ข้อสอบ O-Net วิชาสังคม 2551

วิชา : สังคม ฯ ระดับชั้น : มัธยมปลาย
จำนวน : 80 ข้อ ผู้เข้าชม : 19,618 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 )  ข้อใด ไม่ใช่ สิทธิและเสรีภาพขั้นมูลฐานของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย ?
 
การชุมนุมในถนนสาธารณะ
การเขียนและพูด
การแสดงความคิดเห็น
การรวมกลุ่มทางการเมือง
2 )  ประเทศในข้อใดมีประมุขแตกต่างจากข้ออื่น ?
 
เนเธอร์แลนด์
ฝรั่งเศส
เบลเยียม
เดนมาร์ก
3 )  องค์กรใดมีบทบาทน้อยที่สุดในการกำหนดและดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทย ?
 
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงต่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์
สำนักนายกรัฐมนตรี
4 )  บุคคลใดที่สถาปนคนาความสัมพันธ์ทางการฑูตกับสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ เมื่อ พ.ศ. 2518 ?
 
นายบรรหาร ศิลปอาชา
ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช
ม.ร.ว.ศึกฤทธิ์ ปราโมช
พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ
5 )  สิ่งใดมิใช่วัฒนธรรม ?
 
คอมพิวเตอร์
ปลาร้า
ตุ๊กตา
หญ้าแฝก
6 )  การทำบุญ "ตานก๋วงสลาก" ของชาวเหนือ มีคติสอนใจพระสงฆ์อย่างไร ?
 
ความกตุญญูกตเวที
การไม่ยึดติดในลาภสักการะ
ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ความสามัคคี
7 )  พระราชพิธี "จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ" เป็นคุณค่าของภูมิปัญญาเรื่องใด ?
 
ความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม
ความอุดมสมบูรณ์ทางการเกษตร
กฎเกณฑ์การดำเนินชีวิตของการเกษตร
ความสามัคคีของหมู่คณะ
8 )  มูลเหตุสำคัญข้อใดทำให้เกิดพระพุทธศาสนา ?
 
ความกลัว
ความจงรักภักดี
ปัญญา
ความไม่รู้
9 )  หลักคำสอนข้อใดกล่าวถึง "กฎธรรมชาติ" ?
 
ไตรลักษณ์
ไตรสิกขา
อริยสัจ 4
ไตรเวท
10 )  ข้อใด ไม่ใช่ เป็นการผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับภูมิปัญญาสากลของไทย ?
 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กลุ่มณาปนกิจ
ธนาคารข้าว
การบวชต้นไม้
11 )  ข้อใดคือพระเจ้าองค์เดียว แต่มี 3 สภาวะ ในหลัก "ตรีเอกานุภาพ" ?
 
พระบิดา พระบัตร พระเยซูคริสต์
พระเยซูคริสต์ พระยะโฮวา พระแม่มารีอา
พระบิดา พระบุตร พระจิต
พระบิดา พระยะโฮวา พระเยซูคริสต์
12 )  การใช้ "แก่นแกแล" ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นในภาคอีสานในกิจกรรมใด ?
 
ย้อยผ้าไหม
เครื่องจักสาน
ประกอบอาหาร
การละเล่น
13 )  ภูมิปัญญาของชาวตะวันตกพัฒนาอย่างรวดเร็วภายหลังเหตุการณ์ใด ?
 
การล่าอาณานิคม
สงครามโลกครั้งที่ 1
สงครามโลกครั้งที่ 2
การปฎิวัติอุตสาหกรรม
14 )  บุคคลใดมีสถานภาพสัมฤทธิ์ (Achiieved Status) ?
 
แดงเป็นบุตรคนที่ 3
ดำเป็นคนภาคเหนือ
เขียวอายุ 20 ปีบริบูรณ์
ขาวทำสวนผลไม้
15 )  ข้อใดเป็นโยนิโสมนสิการ แบบรู้เท่าทันธรรมดา ?
 
