แบบฝึกหัด ฟิสิกส์ (แสงกับทัศนอุปกรณ์)

วิชา : ฟิสิกส์ ระดับชั้น : มัธยมปลาย
จำนวน : 50 ข้อ ผู้เข้าชม : 35,895 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 )  ให้แสงที่มีความยาวคลื่น 500 นาโนเมตร ผ่านสลิตคู่ในแนวตั้งฉากเกิดลวดลายแทรกสอดบนฉากที่อยู่ห่างจากสลิต 1.5 เมตร วัดระยะระหว่างกึ่งกลางของแถบสว่าง 2 แถบที่ถัดกันได้ 5 มิลลิเมตร สลิตคู่นี้มีระยะห่างระหว่างช่องสลิตเท่าใดในหน่วยมิลลิเมตร
 
0.10
0.15
0.20
0.25
2 )  เมื่อให้ลำแสงขนานแสงสีเดียว ความยาวคลื่น lambda ตกตั้งฉากกับสลิตคู่ซึ่งมีระยะห่างระหว่างช่องสลิตเป็น d แล้วจะเกิดภาพการแทรกสอดขึ้นบนฉากที่อยู่ห่างจากสลิตเป็นระยะ D จงหาระยะระหว่างแถบแรก กับแถบมืดที่สาม
 
displaystyle frac{lambda D}{d}
displaystyle frac{3lambda D}{2d}
displaystyle frac{2lambda D}{d}
displaystyle frac{5lambda D}{2d}
3 )  เมื่อใช้แสงที่มีความยาวคลื่น displaystyle 5.0 times 10^{-7} เมตร ตกตั้งฉากกับสลิตคู่ เกิดภาพการแทรกสอดบนฉากที่อยู่ห่างออกไป 1.2 เมตร ถ้าระยะห่างระหว่างสลิตคู่เท่ากับ 0.1 มิลลิเมตร แถบสว่าง 2 แถบที่ติดกันอยู่ห่างกันกี่มิลลิเมตร
 
2 mm
3 mm
5 mm
6 mm
4 )  เมื่อให้แสงความยาวคลื่น displaystyle lambda _1 และความยาวคลื่น displaystyle lambda _2 ผ่านสลิตคู่ห่างกัน d พบว่าแถบมืดแถบที่ 4 ของแสงความยาวคลื่น displaystyle lambda _1 นับจากศูนย์กลางเกิดขึ้นที่เดียวกับแถบมืดที่ 5 ของแสงวามยาวคลื่น displaystyle lambda _2 อัตราส่วนของ displaystyle lambda _1 ต่อ displaystyle lambda _2 มีค่าเท่าไร
 
displaystyle frac{9}{7}
displaystyle frac{7}{9}
displaystyle frac{9}{11}
displaystyle frac{11}{9}
5 )  ให้แสงขนานความยาวคลื่น 500 นาโนเมตร ผ่านสลิตสองช่อง ซึ่งอยู่ห่างกัน 0.1 มิลลิเมตร สังเกตแถบมืด-สว่างบนฉากที่ห่างออกไป 1 เมตร
ก. แถบสว่างจะอยู่ห่างกัน 5 มิลลิเมตร
ข. แถบสว่างกลางจะกว้างกว่าแถบสว่างอื่นๆ
ค. ตำแหน่งที่แสงมาจากช่อง 1 และ 2 มีเฟสต่างกัน 2displaystyle pi อยู่ห่างจากแถบสว่างกลาง 5 มิลลิเมตร
ง. แสงที่มาถึงแถบมืดแต่ละแถบมีเฟสต่างกัน displaystyle pi
ข้อความใดบ้างถูกต้อง
 
ก. , ข. และ ค.
ก. และ ค.
ง. เท่านั้น
คำตอบเป็นอย่างอื่น
6 )  ในการทดลองการแทรกสอดของแสงจากสลิตคู่ของยัง ถ้านำแผ่นโพลารอยด์ไปปิดบนช่องสลิต โดยให้แกนของแผ่นโพลารอยด์ตั้งฉากกับความยาวของช่องสลิต สิ่งที่สังเกตได้บนฉากรับภาพเป็นไปตามข้อใด
 
