แบบทดสอบคณิตศาสตร์ สถิติ ตอนที่ 2

วิชา : คณิตศาสตร์ ระดับชั้น : มัธยมปลาย
จำนวน : 25 ข้อ ผู้เข้าชม : 7,437 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 )  ข้อความต่อไปนี้ข้อใดผิด
 
ถ้า x เป็นตัวแปรของข้อมูลที่มีค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น m และ s ตามลำดับ ค่ามาตรฐานของ displaystyle x_i = frac{x_i - mu}{sigma}
เมื่อแปลงทุก ๆ ค่าในข้อมูลชุดหนึ่งให้เป็นค่ามาตรฐาน แล้วนำค่ามาตรฐานเหล่านี้มาคำนวณหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตจะได้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 0
เมื่อแปลงทุก ๆ ค่าในข้อมูลชุดหนึ่งให้เป็นค่ามาตรฐาน แล้วนำค่ามาตรฐานเหล่านี้มาคำนวณหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจะได้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1 เสมอ
ค่ามาตรฐานของข้อมูลชุดใด ๆ จะเป็นบวกเสมอ
2 )  ในการสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มหนึ่ง มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 10 คะแนน และหาค่าสัมประสิทธิ์ของการแปรผันได้เท่ากับ 0.20 ถ้า ก เป็นนักเรียนคนหนึ่งในกลุ่มนั้นสอบวิชาคณิตศาสตร์ได้คิดเป็นค่ามาตรฐานเท่ากับ 1 จงหาว่า ก สอบได้กี่คะแนน
 
12 คะแนน
14 คะแนน
16 คะแนน
18 คะแนน
3 )  นักเรียนระดับชั้น ม. 4 ของโรงเรียนแห่งหนึ่งจำนวน 100 คน สอบวิชาคณิตศาสตร์ได้คะแนนเฉลี่ยเลขคณิตเป็น 75 คะแนน ถ้าผลบวกของกำลังสองของคะแนนของนักเรียนแต่ละคนมีค่าเท่ากับ 575,000 อยากทราบว่าค่าความแปรปรวนของคะแนนสอบครั้งนี้เป็นเท่าใด
 
118
128
125
200
4 )  ถ้าคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ในภาคเรียนที่ 1 และ 2 ของนักเรียนกลุ่มหนึ่งเป็นดังนี้
คะแนนในภาคเรียนที่ 1

2

4

6

8

คะแนนในภาคเรียนที่ 2

1

3

5

7ข้อใดคืออัตราส่วนของสัมประสิทธิ์ของการแปรผันระหว่างคะแนนคณิตศาสคร์ในภาคเรียนที่ 1 และ 2
 
 displaystyle frac{5}{4}
 displaystyle frac{4}{5}
 displaystyle frac{3}{4}
 displaystyle frac{4}{3}
5 )  ในการสอบวิชาคณิตศาสตร์ ปรากฏว่าถ้าสอบได้ 70 คะแนน จะแปลงค่ามาตรฐานได้เท่ากับ 1 แต่ถ้าสอบได้ 50 คะแนน จะแปลงเป็นค่ามาตรฐานได้เท่ากับ -1 จงหาสัมประสิทธิ์ของการแปรผันของคะแนนในการสอบครั้งนี้
 
 displaystyle frac{1}{5}
 displaystyle frac{1}{6}
displaystyle frac{1}{7}
 displaystyle frac{1}{8}
6 )  ข้อมูล 10 รายการ มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 13 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1 จงหาค่าของ
displaystyle frac{{sumlimits_{i = 1}^{10} {(x_i - 2)(x_i - 1)} }}{{10}}
 
131
132
133
134
7 )  ในการสอบวิชาคณิตศาสตร์ มีการแจกแจงคะแนนเป็นเส้นโค้งปกติ มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็น 60 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 10 คะแนน จงหาว่าคะแนน 50 ตรงกับตำแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่เท่าไร(กำหนดให้พื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติจาก z=0 ถึง z=1 เท่ากับ 0.3413)
 
 displaystyle P_14
 displaystyle P_16
 displaystyle P_18
 displaystyle P_20
8 )  คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์มีการแจกแจงปกติ มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 60 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 10 คะแนน ถ้ามีคนสอบได้คะแนนระหว่าง X และ 75 อยู่ 77.45% จงหา X (กำหนดให้พื้นที่ใต้โค้งปกติระหว่าง z = 0 ถึง z = 1 เท่ากับ 0.3413 และ z = 0 ถึง z = 1.5 เท่ากับ 0.4332 )
 
