ข้อสอบเอ็นทรานซ์ ฟิสิกส์ งานและพลังงาน

วิชา : ฟิสิกส์ ระดับชั้น : มัธยมปลาย
จำนวน : 50 ข้อ ผู้เข้าชม : 22,030 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 )  เด็กเล็กๆ คนหนึ่งออกแรงลากเสาด้วยแรงคงที่ในระดับเท่ากับ 20 นิวตัน ตั้งแต่เริ่มลากจนกระทั่ง หยุดโดยที่ทุกก้าวถัดไป เขาก้าวได้ยาวเพียงสามในสี่ของก้าวอันก่อน อยากทราบว่าตั้งแต่เริ่มลากจนกระทั่งหยุด เด็กทำงานไปกี่จูล ถ้าหากว่าก้าวแรกยาว 0.25 เมตร
 
10 จูล
20 จูล
30 จูล
40 จูล
2 )  วัตถุมวล 4 กิโลกรัม แขวนอยู่ในแนวดิ่งด้วยเชือกเส้นหนึ่งเหนือระดับพื้น 20 เมตร ถ้าหย่อนเชือกให้มวลต่ำลงมาเป็นระยะทาง 10 เมตร ด้วยอัตราเร่ง displaystyle frac{1}{4} g จงหางานที่ทำโดยแรงดึงเชือก (ให้ใช้ค่า displaystyle g = 10 m/s^2)
 
500 J
-500 J
300 J
-300 J
3 )  จากรูป เป็นกราฟระหว่างแรงกับระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ งานทั้งหมดที่กระทำในช่วง ระยะทางการเคลื่อนที่จาก 0 ถึง 6 เซนติเมตร จะมีขนาดเท่าใด
 
0.075 จูล
0.135 จูล
0.159 จูล
0.270 จูล
4 )  จากกราฟแสดงความสัมพันธ์ของวัตถุมวล 5 กิโลกรัม ซึ่งถูกแรงกระทำในแนว 60 องศา เทียบกับทิศ การเคลื่อนที่ของวัตถุ โดยขนาดของแรงกระทำเปลี่ยนแปลงไปตามระยะทางดังรูป จงหาขนาดของงานในหน่วยจูลที่แรงนี้กระทำ
 
18 จูล
24 จูล
27 จูล
34 จูล
5 )  จากกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรง (F) กับการกระจัด (s) ถ้าแรงนี้กระทำต่อวัตถุให้เคลื่อนที่ไปตามการกระจัดนี้ใช้เวลา 5 วินาที จงหาว่างานและกำลังที่มีค่าเท่าไร
 
งาน 45 จูล กำลัง 9 วัตต์
งาน 54 จูล กำลัง 9 วัตต์
งาน 54 จูล กำลัง 10.8 วัตต์
งาน 60 จูล กำลัง 12 วัตต์
6 )  วัตถุแรงในแนว X กระทำให้เคลื่อนที่จากตำแหน่ง x = 10 เมตร ภายในเวลา 4 วินาที ถ้าแรงที่ตำแหน่งต่างๆ ของวัตถุแสดงดังกราฟ จงหากำลังงานเฉลี่ยของแรงในช่วงการเคลื่อนที่นี้
 
20 วัตต์
30 วัตต์
40 วัตต์
50 วัตต์
7 )  ยกวัตถุมวล m จากหยุดนิ่งด้วยแรงคงที่ ขึ้นในแนวดิ่งเป็นระยะทาง h ใช้เวลา T , กำลังเฉลี่ยในการทำงานยกวัตถุนั้นในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นเท่าใด
 
displaystyle frac{mgh}{T}
displaystyle frac{mgh}{2T}
displaystyle m(g + frac{2h}{T^2})(frac{2h}{T})
displaystyle m(g + frac{2h}{T^2})(frac{h}{T})
8 )  ออกแรงคงที่ F ในแนวระดับดันกล่องใบหนึ่งให้เคลื่อนที่จากหยุดนิ่งไปบนพื้นระดับลื่น กราฟข้อใดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกำลังขณะใด ๆ ของแรง F กับระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ ได้ใกล้เคียงความจริงที่สุด
 
