แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ (เซต)

วิชา : คณิตศาสตร์ ระดับชั้น : มัธยมปลาย
จำนวน : 50 ข้อ ผู้เข้าชม : 21,580 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 )  กำหนด A = {a, b, {a, b}} และ B = {a, b} ข้อใดต่อไปนี้ไม่จริง
 
displaystyle B subset A
displaystyle B in A
displaystyle A cup B = B
A - B = {B}
2 )  กำหนด u = displaystyle { x in left. N right|x le 10}
A = {displaystyle x in u l 3 หาร x ลงตัว}
B = {displaystyle x in u l x เป็นจำนวนเฉพาะ}
ข้อใดต่อไปนี้เท็จ
 
displaystyle A cup B = {displaystyle x in N l displaystyle 2 le x le 9 - {displaystyle x in N l displaystyle x^2 - 12 x + 32 = 0}
displaystyle A cap B = {displaystyle x in u l x เป็นจำนวนเฉพาะที่ 3 หารลงตัว}
A - B = {displaystyle x in u l 2 หาร x ลงตัว}
B - A = {displaystyle x in u l x เป็นจำนวนเฉพาะที่ 3 หารไม่ลงตัว}
3 )  ให้ A, B, C เป็นเซตใด ๆ และ P(X) แทนเพาเวอร์เซตของ X ข้อใดต่อไปนี้ผิด
 
ถ้า A - B = phi แล้ว P(A) -P(B) = phi
ถ้า displaystyle A subset B แล้ว displaystyle P(A) subset P(B)
ถ้า displaystyle A = B cup C แล้ว displaystyle P(A) = P(B)cup P(C)
ถ้า displaystyle A cap B = emptyset แล้ว displaystyle P(A) cap P(B) = { emptyset }
4 )  กำหนด displaystyle u = { x in left. N right|x le 20}
A = {displaystyle x in left. u right| 2 หาร x ลงตัว}
B = {displaystyle x in left. u right| 4 หาร x ลงตัว}
ข้อใดต่อไปนี้เป็นจริง
 
displaystyle A cup B = B
displaystyle A cap B = A
A - B = phi
B - A =
5 )  กำหนด A = {displaystyle x in left. I right| 2 หาร x ลงตัว}
B = {displaystyle x in left. I right| displaystyle x le 0}
C = {displaystyle x in left. B right| displaystyle x + 3 in B
ข้อใดต่อไปนี้ไม่จริง
 
A - B = {displaystyle x in left. N right| x เป็นจำนวนเต็มคู่}
B - C = {displaystyle x in left. N right| displaystyle x(x^2 + 3x + 2) = 0
C - B = phi
C - A เป็นเซตจำกัด
6 )  กำหนด displaystyle A = { phi ,{ phi } } , displaystyle B = phi cup { phi } ข้อใดต่อไปนี้ถูก
 
A = B
displaystyle A cap B = B
A - B = phi
displaystyle A cup B = A cap B
7 )  กำหนด displaystyle u = N cup { 0} = {displaystyle x in left. u right| x เป็นจำนวนคู่} เซตในข้อใดต่อไปนี้เป็นเซตว่าง
 
displaystyle { x in left. u right|3 - x in A}
displaystyle { x in left. u right|frac{0}{x} in A}
displaystyle { x in left. u right| - x - 1 in A}
displaystyle { x in left. u right|x - 3 in A}
8 )  เซตในข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่เซตว่าง
 
displaystyle { x in left. N right|6x^2 - 7x + 2 = 0}
displaystyle { x in left. N right|x^2 + 5x + 6 = 0}
{displaystyle x in left. R right| x เป็นจำนวนตรรกยะ และ displaystyle x^2 - 2 = 0}
displaystyle { x in left. N right|sqrt x = x}
9 )  พิจารณาข้อความต่อไปนี้
ก. กำหนด displaystyle A = { x in left. N right|x^2 - x = 20}
และ displaystyle B = { x in left. I right|x^2 - x = 20} แล้ว A - B = phi
ข. กำหนด u เป็นเซตของจำนวนนับ A, B เป็นสับเซตของ u และ
A = {displaystyle xleft| 2 right. หาร x ไม่ลงตัว}
และ B = {displaystyle xleft| x right. เป็นจำนวนเฉพาะที่ 2 หารไม่ลงตัว} แล้ว B - A = phi
ข้อใดต่อไปนี้ถูก
 