มองและคิดแยกแยะประเด็นและความสำคัญ
สืบค้นว่าสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากอะไร
ทุกอย่างเกิดขึ้นแปรเปลี่ยน และดับสลายในที่สุด
คิดอยู่ในปัจจุบัน คิดถึงอดีตเพื่อเป็นบทเรียน และคิดถึงอนาคตเพื่อวางแผน
16 )  "สรรพสิ่งในโลกเกิดมาแล้วก็ผันแปรและดับสลายไปในที่สุด" ตรงกับหลักคำสอนใด ?
 
อัตตา
อนัตตา
อุปาทาน
ขันธ์ 5
17 )  พิธีศึลในข้อใดที่เป็นการยืนยันถึงการนับถือศาสนาคริสต์ ?
 
ศึลมหาสนิท
ศีลล้างบาป
ศีลกำลัง
ศึลแก้บาป
18 )  อะไรคือจุดมุ่งหมายสูงสุดของชาวฮินดู ?
 
อาตมัน
ปรมาตมัน
โมกษคติ
โมกษะ
19 )  การกระทำในข้อใดแสดงถึงสิทธิมนษยชน ?
 
การเชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดา
บุคคลจะถูกบังคับให้เป็นทาศไม่ได้
เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
20 )  ข้อใดเป็นกฎหมายสารบัญญัติ ?
 
กฎหมายสารบัญญัติ
กฎหมายวิธีดิจราณาความอาญา
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
กฎหมายอาญา
21 )  ในคดีอาญา หากราษฎรนำคดีมาฟ้องร้องศาลจะต้องกระทำการอย่างไรก่อน ?
 
ให้ตำรวจตรวจสอบผู้ถูกฟ้อง
รับฟ้อง
ออกหมายจับจำเลยมาดำเนินคดี
ทำการไต่สวนมูลฟ้องก่อนว่าคดีมูลหรือไม่
22 )  จารีตประเพณีที่จะนำมาใช้เป็นกฎหมายได้จะต้องมีลักษณะอย่างไร ?
 
เป็นจารีตประเพณีที่เท่าแก่
เป็นจารีตประเพณีที่มีการจารึกไว้เป็นหลักฐาน
เป็นจารีตประเพณีที่ทุกคนในประเทศยึดปฏิบัติ
เป็นจารีตประเพณีที่ไม่ขัดต่อตัวบทบาทกฎหมายที่ยึดถึอปฏิบัติมาอย่างสม่ำเสมอช้านาน
23 )  บุคคุลใดครอบครองอสังหาริมทรัยพ์ของผู้อื่น โดยสงบและเจตนาเป็นเจ้าของ ย่อมได้กรรมสิทธ์ถ้าได้ครอบครองติดต่อกันมาเป็นเวลานานเท่าใด ?
 
3 ปี
5 ปี
7 ปี
10 ปี
24 )  ถ้ามีกฎหมายใด ที่ขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญใครจะเป็นผู้ชี้ขาด ?
 
คณะกรรมการกฤษฎีกา
คณะกรรมการตุลาการ
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
25 )  กฎหมายในข้อใดไม่ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็สามารถใช้บังคับได้ ?
 
พระราชบัญญัติ
กฎกระทรวง
พระราชกฤษฎีกา
เทศบัญญัติ
26 )  โทษทางอาญาในข้อใดเรียงลำดับจาก เบาไปหนัก ได้ถูกต้อง ?
 
จำคุก ริบทรัพย์ กักขัง
จำคุก ปรับ กักขัง
ริบทรัพย์ กักขัง จำคุก
จำคุก กักขัง ปรับ
27 )  สุภาษิตกฎหมายที่กล่าวว่า "กฎหมายนอนหลับบางคราว แต่ไม่เคยตาย" หมายความว่าอย่างไร ?
 
