แบบฝึกหัด ฟิสิกส์ (การเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติและสองมิติ 1)

วิชา : ฟิสิกส์ ระดับชั้น : มัธยมปลาย
จำนวน : 50 ข้อ ผู้เข้าชม : 33,453 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 )  นาย ก. เดินทางจาก A ไป B ใช้เวลา 18 วินาที จากนั้นเดินต่อไปยัง C ดังรูป ใช้เวลา 12 วินาที จงหาขนาดของความเร็วเฉลี่ยของนาย ก ตลอดการเดินทางดังนี้
 
0.67 m/s
0.75 m/s
0.97 m/s
1.0 m/s
2 )  รถยนต์คันหนึ่งแล่นด้วยความเร็ว 20 เมตร/วินาที ไปทางทิศเหนือ แล้วเลี้ยวไปทางทิศตะวันออกด้วยขนาความเร็วเท่าเดิม ในเวลา 5 วินาที จงหาความเร็วของรถที่เปลี่ยนไป หลังจากเลี้ยวรถไปแล้ว
 
displaystyle 20 sqrt2 เมตร/วินาที ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
40 เมตร/วินาที ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
displaystyle 20 sqrt2 เมตร/วินาที ทิศตะวันออกเฉียงใต้
40 เมตร/วินาที ทิศตะวันออกเฉียงใต้
3 )  จากข้อ 2 จงหาความเร่งของรถคันดังกล่าว ขณะเลี้ยวรถ
 
displaystyle 4 sqrt2 เมตร/วินาที ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
displaystyle 4 sqrt2 เมตร/วินาที ทิศตะวันออกเฉียงใต้
8 เมตร/วินาที ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
8 เมตร/วินาที ทิศตะวันออกเฉียงใต้
4 )  ถ้าการเคลื่อนที่ของวัตถุที่ลากแถบกระดาษซึ่งเครื่องเคาะสัญญาณที่เคาะทุก ๆ displaystyle frac{1}{50} วินาที ทำให้เกิดจุดดังรูป จากการสังเกตจุดเหล่านี้จะบอกคร่าว ๆ ว่าความเร่งเป็นอย่างไร
 
สม่ำเสมอ
เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
ลดลงเรื่อย ๆ
เพิ่มแล้วลด
5 )  จากการศึกษาการเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวเส้นตรงโดยใช้เครื่องมือเคาะสัญญาณเวลาได้จุดเป็นแถบกระดาษวัดดังรูป โดยที่ระยะห่างระหว่างจุดจะมีช่วงเวลาเท่ากัน กราฟรูปใดที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเร่งของวัตถุกับเวลา
 
6 )  ถ้ากราฟระหว่างความเร็วของวัตถุ v ที่เวลา t ต่าง ๆ เป็นดังรูป กราฟของความเร่ง a กับเวลา t ต่าง ๆ จะเป็นตามรูปใด
 
7 )  กราฟของตำแหน่งวัตถุบนแนวแกน X กับเวลา t เป็นดังรูป ช่วงเวลาใดหรือตำแหน่งใดที่วัตถุไม่มีความเร่ง
 
ช่วง OA
ช่วง BC
ที่จุด B
ที่จุด C
8 )  จากกราฟระหว่างระยะทางของการกระจัดในแนวเส้นตรงกับเวลาดังรูป จงหาความเร็วเฉลี่ยระหว่างเวลา 0 วินาที ถึง 25 วินาที
 
15 m/s
5 m/s
-5 m/s
0 m/s
9 )  จากกราฟความเร็ว - เวลา ซึ่งแสดงการเดินทางในช่วงเวลา A, B, C และ D จงหาระยะทางที่เคลื่อนที่ไปได้ใน 0.5 ชั่วโมง
 
18.5 กิโลเมตร
19.5 กิโลเมตร
20.0 กิโลเมตร
40.0 กิโลเมตร
10 )  จากข้อ 9. กราฟความเร็ว - เวลา จงหาอัตราเร็วเฉลี่ยใน 0.2 ชั่วโมงแรก
 