9 )  ชายคนหนึ่งดันวัตถุให้เคลื่อนที่ไปตามแนวเส้นตรงด้วยความเร็วคงที่ v ในตอนแรกนี้มีแรงด้านการเคลื่อนที่สวนทางกับทิศทางการเคลื่อนที่ด้วยขนาด displaystyle kv^2 โดยค่าคงที่ เมื่อวัตถุเคลื่อนที่ไปได้ระยะทางหนึ่ง ปรากฏว่ามีแรงอื่นกระทำเพิ่มในแนวตั้งฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่เดิมกระทำต่อวัตถุด้วยขนาด displaystyle 0.75 kv^2 ถ้าชายคนนี้ต้องการให้วัตถุเคลื่อนที่ต่อไปตามแนวเส้นตรงเดิมด้วยอัตราเร็วคงที่ v เท่าเดิม เขาต้องใช้กำลังในตอนหลังนี้เป็นกี่เท่าของตอนแรก
 
1.00 เท่า
1.25 เท่า
1.33 เท่า
1.67 เท่า
10 )  ลูกบอลมวล 0.5 กิโลกรัม ถูกปล่อยจากขอบหน้าต่างสูง 30 เมตร ทำให้ลูกบอลตกลงในแนวดิ่งโดยมีความเร็วต้นเป็นศูนย์ เมื่อเวลาผ่านไป 2 วินาที ลูกบอลนี้จะมีพลังงานจลน์เท่าใด
 
100 J
150 J
300 J
350 J
11 )  รถยนต์มีมวล 1,000 กิโลกรัม กำลังเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว 36 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพื่อจะให้รถหยุดใน 5 วินาที จะต้องมีการทำงานเท่าใด
 
displaystyle 0.5 times 10^3 J
displaystyle 0.65 times 10^4 J
displaystyle 0.5 times 10^5 J
displaystyle 0.65 times 10^6 J
12 )  รถยนต์คันหนึ่งวิ่งด้วยความเร็ว U สามารถเบรกให้หยุดได้ในระยะทาง S ถ้ารถมีผู้โดยสารทำให้มวลเพิ่มขึ้น 40% จากมวลเดิม และเบรกด้วยแรงเท่าเดิม ระยะทางที่รถยนต์คันนี้จะเบรกให้หยุดได้จะกลายเป็นเท่าใด
 
displaystyle sqrt{1.4} s
1.4 s
displaystyle (1.4)^2 s
2.5 s
13 )  กล่องใบหนึ่งมีมวล 2 กิโลกรัม ไถลไปบนพื้นราบด้วยความเร็วต้น 2 เมตร/วินาที เมื่อไถลไปได้ 1 เมตร ก็หยุดนิ่ง สัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างกล่องและพื้นเป็นเท่าใด
 
0.4
0.3
0.2
0.1
14 )  กล่องมวล 40 กิโลกรัมถูกดึงด้วยแรงคงที่ 130 นิวตัน ในแนวระดับให้เคลื่อนที่จากหยุดนิ่งไปตามพื้นระดับที่มีสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน 0.3 เป็นระยะทาง 5 เมตร จงหาพลังงานจลน์ของกล่องที่เปลี่ยนไป
 
50 J
100 J
150 J
300 J
15 )  ลูกปืนมวล 0.01 กิโลกรัม เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 300 เมตร/วินาที ทะลุแผ่นไม้หนา 2 เซนติเมตร และออกจากแผ่นไม้ด้วยความเร็ว 200 เมตร/วินาที่ จงหาแรงที่ลูกปืนกระทำกับแผ่นไม้
 
displaystyle 2.5 times 10^4 N
displaystyle 2.0 times 10^4 N
displaystyle 1.25 times 10^4 N
displaystyle 1.0 times 10^4 N
16 )  รถยนต์คันหนึ่งมีมวล 1,000 กิโลกรัม สามารถเร่งอัตราเร็วจาก 10 เมตรต่อวินาทีเป็น 20 เมตรต่อวินาที โดยอัตราเร่งคงที่ในเวลา 5 วินาที กำลังเฉลี่ยเครื่องยนต์ที่ใช้อย่างน้อยเป็นเท่าใด
 
10.0 kW
20.0 kW
30.0 kW
40.0 kW
17 )  รถยนต์คันหนึ่งใช้น้ำมันเบนซินพิเศษไร้สารตะกั่วในอัตรา 7.2 ลิตร/ชั่วโมง ที่อัตราเร็วคงที่ 90 กิโลเมตร/ชั่วโมง น้ำมันเบนซิน 1 ลิตร ให้พลังงานความร้อน displaystyle 3.4 times 10^7 จูล และ 25% ของพลังงานความร้อนสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานกล จงหากำลังโดยประมาณของเครื่องยนต์ขณะนั้น
 