เกิดแถบมืดและแถบสว่างเช่นเดิม
แถบมืดและแถบสว่างกว้างขึ้นกว่าเดิม
ไม่มีแถบ มืดหมดเลย
ไม่มีแถบสว่างหมด
7 )  ในการทดลองเกี่ยวกับการแทรกสอด นักเรียนใช้แผ่นสลิตคู่วางกั้นแสงจากหลอดไฟไส้ตรงของกล่องแสง โดยไม่ใช้แผ่นกรองแสง ในกรณีนี้สลิตคู่จะแทนต้นกำเนิดแสง 2 แหล่งที่ส่งออกไปแทรกสอดกัน ทำให้สังเกตแถบมืดแถบสว่างได้เมื่อใช้ตามองผ่านสลิตคู่ไปยังหลอดไฟ ต่อไปนี้คือเหตุผลว่า ทำไมไม่ใช้หลอดไฟ 2 หลอดแทนแผ่นสลิตคู่ เหตุผลข้อใดบ้างที่ถูกต้อง
1. เพื่อให้แสงที่ผานปหล่งกำเนิดทั้งคู่มีเพียงความยาวคลื่นค่าเดียว ถ้ามีหลายความยาวคลื่นจะไม่สังเกตเห็นผลการแทรกสอด
2. เพื่อให้แสงผ่านแหล่งกำเนิดทั้งคู่มีเฟสตรงกัน หรือมีความต่างเฟสคงที่เพื่อให้เห็นแถบมืดแถบสว่างที่สังเกตเห็นคงที่
3. เพื่อลดระยะระหว่างต้นกำเนิดแสงทั้งคู่ให้น้อยลง มิฉะนั้นระยะห่างระหว่างแถบสว่างที่เกิดขึ้นจากการแทรกสอดจะอยู่ชิดกันมากทำให้สังเกตไม่ได้ชัดเจน
คำตอบที่ถูก คือ
 
เฉพาระข้อ 1.
ข้อ 1. และ 2.
ข้อ 2. 3
ข้อ 1. , 2. และ 3.
8 )  แสงความยาวคลื่น 600 นาโนเมตร ผ่านสลิตเดี่ยวกว้าง 0.55 มิลลิเมตร ไปปรากฏเป็นลวดลายการเลี้ยวเบนแบบบนฉาก อยากทราบว่าจะต้องวางฉากทางด้านหลังสลิตห่างจากสลิตเดี่ยวกี่เซนติเมตร จึงจะทำให้แถบมืดแถบแรกบนฉากห่างจากจุดกึ่งกลางของแถบสว่างกลางเป็นระยะ 2.4 มิลลิเมตร
 
110
220
330
440
9 )  แสงความยาวคลื่น 500 นาโนเมตร ตกตั้งฉากผ่านสลิตเดี่ยวที่มีความกว้าง 0.01 เซนติเมตร จงหาระยะห่างระหว่างแถบมืด ลำดับที่ 1 ซึ่งอยู่สองข้างของแถบสว่างที่ปรากฏบนฉาก ซึ่งอยู่ห่างออกไป 1.5 เมตร
 
displaystyle 0.75 times 10^{-2} m
displaystyle 1.5 times 10^{-2} m
displaystyle 3.0 times 10^{-2} m
displaystyle 6.0 times 10^{-2} m
10 )  แสงเลเซอร์ความยาวคลื่น 630 นาโนเมตร ฉายผ่านสลิตเดี่ยว แล้งปรากฏว่าภาพของสลิตที่ระยะ 3 เมตร เป็นแถบสว่างหลายแถบ ระยะระหว่างจุดมืดที่สุด 2 ข้างของแถบสว่างที่กว้างที่สุดเป็น 1.5 ซม. สลิตนั้นกว้างเท่าไร (หน่วยเป็นไมโครเมตร)
 
63
126
189
252
11 )  ถ้าต้องการให้ตำแหน่งมืดแรกของการเลี้ยวเบนผ่านสลิตเดี่ยวเกิดตรงกับตำแหน่งมืดที่สามของริ้วจากการแทรกสอดของสลิตคู่ อยากทราบว่าจะต้องให้ระยะระหว่างช่องสลิตคู่เป็นกี่เท่าของความกว้างของสลิตเดียว
 
displaystyle frac{3}{2}
displaystyle frac{5}{2}
displaystyle frac{7}{2}
displaystyle frac{9}{2}
12 )  ให้แสงสีเดียวความยาวคลื่น lambda = 600 นาโนเมตร ผ่านเกรตติงที่มีจำนวนเส้น 5,000 เส้นต่อเซนติเมตร จงหาจำนวนแถบสว่างทั้งหมดที่เป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในกรณีนี้
 
