แบบฝึกหัด ฟิสิกส์ (มวล แรง และกฎการเคลื่อนที่)

วิชา : ฟิสิกส์ ระดับชั้น : มัธยมปลาย
จำนวน : 50 ข้อ ผู้เข้าชม : 46,980 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 )  เมื่อแรงทั้งสองแรงทำมุมกันเป็นค่าต่าง ๆ ผลรวมของแรงมีค่าต่ำสุด 2 นิวตันและมีค่าสูงสุด 14 นิวตัน ผลรวมของแรงทั้งสองเมื่อกระทำตั้งฉากกันจะมีค่าเท่าใด
 
12 N
10 N
displaystyle 5sqrt{2} N
8 N
2 )  กราฟระหว่างความเร็วกับเวลาของการเคลื่อนที่ของมวล m เป็นดังรูป ความเร่งของมวล m นี้เท่ากับ
 
0.5 เมตร/วินาที^2
2 เมตร/วินาที^2
4 เมตร/วินาที^2
6 เมตร/วินาที^2
3 )  บนพื้นที่ไม่มีความเสียดทาน ถ้าใช้แรงคงที่กระทำกับมวลขนาดต่าง ๆ กัน ทำให้มวลมีความเร่งขนาดต่าง ๆ กัน ถ้าเขียนกราฟระหว่างความเร่ง a กับมวล m จะได้ดังรูปใด
 
4 )  แขวนวัตถุด้วยเส้นเชือกจากเพดาน แรงปฏิกิริยาตามกฎข้อที่ 3 ของนิวตันของแรงซึ่งเป็นน้ำหนักของวัตถุ คือแรงใด
 
แรงที่เชือกกระทำต่อเพดาน
แรงที่เส้นเชือกกระทำต่อวัตถุ
แรงโน้มถ่วงที่วัตถุกระทำต่อโลก
แรงที่วัตถุกระทำต่อเส้นเชือก
5 )  ในการทดลองเพื่อพิสูจน์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน มีการชดเชยความฝืด และใช้แรงขนาดต่าง ๆ ลากมวล (รถทดลอง) และความเร่ง เมื่อเขียนกราฟระหว่างแรงและความเร่ง ได้กราฟดังรูป การทดลองนี้แสดงว่ามวลที่ทดลองมีค่าเท่าใด
 
0.8 kg
1.0 kg
1.1 kg
1.2 kg
6 )  กราฟของความเร็ว (V) กับเวลา (t) ในการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงของวัตถุ ซึ่งมีมวล 1 กิโลกรัม เป็นดังรูป
ข้อมูลจากกราฟ เมื่อนำมาวิเคราะห์แล้ว จะสรุปได้ว่าวัตถุนี้เป็นอย่างไร ก. ได้รับแรงกระทำ 40 นิวตัน ในช่วงวินาทีแรก ข. มีแรงกระทำคงที่ในช่วงวินาทีที่ 1 ถึงวินาทีที่ 4 ค. มีความเร่งคงที่ในช่วงวินาทีแรก ง. ได้รับแรงกระทำสองครั้งในทิศตรงกันข้าม ข้อใดถูกบ้าง
 
ก,ค และ ง
ข และ ค
ค และ ง
ง เท่านั้น
7 )  ถ้ามีแรงขนาด 12.0 นิวตัน และ 16.0 นิวตัน กระทำต่อวัตถุซึ่งมีมวล 4.0 กิโลกรัม โดยแรงทั้งสองกระทำใน ทิศตั้งฉากซึ่งกันและกัน วัตถุนั้นจะเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร่งเท่าใด
 
displaystyle 3.0 m/s^2
displaystyle 4.0 m/s^2
displaystyle 5.0 m/s^2
displaystyle 6.0 m/s^2
8 )  เมื่อออกแรงขนาดที่เท่ากันในทิศทางเดียวกันให้กับวัตถุสองก้อน ผลปรากฏว่า เมื่อเวลาผ่านไปทุก ๆ 1 วินาที วัตถุก้อนที่หนึ่งมีความเร็วเพิ่มขึ้น 4.5 เมตรต่อวินาที ถ้าวัตถุก้อนที่สองมีมวลเป็น 1.5 เท่าของมวลของวัตถุก้อนที่หนึ่งแสดงว่าวัตถุก้อนที่สองมีความเร็วเพิ่มขึ้นวินาทีละเท่าใด
 