ถ้ายังไม่มีการยกเลิกก็ต้องถือว่ากฎหมายนั้นยังใช้บังคับอยู่
กฎหมายจะถูกเลือกใช้ตามโอกาสที่เหมาะสม
กฎหมายที่ยกเลิกไปแล้วอาจนำกลับมาใช้ใหม่ได้
ถ้าไม่มีการยกเลิกแต่ไม่เคยนำมาใช้ก็ถือว่าถูกยกเลิกโดยปริยาย
28 )  ผู้จะรับบุตรบุญธรรมได้จะต้องมีอายุเท่าใด ?
 
ไม่ต่ำกว่า 30 ปี
30 ปีบริบูรณ์
25 ปีบริบูรณ์
ไม่ต่ำกว่า 25 ปี
29 )  ชนชาติใดเป็นผู้กล่าววาทะ "ประชาธิปไตยคือการปกครองของประชาชน โดยประชาชนและเพื่อประชาชน" ?
 
ฝรั่งเศส
อเมริกัน
อังกฤษ
อิตาเลียน
30 )  ข้อใดคือสิ่งแรกที่ต้องปฏิบัติในการเป็นผลเมืองดี ?
 
ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว
ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
ร่วมมือกันพัฒนาชุมชนให้เจริญก้าวหน้า
31 )  เส้นโครงสร้างแผนที่แบบใดที่มีจุดศูนย์กลางของเส้นเมริเดียนร่วมกัน ?
 
แบบระนาบ
แบบทรงกระบอก
แบบกรวย
ทรงกลม
32 )  เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ประเภทใด มีประโยชน์ต่อการปรับปรุงแผนที่พัฒนาที่ทันสมัยมากที่สุด
 
ภาพถ่ายทางอากาศ
ภาพถ่ายจากดาวเทียม
ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
33 )  การสำรวจข้อมูลระยะไกล (Remote Sensing) ได้ข้อมูลต่าง ๆ โดยอาศัยคุณสมบัติของสิ่งใด ?
 
คลื่อแม่เหล็กไฟฟ้า
คลื่นวิทยุ
คลื่นไฟฟ้า
คลื่นเสียง
34 )  ข้อใดคือองค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสนตร์ (GIS) ?
 
ข้อมูลเชิงพื้นที่ จุด และเส้น
บุคลากร ฮาร์ดแวร์ และอาณาบริเวณ
ข้อมูลเชิงพื้นที่ บุคลากร และซอฟต์แวร์
จุด เส้น และอาณาบริเวณ
35 )  ข้อมูลจากดาวเทียมไม่สามารถนำไปใช้ในเรื่องใดได้บ้าง ?
 
ศึกษาจากกระจายของตะกอนในทะเล และคุณภาพน้ำบริเวณชายฝั่ง
ศึกษาพื้นที่เมืองโบราณ และแนวรอยเลื่อนของเปลือกโลก
ใช้ติดตามสถานภาพภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย และแผ่นดินถล่ม
การค้นหาทองคำและเพชรที่มนุษย์นำไปเก็บไว้ในถ้ำ
36 )  หินในข้อใดเกิดจากการประทุของภูเขาไฟ ?
 
หินชนวน
หินพัมมิซ
หินแกบโบร
หินแกรนิต
37 )  ภูมิอากาศแบบป่าดิบชื้น มีฝนตกทุกเดือนและอุณหภูมิสูงตลอดปี อุณหภูมิแตกต่างระหว่างกลางวันและกลางคืนมีน้อย พบในบริเวณใด และมีสัญลักษณ์อย่างไร ?
 
คาบสมุทรมลายู - Aw
ลุ่มแม่น้ำคองโก - Am
ลุ่มแม่น้ำอะเมซอน - Af
ภาคใต้ของดินเดีย - Af
38 )  "การแกล้งดิน" ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ใช้แก้ปัญหาดินชนิดใด ?
 
ดินทราย
ดินเค็ม
ดินจืด
ดินกรด
39 )  ข้อใดไม่สัมพันธ์กัน ?
 