37.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
25.0 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
15.0 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
12.8 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
11 )  จากกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับเวลาของการเคลื่อนที่เป็นดังรูป พบว่าภายหลังการเดินทาง ไปได้ 4 วินาที ระยะห่างการเคลื่อนที่มีค่า 16 เมตร จงหาความเร่งที่เวลา 3 วินาที
 
displaystyle +2 m/s^2
displaystyle -2 m/s^2
displaystyle +3 m/s^2
displaystyle -4 m/s^2
12 )  รถยนต์ค้นหนึ่ง วิ่งด้วยความเร็วคงที่ 10 เมตร/วินาที ขณะที่อยู่ห่างสิ่งกีดขวางเป็นระยะทาง 35 เมตร คนขับตัดสินใจห้ามล้อ โดยเสียเวลา 1 นาที ก่อนที่ห้ามล้อจะทำงาน เมื่อห้ามล้อทำงานแล้ว รถจะต้องลดความเร็วในอัตราเท่าใด จึงจะทำให้รถหยุดพอดี เมื่อถึงสิ่งขีดขวางนั้น
 
displaystyle 1.0 m/s^2
displaystyle 1.5 m/s^2
displaystyle 2.0 m/s^2
displaystyle 3.0 m/s^2
13 )  รถยนต์แล่นบนถนนตรงโดยมีความเร็วตัน 15.0 เมตรต่อวินาที ถ้ารถยนต์มีความเร่งคงตัว 3.0 เมตรต่อ displaystyle (s^2) ในช่วงเวลานานเท่าไรรถจึงจะมีความเร็วเฉลี่ยเป็นสองเท่าของความเร็วตัน displaystyle (s^2)
 
5.0 s
10.0 s
15.0 s
20.0 s
14 )  วัตถุอันหนึ่งกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 20 m/s ไปทางทิศเหนือ จากนั้นมีความเร่งไปทางทิศใต้ displaystyle 5 m/s^2 เป็นเวลา 4 วินาที จงหาความเร็วของอนุภาคเป็นเท่าใด
 
20 เมตร/วินาที ไปทางเหนือ
40 เมตร/วินาที ไปทางเหนือ
40 เมตร/วินาที ไปทางใต้
15 )  วัตถุอันหนึ่งเคลื่อนที่จากนิ่งด้วยความเร่ง a ที่เวลา t ดังได้แสดงในรูป จงหาความเร็วของวัตถุที่เวลา 5 วินาที
 
2 m/s
1 m/s
0 m/s
-1 m/s
16 )  วัตถุเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงด้วยความเร่ง a ณ เวลา t ใด ๆ ดังรูปโดยความเร่งที่มีทิศทางไปทางขวามีเครื่องหมายบวก ถ้าวัตถุมีความเร็วต้น 3.0 เมตร/วินาที วัตถุจะมีความเร็วเท่าใดที่วินาทีที่ 20
 
-12 m/s
+12 m/s
-15 m/s
+15 m/s
17 )  จากการทดลองการเคลื่อนที่ของวัตถุ พบว่าความเร่งของวัตถุมีค่าแปรไปตามเวลาดังลักษณะที่แสดงไว้ในรูปกราฟ ถ้าหากวัตถุนี้เริ่มต้นเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วเท่ากับศูนย์ไปทางขวามือ แสดงว่าตลอดระยะเวลา 20 วินาที การขจัดของวัตถุนี้มีค่าเป็นเท่าใด (ค่าบวกในกราฟสำหรับทิศไปทางขวามือ)
 
100 เมตรไปทางขวามือ
125 เมตรไปทางซ้ายมือ
75 เมตรไปทางขวามือ
75 เมตรไปทางซ้ายมือ
18 )  รถไฟ 2 ขบวน วิ่งเข้าหากันโดยวิ่งในรางเดียวกัน รถขบวนที่ 1 วิ่งด้วยความเร็ว 10 เมตร/วินาที ส่วนรถขบวนที่ 2 วิ่งด้วยความเร็ว 20 เมตร/วินาที ขณะที่อยู่ห่างกัน 325 เมตร รถไฟทั้ง 2 ขบวนต่างเบรกรถและหยุดได้พอดีพร้อมกันโดยอยู่ห่างกัน 25 เมตร เวลาที่รถทั้งสองใช้เป็นเท่าใด
 
10 วินาที
15 วินาที
20 วินาที
25 วินาที
19 )  รถยนต์คันหนึ่งกำลังเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วคงตัว 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ต่อมารถยนต์คันนี้วิ่งผ่านรถยนต์อีกคันหนึ่ง วิ่งหนีไปทางเดียวกันด้วยอัตราเร็ว 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และมีอัตราเร่งคงตัว 20 กิโลเมตร (ชั่วโมง) 2 อีกนานเท่าใดรถยนต์ทั้งสองค้นจะมาพบกันอีกครั้ง
 