1 เมตรต่อวินาที
2 เมตรต่อวินาที
3 เมตรต่อวินาที
4 เมตรต่อวินาที
9 )  เด็กชายคนหนึ่งต้องการลากรถมวล 5 กิโลกรัม บรรจุของมวล 45 กิโลกรัม ด้วยแรง 100 นิวตัน ถ้าคิดว่าพื้นและรถไม่มีความฝืด เด็กคนนี้จะลากรถไปได้ไกลเท่าใดจากหยุดนิ่งในเวลา 2 วินาที
 
10 เมตร
8 เมตร
4 เมตร
2 เมตร
10 )  รถบรรทุกมวล 5,000 กิโลกรัม เคลื่อนที่บนพื้นราบในแนวเส้นตรงด้วยความเร็ว 20 เมตร/วินาที ถ้าต้องการให้รถนี้หยุดสนิทในระยะทาง 50 เมตร จะต้องใช้แรงต้านเท่าใด
 
5,000 N
100,000 N
20,000 N
40,000 N
11 )  ชายคนหนึ่งลากกระเป๋ามวล 5 กิโลกรัม ให้เลื่อนไปตามพื้นราบที่ไม่มีความฝืดด้วยแรง 40 นิวตัน โดยแรงนี้ทำมุม 30^0 กับแนวราบ กระเป๋าจะเลื่อนไปตามพื้นราบด้วยความเร่งเท่าใด (กำหนดให้ cos 30^0 = 0.866 sin 30^0 = 0.5)
 
displaystyle 0.50 m/s^2
displaystyle 0.85 m/s^2
displaystyle 4.00 m/s^2
displaystyle 6.93 m/s^2
12 )  เชือกเส้นหนึ่งทนแรงดึงได้ 50 นิวตัน ผูกไว้กับมวล 4 กิโลกรัม จะดึงมวลขึ้นในแนวดิ่งด้วยความเร่งได้มากที่สุดเท่าไร เชือกจึงจะไม่ขาด (กำหนดค่า displaystyle g = m/s^2)
 
displaystyle 2.5 m/s^2
displaystyle 10 m/s^2
displaystyle 12.5 m/s^2
displaystyle 22.5 m/s^2
13 )  เชือกแขวนไว้กับเพดาน มีลิงมวล 20 กิโลกรัม โหนเชือกอยู่สูงจากพื้น 10 เมตร ได้รูดตัวลงมากับเชือกด้วยความเร่งคงที่ถึงพื้น ใช้เวลา 2 วินาที ความดึงของเชือกเป็นเท่าใด ไม่คิดมวลของเชือก
 
100 N
150 N
200 N
250 N
14 )  คน 2 คน ชักกะเย่อกัน ต่างคนต่างออกแรง F เท่ากัน ดึงที่ปลายทั้งสองของเชือกเส้นหนึ่ง ความตึงในเชือกเป็นเท่าใด
 
2F
F
F/2
15 )  กรอบรูปมวล m ถูกแขวนไว้ด้วยเชือก 2 เส้น โดยเชือกแต่ละเส้นยาว ell และทำมุม theta กับกรอบรูปดังรูปถ้ากรอบรูปนี้ถูกดึงให้เคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร่ง displaystyle frac{g}{2} จงหาความตึงในเชือกแต่ละเส้น
 
displaystyle frac{3 mg}{4 sin theta }
displaystyle frac{3 mg}{2 sin theta }
displaystyle frac{mg}{4 sin theta }
displaystyle frac{mg}{2 sin theta }
16 )  ในเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งหนึ่ง ชายมวล 60 กิโลกรัมติดอยู่บนตึกสูง และจำเป็นต้องกระโดดลงมาบนตาข่ายซึ่งคนข้างล่างช่วยกันจับเอาไว้ โดยเขาอยู่สูงจากตาข่าย 8 เมตร ภายหลังการกระโดดตาข่ายยุบลงจากระดับเดิม 0.8 เมตร โดยที่ตัวชายผู้นี้มิได้กระดอนจากตาข่ายเลย จงหาแรงเฉลี่ยที่ตาข่ายกระทำต่อชายผู้นี้
 