1 แถบ
3 แถบ
5 แถบ
7 แถบ
13 )  แสงสีขาวที่ผ่านเกรตติงที่มีจำนวนช่องเท่ากับ 120 ช่องต่อความยาว 1 เซนติเมตร ถ้าต้องการให้แสงสีเขียว (ความยาวคลื่น 500 นาโนเมตร) เลี้ยวเบนห่างจากแถบสีขาว 0.6 เซนติเมตร จะต้องวางฉากรับให้ห่างจากเกรตติงอย่างน้อยเป็นระยะทางกี่เซนติเมตร
 
50.0
60.0
66.7
100.0
14 )  แสงสีเดียวความยาวคลื่น 600 nm ผ่านเกรตติง (G) แล้ว มุมแรกที่เบนไปเป็นมุม 25° จำนวนเส้นต่อเซนติเมตรของเกรตติ้งนั้นเป็นเท่าใด
sin 25^0 = 0.42 cos 25^0 = 0.91 tan 25^0 = 0.47
 
5,000
5,500
6,500
7,000
15 )  ฉายแสงที่มีความถี่ displaystyle 6 times 10^{14} เฮิรตซ์ ผ่านเกรตติ้งไปตกบนฉาก ซึ่งฉากห่างจากเกรตติง 1.00 เมตร ปรากฏว่าเกิดแถบสว่างแถบที่สองที่มุม 53 นับจากศูนย์กลางของแถบสว่างกลาง เกรตติงที่ใช้มีจำนวนกี่ช่องต่อมิลลิเมตร
(กำหนดให้ sin 53^0 = 0.8 , cos 53^0 = 0.6 , tan 53^0 = 1.33)
 
600
800
1,000
1,200
16 )  ในการศึกษาสเปกตรัมของแก๊สร้อนได้จัดเครื่องมือดังรูป โดยหลอดแก๊สอยู่ตรงตำแหน่ง 50 เซนติเมตรของไม้เมตร สเปกตรัมของแสงสีหนึ่งปรากฏที่ตำแหน่ง 31 และ 71 เซนติเมตรของไม้เมตร เกรตติงอยู่ห่างจากกึ่งกลางของไม้เมตรเป็นระยะ 1 เมตร ถ้าเกรตติงมี 4,000 เส้นต่อเซนติเมตร จงหาความยาวคลื่นของแสงนี้
 
300 nm
400 nm
500 nm
600 nm
17 )  จากการทดลองหาความยาวคลื่นของแสงโดยใช้เกรตติงและสมมติว่า x เป็นระยะห่างของแถบสว่างตรงกลาง ค่า x มีค่าน้อยกว่าระยะห่างของหลอดไฟกับเกรตติง (D) มาก จากข้อมูลในตาราง ค่าของ n = 1 ค่าความยาวคลื่นของแสงสีแดง (y) มีค่ากี่นาโนเมตรแสงสี

x (เซนติเมตร)

ความยาวคลื่น (นาโนเมตร)

น้ำเงิน

เหลือง

แดง

24

28

32.5

480

560

y

 
600
625
650
700
18 )  เมื่อนำแผ่นกรองแสงมากั้นระหว่างหลอดไฟสีขาวและเกรตติงขนาด 2,000 เส้นต่อเซนติเมตร แถบสว่างจะอยู่ห่างจากแนวกลางเป็นมุม theta โดยที่ sin theta มีค่าต่างๆ คือ 0.12 , 0.24 , 0.36 ,…… ถ้านำแผ่นที่มีสลิตเดี่ยวกว้าง 0.05 มิลลิเมตร มาวางแทนเกรตติง แถบมืดแรกที่อยู่สองข้างของแถบสว่างกลางจะห่างกันเท่าใดในหน่วยมิลลิเมตรบนฉากที่ไกลออกไป 0.5 เมตร
 
3
6
12
24
19 )  เมื่อใช้แสงที่ซึ่งมีความยาวคลื่น 500 นาโนเมตร ส่องผ่านเกรตติง (grating) ซึ่งมีจำนวนช่อง 7,500 ช่องต่อเซนติเมตร จะมีแสงเสริมกันครั้งแรกที่มุมๆ หนึ่งจากแนวเดิม ถ้าใช้เกรตติง 10,000 ช่องตอ่เซนติเมตร จะต้องฉายแสงความยาวคลื่นเท่าไร แสงจึงจะเสริมกันที่มุมเดิม
 