ไม่มีทางเจอกันอีก
1 ชั่วโมง
2 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
20 )  รถบัสกำลังเคลื่อนออกจากป้ายด้วยความเร่ง displaystyle 1.0 m/s^2 ชายผู้หนึ่งวิ่งไล่กวดรถบัสจากระยะห่าง 6.0 m ด้วยความเร็วคงที่ 3.5 m/s จะต้องไล่กวดนานกี่วินาทีจึงทันรถบัส
 
2.0
3.0
5.0
6.0
21 )  จุด A กับจุด B อยู่ห่างกัน 75 เมตร ถ้าให้รถยนต์แล่นจากจุด A ไปจุด B จะต้องใช้เวลาเท่าใดโดยที่เริ่มต้นแล่นจาก A ด้วยความเร่งคงที่ 1 เมตร/วินาที^2 ได้ระยะหนึ่งก็เบรกรถยนต์ด้วยความหน่วงคงที่ 2 เมตร/วินาที^2 ให้รถยนต์หยุดนิ่งที่จุด B พอดี
 
12.5 s
15.0 s
17.5 s
20.0 s
22 )  วัตถุหนึ่งเริ่มเคลื่อนที่จากจุดหยุดนิ่ง ด้วยความเร่งคงที่ ปรากกฎว่าในวินาที่ที่ 15 วัตถุเคลื่อนที่ได้ทาง 58 เมตร จงหาความเร่งของวัตถุ
 
displaystyle 2 m/s^2
displaystyle 3 m/s^2
displaystyle 4 m/s^2
displaystyle 5 m/s^2
23 )  โยนวัตถุก้อนหนึ่งขึ้นไปในแนวดิ่งโดยวัตถุขึ้นถึงจุดสูงสุดที่ B, ถ้า A และ C เป็นจุดที่ยังอยู่ในระดับเดียวกันดังรูป เมื่อไม่คิดผลของแรงด้านอวกาศ ข้อต่อไปนี้ข้อใดถูก
 
ที่จุด B วัตถุมีความเร็วและความเร่งเป็นศูนย์
ที่จุด A และ C วัตถุมีความเร็วเท่ากัน
ที่จุด A และ C วัตถุมีความเร่งขนาดเท่ากัน แต่ทิศทางตรงกันข้าม
ที่จุด A, B และ C วัตถุมีความเร่งเท่ากัน ทั้งขนาดและทิศทาง
24 )  ชายคนหนึ่งโยนเหรียญขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้น 10 เมตร/วินาที เป็นเวลานานเท่าใดเหรียญจึงจะตกลงมาถึงตำแหน่งเริ่มต้น
 
1 s
2 s
3 s
4 s
25 )  เด็กคนหนึ่งโยนพวงกุญแจขึ้นไปในแนวดิ่งเพื่อให้เพื่อนที่อยู่บนระเบียงสูงขึ้นไปและพบว่า เพื่อนรับพวงกุญแจได้ในเวลา 2 วินาทีต่อมา ถ้าจุดที่รับสูงกว่าจุดที่โยน 4 เมตร พวงกุญแจถึงมือผู้รับด้วยความเร็วเท่าไร
 
12 m/s ในทิศขึ้น
12 m/s ในทิศลง
8 m/s ในทิศขึ้น
8 m/s ในทิศลง
26 )  เด็กชายคนหนึ่งขว้างลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่ง เมื่อลูกบอลขึ้นไปได้สูง 5 เมตร อัตราเร็วของลูกบอลเท่ากับ 10 เมตร ต่อวินาที ในแนวขึ้น อัตราเร็วเริ่มต้นและระยะสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้มีค่าเท่าใด
 
