แบบฝึกหัด ฟิสิกส์ (ฟิสิกส์อะตอม)ตอนที่ 1

วิชา : ฟิสิกส์ ระดับชั้น : มัธยมปลาย
จำนวน : 25 ข้อ ผู้เข้าชม : 9,608 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 )  ในการทดลองวัดอัตราส่วนประจุต่อมวล (q/m) ของอนุภาครังสีแคโทด โดยวิธีของทอมสัน พบว่าเมือใช้สนามแม่เหล็กซึ่งมีความเข้ม B รังสีแคโทดจะเบี่ยงเบนไปเป็นทางโค้ง ซึ่งมีรัศมี R ต่อมาเมื่อใส่สนามไฟฟ้าเข้าไปโดยทำให้เกิดความต่างศักย์ V ระหว่างแผ่นโลหะ 2 แผ่น ซึ่งวางห่างกันเป็นระยะ d รังสีแคโทดจะเดินทางเป็นเส้นตรงโดยไม่เกิดการเบี่ยงเบน อัตราส่วนประตุต่อมวลของอนุภาครังสีแคโทดจะมีเท่าใด
 
displaystyle frac{V}{BdR}
displaystyle frac{V}{B^2dR}
displaystyle frac{BdR}{V}
displaystyle frac{B^2dR}{V}
2 )  ในการทดลองหยดน้ำมันของมิลลิแกนพบว่าถ้าต้องการให้หยดน้ำมันซึ่งมีมวล m และอิเล็กตรอนเกาะติดอยู่ n ตัว ลอยนิ่งอยู่ระหว่างแผ่นโลหะ 2 แผ่น ซึ่งวางขนานห่างกันเป็นระยะทาง d และมีความต่างศักย์ V ประจุของอิเล็กตรอนที่คำนวณได้จากการทดลองนี้จะมีค่าเท่าใด
 
displaystyle frac{mgd}{nV}
displaystyle frac{mgV}{nd}
displaystyle frac{nmgd}{V}
displaystyle frac{nV}{mgd}
3 )  ในการทดลองหยดน้ำมันของมิลลิแกน ถ้าใช้ความต่างศักย์ไฟฟ้า 100 โวลต์ หยดน้ำมันมีมวล displaystyle 8 times 10^{-16} กิโลกรัม ระยะระหว่างขั้วโลหะเท่ากับ 0.8 เซนติเมตร ทำให้หยดน้ำมันหยุดนิ่ง หยดน้ำมันได้รับอิเล็กตรอนกี่ตัว
 
1 ตัว
2 ตัว
4 ตัว
8 ตัว
4 )  การที่รัทเทอร์ฟอร์ด ทำการทดลองยิงอนุภาคแอลฟาไปยังแผ่นทองคำบาง แล้วพบว่าโครงสร้างของอะตอมไม่เป็นไปตามแบบของทอมสัน เนื่องจากรัทเทอร์ฟอร์ดพบว่า
 
อนุภาคแอลฟาเกือบทั้งหมดเบนไปจากแนวเดิมเป็นมุมใด ๆ และบางทีมีการสะท้อนกลับ
อนุภาคแอลฟาแบนไปจากเดิมทุกทิศทางเท่า ๆ กัน
อนุภาคแอลฟาทั้งหมดวิ่งทะลุผ่านแผ่นทองคำไปในแนวเกือบเป็นเส้นตรง
อนุภาคแอลฟาบางส่วนเบนไปจากแนวเดิมเป็นมุมใด ๆ ทั้งที่เป็นส่วนใหญ่ผ่านไปในแนวตรง
5 )  เมื่ออนุภาคแอลฟาวิ่งตรงเข้าสู่นิวเคลียสของอะตอมทองคำ อนุภาคแอลฟาจะหยุดนิ่งก็ต่อเมื่ออนุภาคนั้น
 