375 nm
425 nm
525 nm
625 nm
20 )  ถ้าแสงจากแหล่งกำเนิดแสงอันหนึ่งประกอบด้วยคลื่นแสง 2 ความยาวคลื่นซึ่งมีอัตราส่วนของความยาวคลื่นเป็น 1.2 จงคำนวณหาค่า n สำหรับคลื่นที่ยาวกว่าว่าต้องมีค่าเท่าไร ที่จะทำให้ตำแหน่งของแถบสว่างของภาพที่เกิดโดยให้ตอบเพียงค่า n ที่เล็กที่สุดค่าเดียว (n คือตัวเลขบอกลำดับ (order) ของแถบสว่าง)
 
1
3
5
7
21 )  แสงที่มีความยาวคลื่น displaystyle 5 times 10^{-7} เมตร ส่องกระทบสลิตคู่แคบๆ ซึ่งมีระยะห่างระหว่างสลิต 1 มิลลิเมตร ระยะห่างระหว่างแถบสว่าง จากการแทรกสอดที่เกิดขึ้นบนฉาก ซึ่งอยู่ห่างจากสลิตเป็นระยะ 2 เมตร จะเป็นเท่าใด
 
0.1 mm
0.25 mm
0.4 mm
1.0 mm
22 )  ในการทดลองการแทรกสอดของแสงจากสลิตคู่ ข้อความต่อไปนี้ข้อความใดไม่ถูกต้อง
 
แถบสว่างตรงกลางของภาพแทรกสอดบนฉากจะกว้างเท่ากับแถบสว่างอื่นๆ ที่แผ่ออกทั้งสองข้าง
ถ้าเปลี่ยนต้นกำเนิดแสงอาทิตย์ที่ตกบนสลิตคู่นี้จากแสงสีน้ำเงินเป็นแสงสีเหลือง แถบสว่างของภาพแทรกสอดบนฉากจะอยู่ห่างกันมกาขึ้น
ถ้าระยะหางระหว่างสลิตเพิ่มเป็น 2 เท่า เพื่อให้ขนาดของภาพแทรกสอดบนฉากห่างกันเท่าเดิมระยะห่างระหว่างสลิตกับฉากต้องเพิ่มเป็น 2 เท่า
ถ้าระยะห่างระหว่างสลิตคือ d ระยะห่างระยะห่างจากสลิตถึงฉากคือ D เมื่อมีแสงความยาวคลื่น lambda ตกบนสลิตแถบมืดแถบที่ 3 นับจากแถบสว่างตรงกลางจะห่างจากกึ่งกลางของแถบสว่างตรงกลางเป็นระยะ displaystyle frac{7lambda D}{2d}
23 )  ต้องการให้ตำแหน่งริ้วมืดแรกของลวดลายจากการเลี้ยวเบนของสลิตเดี่ยวตรงกับตำแหน่งมืดที่ 5 ของริ้วลวดลายจากการแทรกสอดของสลิตคู่ ระยะระหว่าง สลิตคู่ต้องเป็นกี่เท่าของความกว้างของสลิตเดี่ยว
 
5
displaystyle frac{7}{2}
displaystyle frac{9}{2}
displaystyle frac{11}{2}
24 )  การเลี้ยวเบนของแสงความยาวคลื่น 550 นาโนเมตรที่ตกกระทบตั้งฉากกับเกรตติงแบบ 4000 เส้นต่อเซนติเมตร จะให้แถบสว่างบนฉากกี่แถบ
 
7
9
11
13
25 )  ในการวัดความยาวคลื่นของสเปกตรัมของไฮโดรเจน โดยใช้ดกรตติงขนาด 5,000 เส้น/เซนติเมตร ปรากฏว่าวัดมุมที่สเปกตรัมเส้นหนึ่งทำกับแนวตั้งฉากจากเกรตติงไปยังหลอดสเปกตรัมได้ 19° ความยาวคลื่นของสเปกตรัมเส้นนี้เท่ากับกี่นาโนเมตร (กำหนดให้ sin 19^0 = 0.326)
 
