แบบฝึกหัด ฟิสิกส์ (เสียงและการได้ยิน)ตอนที่ 2

วิชา : ฟิสิกส์ ระดับชั้น : มัธยมปลาย
จำนวน : 25 ข้อ ผู้เข้าชม : 19,442 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 )  ถ้าความเร็วของเสียงในอากาศเท่ากับ 340 เมตร/วินาที ส้อมเสียงจะต้องสั่นด้วยความถี่เท่าใดจึงจะทำให้เกิดกำทอนได้เมื่อท่อใกล้ปากกระบอกตวงซึ่งยาว 20 เซนติเมตร
 
345 Hz
375 Hz
415 Hz
425 Hz
2 )  หลอดแก้วรูปทรงกระบอกปลายปิดข้างหนึ่ง ถ้านำมาใส่น้ำให้มีระดับต่างๆ กันแล้วนาส้อมเสียงที่กำลังเกิดเสียงไปไว้ใกล้ปากหลอด จะพบว้ามีความสูงของน้ำในหลอดแก้ว 2 ค่าที่ทำให้เกิดเสียงดังกว่าเดิม ครั้งแรกมีน้ำในหลอดแก้วสูง 15 เซนติเมตร ครั้งที่สองมีน้ำในหลอดแก้วสูง 47 เซนติเมตร ส้อมเสียงสั่นด้วยความถี่กี่เฮิรตซ์ ถ้าอัตราเร็วของเสียงในอากาศขณะนั้นมีค่า 352 เมตรต่อวินาที
 
450
500
550
600
3 )  ส้อมเสียงอันหนึ่ง เมื่อเคาะเหนือท่อเรโซแนนซ์ เกิดเสียงดังครั้งแรกเมื่อน้ำอยู่ต่ำจากปากท่อ 17 เซนติเมตร และดังครั้งที่สองเมื่อน้ำอยู่ต่ำจากปากท่อ 53 เซนติเมตร ส้อมเสียงอีกอันหนึ่งมีความถี่ 450 เฮิรตซ์ ทำให้เกิดเสียงดังครั้งที่สองเมื่อน้ำอยู่ต่ำจากปากท่อ 56 เซนติเมตร และครั้งที่สามเมื่อน้ำอยู่ต่ำจากปากท่อ 99 เซนติเมตร ส้อมเสียงอันแรกมีความถี่กี่เฮิรตซ์
 
400
500
550
650
4 )  เส้นลวดยาว 1 เมตร ถูกดึงด้วยแรงดึงขนาดหนึ่ง เมื่อดีดจะทำให้เกิดเสียงที่มีความถี่มูลฐานเป็น 200 Hz ถ้าเพิ่มแรงดึงอีก 900 N จะทำให้ค่าความถี่มูลฐานของเสียงที่เกิดจากลวดเส้นนี้เปลี่ยนไปเป็น 400 Hz อยากทราบว่ามวลของลวดเส้นนี้เท่าไร
 
1.22 กรัม
1.44 กรัม
1.66 กรัม
1.88 กรัม
5 )  S เป็นแหล่งกำเนิดซึ่งอยู่นิ่งๆ ในอากาศ และส่งคลื่นเสียงออกมาเต็มบริเวณไปหมด อยากทราบว่า เราต้องวิ่งอย่างไรจึงจะพอดีที่จะไม่ได้ยินเสียงที่ส่งออกมาจาก S ทั้งนี้กำหนดให้ว่า ความเร็วของคลื่นเสียงเท่ากับ v และความถี่ที่เราไม่สามารถได้ยินนั้นมีค่าเท่ากับศูนย์พอดี ความถี่นอกนั้นได้ยินหมด
 
วิ่งรอบ S เป็นวงกลมตามแนวของหน้าคลื่นด้วยความเร็ว v
วิ่งเข้าหา S ด้วยอัตราเร็ว v
วิ่งหนี S ด้วยความเร็วสูงมากแทบเป็นอนันต์
วิ่งหนี S ด้วยความเร็ว v
6 )  ในขณะที่แหล่งกำเนิดเสียงเคลื่อนที่ในอากาศนิ่ง ข้อความใดต่อไปนี้ถูกต้อง
 