มีพลังงานรวมเป็นศูนย์
กระทบผิวนิวเคลียส
กระทบกับอิเล็กตรอนในชั้นใดชั้นหนึ่ง
มีพลังงานศักย์เท่ากับพลังงานจลน์เดิม
6 )  ในการทดลองยิงอนุภาคแอลฟาผ่านแผ่นทองคำบาง ๆ ของรัทเทอร์ฟอร์ด ข้อใดที่แสดงว่านิวเคลียสของอะตอมมีขนาดเล็กและมีประจุบวกทั้งหมดรวมกันอยู่
 
อนุภาคแอลฟาส่วนใหญ่ผ่านไปตรง ๆ
อนุภาคแอลฟาบางตัวเบนไปถึง 90 องศาหรือมากกว่า
จำนวนอนุภาคแอลฟาที่เบนเป็นมุมโตมีไม่น้อย
จำนวนอนุภาคที่ย้อนกลับมีมาก
7 )  นันย์ตาของมนุษย์สามารถรับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าพลังงาน displaystyle 10^{-16} จูลได้ ถ้าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่พลังงานนี้มีความยาวคลี่นdisplaystyle 8 times 10^{-16} เมตร โฟตอนที่รับได้มีจำนวน (กำหนดค่านิจของพลังค์ = displaystyle 6.6times 10^{-34}J.s)
 
1 โฟตอน
2 โฟตอน
3 โฟตอน
4 โฟตอน
8 )  เมื่อผ่านแสงสีแดงความยาวคลื่น 660 นาโนเมตร จำนวน displaystyle 7 times 10^{22} โฟตอน เข้าไปในน้ำมวล 200 กรัม ถ้าน้ำดูดกลืนพลังงานร้อยละ 40 ไปเป็นความร่อนน้ำมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเท่าไร (กำหนดให้ ความร้อนจำเพาะของน้ำเป็น displaystyle 4.2 times 10^3 J/kg K
 
25 ^0C
20 ^0C
15 ^0C
10 ^0C
9 )  จากการทดลองเพื่อศึกษาปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก ข้อสรุปต่อไปนี้ข้อใดถูกต้อง
ก. พลังงานสูงสุดของอิเล็กตรอนขึ้นอยู่กับความเข้มของแสงเท่านั้น
ข. สำหรับแสงที่มีความถี่สูงกว่าความถี่ขีดเริ่มจำนวนโฟโตอิเล็กตรอนจะเพิ่มมากขึ้นเป็นปฏิภาคกับความถี่เพิ่มขึ้น
ค. เนื่องจากแสงมีสมบัติเป็นคลื่นเมื่อมีความเข้มสูงก็จะมีพลังงานมากทำให้โฟโตอิเล็กตรอนมีพลังงานมากด้วย
ง. เมื่อแสงที่ตกกระทบโลหะมีความถี่สูงกว่าความถี่ขีดเริ่มจะเกิดโฟโตอิเล็กตรอนขึ้น
คำตอบที่ถูกต้องคือข้อใด
 
ข้อ ก. และ ค.
ข้อ ข. และ ง.
ข้อ ง. เท่านั้น
คำตอบเป็นอย่างอื่น
10 )  ในการฉายรังสีอัลตราไวโอเลตที่มีความยาวคลื่น 400 นาโนเมตร ไปที่ผิวโลหะชนิดหนึ่งที่มีค่าพลังงานยึดเหนี่ยวเท่ากับ 1.8 อิเล็กตรอนโวลต์ โฟโตอิเล็กตรอนที่หลุดจากผิวโลหะจะมีพลังงานจลน์กี่อิเล็กตรอนโวลต์
 
0.5
1.3
1.8
11 )  ในการทดลองเรื่องปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริก ใช้แสงความถี่ displaystyle 7.0 times 10{14}
เฮิรตซ์ ตกกระทบผิวโลหะที่มีค่าฟังก์ชันงานเท่ากับ 2.3 อิเล็กตรอนโวลต์ จงหาความต่างศักย์หยุดยั้งของโฟโตอิเล็กตรอนนี้
 