17 kW
34 kW
54 kW
60 kW
18 )  ในการทดลองเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างงานและพลังงานจลน์ ได้ผลความสัมพันธ์ระหว่างงาน (Fs) กับความเร็วสุดท้ายของรถทดลองยกกำลังสอง displaystyle (v^2) ดังรูป ถ้า ณ เวลาหนึ่งความเร็วของรถทดลองเป็น 0.8 เมตรต่อวินาที รถทดลองจะมีพลังงานจลน์ ณ ขณะนั้นเป็นเท่าไร
 
displaystyle 1.30 times 10^{-1} J
displaystyle 1.55 times 10^{-1} J
displaystyle 1.75 times 10^{-1} J
displaystyle 1.95 times 10^{-1} J
19 )  นักทุ่มน้ำหนัก ทุ่มลูกเหล็กมวล 4 กิโลกรัมออกไป และเขียนกราฟระหว่างเวลา t และความเร็ว v ของลุกเหล็กขณะเคลื่อนที่ได้ดังรูป จงคำนวณหาว่าระหว่าง A และ B มีการทำงานเท่าไรในหน่วยจูล
 
1,200 จูล
1,400 จูล
1,600 จูล
1,800 จูล
20 )  จากการทดลองการเคลื่อนที่ของมวลรถทดลอง เมื่อเขียนกราฟระหว่างงาน (W) กับความเร็วสุดท้ายกำลังสอง displaystyle (v^2) จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ว่าข้อใดผิด
 
งานที่ทำเพิ่มขึ้นทำให้พลังงานจลน์เพิ่มขึ้น
แรงเสียดทานทำให้เส้นกราฟไม่ผ่านจุดกำเนิด
ค่าความชันของกราฟมีหน่วยเดียวกันหน่วยของมวล
ค่าความชันของกราฟมีขนาดเท่ากับขนาดของมวล
21 )  วัตถุหนึ่งไถลลงมาตามพื้นเอียงที่ไม่มีความฝืด เมื่อถึงปลายล่างของพื้นเอียง วัตถุนี้จะมีอัตราเร็วปลายเท่ากับ v ถ้าต้องการให้ได้อัตราเร็วปลายเพิ่มเป็น 2v จะต้องยกปลายพื้นเอียงให้สูงขึ้นเป็นกี่เท่าของความสูงเดิม
 
displaystyle sqrt2
2
displaystyle 2sqrt2
4
22 )  ปล่อยลูกบอลที่ระดับความสูง 2 เมตร เมื่อบอลกระทบพื้นสูญเสียพลังงานไป 30% ถ้าลูกบอลกระดอนขึ้นจากพื้น จะขึ้นไปได้สูงสุดเท่าใด
 
0.6 m
1.2 m
1.4 m
2.0 m
23 )  กรรมกรคนหนึ่งแบกของหนัก 50 กิโลกรัม ขึ้นไปบนภูเขา โดยเริ่มต้นที่จุด O แล้วเดินไปตามทาง OABC ถึงจุดหมายที่จุด C งานที่กรรมกรผู้นี้จะทำเท่ากับ (ค่า displaystyle g = 10 m/s^2)
 
displaystyle 2.0 times 10^5 J
displaystyle 2.5 times 10^5 J
displaystyle 3.0 times 10^5 J
displaystyle 5.0 times 10^5 J
24 )  ปล่อยวัตถุก้อนหนึ่งมวล m ที่ระดับสูง h ภายอิทธิพลของแรงโน้มถ่วงของโลกซึ่งมีความเร่งเท่ากับ g โดยไม่มีแรงเสียดทานของอากาศเข้มาเกี่ยวข้อง อยากทราบว่าหลังจากปล่อยวัตถุแล้วเป็นเวลานานเท่าใดวัตถุจึงจะมีพลังงานจลน์เท่ากับพลังงานศักย์
 
