาตร 100 cm^3 และมีความเข้มข้นของ NH_3 1.5 mol/dm^3 ร้อยละโดยมวลของ NH_3 ที่หายไประหว่างการละลายเป็นเท่าใด
 
2.5
25
75
85
15 )  น้ำกระด้างตัวอย่างมี SO_{4}^{2-} และ HCO_{3}^{-} 96 และ 183 ppm ตามลำดับโดยมีไอออนบวกเป็น Ca^{2+} เท่านั้น ปริมาณของ Ca^{2+} ในหน่วย ppm มีค่าเท่าใด
( S = 32 , H = 1 , C = 12 , O = 16 )
 
100
160
188
279
16 )  สาร A และ B เป็นสารไม่ระเหยและไม่แตกตัว มวลโมเลกุลเท่ากับ 100 และ 50 ตามลำดับ
	ตัวทำละลาย X จุดเดือด	= 62°C		Kb	= 2.5 kg mol^{-1}
ตัวทำละลาย Y จุดเดือด = 60°C Kb = 1.0 kg mo^l{-1}

เมื่อนำ A หนัก 2 g ละลายในตัวทำละลาย X หนัก 100 g จะได้สารละลายที่มีจุดเดือดเท่ากับสารละลายที่มี B หนักกี่กรัม
 
5
12.5
25
32.5