ประเทศรัสเซีย - ปลาสเตอร์เจียน - คาเวียร์
ประเทศไทย - ข้าว - ยางพารา
ประเทศออสเตรเลีย - เกาะพันธุ์เมอริโน - โมแฮร์
ประเทศเม๊กซิโก - ต้นโพติลลา - ยางซิคเคิล
40 )  ภูมิทัศน์หินปูน (Karst Topography) ในประเทศไทยมีประโยชน์อย่างไร ?
 
แหล่งแร่ธาตุ
เพาะปลูก
อุตสาหกรรมหนัก
การท่องเที่ยว
41 )  ภูมิภาคใดของประเทศไทยที่เกิดแผ่นดินไหวบ่อยที่สุด เพราะเหตุใด ?
 
ภาคใต้ - ภูเขาไฟระเบิดในเกาะชวาและสุมาตร
ภาคตะวันตก - ภูเขาไฟระเบิดในทะเลอันดามัน
ภาคกลาง - การทรุดตัวของเปลือกโลก
ภาคเหนือ - การเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนของเปลือกโลก
42 )  ความร่วมมือของประชาชนในข้อใด เป็นขั้นตอนแรกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ?
 
ปลูกป่าเพิ่มขึ้น
กำจัดขยะด้วยตนเอง
ทำความสะอาดแหล่งชุมชนของตนเอง
ลดการอุปโภคบริโภคให้น้อยลง
43 )  เพราะเหตุใดจึงเกิดปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจขึ้นในทุกสังคม ?
 
เกิดปัญหาการว่างงาน
ทรัพยากรมีจำนวนจำกัด
รัฐบาลเก็บภาษีรายได้สูง
การกระจายรายได้ไม่เป็นธรรม
44 )  "ราคาค่าจ้างขั้นต่ำ" ไม่สามารถใช้บังคับในงานประเภทใด ?
 
อุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม
การขนส่ง
เกษตรกรรม
45 )  ข้อใดให้ความหมายของคำว่า "ต้นทุนค่าเสียโอกาส" ได้ถูกต้องที่สุด ?
 
มูลค่าสูงสุดที่ต้องสละไปเพื่อทดแทนสิ่งที่เราเลือก
มูลค่าสูงสุดของสิ่งที่ไม่ได้ถูกเลือก
ปริมาณสูงสุดของสิ่งที่ไม่ได้ถูกเลือก
มูลค่าต่ำสุดที่ต้องสละไปเพื่อทดแทนสิ่งที่เราเลือก
46 )  ประเทศใดที่เอกชนมีส่วนในการแก้ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจน้อยที่สุดในปัจจุบัน ?
 
อินเดีย
ฟิลิปปินส์
คิวบา
ไทย
47 )  ข้อเป็นเศรษฐทรัพย์ (Economic Goods) ?
 
อากาศ
น้ำแร่บนยอดเขา
น้ำทะเล
แสงแดด
48 )  ข้อใดเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศที่เกิดจากค่าเงินบาทอ่อนตัวลง ?
 
ส่งสินค้าออกไปขายต่างประเทศได้มากขึ้น
ประเทศไทยมีภาพระต้องชำระหนี้ต่างประเทศสูงขึ้น
สินค้าไทยในต่างประเทศมีราคาสูงขึ้น
คนไทยซื้อสินค้าจากต่างประเทศในราคาถูกลง
49 )  งบประมาณขาดดุลมีความหมายตรงกับข้อใด ?
 
รายได้น้อยกว่ารายจ่าย
รายได้มากกว่ารายจ่าย
รายรับน้อยกว่ารายจ่าย
รายรับมากกว่ารายจ่าย
50 )  ข้อใดต่อไปนี้มีผลให้ปริมาณเงินในระบบเพิ่มขึ้นอย่างแท้จริง ?
 