5,400 N
6,600 N
7,200 N
8,100 N
17 )  นักกระโดดร่มมวล 65 กิโลกรัม ลงถึงพื้นดินด้วยการย่อตัว ขณะยืดตัวขึ้นจุดศูนย์กลางมวลของร่างกายมีขนาดของความเร่ง 30 เมตรต่อ(วินาที)^2 แรงที่พื้นกระทำต่อเท้าของนักกระโดดร่มคนนี้เป็นเท่าใด
 
650 N
1,300 N
1950 N
2,600 N
18 )  ผลการทดลองของการให้แรงดึงแผ่นไม้บนพื้นราบ โดยมีถุงทรายอยู่บนแผ่นไม้ แล้วใช้แรงดึงพอดีให้แผ่นไม้เริ่มจะเคลื่อนที่ได้ ความสัมพันธ์แสดงได้ดังกราฟ จากกราฟแสดงว่าสัมประสิทธิ์ของความเสียดทานสถิตเป็นเท่าใด
 
0.25
0.5
1
2
19 )  จากการทดลองเรื่องสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน เมื่อจัดรางไม่ให้พื้นรางไม่ให้พื้นรางอยู่ในแนวระดับและใช้เครื่องชั่งสปริงเดี่ยวขอของแผ่นไม้ที่มีถุงทรายทับอยู่ด้านบนแล้วออกแรงดึงเครื่องชั่งสปริงให้ทิศของแรงดึงอยู่ในแนวระดับทำให้ได้ข้อมูลที่นำไปเขียนกราฟ เพื่อนแสดงความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของแรงดึง (F) กับน้ำหนักถุงทรายรวมกับขนาดของน้ำหนักแผ่นไม้ (F) กับน้ำหนักทรายรวมกับขนาดของน้ำหนักแผนไม้ (W) ได้กราฟดังรูป จงหาสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน
 
0.75
0.50
0.40
0.33
20 )  จากการทดลองพบว่าขนาดของแรงที่กระทำบนวัตถุที่วางอยู่บนพื้นราบกับขนาดของความเร่งของวัตถุ ได้ความสัมพันธ์ดังกราฟ
จากกราฟสามารถหาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลน์ของวัตถุบนพื้นมีค่าเท่ากับ
 
0.1
0.2
0.3
0.5
21 )  จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ แล้วเลือกคำตอบที่ถูกที่สุด
ก. ชายคนหนึ่งพยายามดันวัตถุก้อนหนึ่งให้ขยับไปบนพื้นระดับ แต่วัตถุไม่ขยับ แสดงว่ามีแรงคู่ปฏิกิริยาที่มีขนาด เท่ากัน แต่มีทิศตรงข้ามกระทำ
ข. เมื่อมีแรงลัพธ์ที่ไม่เป็นศูนย์กระทำต่ออนุภาค จะทำให้อัตราเร็วของอนุภาคเปลี่ยนไปเสมอ
ค. ในกรอบอ้างอิงใดๆ วัตถุจะรักษาสภาพอยู่นิ่งหรือสภาพเคลื่อนที่อย่างสม่ำเสมอในแนวเส้นตรงนอกจากจะมีแรงลัพธ์ซึ่งมีค่าไม่เป็นศูนย์มากระทำ
 
ข้อ ก ละ ข ถูก
ข้อ ข และ ค ถูก
ข้อ ค ถูก
ผิดทุกข้อ
22 )  นายแดงยืนอยู่บนตาชั่งสปริงในลิฟต์ ถ้าลิฟต์อยู่นิ่งๆ นายแดงอ่านน้ำหนักตัวจากตาชั่งสปริงได้ 56 กิโลกรัม ถ้าลิฟต์เคลื่อนที่ลงด้วยความเร่ง 2 เมตร/วินาที^2 นายแดงจะอ่านน้ำหนักตัวจากตาชั่งสปริงขณะนั้นได้เท่าไร (กำหนดค่า displaystyle G = 10 m/s^2)
 
