แนวข้อสอบเข้า ร.ร. เตรียมอุดมศึกษา ชุดที่ 9

วิชา : สังคม ฯ ระดับชั้น : มัธยมต้น
จำนวน : 25 ข้อ ผู้เข้าชม : 2,557 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 )  ปัจจัยใดบ้างที่ทำให้ทวีปยุโรปมีประเทศที่จัดอยู่ในโลกกลุ่มที่ 1 มากที่สุด
ก. ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคให้ความร่วมมือกันทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการทหาร
ข. เป็นแหล่งอารยธรรมของโลกมาก่อนและเป็นทวีปที่มีความเจริญทางด้านวิทยาการสมัยใหม่
ค. ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบ ภูมิอากาศอบอุ่นและมีชายฝั่งที่เว้าแหว่งยาวไกล
ง. ทรัพยากรแร่ธาตุที่อุดมสมบูรณ์คือ เหล็ก และถ่านหิน ส่วนสัตว์น้ำมีมากในเขตทะเลเหนือ
 
ทุกข้อถูกหมด
ทุกข้อผิดหมด
ข้อ ก., ข. และ ค. ถูก
ข้อ ก., ข. และ ง. ถูก
2 )  กลุ่มประเทศต่อไปนี้มีภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน ยกเว้นข้อใด
 
สหรัฐอเมริกา อิตาลี อียิปต์
ออสเตรเลีย สาธารณรัฐอัฟริกาใต้ ตุรกี
โปรตุเกส สเปน ชิลี
สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์
3 )  เทือกเขาใดในแองโกลอเมริกาที่อุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ถ่านหิน เหล็ก และน้ำมัน มีป่าไม้มาก มีการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากน้ำตกมากจนได้รับฉายาว่า “แนวน้ำตก”
 
เทือกเขาร็อกกี้
เทือกเขาเซียราเนวาดา
เทือกเขาแอปปาเลเชียน
เทือกเขาอลาสกา
4 )  กลุ่มประเทศในโลกที่ 2 ต่อไปนี้ข้อใดมีลักษณะผิดไปจากความเป็นจริง
 
ประเทศลาว อัฟกานิสถาน และมองโกเลีย เป็นประเทศไร้ชายฝั่งทะเล
ประเทศคิวบา เคยเป็นอาณานิคมของสเปนและสหรัฐอเมริกา มีรายได้หลักจากยาสูบและอ้อย
ประเทศยูโกสลาเวียและอัลบาเนียเป็นรัฐบริวารของรัสเซีย เพราะทั้ง 2 ประเทศไม่มีอาณาเขตติดต่อกับทะเล
การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้เพียงพอแก่การบริโภคของประชากรในประเทศจีนใช้ระบบคอมมูน
5 )  ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศของเอเชียตะวันตกเฉียงใต้เป็นที่ราบสูง และทะเลทรายกับทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทรายจึงเหมาะแก่การประกอบอาชีพใดมากที่สุด
 
การปลูกพืชเมดิเตอร์เรเนียน
การปลูกข้าวเจ้าและปอกระเจา
การเลี้ยงสัตว์แบบย้ายที่เลี้ยงตามฤดูกาล
การเลี้ยงสัตว์แบบเร่ร่อน
6 )  พืชพรรณธรรมชาติที่พบมากที่ในบริเวณลุ่มแม่น้ำอะเมซอนมีชื่อเรียกว่าอย่างไร
 
ปัมปัส (Pampas)
เซลวัส (Selvas)
กัมโปส (Gampos)
ยาโนส (Llanos)
7 )  เขตอุตสาหกรรมที่สำคัญของสหภาพโซเวียตรัสเซียในปัจจุบัน อยู่ที่ใดบ้าง
 
มอสโคว เลนินกราด ยูเครน อูราล
มอสโคว เลนินกราด ยูเครน บากู
มอสโคว เลนินกราด วลาดิวอสต็อก บากู
มอสโคว ไซบีเรีย ยูเครน อูราล
8 )  ข้อใดต่อไปนี้ผิดจากความเป็นจริง
 
ประเทศสาธารณรัฐสังคมแห่งสหภาพพม่าเปลี่ยนชื่อประเทศเป็น “The Union of Myanmar”
ปี ค.ศ. 1990 หรือ ปี พ.ศ. 2533 ประเทศมาเลเซียจัดให้เป็น “ ปีแห่งการท่องเที่ยวมาเลเซีย”
เมืองโฮจิมินซิตี้ หรือไซ่ง่อน เป็นเมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
องค์การสหประชาชาติกำหนดให้ปี พ.ศ. 2531 - 2540 เป็น “ทศวรรษโลกเพื่อการพัฒนาวัฒนธรรม”
9 )  สทารสันโดษ ตรงกับเบญจศีลข้อใด
 