40 คะแนน
45 คะแนน
50 คะแนน
55 คะแนน
9 )  ข้อมูลชุดหนึ่งมี 4 จำนวน หาค่าฐานนิยมและมัธยฐานได้เท่ากับ 20 หาค่าเฉลี่ยเลขคณิตได้เท่ากับ 25 และถ้าข้อมูลชุดนั้นมีค่าพิสัยเท่ากับ 30 จงหาความแปรปรวนของข้อมูลชุดนี้
 
137.5
136.5
135.5
134.5
10 )  ข้อมูลชุดหนึ่งมี 3 จำนวน มีค่าฐานนิยมและมัธยฐานเท่ากับ 70 และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิต เท่ากับ 64 จงหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลชุดนี้
 
6.49
7.49
8.49
9.49
11 )  “โดยเฉลี่ยแล้ว คนไทยใช้รถขนาด 1,500 cc ซึ่งใช้น้ำมันโดยเฉลี่ย 10 กิโลเมตรต่อลิตร” คำว่าโดยเฉลี่ย ทั้ง 2 คำนี้มีความหมายตรงกับข้อใด
 
มัธยฐาน, ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
มัธยฐาน, ฐานนิยม
ฐานนิยม, มัธยฐาน
ฐานนิยม, ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
12 )  ข้อมูลชุดหนึ่งมี 4 จำนวน หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน และฐานนิยมของข้อมูลชุดนี้ได้เป็น 25, 26 และ 30 ตามลำดับ จงหาส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยของข้อมูลทั้ง 4 นี้
 
2
3
4
5
13 )  ตารางแจกแจงความถี่ต่อไปนี้ แสดงค่าใช้จ่ายรายวันของนักเรียนจำนวน 50 คน ของโรงเรียนแห่งหนึ่ง


จำนวนเงิน(บาท)

จำนวนนักเรียน

มากกว่า 19

3

มากกว่า 14

13

มากกว่า 9

33

มากกว่า 4

50จงหามัธยฐาน
 
10.50 บาท
11.50 บาท
12.50 บาท
13.50 บาท
14 )  ข้อความต่อไปนี้ข้อใดผิด
 
ถ้าพิสัยของข้อมูล a, b, c, … , n มีค่าเป็น 0 แสดงว่า a = b= c =….. = n = 0
ถ้าข้อมูล a, b, c, …, n มีค่าสูงสุด = ค่าเฉลี่ยเลขคณิตแล้วแสดงว่าข้อมูลชุดนี้มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0
ถ้าข้อมูล a, b, c,…, n มีค่าสูงสุด = ค่าเฉลี่ยเลขคณิตแล้วแสดงว่าข้อมูลชุดนี้มีส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยเป็น 0
ถ้าข้อมูล a, b, c,…, n มีพิสัย = 0 แสดงว่าข้อมูลชุดนี้มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย เป็น 0
15 )  กำหนด a, b, c, d, และ e เป็นค่าของข้อมูลชุดหนึ่งซึ่ง displaystyle sumlimits_{i = 1}^5 {(X_i - 5)^2 = 30} และ displaystyle sumlimits_{i = 1}^5 {X_i ^2 = 110} จงหาสัมประสิทธิ์ของการแปรผันของข้อมูลชุดนี้
 
displaystyle sqrt 2
displaystyle frac{sqrt2}{2}
displaystyle frac{sqrt2}{3}
 displaystyle frac{sqrt2}{4}
16 )  นักเรียนกลุ่มหนึ่ง 30 คน มีพิสัยของอายุเป็น 8 และสัมประสิทธิ์ของพิสัยของอายุเท่ากับdisplaystyle frac{2}{7} จงหาอายุสูงสุดของนักเรียนกลุ่มนี้
 