ข้อ ก. และข้อ ข. จริง
ข้อ ก. และ ข. ไม่จริง
ข้อ ก. จริง แต่ข้อ ข. ไม่จริง
ข้อ ก. ไม่จริง แต่ข้อ ข. จริง
10 )  ข้อใดต่อไปนี้จริง
 
displaystyle { phi } cup { { phi } ,0} = { { phi } ,0}
displaystyle { phi } cap { { phi } ,0} = { phi }
displaystyle { phi } - { { phi } ,0} = phi
displaystyle { { phi } ,0} - { phi } = { { phi } ,0}
11 )  กำหนด A และ B เป็นเซตใดๆในเอกภพสัมพัทธ์ u ข้อใดต่อปี้ไม่จริง
 
displaystyle (A - B) cap (B - A) = phi
displaystyle (A cap B) cap (A - B) = phi
displaystyle (A - B) cup B = A cup B
displaystyle A cap (A - B) = A cap B
12 )  กำหนด A, B และ C เป็นเซตใด ๆ ในเอกภพสัมพัทธ์ u ข้อใดต่อไปนี้จริง
 
ถ้า displaystyle A cap B = A cap C แล้ว B = C
ถ้า displaystyle A cup B = A cup C แล้ว B = C
ถ้า A - B = A - C แล้ว B = C
ถ้า displaystyle A subset B และ displaystyle A cap C ne phi แล้ว displaystyle A cap B cap C displaystyle ne phi
13 )  พิจารณาข้อความต่อไปนี้
ก. ถ้า displaystyle A cup B = { x in left. I right|x + 3 = x} แล้ว
displaystyle A = B = { x in left. N right|x^2 + 5x + 6 = 0}
ข. ถ้า displaystyle A cap B = { x in left. N right|2x - 1 = 0} แล้ว
A - B = A และ B - A = B
ข้อใดต่อไปนี้ถูก
 
ข้อ ก. และ ข. จริง
ข้อ ก. และ ข. ไม่จริง
ข้อ ก. จริง แต่ข้อ ข. ไม่จริง
ข้อ ก. ไม่จริง แต่ข้อ ข. จริง
14 )  กำหนด A = displaystyle { x in left. R right|x^2 - 2x - 8 = 0} ข้อใดต่อไปนี้จริง
 
displaystyle { - 2,4} subset P(A)
displaystyle - 2 in P(A)
displaystyle { 4} in P(A)
displaystyle { - 2} subset P(A)
15 )  กำหนด A, B และ C เป็นเซตใด ๆ ในเอกภพสัมพัทธ์ u ข้อใดต่อไปนี้ไม่จริง
 
ถ้า displaystyle C^' cap (A cup B) = phi แล้ว displaystyle P(A cup B) subset P(C)
ถ้า displaystyle (A cap B cap C) - (A cup B cup C) = phi
ถ้า displaystyle A cup (B cap C) = phi แล้ว B - C = B
(A - B) - C = A - (B - C)
16 )  กำหนด A, B เป็นเซตใด ๆ ในเอกภพสัมพัทธ์ u เดียวกัน ข้อใดต่อไปนี้ไม่จริง
 
ถ้า displaystyle A cap B = A แล้ว displaystyle P(A cup B) = P(A) cup P(B)
ถ้า displaystyle A cap B = phi แล้ว displaystyle P(A cap B) ne P(A) cap P(B)
ถ้า displaystyle P(A - B) = { phi } แล้ว displaystyle P(A cup B) = P(A) cup P(B)
ถ้า displaystyle A cup B = u แล้ว displaystyle A cap B = phi แล้ว displaystyle P(A) subset P(B')
17 )  กำหนด {displaystyle x in left. N right|x le 20 และ 3 หาร x แล้วเหลือเศษ 2}, B = {displaystyle x in left. N right|x le 20 และ x เป็นจำนวนคี่} ข้อใดต่อไปนี้ไม่จริง
 
จำนวนสมาชิกของ P(A) เท่ากับจำนวนสมาชิกของ P(B)
displaystyle P(A cap B) มีจำนวนสมาชิก 8 สมาชิก
P(A - B) มีจำนวนสมาชิกเท่ากับจำนวนสมาชิกของ P(B - A)
displaystyle P(A) cup P(B) = P(A cup B)
18 )  กำหนดให้ A, B เป็นเซต ซึ่ง displaystyle B subset A และ n(A) = 10, n(B) = 4 ถ้า C = {displaystyle left. S right|S subset A และ displaystyle S cap B = phi }แล้ว n(C) เท่ากับข้อใด
 