0.6 V
2.3v
2.9 v
5.2v
12 )  เมื่อให้แสงที่มีความยาวคลื่น 450 นาโนเมตร ตกกระทบผิวโลหะชนิดหนึ่ง ปรากฏว่าต้องชึ้ความต่างศักย์ในการหยุดยั้งโฟโตอิเล็กตรอนเท่ากับ 1.5 โวลต์ ถ้าต้องการให้อิเล็กตรอนหลุดออกจากผิวโลหะได้พอดี จะต้องใช้แสงที่มีความยาวคลื่นเท่าใด (กำหนด ค่านิจของพลังค์ displaystyle h =  6.6 times 10{-34} J.s )
 
330 นาโนเมตร
660 นาโนเมตร
990 นาโนเมตร
1,220 นาโนเมตร
13 )  โฟตอนตัวหนึ่งตกกระทบผิวแพลทินัมซึ่งมีค่าฟังค์ชันงาน 5.6 eV ทำให้อิเล็กตรอนหลุดจากผิวออกมาด้วย พลังงานจลน์สูงสุด 1.2 eV ถ้าเราให้โฟตอนตัวเดียวกันนี้ไปตกกระทบผิวเงินซึ่งมีค่าฟังค์ชันงาน 4.7 eV จะต้องใช้ความต่างศักย์กี่โวลต์ เพื่อที่ทำให้อิเล็กตรอนที่หลุดจากผิวหยุด
 
2.1 V
4.4 V
6.8 V
11.5 V
14 )  ในเรื่องปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก ถ้าเปลี่ยนความยาวคลื่นของแสงที่ฉายลงบนผิวโลหะให้ลดลงจาก displaystyle lambda_A ไปเป็น displaystyle lambda_B ( ทั้ง displaystyle lambda_A และ displaystyle lambda_B มีค่าน้อยกว่าความยาวคลื่นขีดเริ่ม) ความต่างศักย์หยุดยั้งจะเปลี่ยนจาก displaystyle V_A ไปเป็น displaystyle V_B ค่า displaystyle lambda_B - lambda_A เป็นเท่าใด
 
displaystyle frac{hc}{e} (displaystyle frac{lambda_A - lambda_B}{lambda_Alambda_B})
displaystyle frac{hc}{e} (displaystyle frac{lambda_A - lambda_B}{lambda_{B}^{2}})
displaystyle frac{hc}{e} (displaystyle frac{2lambda_Alambda_B})
displaystyle frac{hc}{e} (displaystyle frac{lambda_A - lambda_B}{lambda_{A}^{2}})
15 )  โลหะ 3 ชนิด ประกอบด้วย ซีเชียม (Cs) แบเรียม (Ba) และแคลเชียม (Ca) มีฟังก์ชันงานเป็น 1.8 , 2.5 และ 3.2 อิเล็กตรอนโวลต์ ตามลำดับ ถ้ามีแสงความยาวคลื่น 400 นาโนเมตร ตกกระทบบนโลหะทั้งสาม โลหะชนิดใดจะแสดงปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก
 
Cs
Cs และ Ba
Cs , Ba และ Ca
ไม่เกิดเลย
16 )  ในการทดลองปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก สมมติว่าแสงความยาวคลื่น 400 นาโนเมตร ส่องกระทบผิวโลหะแล้วมีผลทำให้ความเร็วของโฟโตเอิล็กตรอนที่หลุดออกมามีค่าเป็น 2 เท่าของความเร็วที่เกิดจากแสงความยาวคลื่น 800 นาโนเมตร จงคำนวณหาความถี่เริ่ม ซึ่งทำให้โฟโตอิเล็กตรอนเริ่มหลุดออกจากผิวโลหะในหน่วยเทระเฮิรตซ์ ( 1 เทระเฮิรตซ์displaystyle = 10^{12} เฮิรตซ์)
 
150 เทระเฮิรตซ์
250 เทระเฮิรตซ์
350 เทระเฮิรตซ์
450 เทระเฮิรตซ์
17 )  จงหาความยาวคลื่นของอิเล็กตรอน ซึ่งเคลื่นที่ด้วยพลังงานจลน์ 5 อิเล็กตรอนโวลต์
 