40 กิโลกรัม
44.8 กิโลกรัม
50 กิโลกรัม
67.2 กิโลกรัม
23 )  กล่องใบหนึ่งเคลื่อนที่ลงจากตำแหน่งสูงสุดของพื้นเอียงเรียบยาว 2.5 เมตร และทำมุม 30 องศากับพื้นราบหากกล่องที่ปลายล่างของพื้นเอียง
 
3 m/s
4 m/s
5 m/s
6 m/s
24 )  วัตถุชิ้นหนึ่งมีมวล 2.0 กิโลกรัม ถูกดึงให้เคลื่อนที่ขึ้นไปตามพื้นเอียง 30° โดยใช้เส้นเชือกตามรูป ถ้าความตึงในเส้นเชือกเป็น 40 นิวตัน และแรงเสียดทานมีขนาด 2.0 นิวตัน ความเร่งของวัตถุ และแรงปฏิกิริยาตั้งฉากที่พื้นเอียงกระทำกับวัตถุเป็นเท่าไร
 
displaystyle 15 m/s^2 และ displaystyle 10sqrt3 N
displaystyle 14 m/s^2 และ displaystyle 5 N
displaystyle 14 m/s^2 และ displaystyle 10sqrt3 N
displaystyle 24 m/s^2 และ displaystyle 5 N
25 )  กล่องไม้สี่เหลี่ยมมวล m ไถลลงมาตามพื้นเอียงทำมุม 30^0 กับแนวราบ สัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทานระหว่างผิวของกล่องกับพื้นเอียงเท่ากับ 0.2 ความเร่งของกล่องขนาดลงมาตามพื้นเอียงเท่ากับเท่าไร (กำหนดค่า g = 10 เมตร/วินาที^2)
 
1.73 เมตร/วินาที^2
3.27 เมตร/วินาที^2
3.50 เมตร/วินาที^2
6.73 เมตร/วินาที^2
26 )  ปล่อยให้วัตถุเคลื่อนที่ลงมรตามพื้นเอียงซึ่งทำมุม 30^0 กับแนวระดับ วัตถุเคลื่อนที่ลงด้วยความเร็วคงที่ ออกแรงดันวัตถุขึ้นบนพื้นเอียงจนมีความเร็ว 10 เมตร/วินาที แล้วปล่อยวัตถุจะหยุดในเวลากี่วินาทีหลังจากปล่อย
 
1.0
1.4
1.7
2.0
27 )  เด็กชายเอกเล่นกระดานลื่นที่ลาดเอียงทำมุม theta กับพื้นดิน กระดานลื่นนั้นมีความยาว 10 เมตร ถ้าเด็กชายเอกลื่นลงจากปลายบนของกระดานลื่นด้วยความเร็วต้นเท่ากับศูนย์ ปรากฏว่าเขาจะถึงพื้นภายในเวลา displaystyle sqrt5 วินาที แสดงว่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานของกระดานลื่นมีค่าเท่าใด (กำหนด displaystyle sintheta  =frac{3}{5})
 
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
28 )  จากรูป ถ้ามวล 1 กิโลกรัม และ 2 กิโลกรัม อยู่บนพื้นราบผิวเกลี้ยง และไม่คิดมวลของเครื่องชั่งสปริงและเชือกค่าที่อ่านได้จากเครื่องชั่งสปริงเป็นเท่าไร
 
0 N
5 N
6 N
10 N
29 )  ผูกปลายหนึ่งของเส้นเชือกที่มีมวล m เข้ากับตะขอที่ติดแท่งไม้สี่เหลี่ยมที่มีมวล M แล้วดึงอีกปลายหนึ่ง ด้วยแรง F_1 ถ้า F_2 เป็นแรงที่เชือกดึงแท่งไม้ และแรงเสียดทานระหว่างพื้นกับแท่งไม้เป็นศูนย์ displaystyle F_2 มีค่าเท่าไร
 
displaystyle frac{(M + m)F_1}{M}
displaystyle frac{(M + m)F_1}{m}
displaystyle frac{MF_1}{M + m}
displaystyle frac{MF_1}{m}
30 )  จากรูป จงหาค่าความตึง T ในเชือกเส้นขวาสุด
 