16
32
64
1,024
19 )  กำหนด displaystyle A = { phi ,{ phi } } และ displaystyle B = A cup P(A) ข้อใดต่อไปนี้ผิด
 
displaystyle A subset P(A)
displaystyle A subset B
displaystyle A in B
displaystyle B - A = { phi ,{ phi } }
20 )  กำหนด A และ B เป็นเซตใด ๆ ในเอกภพสัมพัทธ์ u ข้อใดต่อไปนี้ไม่จริง
 
ถ้า displaystyle B' subset A' = phi แล้ว displaystyle A subset B
ถ้า displaystyle A cap B' = phi แล้ว displaystyle A subset B’
ถ้า displaystyle A cup B = phi แล้ว P(A) = P(B)
ถ้า displaystyle A - B = phi แล้ว displaystyle P(A) cup P(B) subset P(A cup B)
21 )  ในการสอบแข่งขันชิงทุนการศึกษาครั้งหนึ่งของนักเรียนชั้น ม. 3 ของโรงเรียนแห่งหนึ่ง จำนวน 100 คน โดยที่ทุกคนต้องสอบ 2 วิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ ผู้ที่สอบตกทั้ง 2 วิชา ไม่ได้รับทุนการศึกษา ปรากฏว่ามีผู้สอบตกวิชาคณิตศาสตร์ 50 คน สอบตกภาษาอังกฤษ 60 คน และผู้สอบได้ 2 วิชา 10 คน อยากทราบว่ามีนักเรียนที่ไม่ได้รับทุนการศึกษาครั้งนี้กี่คน
 
10 คน
15 คน
20 คน
25 คน
22 )  ในการสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่ง มีผู้สมัครทั้งหมด 950 คน ทุกคนต้องสอบ 3 วิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาฟิสิกส์ และวิชาภาษาอังกฤษ ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องสอบได้ทั้ง 3 วิชา และมีผู้ไม่มาสอบ 50 คน จากจำนวนผู้ที่เข้าสอบทั้งหมดปรากฏผล ดังนี้
สอบตกวิชาคณิตศาสตร์ 400 คน
สอบตกวิชาฟิสิกส์ 420 คน
สอบตกวิชาภาษาอังกฤษ 450 คน
สอบได้วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาฟิสิกส์ 250 คน
สอบได้วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ 300 คน
สอบได้วิชาฟิสิกส์ และวิชาภาษาอังกฤษ 250 คน
สอบตกทั้ง 3 วิชา 80 คน
อยากทราบว่ามีผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์กี่คน
 
180 คน
190 คน
195 คน
200 คน
23 )  กำหนด A และ B เป็นเซตใด ๆ ในเอกภพสัมพัทธ์ u ข้อใดต่อไปนี้ไม่จริง
 
ถ้า displaystyle P(A) - P(B) = phi แล้ว displaystyle A - B = phi
ถ้า displaystyle P(A cup B) = P(A) cup P(B) แล้ว displaystyle A - B = phi
ถ้า displaystyle P(A - B) = { phi } แล้ว displaystyle P(A) - P(B) = phi
ถ้าจำนวนสมาชิกของ P(A) และ P(B) เท่ากันแล้ว A = B
24 )  กำหนด u = {displaystyle x in left. N right|x เป็นจำนวนเฉพาะที่มีค่าน้อยกว่า 50}
A = {displaystyle x in left. N right|x เป็นจำนวนคี่ที่มีค่าน้อยกว่า 20}
B = {displaystyle x in left. N right|10 < x < 40}
จงหาว่า displaystyle (A cup B)' มีจำนวนสมาชิกตรงกับข้อใด
 
4
5
6
7
25 )  จากการสอบถามคู่สมรส 110 คู่ ปรากฏผล ดังนี้
90 คู่มีบุตรอย่างน้อย 1 คน
40 คู่ไม่มีบุตรชาย
50 คู่ไม่มีบุตรหญิง
มีคู่สมรสกี่คู่ที่มีทั้งบุตรชายและบุตรสาว
 