10 ปี
15 ปี
18 ปี
20 ปี
17 )  ข้อมูล 2 ชุดๆ ละ 5 จำนวน นำมาหาค่าความแปรปรวนได้เป็น 7.25 ถ้าข้อมูลชุดแรกมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3 และ displaystyle displaystyle sqrt2 ตามลำดับ ถ้าข้อมูลชุดที่สองมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 6 จงหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลชุดที่ 2
 
displaystyle displaystyle sqrt2
2
displaystyle displaystyle 2sqrt2
displaystyle displaystyle sqrt3
18 )  ข้อมูลชุดหนึ่งมี 5 จำนวน หาค่าความแปรปรวนได้เท่ากับ 2 และถ้าผลรวมของกำลังสองของข้อมูลแต่ละตัวเท่ากับ 55 แล้ว จงหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดนี้
 
2
2.5
2.7
3
19 )  ในการสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน 30 คน ของโรงเรียนแห่งหนึ่งถ้า a และ b เป็นนักเรียนในกลุ่มนี้ ซึ่ง a สอบได้คะแนน 30 คะแนน คิดเป็นค่ามาตรฐานได้เท่ากับ 1 และ b สอบได้ 25 คะแนน คิดเป็นค่ามาตรฐานเท่ากับ 0.5 จงหาสัมประสิทธิ์ของการแปรผันของคะแนนสอบครั้งนี้
 
0.2
0.3
0.4
0.5
20 )  ข้อมูลชุดหนึ่ง 10 จำนวน หาค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็น 5 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานได้เป็น 2 แต่ต่อมาทราบว่าได้เขียนคะแนนผิดไปหนึ่งจำนวน คือ เขียนข้อมูล 3 เป็น 8 จงหาค่าแปรปรวนของข้อมูลชุดนี้
 
1.25
2.25
3.25
4.25
21 )  ข้อมูลชุดหนึ่งมี 9 จำนวน หาค่าเฉลี่ยเลขคณิตและค่าความแปรปรวนได้เป็น 6 และ 4 ตามลำดับ ถ้าเพิ่มข้อมูลเข้าไปอีก 1 จำนวน คือ 6 จงหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูล 10 จำนวนนี้
 
 displaystyle sqrt0.6
0.6
1.6
1.9
22 )  ถ้าค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น ม. 6 ของโรงเรียนแห่งหนึ่งเป็น 70 คะแนน และ 10 คะแนนตามลำดับ ถ้าคะแนนสอบของ a และ b ซึ่งเป็นนักเรียนที่เข้าสอบในครั้งนี้ต่างกัน 15 คะแนน อยากทราบว่าเมื่อแปลงเป็นค่ามาตรฐานแล้วจะได้ค่ามาตรฐานต่างกันเท่าไร
 
1
1.5
2
2.5
23 )  ข้อมูล 2 ชุด ชุดที่หนึ่งมี 4 จำนวน หาค่าเฉลี่ยเลขคณิตได้เท่ากับ 5 และสัมประสิทธิ์ของการแปรผันเท่ากับ 0.4 และชุดที่สอง มี 6 จำนวน หาค่าเฉลี่ยเลขคณิตได้เป็น 10 และสัมประสิทธิ์การแปรผันเท่ากับ 0.2 จงหาความแปรปรวนรวมของข้อมูล 2 ชุดนั้น
 
15
18
10
22
24 )  นักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนแห่งหนึ่งมี 4 ห้อง คือห้อง 6/1, 6/2, 6/3 และ 6/4 ผลการสอบจากปีการศึกษาที่ผ่านมา ปรากฏว่าคะแนนเฉลี่ยของแต่ละห้องเป็น 60, 70, 60 และ 70 ตามลำดับ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 5, 6, 7 และ 5 คะแนนตามลำดับ ถ้าท่านเป็นครูที่ต้องสอนนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนนี้ ท่านควรเลือกสอนห้องใด จึงจะทำให้การสอนของท่านง่ายและไม่มีปัญหามาก
 
6/1
6/2
6/3
6/4
25 )  ถ้าจำแนกนักเรียนในระดับการศึกษาต่างๆ ในปีการศึกษา 2547 ของจังหวัดหนึ่งเป็นดังนี้ คือประถมศึกษา 32,510 คน มัธยมศึกษาตอนต้น 8,952 คน และมัธยมศึกษาตอนปลาย 6,312 คน ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลชนิดใด
 
ข้อมูลจำแนกตามคุณภาพ
ข้อมูลจำแนกตามปริมาณ
ข้อมูลจำแนกตามกาลเวลา
ข้อมูลจำแนกตามภูมิศาสตร์