F
displaystyle frac{F}{2}
displaystyle frac{F}{3}
displaystyle frac{F}{4}
31 )  แท่งไม้มวล 5 กิโลกรัม 3 กิโลกรัม และ 2 กิโลกรัม วางติดกันบนพื้นเกลี้ยง ถ้าออกแรงผลัก 10 นิวตัน ดังรูป จงหาขนาดของแรงที่แท่งไม้ 2 กิโลกรัม กระทำต่อแท่งไม้ 3 กิโลกรัม
 
2.0 N
5.0 N
8.0 N
10.0 N
32 )  มวล 2 ก้อนมีมวลก้อนละ 1 กิโลกรัม ผูกติดเชือกน้ำหนักเบา และแขวนติดกับเพดานของลิฟต์ดังรูป ถ้าลิฟต์เคลื่อนที่ลงด้วยความเร่ง 2 เมตรต่อ (วินาที)^2 จงหาแรงตึงในเส้นเชือก T_1 และ T_2
 
displaystyle T_1 = 16 N และ displaystyle T_2 = 8 N
displaystyle T_1 = 20 N และ displaystyle T_2 = 10 N
displaystyle T_1 = T_2 = 20 N
displaystyle T_1 = 24 N และ displaystyle T_2 = 12 N
33 )  จากรูป วัตถุมวล M ถูกผูกติดกับมวล 2 กิโลกรัม ด้วยเชือกเส้นล่างขณะที่วัตถุทั้งสองถูกดึงขึ้นจากเชือกเส้นบนด้วยความเร่ง a เมตร/วินาที^2 ขนาดแรงตึงของเชือกเส้นล่าง (T) มีค่า 28 นิวตัน ถ้าในขณะนั้นขนาดของแรงตึงของเชือกเส้นบน (P) มีค่า 98 นิวต้น M มีค่าเท่าใด
 
4.0 กิโลกรัม
5.0 กิโลกรัม
6.0 กิโลกรัม
10 กิโลกรัม
34 )  จากรูปมีวัตถุมวล m วางอยู่บนโต๊ะ ไมมีความเสียดทานผูกเชือกเบากับวัตถุมวล m แล้วคล้องผ่านรอกที่ไม่มีความฝืด แล้วนำวัตถุมวล M มาผูกติดกับปลายเชือกเบานี้ ปล่อยให้ m และ M เคลื่อนที่ จงหาว่าวัตถุมวล M จะต้องมีค่าเป็นกี่เท่าของวัตถุมวล m วัตถุมวล M จึงจะเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง 2 เมตร/วินาที^2
 
3 เท่า
8 เท่า
9 เท่า
10 เท่า
35 )  มวล displaystyle m_1 = 2.0 kg วางอยู่บนโต๊ะแนวระดับที่ไม่มีความฝืดห่างจากขอบโต๊ะ 1.0 เมตร ผูกมวล displaystyle m_1 ด้วยเชือกคล้องลูกรอก และถ่วงปลายเชือกด้วยมวล displaystyle m_2 = 0.5 kg ถ้าเดิมเชือกตึงอยู่สูงจากพื้น 0.5 เมตร แล้วปล่อยให้มวลทั้งสองเคลื่อนที่ จงหาแรงตึงในเส้นเชือก
 
1.0 นิวตัน
4.0 นิวตัน
5.0 นิวตัน
15.0 นิวตัน
36 )  มวลขนาดเท่ากัน 3 ก้อน ผูกกันดังรูป สัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทานระหว่างพื้นและมวลเป็น displaystyle frac{1}{4} มวลทั้งสามเคลื่อนที่ด้วยความเร่งเท่าไร
 
displaystyle frac{g}{6}
displaystyle frac{g}{4}
displaystyle frac{g}{3}
displaystyle frac{g}{2}
37 )  กล่องสองใบมีมวล displaystyle m_1 และ displaystyle m_2 ตามลำดับ วางซ้อนกันบนพื้นราบลื่นไร้ความฝืด มีแรง F กระทำต่อกล่อง displaystyle m_1 ทำให้กล่องทั้งสองเคลื่อนไปทางขวาด้วยความเร่ง a ถ้า f เป็นแรงเสียดทานสูงสุดที่มีได้ระหว่างผิวสัมผัสของกล่องทั้งสอง F มีค่าได้มากที่สุดเท่าใดมวล displaystyle m_2 จึงไม่ไถลไปบน displaystyle m_1
 