0.55 นาโนเมตร
0.85 นาโนเมตร
0.95 นาโนเมตร
1.10 นาโนเมตร
18 )  ในปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก กราฟระหว่างความต่างศักย์หยุดยั้ง displaystyle ÚV_s
กับความถี่ของแสง f สำหรับแอโนตที่ทำด้วยโลหะ A และ B ซึ่งโลหะ A มีค่าฟังก์ชันมากกว่าโลหะ B จะเป็นตามรูปใด
 
19 )  จากโครงสร้างของอะตอมไฮโดรเจนตามทฤษฏีของบอร์ อิเล็กตรอนที่อยฦในวงจรโคจรที่ 3 จะมีรัศมีของวงจรเป็นกี่เท่าของอิเล็กตรอนที่อยู่ในวงโคจรที่ 2
 
displaystyle frac{4}{9}
displaystyle frac{2}{3}
displaystyle frac{3}{2}
displaystyle frac{9}{4}
20 )  สำหรับอิเล็กตรอนในอะตอมไฮโดรเจนตามทฤษฏีของบอร์ ค่าของพลังงานจลน์เป็นกี่เท่าของค่าพลังงานศักย์ไฟฟ้า
 
1
2
displaystyle frac{1}{2}
displaystyle frac{1}{4}
21 )  อิเล็กตรอนที่สถานะถูกกระตุ้นที่ 3 จะมีความเร็วเป็นกี่เท่าของอิเล็กตรอนที่สถานะพื้นฐาน
 
displaystyle frac{1}{4}
displaystyle frac{1}{3}
3
4
22 )  ในทฤษฎีอะตอมของโบร์ มีสมมติฐานว่าค่าโมเมนตัมเชิงมุมของอิเล็กตรอนมีได้เฉพาะบางค่าเท่านั้น ข้อใดต่อไปนี้ที่ไม่สามารถเป็นค่าโมเมนตัมเชิงมุมของอิเล็กตรอนในสถานะใด ๆ ของอะตอมไฮโดรเจน
 
displaystyle 3.15 times 10^{-34} J.s
displaystyle 4.20 times 10^{-34} J.s
displaystyle 6.80 times 10^{-34} J.s
displaystyle 7.35 times 10^{-34} J.s
23 )  ในรูปแสดงแผนภาพของระดับพลังงานของอะตอมหนึ่ง พบว่าอะตอมจะแผ่รังสีที่มีความยาวคลื่น 200 นาโนเมตร และ 300 นาโนเมตร เมื่อมีการเปลี่ยนระดับพลังงานตามเส้นทาง 1 และ 2 ตามลำดับ ถ้ามีการเปลี่ยนระดับพลังงานตามเส้นทาง 3 (เส้นประ ) อะตอมนี้จะแผ่รังสี่ที่มีความยาวคลื่นเท่าใดออกมา
 
100 nm
400 nm
500 nm
600 nm
24 )  จงหาอัตราส่วนระหว่างความยาวคลื่นมากที่สุด ต่อความยาวคลื่นถัดไปของแสงในอนุกรมบัลเมอร์ของอะตอมไฮโดรเจน
 
displaystyle frac{27}{20}
displaystyle frac{3}{2}
displaystyle frac{13}{17}
displaystyle frac{9}{5}
25 )  ตามทฤษฎีอะตอมของโบร์ ระดับพลังงานของอะตอมไฮโดรเจนต่ำสุดเท่ากับ - 13.6 อิเล็กตรอนโวลต์ ถ้าอะตอมไฮโดรเจนถูกกระตุ้นไปอยู่ที่ระดับพลังงานสูงขึ้นและกลับสู่สถานะพื้นที่มีพลังงานต่ำสุดโดยการปล่อยโฟตอนออกมาด้วยพลังงาน 10.20 อิเล็กตรอนโวลต์ แสดงว่าอะตอมไฮโดรถูกกระตุ้นไปที่ระดับพลังงานที่ n เท่ากับเท่าใด
 
2
4
8
16