ความยาวคลื่นเสียงที่อยู่ด้านหน้าแหล่งกำเนิดจะสั้นกว่าความยาวคลื่นเสียงที่อยู่ด้านหลัง
ความถี่เสียงที่จุดด้านหน้าแหล่งกำเนิดจะต่ำกว่าความถี่เสียงที่จุดด้านหลังแหล่งกำเนิด
ความเร็วเสียงด้านหน้าแหล่งกำเนิดจะสูงกว่าความเร็วเสียงด้านหลังแหล่งกำเนิด
ความเร็วเสียงด้านหน้าแหล่งกำเนิดจะต่ำกว่าความเร็วเสียงด้านหลังแหล่งกำเนิด
7 )  รถพยาบาลแล่นด้วยอัตราเร็ว 25 เมตร/วินาที ส่งเสียงไซเรนมีความถี่ 400 เฮิรตซ์ ถ้าอัตราเร็วเสียงในอากาศเป็น 350 เมตร/วินาที ความยาวคลื่นเสียงไซเรนด้านหน้ารถพยาบาลเป็นเท่าใด
 
76 cm
81 cm
87 cm
94 cm
8 )  เด็กคนหนึ่งยืนอยู่ที่ชานชาลาได้ยินเสียงหวูดรถไฟมีความถี่ 273 เฮิรตซ์ จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้
ก. รถไฟเปิดหวูดความถี่ 300 เฮิรตซ์ กำลังแล่นห่างออกไปจากเด็ก
ข. รถไฟเปิดหวูดความถี่ 300 เฮิรตซ์ กำลังแล่นเข้าหาเด็ก
ค. รถไฟเปิดหวูดความถี่ 250 เฮิรตซ์ กำลังแล่นห่างออกไปจากเด็ก
ง. รถไฟเปิดหวูดความถี่ 250 เฮิรตซ์ กำลังแล่นเข้าหาเด็ก

ข้อความที่เป็นไปได้คือ
 
ก.
ข.
ก. และ ง.
ข. และ ค.
9 )  ชายคนหนึ่งเคาะส้อมเสียงซึ่งมีความถี่ f แล้วนำไปแกว่งเป็นวงกลมในแนวระดับดังรูป ชายอีกคนหนึ่งซึ่งนั่งนิ่งอยู่จะได้ยินเสียงขณะที่ส้อมเสียงอยู่ในตำแหน่ง A , B , C และ D ดังรูป ด้วยความถี่  displaystyle f_A , f_B , f_C และ  displaystyle f_D ตามลำดับ
ข้อต่อไปนี้ข้อใดถูก
 
 displaystyle f_A < f_B = f_D < f_C
 displaystyle f_C < f_B = f_D < f_A
 displaystyle f_D < f_A = f_C < f_B
 displaystyle f_B < f_A = f_C < f_D
10 )  เครื่องบินความเร็วเหนือเสียง บินในแนวระดับผ่านเหนือศีรษะชายผู้หนึ่ง เมื่อเขาได้ยินเสียงของคลื่นกระแทก เขาจะมองเห็นตัวเครื่องบินมีมุมเงยจากพื้นดิน 30^0 เครื่องบินมีความเร็วเท่าใดในหน่วยเมตร/วินาที ถ้าอัตราเร็วเสียงในอากาศเป็น 345 เมตร/วินาที
 
690 m/s
700 m/s
710 m/s
720 m/s
11 )  เครื่องบินลำหนึ่งด้วยความเร็ว  displaystyle frac{5}{3} เท่า ของความเร็วเสียงในอากาศ ถ้าความเร็วเสียงในอากาศสม่ำเสมอผู้ที่อยู่ใต้ทางบินของเครื่องบินนั้นจะเริ่มได้ยินเสียง เมื่อเครื่องบินผ่านแนวดิ่งไปแล้วเป็นมุมเท่าไร
 
 displaystyle sin^{-1}(0.8)
 displaystyle sin^{-1}(0.6)
 displaystyle cos^{-1}(0.8)
 displaystyle cos^{-1}(0.75)
12 )  จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้
ก) ความถี่ของเสียงทีได้ยินเปลี่ยนไปจากเดิม เมื่อผู้ฟังเคลื่อนที่ออกจากต้นกำเนิดเสียง
ข) คลื่นกระแทกเกิดเมื่อต้นกำเนิดเสียงเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงมาก แต่ไม่เกินความเร็วของเสียง
ค) การเกิดคลื่นด้านหลังของเสาสะพานในน้ำตามชายทะเลหรือในทะเลสาบ แสดงปรากฏการณ์การเลี้ยวเบนของคลื่น
ง) การบีตส์ของเสียงเกิดขึ้นเมื่อคลื่นเสียงทั้งสองคลื่นมีความถี่ต่างกันมากกว่า 10 เฮิรตซ์
ข้อความที่ถูกต้องคือ
 