displaystyle frac{m_2}{m_1}f
displaystyle frac{m_2}{m_1 + m_2}f
displaystyle frac{m_1}{m_2}f
displaystyle frac{m_1 + m_2}{m_2}f
38 )  มวล 1 กิโลกรัม และ 2 กิโลกรัม ผูกติดกันด้วยเชือกเบา แล้วนำไปคล้องลูกรอกดังรูป จงหาขนาดของแรง F ที่ทำให้ความตึงของเชือกเท่ากับ 5 นิวตัน สัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทานจลน์ระหว่างมวล 1 กิโลกรัม กับมวล 2 กิโลกรัม และระหว่างมวล 2 กิโลกรัมกับพื้นเป็น 0.25
 
15.0 N
17.5 N
20.0 N
22.5 N
39 )  ก้อนวัตถุสี่เหลี่ยม A และ B วางซ้อนกันอยู่บนพื้นระดับดังรูป มีแรง 20 นิวตัน กระทำในแนวระดับต่อมวล A กำหนดให้สัมประสิทธิ์ของความเสียดทานสถิตและความเสียดทานจลน์ระหว่างคู่ผิวใด ๆ มีค่าเท่ากับ 0.3 และ 0.2 ตามลำดับ มวล A และ B มีขนาด 2.0 และ 0.5 กิโลกรัม ตามลำดับ มวล A จะเคลื่อนที่ด้วยความเร่งขนาดใด (g = 10 เมตร/วินาที^2
 
60 เมตร/วินาที^2
7.0 เมตร/วินาที^2
7.5 เมตร/วินาที^2
8.0 เมตร/วินาที^2
40 )  ระบบประกอบด้วยมวล m และ M ตามรูป ระหว่างมวล m และ M ไม่มีความฝืด ระบบจะต้องเคลื่อนที่ด้วยความเร่งอย่างน้อยเท่าใด มวล m จึงจะไม่ไถลลงมา
 
g sin theta
g cos theta
g tan theta
g cot theta
41 )  นักเรียนคนหนึ่งทำการทดลองดึงวัตถุ 3 ชิ้น A, B, C โดยใช้แรงขนาดต่าง ๆ กัน สำหรับวัตถุแต่ละชิ้น แล้วบันทึกความเร็วคำนวณหาความเร่ง นำมาเขียนกราฟระหว่างแรงกับความเร่งได้ดังรูป
จากกราฟนี้จะสรุปตามข้อไหนจึงจะถูกที่สุด
 
วัตถุ A มีมวลมากที่สุด และวัตถุ B มีแรงเสียดทานกับพื้นมากที่สุด
วัตถุ B มีมวลมากที่สุด และวัตถุ C มีแรงเสียดทานกับพื้นมากที่สุด
วัตถุ C มีมวลมากที่สุด และวัตถุ A มีแรงเสียดทานกับพื้นน้อยที่สุด
วัตถุ A มีมวลน้อยที่สุด และวัตถุ B มีแรงเสียดทานกับพื้นน้อยที่สุด
42 )  ในการทดลองเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับความเร่งโดยใช้น้ำหนักนอตเป็นแรงดึงให้รถทดลองเคลื่อนที่ บนรางไม้ ซึ่งชดเชยแรงเสียดทาน และหาความเร่งของรถทดลองจากจุดบนแถบกระดาษที่ถูกแรงดึงผ่านทเครื่องเคาะสัญญาณเวลา มีการทำซ้ำจนได้ข้อมูลมากพอ นำมาเขียนกราฟดังรูป ถ้ารถ 1 ค้น มีมวล 500 กรัม นอต 1 ตัวมีมวลเท่าไรในหน่วยกรัม
 