412
434
386
652
26 )  เมื่อให้แสงที่เปล่งจากหลอดบรรจุไฮโดรเจน ผ่านตั้งฉากแผ่นเกรตติงเลี้ยวเบนอันหนึ่ง ปรากฏว่าเส้นสเปกตรัมทีเป็นลำดับที่ 2 (second - order) เนื่องจากแสงสีแดงซึ่งมีความยาวคลื่น 656 นาโนเมตร ซ้อนอยู่ที่เดียวกับสเปกตรัมอีกเส้นหนึ่งที่เป็นลำดับที่ 3 (third - order) เนื่องจากแสงสีอื่นอีกสีหนึ่ง แสงสีนี้จะมีความยาวคลื่นเท่าใด
 
437 nm
486 nm
546 nm
579 nm
27 )  น้ำมันที่ลอยอยู่บนผิวน้ำ จะมองเห็นมีสีต่างๆ เนื่องจากเกิด
 
การสะท้อนและการหักเห
การสะท้อนและการเลี้ยวเบน
การสะท้อนและการแทรกสอด
การสะท้อนและการโพลาไรเซชัน
28 )  ริ้วแสงสีต่างๆ ที่เห็นบนฟองสบู่เกิดจากปรากฏการณ์ใดเป็นส่วนสำคัญ
 
การสะท้อนของแสง
การหักเหของแสง
การเลี้ยวเบนของแสง
การแทรกสอดของแสง
29 )  กระจกเว้ามีความยาวโฟกัส 40 เซนติเมตร จะต้องวางวัตถุบนแกนของกระจกห่างจากกระจกเท่าไร จึงจะทำให้เกิดภาพหัวตั้งที่มีขนาดเป็น 4 เท่าของขนาดวัตถุ
 
60 cm
50 cm
30 cm
20 cm
30 )  นำวัตถุมาวางด้านหน้าของกระจกเว้าที่มีรัศมีความโค้ง 35.0 เซนติเมตร โดยวางห่างจากกระจกเป็นระยะที่ทำให้เกิดภาพจริงขนาดใหญ่เป็น 2.5 เท่าของวัตถุ อยากทราบว่าวัตถุห่างจากกระจกเป็นระยะเท่าไร
 
10.5 cm
12.25 cm
21.0 cm
24.5 cm
31 )  ถ้าเล็งจากจุด A แล้วพบว่า A , B , C อยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน โดย A อยู่ในอากาศ B อยู่ที่ผิวของของเหลวชนิดหนึ่ง ส่วน C จมอยู่ในของเหลวนั้น ถามว่าดรรชนีหักเหของของเหลวมีค่าเท่าไร (ดูรูป)
 
displaystyle frac{1}{2}
displaystyle frac{2}{3}
displaystyle frac{4}{3}
displaystyle frac{5}{3}
32 )  แสงตกตั้งฉากกับด้าน AC ของปริซึม ดังรูป ถ้าด้าน AB ของปริซึมสัมผัสอยู่กับของเหลวซึ่งมีค่าดรรชนีหักเห 1.3 จงหาค่าความเร็วแสงในปริซึมเพื่อทำให้เกิดการสะท้อนกลับหมดบนด้าน AB กำหนด ความเร็วแสงในสุญญากาศ displaystyle c = 3 times 10^8 m/s
 
displaystyle 1.2 times 10^8 m/s
displaystyle 2.0 times 10^8 m/s
displaystyle 3.0 times 10^8 m/s
displaystyle 4.5 times 10^8 m/s
33 )  แผ่นตัวกลางโปร่งใสสามชนิด ดรรชนีหักเห displaystyle n_1 , n_2 และ displaystyle n_3 วางซ้อนกันดังรูป ให้แสงตกกะทบในแผ่นแรกที่มีดรรชนีหักเห displaystyle n_1 แล้วผ่านต่อไปยังแผ่นที่สองและสามได้ ถ้าต้องการให้การสะท้อนกลับหมดเกิดขึ้นได้เฉพาะที่ผิว CD ดังรูป เท่านั้น ดรรชนีทั้งสามค่าจะมีความสัมพันธ์ดังข้อใด
 
displaystyle n_1 > n_2 > n_3
displaystyle n_1 < n_2 < n_3
displaystyle n_1 > n_2 < n_3
displaystyle n_1 < n_2 > n_3
34 )  ภาพที่เกิดจากเลนส์นูนความยาวโฟกัส f มีขนาดเป็น m เท่าของขนาดวัตถุจริง ระยะภาพเป็นเท่าใด
 
mf
(m-1)f
(m+1)f
displaystyle m^2f
35 )  เลนส์นูนบางความยาวโฟกัส 15 เซนติเมตร วางวัตถุไว้หน้าเลนส์ทำให้เกิดภาพเสมือนขนาด 3 เท่าของวัตถุ วัตถุและภาพอยู่ห่างกันเท่าใด
 