เว้นจากการฆ่าสัตว์
เว้นจากการลักทรัพย์
เว้นจากการประพฤติผิดในกาม
เว้นจากการเสพย์ของมึนเมา
10 )  พุทธดำรัสที่ว่า “โมกโย กลฺยานิยา สาธุ” สัมพันธ์กัยหลักธรรมข้อใด
 
ปิยวาจา
กัลป์ยาณมิตตา
อัตถจริยา
วิมังสา
11 )  สำนวนคำพังเพยข้อใดที่สอดคล้องกับสัมมาทิฐิ
 
เห็นกงจักรเป็นดอกบัว
นกน้อยทำรังแต่พอตัว
เห็นช้างขี้ ขี้ตามช้าง
มีปัญญาอยู่กับตัวกลัวอะไร
12 )  การที่นักเรียนรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน เคารพผู้อาวุโสเป็นการปฏิบัติบุญกิริยาวัตถุข้อใด
 
อปจายนมัย
เวยยาวัจจมัย
ปัตตานุโมทนามัย
ภาวนามัย
13 )  วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันใด เปรียบได้กับวันพระสงฆ์
 
วันวิสาขบูชา
วันมาฆบูชา
วันอาสาฬหบูชา
วันอัฐมีบูชา
14 )  อำนาจอธิปไตย คืออำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศอำนาจนี้ถูกจำกัดโดยข้อใด
 
ประชาชน
พระมหากษัตริย์
รัฐธรรมนูญ
รัฐบาล
15 )  การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา เปิดโอกาสให้ฝ่ายบริหารควบคุมฝ่ายนิติบัญญัติได้ด้วยวิธีใด
 
ลงมติไม่ไว้วางใจ
ยุบรัฐสภา
ยุบสภาผู้แทนราษฎร
แต่งตั้งวุฒิสมาชิกใหม่
16 )  พระมหากษัตริย์ของไทยในปัจจุบันทรงอยู่ในฐานะประมุขของประเทศที่อยู่เหนือการเมือง ทรงใช้อธิปไตยในลักษณะใด
 
ทรงใช้อำนาจอธิปไตยขั้นสุดท้าย
ทรงใช้อำนาจอธิปไตยทางอ้อม
ทรงใช้อำนาจอธิปไตยได้ในบางโอกาส
ทรงใช้อำนาจอธิปไตยทางตรง
17 )  ศาลคดีเด็กและเยาวชนที่ตั้งขึ้นใหม่ ต้นปี 2532 คือที่จังหวัดใด
 
พิษณุโลก
นครราชสีมา
นครสวรรค์
สุโขทัย
18 )  พระทันตธาตุ หรือพระเขี้ยวแก้วของพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใดในปัจจุบัน
 
อินเดีย
เนปาล
ลังกา
ไทย
19 )  ก่อนที่บรูไนจะได้รับเอกราชนั้น บรูไนเคยเป็นเมืองขึ้นของชาติใดมาก่อน
 
อังกฤษ
ฝรั่งเศส
อเมริกา
รุสเซีย
20 )  พรรคร่วมรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีชาติชาย ชุณหะวัณ นั้นประกอบด้วยกี่พรรค
 
4 พรรค
5 พรรค
6 พรรค
7 พรรค
21 )  โลหะปราสาทสร้างในสมัยรัชกาลที่ 3 นั้นอยู่ที่วัดใด
 
วัดราชโอรส
วัดราชนัดดา
วัดเทพธิดา
วัดเฉลิมพระเกียรติ
22 )  อิทธิพลของชาติตะวันตกเข้ามาเผยแพร่ในสมัยรัตนโกสินทร์ ตรงกับรัชกาลใด
 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
23 )  ถ้าท่านอยากจะชมพระนครคีรีที่สร้างในสมัยรัชกาลที่ 4 ท่านควรจะไปดูที่จังหวัดใด
 
นครปฐม
พระนครศรีอยุธยา
สุราษฎร์ธานี
เพชรบุรี
24 )  ข้อใดมิใช่งานศิลปวัฒนธรรมที่ตกทอดมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย
 
พระราชพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา
พระพุทธรูปปางลีลา
พระราชพิธีวิสาขบูชา
เครื่องสังคโลก
25 )  ปี ค.ศ. 1989 ประเทศฝรั่งเศสมีการเฉลิมฉลอง 200 ปี แห่งการปฏิวัติ อยากทราบว่า นอกจากฝรั่งเศสฉลองใหญ่ในปีนี้แล้ว ยังมีการฉลองอะไรในฝรั่งเศสอีก
 
วันระลึกถึงพระเจ้านโปเลียนที่ยิ่งใหญ่
ครบรอบการเข้าร่วมสงครามของฝรั่งเศสในสงครามโลกครั้งที่ 2
100 ปี ของการก่อสร้างหอไอเฟล
การประกาศอสิรภาพของฝรั่งเศส