ก. ข. และ ค.
ข และ ค
ก และ ค
คำตอบเป็นอย่างอื่น
13 )  สาเหตุที่ทำให้ประชาชนที่สถานีรถไฟหัวลำโพงฟังประกาศที่ให้รีบออกจากบริเวณชานชาลาไม่รู้เรื่อง และทำให้หนีรถไฟที่วิ่งเข้าชานชาลาไม่ทันนั้น น่าจะเป็นข้อใดมากที่สุด
 
ลำโพงติดตั้งสูงไป ทำให้ระดับความเข้มเสียงที่มาถึงหูผู้ฟังมีค่าน้อย เนื่องจากความเขมของเสียงแปรผกผันกับกำลังสองของระยะห่างจากแหล่งกำเนิดเสียงไปยังผู้ฟัง
คนที่หนีไม่ทัน คือ คนที่ยืนอยู่ในบริเวณที่เสียงจากลำโพงสองตัวแทรกสอดกัน แล้วเกิดบัพหรือเป็นบริเวณใกล้กับที่เกิดบัพ ทำให้ได้ยินเสียงค่อยมาก
คนที่หนีไม่ทัน คือ คนที่ยืนอยู่ในบริเวณที่เสียงจากลำโพงสองตัวแทรกสอดกัน แล้วเกิดปฏิบัพหรือเป็นบริเวณใกล้ๆ กับที่เกิดปฏิบัพ ทำให้ได้ยินเสียงค่อยมาก
เสียงประกาศสะท้อนไปมาหลายๆ ครั้ง ทำให้ฟังไม่รู้เรื่อง
14 )  จากรูป A และ B เป็นลำโพง 2 ตัวอยู่ห่างกัน 3 เมตร ผู้สังเกตยืนอยู่ที่จุด C ซึ่งระยะ BC = 4 m และระยะ AC = 5 m จะได้ยินเสียงชัดเจน อยากทราบว่า เมื่อเขาเดินเป็นเส้นตรงจาก C เข้าหา B เขาจะรู้สึกว่าได้ยินเสียงจางหายกี่ครั้ง กำหนดความยาวคลื่นจากลำโพงทั้งสองเป็น 0.5 เมตร และมีเฟสตรงกัน
 
2 ครั้ง
3 ครั้ง
4 ครั้ง
5 ครั้ง
15 )  กำหนดให้ความเข้มเสียงเป็นปฏิภาคโดยตรงกับกำลังสองของค่าแอมพลิจูด จงวิเคราะห์ว่าแอพลิจูดจะแปรผันโดยตรงกับปริมาณในข้อใด ถ้า X เป็นระยะจากแหล่งกำเนิดเสียง
 
 displaystyle frac{1}{x}
 displaystyle frac{1}{x^2}
x
 displaystyle x^2
16 )  ถ้าสมมติว่าเครื่องบินโดยสารไอพ่นกำลังบินขึ้นจากสนามบินก่อให้เกิดเสียงที่มีระดับความเข้มเสียง 120 เดซิเบล ณ จุดที่ห่างจากเครื่องบิน 200 เมตร จะต้องปลูกบ้านห่างจากสนามบินไปไกลเท่าใด จึงจะได้ยินเสียงเครื่องบินดังไม่เกิน 80 เดซิเบล
 
1 กิโลเมตร
2 กิโลเมตร
10 กิโลเมตร
20 กิโลเมตร
17 )  แหล่งเสียง A และ B ที่เป็นจุดมีกำลังเสียง 10 และ 40 วัตต์ ตามลำดับ เอาแหล่งเสียงมาทดลองวัดระดับความเข้มเสียงทีละแหล่ง ระดับความเข้มเสียงที่ระยะห่างจาก B 2 เมตรต่างจากระดับเสียงที่ระยะห่าง A 1 เมตร เท่ากับกี่เดซิเบล
 
4
10
15
18 )  เครื่องเจาะถนนเครื่องหนึ่ง อยู่ห่างจากนาย ก. 10 เมตร เขาวัดระดับความเข้มเสียงได้เป็น 90 เดซิเบล ถ้ามีเครื่องเจาะสามเครื่องที่เหมือนกันทุกประการอยู่ห่างจากเขา 10 เมตรเท่ากันเมื่อเครื่องเจาะทั้งสามทำงานพร้อมกัน เจาจะวัดระดับความเข้มเสียงได้เป็นเท่าใด
 