10
20
30
40
26 )  กำหนด displaystyle A = { x in left. I right|frac{{x^2 - 2x}}{{x - 4}} = frac{8}{{x - 4}}}
displaystyle B = { x in left. N right|frac{{x^2 - 2x}}{{x + 3}} = frac{8}{{x + 3}}}
และ displaystyle C = { x in left. I right|x^2 - 2x = 8}
พิจารณาข้อความต่อไปนี้ว่าข้อใดไม่จริง
 
displaystyle A cup B = C
A - B = C - B
displaystyle (A cap B) subset C'
A = B = C
27 )  จากการสอบถามผู้คนในหมู่บ้านหนึ่ง จำนวน 100 คน เกี่ยวกับการดื่มนม และดื่มกาแฟ ปรากฏว่ามีอยู่ 35 คน ไม่ดื่มนมและไม่ดื่มกาแฟ แต่จำนวนคนที่ดื่มนมอย่างเดียวเป็น 2 เท่าของจำนวนคนที่ดื่มกาแฟอย่างเดี่ยว ถ้ามีคนดื่มทั้งกาแฟและนมจำนวน 20 คน อยากทราบว่ามีคนดื่มกาแฟน้อยกว่าคนดื่มนมเท่าไร
 
12 คน
13 คน
14 คน
15 คน
28 )  ในการสอบวิชาภาษาเยอรมัน วิชาภาษาฝรั่งเศส และวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้น ม. 4 จำนวน 150 คน ปรากฏว่าสอบตกทั้ง 3 วิชา 10 คน สอบได้เพียงวิชาเดียวมีอยู่ 90 คน สอบได้วิชาภาษาเยอรมัน วิชาภาษาฝรั่งเศส แต่สอบตกวิชาภาษาอังกฤษมีอยู่ 15 คน คน สอบได้วิชาภาษาเยอรมัน และวิชาภาษาอังกฤษ แต่สอบตกวิชาภาษาฝรั่งเศสมีอยู่ 10 คน คน สอบได้วิชาภาษาอังกฤษและวิชาภาษาฝรั่งเศส แต่สอบตกวิชาภาษาเยอรมันมีอยู่ 20 คน ถ้ามีคนสอบได้วิชาภาษาเยอรมันอย่างเดียว 5 คน และจำนวนคนที่สอบได้วิชาภาษาอังกฤษอย่างเดียวมีจำนวนมากกว่าจำนวนคนที่สอบได้วิชาภาษาฝรั่งเศสอย่างเดียวอยู่ 5 คน อยากทราบว่ามีคนสอบได้ทั้งสามวิชากี่คน
 
5 คน
4 คน
3 คน
2 คน
29 )  พิจารณาข้อความต่อไปนี้
ก. กำหนด u = displaystyle { x in left. N right|x le 10} A และ B ต่างเป็นสับเซตของ u โดยที่ P(A’) มีสมาชิก 64 สมาชิก P(B’) มีสมาชิก 32 สมาชิก ถ้าสมาชิกของ displaystyle (A - B) cup (B - A) มีจำนวน 5 สมาชิก แล้วจำนวนสมาชิกของ displaystyle A cap B มี 2 สมาชิก
ข. กำหนด displaystyle A = { phi } ,B = A cup { A} และ displaystyle C = B cup { B} แล้ว C - A = {A, B}
ข้อใดต่อไปนี้ถูก
 
ข้อ ก. และข้อ ข. จริง
ข้อ ก. และข้อ ข. ไม่จริง
ข้อ ก. จริง แต่ข้อ ข. ไม่จริง
ข้อ ก. จริง แต่ข้อ ข. ไม่จริง
30 )  กำหนด A = {a, b, c}, B = displaystyle { x in left. C right|C subset A,c in C} แล้ว B มีจำนวนสมาชิกตรงกับข้อใด
 
8
6
4
3
31 )  กำหนดให้ A, B และ C เป็นเซตใด ๆ ข้อใดถูกต้อง
 
ถ้า displaystyle A - B = phi แล้ว A = B
ถ้า displaystyle A cap B' = phi แล้ว displaystyle A cup B' = B'
displaystyle [(A cap B) cup (B cap C)]' = B' cup (A' cap C')
ถ้า A, B เป็นเซตจำกัด และ displaystyle A cap B ne phi แล้ว displaystyle P(A cup B) subset P(A) cup P(B)
32 )  กำหนด S เป็นเซตคำตอบของสมการ displaystyle frac{{2x - 3}}{{x + 1}} > 3 และ k เป็นค่าขอบเขตบนน้อยสุดของ S แล้ว displaystyle 4k^2 - 1 เท่ากับข้อใดต่อไปนี้
 