10 m/s และ 10 m
displaystyle 10 sqrt2 m/s และdisplaystyle 10 sqrt2 m
10 m/s และ displaystyle 10 sqrt2 m
displaystyle 10 sqrt{2} m/s และ10 m
27 )  ลูกบอล ตกจากจุด A ซึ่งสูง h จากพื้น เมื่อผ่านจุด B ซึ่งสูง displaystyle frac{h}{4} จากพื้น จะมีอัตราเร็วเท่าใด
 
displaystyle (frac{gh}{2})^{frac{1}{2}} m/s
displaystyle (gh)^{frac{1}{2}} m/s
displaystyle (frac{3gh}{2})^{frac{1}{2}} m/s
displaystyle (frac{2gh}{2})^{frac{1}{2}} m/s
28 )  ลิฟต์เครื่องหนึ่งสามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร่งในทิศขึ้นหรือลงได้เท่ากับ ± 1.2 เมตรต่อวินาที2 และทำอัตราเร็วสูงสุดได้เท่ากับ 4.8 เมตรต่อวินาที ถ้าต้องการขนของจากชั้นล่างขึ้นไปยังชั้นที่ 16 ซึ่งมีความสูง 48 เมตร จงหาช่วงเวลาที่สั้นที่สุดในการขนของด้วยลิฟต์ตัวนี้
 
14 s
18 s
21 s
25 s
29 )  กราฟนี้เป็นกราฟความเร็วและเวลาของวัตถุที่ถูกโยนขึ้นไปตรง ๆ ในแนวดิ่งแล้วตกลงบนพื้น วัตถุจะขึ้นถึงตำแหน่งสูงสุดเป็นระยะเท่าใด
 
11.25 เมตร
10.0 เมตร
122 เมตร
1.5 เมตร
30 )  ในการปรับให้น้ำหยดจากปลายหลอดบิวเร็ตต์ชนิดที่หยดหนึ่งถึงพื้น อีกหยดหนึ่งถัดไปก็หยดออกทันที เมื่อปลายบิวเร็ตต์สูง (h) 50 เซนติเมตร หยดน้ำควรจะหยดกี่หยดต่อ 10 วินาที displaystyle (g = 10 m/s^2)
 
6 หยด
20 หยด
31 หยด
49 หยด
31 )  จงพิจารณากราฟต่อไปนี้
กรณีที่หนึ่ง มีการโยนวัตถุขึ้นไปในแนวดิ่งจนวัตถุขึ้นไปถึงตำแหน่งสูงสุด กรณีที่สอง มีการปล่อยวัตถุในแนวดิ่งภายใต้แรงดึงดูดของโลก
 
กรณีที่หนึ่งกับ ก. กรณีที่สองกับ ข
กรณีที่หนึ่งกับ ข. กรณีที่สองกับ ก.
กรณีที่หนึ่งกับ ข. กรณีที่สองกับ ค.
กรณีที่หนึ่งกับ ค. กรณีที่สองกับ ก.
32 )  ในขณะถ่ายทำภาพยนตร์ กล้องวิดีโอได้ถ่ายภาพการเคลื่อนที่ของกระถางที่ตกจากระเบียงของตึกสูงแห่งหนึ่งซึ่งพบว่ากระถางใช้เวลาในการเคลื่อนที่ผ่านหน้าต่างชั้นล่าง ซึ่งมีความสูง 1.5 เมตร ในเวลา 0.03 วินาที จงคำนวณว่าจุดที่กระถางเริ่มตกลงมา มีความสูงจากหน้าต่างชั้นล่างประมาณเท่าไร (ไม่คิดผลจากแรงต้านทานการเคลื่อนที่ของอากาศ)
 
50 m
75 m
100 m
125 m
33 )  ปล่อยลูกเหล็กกลมสูงจากพื้น h ลงพื้นทราย ลูกเหล็กจมลงในพื้นทราย L ถ้าคิดแรงต้านของทรายคงที่ เวลาที่ลูกเหล็กเคลื่อนที่ในทรายเป็นเท่าใด
 
displaystyle frac{L}{sqrt{gh}}
displaystyle frac{2L}{sqrt{gh}}
displaystyle frac{L}{2sqrt{gh}}
displaystyle L sqrt{frac{2}{gh}}
34 )  สมมติว่ากราฟนี้แสดงความสัมพันธ์ของอัตราเร็วและเวลาในการเคลื่อนที่ของจรวดเครื่องหนึ่ง ซึ่งตกกลับมายังโลกหลักจากเชื้อเพลิงหมดระยะเวลานับจากจรวดขึ้นจากพื้นดินจนตกกลับจนถึงผิวโลกเป็นเวลาทั้งหมดกี่วินาที
 