displaystyle (h/2g)^{frac{1}{2}}
displaystyle (2h/3g)^{frac{1}{2}}
displaystyle (h/g)^{frac{1}{2}}
displaystyle (2h/g)^{frac{1}{2}}
25 )  ยิงวัตถุให้ไถลขึ้นบนพื้นเอียง ซึ่งไม่มี่ความฝืด เมื่อตำแหน่ง C วัตถุหยุดนิ่งพอดี อยากทราบว่าขณะที่ผ่านืตำแหน่ง B พลังงานศักย์เป็นกี่เท่าของพลังงานจลน์ (ระยะทาง AD = DB = BC)
 
displaystyle frac{1}{2} เท่า
displaystyle frac{3}{2} เท่า
2 เท่า
4 เท่า
26 )  จากการทดลองหาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของแรงกับระยะทางที่สปริงยืดออกให้กราฟความสัมพันธ์ ดังรูป ในการทดลองนี้ ถ้ายืดสปริงออกจากสมดุล 12 เซนติเมตร พลังงานศักย์ยืดหยุ่นในสปริงขณะนั้นจะมีค่าเท่ากับเท่าไร
 
2 จูล
3 จูล
4 จูล
6 จูล
27 )  ในการยิงหนังสติ๊ก ถ้าแรงที่ดึงให้ยางยืดกับระยะที่ยืดเขียนเป็นกราฟได้ดังรูป ถ้าไม่มีการสูญเสียพลังงาน เมื่อปล่อยลูกหินจากตำแหน่งที่ดึงออกมา 10 เซนติเมตร ลูกหินจะหลุดออกไปด้วยพลังงานจลน์เท่าไร
 
0.35 จูล
0.45 จูล
0.55 จูล
0.65 จูล
28 )  อัดสปริงซึ่งวางอยู่แนวราบบนพื้นราบลื่นด้วยมวล 0.25 กิโลกรัม ทำให้สปริงถูกกดเข้าไป 10 เซนติเมตรดังรูป หลังจากนั้นปล่อยให้สปริงดีดมวลออกไป ความเร็วสูงสุดที่มวลนี้จะมีได้คือเท่าใด ถ้าสปริงมีค่าคงตัว 100 นิวตัว/เมตร
 
1.0 m/s
1.4 m/s
2.0 m/s
2.4 m/s
29 )  ตาชั่งสปริงอ่านค่าได้ระหว่าง 0 - 50 นิวตัน ยืดได้ 0.20 เมตร ขณะอ่านได้ 50 นิวตัน ถ้านำมามวลขนาด 3 กิโลกรัม แขวนไว้ที่ปลายตาชั่ง ขณะนั้นสปริงมีพลังงานศักย์ยืดหยุ่นเท่าใด
 
1.8 J
3.2 J
4.6 J
6.4 J
30 )  เมื่อใช้แรงค่าต่างๆ อัดสปริงตัวหนึ่ง ทำให้สปริงอัดตัวเป็นระยะต่างๆ เมื่อนำมาเขียนกราฟได้ดังรูป เมื่อนำมวล 2.0 กิโลกรัม ไปติดที่ปลายสปริงนี้ ขณะที่สปริงถูกอัดเป็นระยะทาง 0.4 เมตร แล้วปล่อยให้สปริงดีดตัวออก ขณะที่มวลปลายสปริงเคลื่อนที่ผ่านตำแหน่ง สปริงมีระยะอัดตัวเป็น 0.2 เมตร มวลนั้นจะมีอัตราเร็วเท่าใด
 
displaystyle sqrt3 m/s
2.0 m/s
displaystyle sqrt6 m/s
3.0 m/s
31 )  สปริงที่เหมือนกัน 2 เส้น มีค่าคงตัวสปริงเป็น k นำมายึดติดกับมวล m ซึ่งวางอยู่กึ่งกลางระหว่างผนัง 2 ด้าน และปลายที่เหลือของสปริง ยึดติดกับผนัง ปรากฏว่าสปริงแต่ละเส้น ยืดออกจากความยาวปกติเป็นระยะ Delta L ถ้าเลื่อนให้มวล m เข้าหาผนังด้านหนึ่งโดยห่างจากตำแหน่งสมดุลเป็นระยะ Delta L เท่ากับที่สปริงตัวหนึ่งยืดออก แล้วปล่อยให้มวล m เคลื่อนที่ อัตราเร็วของมวล m ขณะเคลื่อนผ่านตำแหน่งสมดุลจะมีค่าเท่าไร (ถ้าไม่คิดความเสียดทานของพื้น)
 