10 cm
20 cm
30 cm
40 cm
36 )  ถ้านำกระดาษทึบแสงมาปิดช่วงครึ่งซ้ายของเลนส์ที่ทำให้เกิดภาพของวัตถุบนฉากข้อความใดต่อไปนี้ถูกต้อง
 
ภาพของวัตถุจะหายไป
ภาพซีกซ้ายของวัตถุจะหายไป
ภาพซีกขวาของวัตถุจะหายไป
ภาพของวัตถุจะครบทุกส่วน
37 )  จากการทดลองเรื่องการหักเหของแสงที่ผ่านเลนส์ ปรากฏว่าได้ผลดังตาราง (เมื่อ u และ v คือระยะภาพและระยะวัตถุ ตามลำดับ) ข้อความต่อไปนี้ข้อใดถูกต้อง
ครั้งที่

u (cm)

v (cm)

1

2

3

4

10.0

5.0

2.5

2.0

2.0

2.5

5.0

10.0ก. การเขียนกราฟเมื่อ v เป็นแกนตั้ง และ u เป็นแกนนอน จะได้กราฟเส้นตรงที่มีความชันเท่ากับกำลังขยาย (m)
ข. การเขียนกราฟเมื่อ displaystyle frac{1}{v} เป็นแกนตั้ง และ displaystyle frac{1}{u} เป็นแกนนอน จะได้กราฟเส้นตรง โดยมีความชันเท่ากับ 1
ค. การดขียนกราฟเมื่อ displaystyle frac{1}{v} เป็นแกนตั้ง และ displaystyle frac{1}{u} เป็นแกนนอน จะได้กราฟเส้นตรง โดยมีจุดตัดบนแกนทั้งสองเป็นค่าส่วนกลับของความยาวโฟกัส
คำตอบที่ถูกต้องคือ
 
ข้อ ก. เท่านั้น
ข้อ ข. และ ค.
ข้อ ค. เท่านั้น
ข้อ ก. และ ค
38 )  ที่จุดศูนย์กลางของลูกโป่งทรงกลมมีจุดกำเนิดแสงเล็กๆ ซึ่งส่งแสงไปรอบๆ เท่ากันทุกทิศทางด้วยอัตราการให้ พลังงานแสง 4displaystyle pi ลูเมน ถ้าลูกโป่งขยายตัวโดยรัศมีเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น 1.5 เท่า อัตราส่วนของความสว่างที่พื้นผิวภายในลูกโป่งตอนขยายตัวแล้วเทียบกับตอนไม่ขยายตัวมีค่าเท่าใด
 
0.33
0.44
0.66
0.88
39 )  โคมไฟสนามสองดวงมีกำลัง 100 และ 200 วัตต์ และมีอัตราการให้พลังงานแสงต่อวัตต์เท่ากัน ถ้าท่านยืนห่างจากโคมไฟ 200 วัตต์ เป็นระยะ 2.0 เมตร พบว่าได้รับความสว่างจากหลอดไฟทั้งสองเท่ากัน ท่านยืนห่างจากโคมไฟ 100 วัตต์ เป็นระยะเท่าใด
 
1.0 m
1.4 m
2.0 m
4.0 m
40 )  หลอดฉายภาพชนิดหนึ่ง มีอัตราการให้พลังงานแสงเท่ากับ 1,000 ลูเมน เมื่อใช้ไประยะหนึ่งประสิทธิภาพของหลอดในการให้พลังงานแสงเหลือเพียง 80% ถ้าต้องการฉายให้ความสว่างเฉลี่ยบนจอ 250 ลักซ์ ภาพที่ฉายจะมีขนาดใหญ่มากที่สุดได้กี่ตารางเมตร
 
displaystyle 2.8 m^2
displaystyle 3.2 m^2
displaystyle 3.6 m^2
displaystyle 4.0 m^2
41 )  เลนส์แว่นตาสำหรับคนสายตายาวทำหน้าที่ต่อผู้ใส่แว่นนั้นอย่างไร
 