9.0 วินาที
11.2 วินาที
14.0 วินาที
14.2 วินาที่
35 )  ปล่อยลูกบอลลูนที่มีถุงทรายสองถุงผูกติดกันอยู่ ลอยขึ้นจากพื้นดินในแนวดิ่ง ปรากฏว่าเมื่อเวลาผ่านไป 8 วินาที ถุงทรายใบหนึ่งหลุดตกสู่พื้นดิน ถ้าบอลลูนลอยขึ้นด้วยอัตราเร็วเปลี่ยนแปลงดังกราฟ (กำหนด g = 10 เมตร/วินาที^2) ถามว่าขณะถุงทรายตกถึงพื้นดิน บอลลูนกำลังลอยขึ้นด้วยอัตราเร็วกี่เมตรต่อวินาที ?
 
20
25
30
35
36 )  ยิงกระสุนดิ่งขึ้นฟ้า 3 ลูกติดต่อกัน จากตำแหน่งเดียวกัน ด้วยอัตราเร็วต้น 10 เมตร/วินาที เท่ากัน และเว้นช่วงเวลาระหว่างลูกที่ถัดกัน 1 วินาที ถามว่ากระสุนลูกที่ 2 และ 3 จะสวนกันที่ระยะสูงจากฐานกี่เมตร
 
1.25 เมตร
3.75 เมตร
5.00 เมตร
6.50 เมตร
37 )  จากการวัดระยะทางใน 2 ช่วงจุด ณ เวลาตรงกึ่งกลางแต่ละช่วงบนแถบกระดาษที่ถูกดึงผ่านเครื่องเคาะสัญญาณเวลาได้ค่าดังตาราง จะใช้ค่าที่ได้นี้ หาค่าความเร่งเฉลี่ย ณ เวลา 4/50 วินาที ได้ค่าเท่าไร


เวลาตรงกึ่งกลาง แต่ละช่วง (S)

ระยะทาง 2 ช่วงจุด (cm)

1/50

2.9

3/50

4.4

5/50

6.0

………..

………..

 
displaystyle 8.0 m/s^2
displaystyle 9.4 m/s^2
displaystyle 9.7 m/s^2
displaystyle 10.0 m/s^2
38 )  ความเร็ว (v) และความเร่ง (a) ในกราฟคู่ใดบ้างที่เป็นคู่ที่สอดคล้องกันอย่างถูกต้อง (กราฟความเร่งเป็นความเร่งของกราฟความเร็ว)
 
ทั้ง ก. ข. และ ค.
ก. และ ข.
ข. และ ค.
ค. เท่านั้น
39 )  กราฟระหว่างความเร็วของวัตถุที่เคลื่อนที่ในแนวแกน x เป็นดังรูป จากกราฟ จงหาค่าความเร่งที่เวลา t = 4 วินาที
 
displaystyle 1.0 m/s^2
displaystyle -1.0 m/s^2
displaystyle 1.5 m/s^2
displaystyle -1.5 m/s^2
40 )  รถเริ่มแล่นจากจุดหยุดนิ่ง โดยมีความเร่งตามที่แสดงในกราฟ จงหาความเร็วของรถที่เวลา 30 วินาที จากจุดเริ่มต้น
 
40 m/s
20 m/s
10 m/s
0 m/s
41 )  รถยนต์และรถไฟเคลื่อนที่คู่ขนานกันไปด้วยความเร็ว 30 เมตร/วินาที เท่ากัน เมื่อมาถึงสัญญาณไฟแดงรถยนต์ก็เบรกทำให้เคลื่อนที่ด้วยความหน่วง 3 เมตร/(วินาที)^2 จนหยุดนิ่งและหยุดอยู่นาน 2.0 วินาที ก่อนจะเคลื่อนที่ต่อไปด้วยความเร่ง 1.5 เมตร/(วินาที)^2 จนมีความเร็วเป็น 30 เมตร/วินาที เท่ากับความเร็วของรถไฟในขณะนั้นรถยนต์จะอยู่ห่างจากรถไปกี่เมตร
 
450
510
1,050
1,200
42 )  ถ้ากราฟการกระจัด x กับเวลา t ของรถยนต์ ก และ ข มีลักษณะดังรูป ข้อใดต่อไปนี้ถูก
 