1
2
3
4
33 )  ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
 
ถ้า A เป็นเซตใด ๆ แล้ว displaystyle A subset P(A)
ถ้า A และ B เป็นเซตใด ๆ แล้ว displaystyle (A cap B') cap (A - B') เป็นเซตว่าง
ถ้า A และ B เป็นเซตใด ๆ ซึ่ง displaystyle A subset B แล้ว displaystyle B notsubset A
ถ้า A, B และ C เป็นเซตใด ๆ ซึ่ง displaystyle A cap C = B cap C แล้ว A = B
34 )  ในการสอบถามความนิยมของผู้ใช้แรงงานจำนวน 53 คน เกี่ยวกับเครื่องดื่มบำรุงกำลัง 3 ยี่ห้อ คือ กาทิงแดง โคบาน และแรงเด้อ ปรากฏผล ดังนี้
ผู้ใช้แรงงานที่ดื่มทั้ง 3 ยี่ห้อ มีอยู่ 14 คน
ดื่มยี่ห้อกาทิงแดง โคบาน แต่ไม่ดื่มแรงเด้อ 6 คน
ดื่มยี่ห้อโคบาและแรงเด้อ 13 คน
ดื่มเพียงสองยี่ห้อเท่านั้น 14 คน
ดื่มกาทิงแดง 32 คน ดื่มโคบาน 25 คน
และดื่มเพียงยี่ห้อเดียว 13 คน
อยากทราบว่ามีผู้ใช้แรงงานไม่ดื่มโคบานกี่คน
 
16
21
27
28
35 )  กำหนดให้
displaystyle S = { x in left. {I^ + } right|left| x right| le 7}
displaystyle A = { x in left. R right|x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = 0}
และ displaystyle B = { C subset left. S right|6 in C,C cap A ne phi }
จงหาค่าของ n(B)
 
40
48
56
64
36 )  กำหนดให้ U = {1, 2, 3, …, 200} และ displaystyle A = { x in left. U right|x กับ 21 เป็นจำนวนเฉพาะสัมพัทธ์} แล้วอยากทราบว่าสมาชิกในเซต A มีค่าเท่าใด
 
85
94
106
115
37 )  กำหนดให้ displaystyle P cup Q = { 1,2,3,4,5,c}
displaystyle P cup R = { 1,2,3,4,6,7,8,c}
displaystyle P cap R = phi ,Q cap R = { c}
displaystyle P cap (Q cup R) = { 1,2),P notsubset Q
ดังนั้น Q กับ R คือเซตใด
 
Q = {2, 5, c}, R = {1, 8, c}
Q = {1, 2, 3, c}, R = {3, 8, c}
Q = {2, 3, 5, c}, R = {1, 6, 7, c}
Q = {1, 2, 5, c}, R = {6, 7, 8, c}
38 )  ข้อใดถูกต้อง
 
ถ้า displaystyle A cap B = B แล้ว displaystyle [(A cap B) cup B)]' = B - A
ถ้า displaystyle A cup B = B แล้ว displaystyle A' subset B'
displaystyle (A cap B') cup (B cap A') cup (A cap B) = A cup B
displaystyle { phi } เป็นสับเซตแต่ไม่เป็นสมาชิกของ displaystyle P({ phi ,0} )
39 )  ถ้า A และ B เป็นเซตใด ๆ ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง
 
displaystyle A cup B = A cap B เมื่อ A = B
displaystyle (A cap B) cap (A - B) เป็นเซตว่าง
displaystyle { A} subset { P(A)}
displaystyle A in P(A)
40 )  จากการสำรวจนักเรียน ม. 4 ห้องหนึ่ง พบว่า
ก. มี 20 คน ที่เลือกเรียนวิชาภาษาฝรั่งเศส หรือวิชาคณิตศาสตร์
ข. ถ้าเลือกเรียนวิชาภาษาฝรั่งเศส แล้วจะไม่ต้องเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ค. มีอยู่ 17 คน ที่ไม่เรียนวิชาคณิตศาสตร์
ง. มีอยู่ 15 คน ที่ไม่เรียนวิชาภาษาฝรั่งเศส
นักเรียนที่ไม่ต้องเรียนทั้งสองวิชามีจำนวนเท่ากับข้อใดต่อไปนี้
 
