แบบทดสอบ เรื่องทฤษฎีกราฟเบื้องต้น (นิยามของกราฟ)

วิชา : คณิตศาสตร์ ระดับชั้น : มัธยมปลาย
จำนวน : 9 ข้อ ผู้เข้าชม : 29,679 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
2 )  จากกราฟ G ที่กำหนดให้ V(G) คือข้อใดต่อไปนี้
 
{{A},{B},{C},{D}}
{A, B , C , D }
{e1 , e2 ,e3 , e4 , e5 , e6 , e7 }
{e1 , e3 , e4 , e6}
3 )  จากกราฟ G ที่กำหนดให้ E(G) คือข้อใดต่อไปนี้
 
{{A},{B},{C},{D}}
{A, B , C , D }
{e1 , e2 ,e3 , e4 , e5 , e6 , e7 }
{e1 , e3, e4 ,e6 }
4 )  จากกราฟ G ที่กำหนดให้ ข้อใดกล่าวถูกต้อง
 
V(G) = {{a},{b},{d},{e},{f}}
E(G) = {ab, bc, de, ef}
จำนวน V(G) = 5
จำนวน E(G) = 3
5 )  กำหนดกราฟ G มีจุด a , b , c , d มีเส้น ab , bc , bd และ dc เขียนแผนภาพแทนกราฟ G ได้ตรงกับข้อใด
 
ไม่มีข้อใดถูกต้อง
6 )  กราฟข้อใดต่อไปนี้เป็นกราฟเดียวกัน
 
7 )  จากกราฟที่กำหนดให้เส้นเชื่อมคู่ใดเป็นเส้นเชื่อมวงวน
 
e7 และ e8
e1 , e3 ,e4 และ e8
e1 และ e4
e2 และ e6
8 )  จากกราฟเส้นเชื่อมคู่ใดเป็นเส้นเชื่อมขนาน
 
e1 และe4
e3 และe8
e7 และe8
e2 และe6
9 )  จากกราฟข้อใดไม่ถูกต้อง
 
เส้นเชื่อมที่เกิดกับจุดยอดA คือ e1 , e7 และ e8
เส้นเชื่อมที่เกิดกับจุดยอดB คือ e4 , e5 , e7 และ e8
จุดยอด A กับจุดยอด E เป็นเป็นจุดยอดประชิด
จุดยอด A กับจุดยอด Dไม่เป็นจุดยอดประชิด
10 )  ถ้าต้องการระบายสีแผนที่ประเทศ ไทย ลาว กัมพูชา พม่า มาเลเซียและเวียดนาม โดยที่ประเทศที่มีอาณาบริเวณติดต่อกันต้องระบายด้วยสีคนละสี จะต้องใช้สีอย่างน้อยที่สุดกี่สี่
 
2 สี
3 สี
4 สี
5 สี