ข้อสอบ สังคมศึกษา เรื่อง ศาสนาสากล

วิชา : สังคม ฯ ระดับชั้น : มัธยมปลาย
จำนวน : 1 ข้อ ผู้เข้าชม : 8,257 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 )  หลักธรรมข้อใดที่พระพุทธเจ้าแสดงถึงองค์ประกอบชีวิตมนุษย์
 
อริยสัจ 4
เบญจศีล
เบญจขันธ์
ไตรลักษณ์