displaystyle v = Delta L sqrt{frac{2k}{m}}
displaystyle v = 2Delta L sqrt{frac{k}{m}}
displaystyle v = frac{Delta L}{2} sqrt{frac{k}{m}}
displaystyle v = Delta L sqrt{frac{k}{2m}}
32 )  ผูกมวล m ติดไว้ที่ปลายสปริงเบา ซึ่งมีความยาวปกติ 40.0 เซนติเมตร และมีค่าคงตัวสปริงเท่ากับ 100 นิวตันต่อเมตร ถ้าเราแกว่งมวล m เป็นวงกลมบนพื้นโต๊ะลื่นรอบจุด O โดยมีรัศมีการเคลื่อนที่ 50.0 เซนติเมตร ขณะนั้นพลังงานจลน์ของมวลเป็นกี่เท่าของพลังงานศักย์ของสปริง
 
5 เท่า
4 เท่า
3 เท่า
1 เท่า
33 )  วัตถุจากโต๊ะ 80 เซนติเมตร ลงไปบนสปริงที่ตั้งอยู่ในแนวดิ่ง ค่านิจของสปริง 2,100 N/m ความยาวของสปริงปกติ 24 เซนติเมตร แต่ถูกวัตถุกดลงเหลือความยาวต่ำสุด 10 เซนติเมตร ก่อนที่วัตถุจะหยุดมวลของวัตถุนี้มีค่าเท่าไร
 
2.12 kg
2.31 kg
2.94 kg
3.27 kg
34 )  สปริงเบายาว 40 เซนติเมตร มีค่าคงตัวสปริง 100 นิวตันต่อเมตร ห้อยลงมาจากเพดาน ถ้าแขวนมวล 500 กรัม ที่อีกปลายหนึ่งของสปริงแล้วปล่อย จงหาความยาวของสปริงในขณะที่สปริงยืดออกมากที่สุด
 
50 cm
58 cm
62 cm
70 cm
35 )  มวล 2 กิโลกรัม เคลื่อนที่จากหยุ่ดนิ่งลงมาตามพื้นเอียงทำมุม 30 องศากับพื้นราบเป็นระยะ d แล้วชนกับสปริงที่อยู่บนพื้นเอียง ทำให้สปริงยุบลงไปเป็นระยะ 0.2 เมตร แล้วหยุด หากสปริงมีค่าคงตัว 400 นิวตัน/เมตร จงหาระยะ d (ให้ displaystyle g = 10 m/s^2)
 
0.4 m
0.5 m
0.6
1.0 m
36 )  วัตถุก้อนหนึ่งมีมวล 500 กรัม วางชิดกับแป้นที่มีสปริงยึดไว้และอยู่ปลายล่างพื้นเอียงทำมุม 30° กับแนวระดับ ดังรูป ค่าคงตัวสปริงมีค่า 2000 นิวตันต่อเมตร อัดวัตถุนี้ให้ความยาวของสปริงหดเข้าไป 3 เซนติเมตรจากความยาวปกติ แล้วปล่อย เพื่อให้วัตถุนี้เคลื่อนที่ไปตามพื้นเอียง ถ้าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างพื้นเอียงกับวัตถุมีค่า 0.12 วัตถุนี้จะเคลื่อนที่ตามพื้นเอียงได้ไกลเท่าไร เมื่อวัตถุจากจุดเริ่มปล่อย
 
15 cm
20 cm
25 cm
30 cm
37 )  นักกายกรรมละครสัตว์โหนเชือก ทำมุม 90° กับแนวดิ่งดังรูป เมื่อเชือกแกว่งทำให้นักกายกรรมอยู่ที่ตำแหน่งต่ำสุด นักกายกรรมต้องออกแรงยืดเป็นกี่เท่าของน้ำหนักตัวตามปกติ
 
1 เท่า
2 เท่า
3 เท่า
4 เท่า
38 )  งานของแรง F ซึ่งกระทำกับวัตถุหนึ่งมีความสัมพันธ์กับระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ S ดังรูป วัตถุใช้เวลาเคลื่อนที่ทั้งหมด 20 วินาที ในการทำงานของแรง F นี้ กำลังเฉลี่ยของแรง F เป็นเท่าใด
 