รัฐบาลใช้นโยบายการคลังแบบเกินดุล
รัฐบาลชำระหนี้สาธารณะคืนให้ต่างประเทศ
ขายหุ้นให้ต่างประเทศ
ธนาคารพาณิขย์กำจัดการขยายสินเชื่อให้น้อยลง
51 )  ในช่วงที่เกิดภาวะเงินฝืด รัฐบาลควรแก้ไขโดยใช้มาตรการการคลัง(นโยบายการคลัง) อย่างไรเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัว ?
 
เพิ่มค่าใช้จ่ายของรัฐบาลให้มากขึ้น
รัฐบาลควรลดการใช้จ่ายให้น้อยลง
การลดอัตราภาษีอากร
การเพิ่มอัตราภาษีอากร
52 )  อัตราแลกเปลี่ยน "ระบบลอยตัวภายใต้การจัดการ" มีลักษณะสำคัญอย่างไร ?
 
ปรับเปลี่ยนขึ้นลงโดยเสรีตามกลไกตลาด
เป็นการปรับเปลี่ยนโดยการควบคุมของรัฐบาล
ปรับเปลี่ยนตามอุปสงค์และอุปทานของเงินตราต่างประเทศ
เป็นไปตามกลไกตลาด โดยรัฐจะเข้าแทรกแซง เพื่อควบคุมเงินให้เหมาะสม
53 )  รัฐบาลควรดำเนินการอย่างไรให้การกระจายรายได้เป็นธรรมมากขึ้น
 
เก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลในอัตราก้าวหน้า
ลดอัตรภาษีสินค้าฟุ่มเฟือย และภาษีรถยนต์
ยกเลิกการแทรกแซงราคาสินค้าที่ขาดแคลนและจำเป็นในการตลองชีพ
เพิ่มงบประมาณด้านการลงทุนสร้างสาธารณูปโภคในเขตเมือง
54 )  "Black Tuesday" เกี่ยวข้องโดยตรงกับสถานบันใดในประเทศไทย ?
 
สังคมและการเมือง
การปกครอง
ตลาดทุน
ตลาดเงิน
55 )  สมชายผลิตสบู่ตร "กุหลาบ" ออกจำหน่าย ขณะเดียวกันก็มีผู้ผลิตสบู่ตราอื่น ๆ อีกจำนวนมากสมชายก็ยังควบคุมและกำหนดราคาสบู่ตร "กุหลาบ" ของเราได้ จากข้อมูลดังกล่าวนี้ แสดงว่าตลาดสบู่เป็นตลาดประเภทใด ?
 
ตลาดแข่งขันสมบูรณ์
ตลาดผูกขาด
ตลาดผู้ขายมากราย
ตลาดผู้ขายน้อยราย
56 )  สมัยก่อนประวัติศาสตร์แบ่งออกเป็นยุคใดบ้าง ?
 
ยุคหินเก่า ยุคหินใหม่
ยุคหินเก่า ยุคหินกลาง ยุคหินใหม่
ยุคหิน ยุคโลหะ
ยุคโลหะ ยุคเหล็ก
57 )  ข้อใดเป็นวรรณกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากอินเดีย ?
 
รามเกียรติ์ ศกุนตลา
รามเกียรติ์ ราชาธิราช
อิเหนา ราชาธิราช
อุณรุท ศกุลตลา
58 )  ข้ดใดคือคุณค่าสำคัญของประวัติศาสตร์ ?
 
ประวัติศาสตร์ย่อมเกิดซ้ำรอยเสมอ
เวลาเป็นปัจจัยสำคัญของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต
อดีตเป็นบทเรียนของปัจจุบันและอนาคต
59 )  แนวคิดของนักประวัติศาสตร์ของไทยที่มีแนวคิดไม่สอดคล้องกับศาสตร์จารย์ เรียง เดอ ลาคูเปอรี ที่มีความเห็นว่าถิ่นเดิมของชนชาติไทยอยู่บริเวณตอลกางของจีน แถบมณฑลเสฉวน ?
 