93 dB
95 dB
120 dB
270 dB
19 )  มอเตอร์ไซด์เหมือน ๆ กัน 3 คัน แล่นมาจากปากซอยพอมาถึงกลางซอย คันหนึ่งจอดและดับเครื่องยนต์ นาย ก. ซึ่งอยู่บ้านสุดซอย จะวัดความแตกต่างของระดับความเข้มเสียงจากมอเตอร์ไซด์ที่ปากซอยกับที่กลางซอยได้กี่เดซิเบล
 
4.3 dB
3.0 dB
2.3 dB
1.2 dB
20 )  ลวดสายกีตาร์ซึ่งอยู่ระหว่างจุดตรึง 2 จุด ห่างกัน 40 เซนติเมตร เมื่อดีดให้เสียงหลักที่ความถี่ 512 เฮิรตซ์ ความเร็วของคลื่นในสายลวดเป็นเท่าไร
 
204.8 m/s
256.0 m/s
409.6 m/s
512.0 m/s
21 )  ในการทดลองหาอัตราเร็วของเสียงโดยใช้หลอดกำทอน เมื่อใช้แหล่งกำเนิดเสียงความถี่ 800 เฮิรตซ์ ตำแหน่งที่เสียงดังมากสองครั้งถัดกันห่างกันเป็นระยะ 21.5 เซนติเมตร จงหาอัตราเร็วของเสียงนี้
 
344 m/s
412 m/s
512 m/s
620 m/s
22 )  ลวดขึงตึงสองเส้นให้เสียงที่มีความถี่มูลฐาน 110.0 เฮิรตซ์ และ 110.8 เฮิรตซ์ ตามลำดับ ถ้าดีดลวดทั้งสองเส้นนี้พร้อมกันจะได้ยินเสียงดัง ค่อยสลับกัน ถามว่าภายใน 20 วินาที จะได้ยินเสียงดังขึ้นกี่ครั้ง
 
16
20
25
32
23 )  ในการศึกษาปรากฏการณ์ดอปเปลอร์โดยใช้ถาดคลื่น เมื่อนักเรียนจุ่มปลายดินสอที่ผิวน้ำด้วยจังหวะสม่ำเสมอพร้อมด้วยเคลื่อนปลายดินสอ ถ้าการทอลองของนักเรียนให้หน้าคลื่นดังรูป ข้อสรุปใดต่อไปนี้เป็นข้อสรุปที่ถูกต้อง
 
การทดลองมีการเคลื่อนปลายดินสอไปทางซ้ายด้วยอัตราเร็วเท่ากับอัตราเร็วของคลื่น
การทดลองมีการเคลื่อนปลายดินสอไปทางขวาด้วยอัตราเร็วเท่ากับอัตราเร็วของคลื่น
การทดลองมีการเคลื่อนปลายดินสอไปทางซ้ายด้วยอัตราเร็วมากกว่าอัตราเร็วของคลื่น
การทดลองมีการเคลื่อนปลายดินสอไปทางขวาด้วยอัตราเร็วมากว่าอัตราเร็วของคลื่น
24 )  น้ำหยดออกมาจากหลอด s ด้วยอัตราคงที่ หยดลงบนผิวน้ำในถาดคลื่น ทำให้เกิดคลื่นน้ำที่มีความยาวคลื่น 1.2 cm แผ่ออกไป ถ้าเคลื่อนหลอดด้วยอัตราเร็วคงที่ไปตามแนว AB โดยยังให้น้ำหยดเช่นเดิม ผู้สังเกตที่ B วัดความยาวคลื่นปรากฏได้เพียง 0.8 cm ถ้า v คืออัตราเร็วของคลื่นน้ำ อยากทราบว่าหลอดเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วเป็นกี่เท่าของอัตราเร็วคลื่นน้ำ
1. 2. 3. 4.
 
 displaystyle frac{1}{2}
 displaystyle frac{1}{3}
 displaystyle frac{1}{4}
 displaystyle frac{1}{5}
25 )  เครื่องบินบินด้วยอัตราเร็ว 510 เมตรต่อวินาทีในแนวระดับ ซึ่งสูงจากพื้นดิน 6 กิโลเมตร ชายคนหนึ่งอยู่บนถนนจะได้ยินเสียงเครื่องบินเมื่อเครื่องบินอยู่ห่างชายผู้นั้นเป็นระยะทางเท่าใด (กำหนดอัตราเร็วของเสียง = 340 เมตรต่อวินาที)
 
6 กิโลเมตร
6.7 กิโลเมตร
9 กิโลเมตร
12 กิโลเมตร