6 คน
12 คน
26 คน
32 คน
41 )  ให้ A และ B เป็นเซตใด ๆ ที่ไม่ใช่เซตว่าง ถ้า displaystyle A*B = A cap B',ADelta B = A cup B แล้ว A*B เท่ากับข้อใด
 
displaystyle A*(BDelta A)
displaystyle (A*B)Delta A
displaystyle (ADelta B)*A
displaystyle (ADelta B)*B
42 )  ให้ displaystyle A = { 1,2,3,4} และ P(A) = เพาเวอร์เซตของ A
displaystyle U = { left. f right|f:A to P(A)}
displaystyle X = { f in left. U right|x in f(x)}
จำนวนสมาชิกของ X ตรงกับข้อใด
 
displaystyle 16^4
displaystyle 4^16
displaystyle 8^4
displaystyle 4^8
43 )  ในห้องเรียนห้องหนึ่งมีนักเรียนทั้งหมด 80 คน มีนักเรียนหญิง 30 คน มีนักเรียนที่ชอบทั้งเรียนดนตรีและเล่นกีฬาอยู่ 28 คน นักเรียนหญิงที่ชอบเล่นดนตรีมี 18 คน นักเรียนหญิงที่ชอบเล่นกีฬามี 8 คน นักเรียนหญิงที่ไม่ชอบเล่นดนตรีและกีฬามี 10 คน นักเรียนชายที่ชอบเรียนดนตรีมี 35 คน นักเรียนชายที่ชอบเล่นกีฬามี 29 คน จำนวนนักเรียนชายที่ไม่ชอบเรียนดนตรี หรือไม่ชอบเล่นกีฬาตรงกับข้อใด
 
18 คน
19 คน
28 คน
39 คน
44 )  ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
 
displaystyle P(A cap B) เป็นสับเซตแท้ของ displaystyle P(A) cap P(B)
displaystyle P(A - B) = P(A) - P(B)
ถ้า displaystyle A cup B = B แล้ว displaystyle B' subset A'
ไม่สามารถสร้างเซต A เป็นเซตโดยที่เพาเวอร์เซตของ A มีจำนวนสมาชิกเป็นเลขคี่
45 )  กำหนดให้ A, B, C เป็นเซตโดยที่ displaystyle A cap B subset B cap C ถ้า n(A) = 25, n(C) = 23, displaystyle n(B cap C) = 7, displaystyle n(A cap C) = 10 และ displaystyle n(A cup B cup C) = 49 แล้ว n(B) เท่ากับข้อใดต่อไปนี้
 
11
14
15
18
46 )  กำหนด displaystyle S = { x in left. R right|frac{{left| x right|}}{{left| x right| - 1}} le 2} จงหาค่าขอบเขตบนน้อยสุดของ S’
 
-2
-1
1
2
47 )  ให้ displaystyle A = { left. x right|left| {2x - 3} right| ge 2}
displaystyle B = { left. x right|left| {x - 1} right| < 3}
displaystyle C = { left. x right| - 4 < 3x - 7 < 8}
ถ้า displaystyle A cup (B - C) = { left. x right|x ge a,x le b}
จงหาค่าของ a + b
 
3.5
3.75
4
ไม่มีข้อใดถูก
48 )  กำหนดให้ displaystyle A = { x in left. R right|frac{{left| x right| - 1}}{{left| x right| - 2}} le 0} , displaystyle B = { x in left. R right|1 le left| x right| le 3} เมื่อ R เป็นเซตของจำนวนจริง displaystyle A' cup B คือเซตข้อใด
 
displaystyle [ - 3, - 1] cup [1,3]
displaystyle ( - infty , - 2] cup [2,infty )
[-3, 3]
displaystyle ( - infty ,infty )
49 )  กำหนดให้ B = {1, 2, 3, 4} และ displaystyle A in P(B) เมื่อ P(B) เป็นพาวเวอร์เซตของ B ถ้า B - A = {2, 4}
C = {1, 2, 3, 5} แล้ว displaystyle A cap C จะเท่ากับเซตในข้อใดต่อไปนี้
 
{1, 3}
{2, 3}
{1, 3, 5}
{1, 2, 3}
50 )  ถ้า displaystyle A cup B = { 3,4,5,7,8} , displaystyle A cup C = { 1,2,3,4,5,6,8} , displaystyle A cap C = phi ,B cap C = { 8} , displaystyle A cap B = { 3,5} แล้ว displaystyle 4 notin B แล้ว C คือเซตในข้อใดต่อไปนี้
 
{1, 2, 6, 8}
{1, 2, 4, 8}
{2, 3, 4, 8}
{3, 4, 5, 8}