หลวงวิจิตรวาทการ
สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชนุภาพ
พระยาอนุมานราชธน
ขุนวิจิตรมาตรา
60 )  "ระบบศักดินา" ของไทยมีความสัมพันธ์กับเรื่องใดมากที่สุด ?
 
การกำหนดสิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคล
สิทธิในการครอบครองที่ดินของบุคคลในสังคม
การกำหนดฐานะของคนในสังคม
กำหนดอาชีพของคนในสังคม
61 )  ข้อใดคืออิทธิพลที่อยุธยาได้รับจากการมีความสัมพันธ์กับเขมรน้อยที่สุด ?
 
วรรณคดี
ขนบธรรมเนียมประเพณี
การปกครอง
การประกอบอาชีพ
62 )  ข้อใดเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมากที่สุดในสังคมไทย ?
 
การปฏิรูปการศึกษา
การยกเลิกระบบไพร่และทาส
การยกเลิกระบบศักดินา
การปฏิวัติ พ.ศ. 2475
63 )  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับใดที่เศรษฐกิจขยายตัวสูงสุดแต่เกิดปัญหาและความไม่สมดุลหลายประการ ?
 
ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2530-2534)
ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2535-2539)
ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544)
ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549)
64 )  ข้อใดคือสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกที่สร้างในสมัยรัชกาลที่ 4 ?
 
พระราชวังสราญรมย์
พระราชวังบางปะอิน
วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ
พระที่นั่งอนันตสมาคม
65 )  ลักษณะศิลปะศรีวิชัยได้รับอิทธิพลมาจากสิ่งใด ?
 
ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู
ศาสนาอิสลามและพระพุทธศาสนา
ศาสนาฮินดูและพระพุทธศาสนานิกายมหายาน
ศาสนาฮินดูและพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท
66 )  ชนชาติใดที่สร้างอารยธรรมในดินแดนเมโสโปเตเมียเป็นพวกแรก ?
 
อะมอไรต์
เปอร์เซีย
แคลเดียน
สุเมเรียน
67 )  ข้อใดคืออารยธรรมกรีกที่ตกทอดมาถึงปัจจุบัน ?
 
การปกครองแบบสหพันธรัฐ
การปกครองระอบอบประชาธิปไตย
ระบบศาลยุติธรรม
ระบบการลงโทษที่เด็ดขาดตาต่อตาฟันต่อฟัน
68 )  ข้อใดเป็นวรรณกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากอินเดีย ?
 
รามเกียรติ์ ศกุนตลา
รามเกียรติ์ ราชาธิราช
อิเหนา ราชาธิราช
อุณรุท ศกุนตลา
69 )  ข้อใด ไม่ใช่ ปัจจัยที่ส่งเสริมให้อังกฤษเป็นประเทศแรกที่ทำการปฏิวัติอุตสาหกรรม ?
 
อังกฤษมีอาณานิคมโพ้นทะเลที่เป็นทั้งแหล่งวัตถุดิบและตลาดระบายสินค้า
การคมนาคมขนส่งสะดวกและมีนโยบายการค้าแบบเสรี
มีการปฏิวัติเกษตรและการปฏิวัติวิทยาศาสตร์
การค้นพบว่าโลกไม่ใช่ศูนย์กลางของจักรวาล
70 )  ข้อใดคือนโยบายของจีนเกี่ยวกับ "หนึ่งประเทศสองระบบ" ?
 
เปิดประเทศรับการลงทุนและเทคโนโลยีจากต่างชาติ
ให้ไต้หวันเป็นประชาธิปไตยและเป็นอิสระจากจีน
เศรษฐกิจเป็นทุนนิยมแต่การปกครองเป็นคอมมิวนิสต์
ให้ฮ่องกงเป็นเขตเศรษฐกิจแบบทุนนิยมแต่จีนเป็นสังคมนิยม
71 )  "กฎบัตรแม๊กนาคาร์ตา" (Magna Charta Charter) มีผลอย่างไรต่อพัฒนาการทางการเมืองการปกครองของโลกตะวันตก ?
 