12.5 กรัม
13.0 กรัม
50.0 กรัม
52.0 กรัม
43 )  ดาวเทียมดวงหนึ่งถูกส่งขึ้นไปโคจรห่างจากผิวโลกเป็น 2 เท่าของรัศมีโลก ดาวเทียมดวงนี้จะมีค่าความเร่งเนื่องจากสนามความโน้มถ่วงเป็นกี่เท่าของความเร่งที่ผิวโลก
 
displaystyle frac{1}{9}
displaystyle frac{1}{4}
displaystyle frac{1}{3}
displaystyle frac{1}{2}
44 )  แรงคงที่ขนาดหนึ่งผลักวัตถุมวล 80 กิโลกรัม บนพื้นราบที่ไม่มีความฝืด สามารถเปลี่ยนความเร็วจาก 3 เมตร/วินาที เป็น 4 เมตร/วินาทีในทิศเดิม และในเวลา 1 วินาที จงหาว่าหากใช้แรงขนาดเดียวกันนี้ผลักวัตถุมวล 50 กิโลกรัมบนพื้นเดียวกัน จะทำให้ความเร็วเพิ่มขึ้นเท่าไรในเวลา 1 วินาทีเท่ากัน
 
1.0 m/s
1.2 m/s
1.4 m/s
1.6 m/s
45 )  จากรูป เป็นข้อมูลจากการทดลองเรื่องสัมประสิทธิ์ความเสียดทานโดยแกนนอนเป็นน้ำหนักถุงทราย แกนตั้งเป็นแรง F ที่ดึงทำให้แผ่นไม้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ ค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลน์ของการทดลองนี้ มีค่าเท่าไร
 
0.30
0.37
0.40
0.50
46 )  ในการทดสอบโต๊ะบิลเลียด โดยให้ลูกบิลเลียดมวล 500 กรัม วิ่งด้วยความเร็วต้น u ต่าง ๆ กันไปบนพื้นโดยไม่กระทบขอบโต๊ะ แล้ววัดระยะทางที่ลูกบิลเลียดวิ่งไปได้ S ปรากฏว่ากราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง S กับ displaystyle u^2 เป็นกราฟเส้นตรง ความชันของกราฟเป็น displaystyle 0.1 s^2/m จากข้อมูลข้างต้น แรงต้านเฉลี่ยที่พื้นโต๊ะกระทำต่อลูกบิลเลียดเป็นเท่าใด
 
2.5 N
3.0 N
3.5 N
4.0
47 )  วัตถุมวล 5 และ 10 กิโลกรัม ผูกติดกันด้วยเชือกเบาดังรูป วัตถุทั้งสองวางอยู่บนพื้นราบที่ไม่มีความฝืด ให้แรง F ซึ่งมีค่าคงที่กระทำต่อวัตถุทั้งสอง หลังจากดึงได้นาน 15 นาที วัตถุทั้งสองก็มีความเร็ว 45 เมตรต่อวินาที แรงดึงมวล 5 กิโลกรัมเป็นกี่นิวตัน
 
10 N
15 N
20 N
25 N
48 )  displaystyle m_1 , m_2 , m_3 เป็นมวลของก้อน A , B , C ตามลำดับ จงหาขนาดของแรงกิริยา ปฏิกิริยาระหว่างก้อน B กับ C
 
displaystyle frac{m_1 + m_3}{m_1 + m_2 + m_3}F
displaystyle frac{m_2 + m_3}{m_1 + m_2 + m_3}F
displaystyle frac{m_2}{ m_1 + m_2 + m_3}F
displaystyle frac{m_3}{ m_1 + m_2 + m_3}F
49 )  กล่องใส่มวล 2 กิโลกรัม ถูกดึงจากหยุดนิ่งด้วยแรงคงที่ขนาด 22 นิวตัน ในทิศ 60 องศากับแนวราบ ให้เคลื่อนที่ตามพื้นราบจนมีความเร็ว 2 เมตรต่อวินาที ในเวลา 0.8 วินาที ถ้าคิดว่าแรงเสียดทานคงที่ แรงเสียดทานจะมีขนาดกี่นิวตัน
 
5 N
6 N
11 N
14 N
50 )  ลิงตัวหนึ่งมีมวล m รูดตัวลงมาจากเสาธงด้วยอัตราเร่ง a อยากทราบว่าแรงเนื่องจากความฝืดอันเนื่องมาจากมือลิงกุมเอาไว้นั้นมีขนาดเท่าไร กำหนดว่าค่าความโน้มถ่วงของโลกเป็น g
 
m(g + a)
m(g - a)
(g + a)/m
(g - a)/m