สังคม ม.2

วิชา : สังคม ฯ ระดับชั้น : มัธยมต้น
จำนวน : 13 ข้อ ผู้เข้าชม : 5,866 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 )  นครรัฐเอเธนส์ในสมัยโบราณ ใช้ระบอบประชาธิปไตยทางตรงหมายความว่า
 
ประชาชนบริหารประเทศโดยตรง
ประชาชนเลือกตั้งผู้ปกครองโดยตรง
การเลือกตั้งเป็นหัวใจของการปกครอง
ผู้ปกครองรัฐมาจากการเลือกตั้ง
2 )  ปกครองระบอบประชาธิปไตย มีรากฐานเกิดขึ้น ณ ประเทศใดเป็นอับดับแรก
 
กรีกโบราณ
โรมัน
อังกฤษ
สหรัฐอเมริกา
3 )  ประเทศแรกที่ใช้สถาบันรัฐสภา ควบคุมอำนาจของพระมหากษัตริย์มิให้มีมากเกินไป คือข้อใด
 
ฝรั่งเศส
อังกฤษ
สเปน
เนเธอร์แลนด์
4 )  หลักการที่สำคัญที่สุดของระบอบประชาธิปไตย คือข้อใด
 
การถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์
การใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา
การยึดหลักการประนีประนอม
อำนาจการปกครองเป็นของประชาชน
7 )  สิ่งที่เรียกว่า " สิทธิ " ของประชาชน ตามระบอบประชาธิปไตย หมายถึงอะไร
 
อำนาจอันชอบธรรม ตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ
การกระทำสิ่งใดๆ ตามความปรารถนาของตน
อำนาจที่ได้รับจากสภาผู้แทนราษฎร
เสรีภาพและความเสมอภาค
8 )  " สิทธิ " ของประชาชนข้อใด ถูกต้องตามกฎหมาย
 
การปลูกบ้านในพื้นที่เขตป่าสงวน
การรับซื้อสินค้าของหนีภาษี
การปลูกบ้านยื่นล้ำเข้าไปในทะเล
การฟ้องร้องต่อศาลเมื่อถูกเจ้าหน้าที่รัฐข่มเหง
9 )  เสรีภาพข้อใด ถือว่าเป็นเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน ตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ
 
เสรีภาพทางการเมือง
เสรีภาพในร่างกาย
เสรีภาพในการจัดตั้งชมรมหรือสมาคม
เสรีภาพในการเขียนและการพิมพ์
10 )  ความเสมอภาคของบุคคลตามกฎหมาย หมายถึงข้อใดต่อไปนี้
 
การได้รับโทษตามกฎหมายโดยเท่าเทียมกันในทุกคดี
การได้รับการคุ้มครองทางกำหมายจากรัฐโดยเท่าเทียมกัน
การใช้สิทธิทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
การใช้เสรีภาพของตนโดยไม่เบียดเบียนผู้อื่น
11 )  ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการสร้างตารางธาตุของเมนเดลีฟ
 
สมบัติต่างๆของธาตุสัมพันธ์กับมวลอะตอม เรียกว่า กฏพีริกออกดิก
ตารางพีริกออดิกจัดธาตุตามสมบัติที่คล้ายกันให้อยู่ในหมู่เดียวกัน
ถูกทุกข้อ
12 )  ตารางธาตุฉบับปัจจุบันยึดถือตามแบบฉบับบของนักวิทยาศาสตร์คนใด
 
โยฮันน์ โดเบอร์ ไรเนอร์
จอห์น นิวแลนด์
ดิมิทรี อิวาโนริช เมนเดลีฟ
เฮนรีย์ โมสรีย์
13 )  . ข้อใดถูกต้อง
 
การแบ่งธาตุในแนวดิ่งเรียกว่า หมู่ (Grop) และธาตุในแนวนอนเรียกว่า คาบ (Period)
ธาตุกลุ่ม A เรียกว่า ธาตุเรฟรีเซนเตตีฟอยู่ทางซ้ายและขวาของตารางธาตุ
ธาตุกลุ่ม B เรียกว่า ธาตุแทรนซิชันอยู่ตรงกลางของตารางธาตุ
ถูกทุกข้อ
14 )  ข้อใดไม่ถูกต้อง
 
. ธาตุที่อยู่ในหมู่เดียวกัน จะมีวาเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากัน
ธาตุที่อยู่ในคาบเดียวกันจะมีระดับพลังงานเท่ากัน
ธาตุที่อยู่ทางซ้ายและตรงกลางในตารางธาตุจัดเป็นโลหะ
ธาตุกึ่งโลหะในตารางธาตุได้แก่ B , Si , Ga , Sb, Po
15 )  หมู่ธาตุทรานซิชันได้แก่ ธาตุใด
 
Sn Sb Te Po Ga
Sc Ti V Co Ni
Ga Se Bi Br Rb
Sr Ra Al Te S