ระบบรัฐสภาของอังกฤษที่ประกอบด้วยสภาสามัญและสภาขุนนาง
อำนาจของกษัตริย์ถูกจำกัดให้อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสม
พระมหากษัตริย์มีอำนาจเหนือประชาชน
มีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครอง
72 )  เพราะเหตุใดสหรัฐอเมริกาจึงทำ "สงครมประกาศอิสรภาพ" ใน ค.ศ. 1776 ?
 
อังกฤษบีบให้ชาวอาณานิคมสำรวจดินแดนในโลกใหม่
ชาวอเมริกันต้องการขยายถิ่นฐานไปทางฝั่งตะวันตก
อังกฤษบังคับให้ชาวอเมริกันเสียภาษีและออกกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม
ชาวอเมริกันไม่เห็นด้วยกับการใช้แรงงานทาส
73 )  ทวีปอเมริกาใต้ได้รับอิทธิพลทางวัฒนาธรรมจากประเทศใดมากที่สุด ?
 
อังกฤษ
ฝรั่งเศส
สเปน
โปรตุเกส
74 )  ประเทศใดมีการปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์เป็นประเทศแรกในโลก ?
 
สหภาพโซเวียด
สาธารณรัฐประชาชนจีน
เยอรมนี
อิตาลี
75 )  ข้อใดคือชนวนสำคัญที่ก่อใหเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ?
 
ความไม่เป็นธรรมของสนธิสัญญาแวร์ซายส์
เยอรมนีบุกโปแลนด์
ลักธินิยมทหารขยายตัว
เกิดลัทธินาซีและฟาสซิสต์
76 )  องค์การสันนิบาตชาติ ไม่ สามารถใช้วิธีการใดแก้ปัญหาการรุกรานระหว่างประเทศได้ ?
 
การตั้งกองกำลังประจำโดยคณะมนตรีความมั่งคง
การใช้ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือศาลโลก
การใช้กองทุนพิเศษและสมัชชาใหญ่
ให้คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิทธิมนุษยชน
77 )  คำแถลงการณ์ 14 ข้อของประธานาธิบดีวูดโรว์ วิลสัน แห่งสหรัฐอเมริกา มีความสำคัญอย่างไร ?
 
เป็นหลักในการเจรจาทำสนธิสัญญาสันติภาพ และป้องกันไม่ให้เกิดสงคราม
เป็นหลักปฏิบัติของสหรัฐอเมริกาในการเข้าเป็นสมาชิกขององค์การสันนิบาตชาติ
เป็นหลักในการก่อตั้งองค์การสหประชาชาติ
เป็นแนวทางในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจโลก
78 )  สหภาพยุโรป (European Union) กำเนิดใน ค.ศ. 1993 ตามหลักการในข้อใด ?
 
องค์การสนธิสัญญาและแอตแลนติกเหนือ (NATO)
องค์การถ่านหิน และเหล็กกล้ายุโรป (ESSC)
แผนการชูมอง (Sehuman Plan)
สนธิสัญญามาสตริกต์ (Maastricht Treaty)
79 )  ประเทศใดเป็นผู้ริเริ่มการก่อตั้งองค์การประเทศผู้ส่งน้ำมันเป็นสินค้าออก (OPEC)
 
ประเทศอิหร่าน
ประเทศอิรัก
ประเทศคูเวต
ประเทศซาอุดิอาระเบีย
80 )  ข้อใดคือหน้าที่หลักขององค์การค้าโลก (WTO) ?
 
ช่วยเหลือทางเงินแก่ประเทศสมาชิก
เป็นตัวแทนเจรจาการค้าให่แก่ประเทศสมาชิก
ตัดสินปัญหาข้อพิพาททางการค้าและระหว่างประเทศสมาชิก
ลดหย่อนการกีดกันทางการค้าสหประชาติลดความน่าเชื่อถือลงมากที่สุด