การดุลสมการรีดอกซ์

วิชา : เคมี ระดับชั้น : มัธยมปลาย
จำนวน : 1 ข้อ ผู้เข้าชม : 5,388 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 )  สารละลายไดโครเมต + ไฮโดรเจนไอออน + คลอไรด์ไอออน ได้ผลิตภัณฑ์เป็น โครเมียมทรีไอออน + ก๊าซคลอรีน + น้ำ ถ้าดุลสมการข้างต้นเเล้ว สัมประสิทธิ์จำนวนโมลที่ดุลเเล้วของสารละลายไดโครเมตบวกกับโครเมียมทรีไอออนเป็นเท่าไร
 
2
3
4
5