ย้ายวัตถุที่ระยะ 25 cm จากตาไปไว้ที่ระยะใกล้สุดที่ตาเปล่ามองเห็น
ย้ายวัตถุที่ระยะ 25 cm จากตาไปไว้ที่ระยะอนันต์
ย้ายวัตถุที่ระยะอนันต์มาไว้ที่ระยะใกล้สุดที่ตาเปล่ามองเห็นชัด
ย้ายวัตถุที่ระยะอนันต์มาไว้ที่ระยะไกลสุดที่ตาเปล่ามองเห็นชัด
42 )  ผู้ที่มีสายตาสัน หลังจากใส่แว่นที่เป็นแก้ว (n = 1.50) แล้วปรากฏว่าเห็นภาพชัดเจนดี ถ้าหากเขาใส่แว่นนี้ดำลงไปดูวัตถุในน้ำ (n = 1.33) สายตาของเขาจะมีลักษณะของ
 
สายตาปกติ
สายตาสั้น
สายตายาว
ข้อมูลไม่เพียงพอ
43 )  นาย ก ชวนเพื่อนไปเที่ยวดิสโก้เทค เพื่อนของเขาสวมหมวกเขียว เสื้อสีขาวมีลายมังกรสีแดง ในดิสโก้เทคใช้แสงสว่างจากหลอดไฟสีเขียว นาย ก จะเห็นเพื่อนของเขาแต่งตัวอย่างไร
 
หมวกสีเขียว เสื้อสีเขียวลายมังกรสีดำ
หมวกสีเขียว เสื้อสีเขียวลายมังกรสีเขียว
หมวกสีขาว เสื้อสีเขียวลายมังกรสีเหลือง
หมวกสีเขียว เสื้อสีเขียวลายมังกรสีเขียว
44 )  ดอกไม้ดอกหนึ่งส่องด้วยแสงสีขาว เมื่อมองผ่านแผ่นกรองแสงสีแดงจะเห็นดอกไม้เป็นสีแดง ถ้ามองผ่านแผ่นกรองแสงสีเขียวจะเห็นเป็นสีเขียว ถ้ามองผ่านแผ่นกรองแสงสีเหลืองจะเห็นเป็นสีเหลือง ดอกไม้ดอกนี้มีสีอะไร
 
น้ำเงิน
แดง
เขียว
เหลือง
45 )  แว่นขยายทำด้วยเลนส์นูนความยาวโฟกัส 10 เซนติเมตร ถ้าต้องการใช้ส่องดูวัตถุเพื่อให้เห็นวัตถุใหญ่ขึ้นควรวางวัตถุให้ห่างจากเลนส์เท่าใด
 
7 cm
14 cm
21 cm
28 cm
46 )  ทันตแพทย์ถือกระจกเว้ามีรัศมีความโค้ง 4.0 เซนติเมตร ห่างจากฟันที่ต้องการอุดเป็นระยะ 1.0 เซนติเมตร ทันตแพทย์จะเห็นฟันในกระจกขยายเป็นกี่เท่า
 
2 เท่า
3 เท่า
4 เท่า
5 เท่า
47 )  วางวัตถุไว้ข้างหน้ากระจกโค้ง ซึ่งมีความยาวโฟกัส 20 เซนติเมตร ปรากฏว่าได้ภาพเสมือนโดยมีกำลังขยาย 0.1 จงหาระยะวัตถุ
 
+220 cm
+180 cm
-220 cm
-180 cm
48 )  เมื่อลำแสงเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางหนึ่งเข้าสู่อีกตัวกลางหนึ่ง ปริมาณใดที่ไม่เปลี่ยนแปลง
 
ความถี่
ความยาวคลื่น
ความเร็ว
ความเข้ม
49 )  มุมวิกฤต displaystyle (theta_c) ของแสงที่เดินทางจากแก้วซึ่งมีค่าดัชนีหักเห 1.5 ไปยังน้ำซึ่งมีค่าดัชนีหักเห 1.3 มี่ค่าเท่ากับเท่าไร
 
displaystyle sin^{-1} (0.65)
displaystyle sin^{-1} (0.76)
displaystyle sin^{-1} (0.87)
displaystyle sin^{-1} (0.92)
50 )  คนมองปลาในสระน้ำในแนวทำมุม 30 องศากับแนวราบ จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้
 
คนเห็นปลาตื้นกว่าที่เป็นจริง
คนเห็นปลาลึกกว่าที่เป็นจริง
คนเห็นปลาตามตำแหน่งที่เป็นจริง
คนเห็นปลากลับซ้าย - ขวา