รถยนต์ ก และ ข จะมีความเร็วเท่ากันเมื่อเวลาผ่านไป 2 นาที
รถยนต์ ก มีความเร็วไม่คงที่ ส่วนรถยนต์ ข มีความเร็วคงที่
รถยนต์ ก มีความเร่งมากกว่าศูนย์ ส่วนรถยนต์ ข มี ความเร็วเท่ากับศูนย์
ทั้งรถยนต์ ก และ ข ต่างมีความเร่งเป็นศูนย์
43 )  จุดบั้งไฟขึ้นไปในอากาศด้วยความเร่งคงที่ 8 เมตร/วินาที2 ในแนวดิ่ง ขึ้นไปได้ 10 วินาที เชื้อเพลิงหมดบั้งไฟจะขึ้นไปได้สูงจากพื้นกี่เมตร
 
400 m
720 m
810 m
1710 m
44 )  สะพานสูงจากผิวน้ำ 5 เมตร บอลลูนลูกหนึ่งกำลังเคลื่อนที่ลงสู่พื้นและขณะที่บอลลูนอยู่สูงจากสะพาน 25 เมตร คนที่อยู่บนบอลลูน และคนที่ยืนอยู่ที่สะพานได้ปล่อยก้อนหินออกไปคนละก้อนในเวลาเดียวกันปรากฏว่าก้อนหินทั้งสองก้อนตกถึงผิวน้ำพร้อมกันถามว่าก้อนหินที่ตกจากบอลลูนผ่านระดับสะพานจะมีความเร็วกี่เมตร/วินาที (กำหนดให้ displaystyle g = 10 m/s^2)
 
displaystyle sqrt{885}
displaystyle sqrt{925}
displaystyle sqrt{985}
displaystyle sqrt{1,125}
45 )  วัตถุหนึ่งเคลื่อนที่ไปในทิศ -x ลากแถบกระดาษผ่านเครื่องเคาะสัญญาณเวลาชนิดเคาะ 50 ครั้งต่อวินาที ปรากฏข้อมูลการเคลื่อนที่ของวัตถุดังรูป จงหาขนาดของความเร่ง ณ ช่วงจุดเวลาที่ 5 ในหน่วยเมตร/(วินาที)2
 
1.42
6.25
9.80
12.5
46 )  พิจารณากราฟความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางที่เคลื่อนที่กับเวลาและกราฟระหว่างความเร่งกับเวลา คำตอบข้อใดที่แสดงความสอดคล้องที่ถูกต้องของการเคลื่อนที่ของวัตถุหนึ่ง
 
1 และ C
2 และ B
3 และ A
4 และ D
47 )  ในการแข่งรถครั้งหนึ่ง ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับเวลาของรถ A และรถ B เขียนกราฟได้ดังรูป พิจารณาข้อความต่อไปนี้ ก. ที่เวลา t = 20 รถ A วิ่งได้ระยะทางมากกว่า B ข. ที่เวลา t = 12 รถ A มีความเร่งทางมากกว่า B ค. ช่วงเวลา t = 0 ถึง t = 20 รถ A มีความเร่งเฉลี่ยมากกว่ารถ B
 
ก,ข และ ค
ข และ ค
ข เท่านั้นๆ
คำตอบเป็นอย่างอื่น
48 )  ชายคนหนึ่งขับรถด้วยความเร็วคงที่ 72 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เมื่อผ่านด่านตรวจไปได้ 10 วินาที ตำรวจจึงออกรถไล่กวดและทันรถของชายดังกล่าวในเวลา 2 นาที ตำรวจต้องเร่งเครื่องยนต์ด้วยความเร่งคงที่เท่าไร ในหน่วยเมตรต่อวินาที
 
0.36
0.48
0.51
0.62
49 )  ถ้าโยนก้อนหินขึ้นไปตามแนวดิ่งด้วยอัตราเร็ว 9.8 m/s ถามว่า ก้อนหินจะขึ้นสูงสุดกี่เมตร
 
2.4
3.5
4.9
5.1
50 )  โยนวัตถุสองก้อน A และ B ให้เคลื่อนที่ขึ้นตามแนวดิ่ง ระยะทางสูงสุดที่วัตถุ A และ B เคลื่อนที่ขึ้นไปได้คือ 50 และ 200 เมตร ตามลำดับ อัตราส่วนของความเร็วต้นของ A ต่อของ B มีค่าเท่าใด
 
displaystyle frac{1}{2}
displaystyle frac{2}{3}
displaystyle frac{3}{4}
displaystyle frac{4}{5}