3.5 W
9.0 W
70 W
90 W
39 )  คานไม้สม่ำเสมอ 4.0 กิโลกรัม ยาว 2.0 เมตร วางอยู่บนพื้นระดับ จงหากำลังเฉลี่ยที่น้อยที่สุดในการออกแรงในแนวดิ่ง เพื่อยกปลายคานด้านหนึ่งให้สูงจากพื้นเป็นระยะ 1.0 เมตร ในเวลา 1.0 เมตร ในเวลา 2.0 วินาที
 
5.0 W
10.0 W
20.0 W
40.0 W
40 )  รถที่มีความเร็ว 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เมื่อห้ามล้อให้หยุดจะไถลไปเป็นระยะทาง 4.0 เมตร ถ้ารถมีความเร็วเป็น 90 กิโลเมตร/ชั่งโมง เมื่อห้ามล้อให้หยุดจะไถลไปเป็นระยะทางเท่าใด
 
36 m
24 m
18 m
12 m
41 )  วัตถุมวล 0.4 กิโลกรัม ไถลไปตามรางวงกลมในแนวระดับทีมีรัศมี 1.5 เมตร หากที่เวลาเริ่มต้นมีอัตราเร็ว 5 เมตร/วินาที เมื่อผ่านไป 1 รอบมีอัตราเร็วช้าลงเป็น 4 เมตร/วินาที เนื่องจากแรงเสียดทาน จงหางานเนื่องจากแรงเสียดทานใน 1 รอบ
 
1.5 J
1.8 J
2.0 J
3.6 J
42 )  ต้องการเร่งเครื่องให้รถมวล 1500 กิโลกรัม มีความเร็วเปลี่ยนจาก 10 เมตร/วินาที เป็น 30 เมตร/วินาที ภายในเวลา 5 วินาที จะต้องใช้กำลังเฉลี่ยอย่างน้อยเท่าใด
 
15 kW
120 kW
135 kW
150 kW
43 )  จงหาแรงต้านของเนื้อไม้ที่ช่างไม้ใช้ฆ้อนมวล 200 กรัม ตีตะปู 2 กรัม ในแนวราบเข้าไปในเนื้อไม้ 1 เซนติเมตร ถ้าความเร็วของค้อนและตะปู ขณะกระทบกันเป็น 10 เมตรต่อวินาที และค้อนไม่กระดอนออกจากหัวตะปู
 
850 N
970 N
1010 N
1207 N
44 )  ถ้าสัมประสิทธิ์ของความเสียดทานระหว่างยางรถยนต์กับพื้นถนนราบ มีค่าลดลงครึ่งหนึ่ง ผู้ขับควรจะลดอัตราเร็วรถยนต์ลงเป็นกี่เท่า เพื่อที่สามารถห้ามล้อให้หยุดได้ในระยะทางเท่ากัน
 
0.12 เท่า
0.5 เท่า
0.71 เท่า
1.22 เท่า
45 )  นาย ก. ออกแรงคงที่ขนาด 150 นิวตัน ผลักวัตถุมวล 10 กิโลกรัม จากหยุดนิ่งให้เคลื่อนที่ไปตามแนวราบได้ระยะทาง 5 เมตร ภายในเวลา 2 วินาที ถ้าผิวสัมผัสระหว่างวัตถุกับพื้นมีแรงเสียดทานโดยค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลน์เป็น 0.5 จงหากำลังของนาย ก. ที่ใช้ในการผลักวัตถุในหน่วยวัตต์
 
375 W
427 W
456 W
432 W
46 )  ถ้ายิงลูกกระสุนมวล 15 กรัม ด้วยหนังสติ๊กให้ขึ้นไปได้สูง 20 เมตร ในแนวดิ่งจะต้องใช้แรงดึงก่อนปล่อยเท่าใด ถ้าการยืดหนังสติ๊กเป็นแบบสปริงและยืดออก 10 เซนติเมตร
 
10 N
15 N
20 N
60 N
47 )  ลิฟต์อันหนึ่งมีมวล 750 กิโลกรัม สามารถยกของ 850 กิโลกรัม ขึ้นไปสูง 20 เมตรในเวลา 8 วินาที โดยใช้กำลัง 50 กิโลวัตต์ จะมีงานสูญเสียไปเท่าใด
 
40.0 กิโลจูล
80.0 กิโลจูล
120.0 กิโลจูล
160.0 กิโลจูล
48 )  วัตถุมวล 1.0 กิโลกรัม เคลื่อนที่บนพื้นราบเกลี้ยงด้วยความเร็ว 2.0 เมตร/วินาที วิ่งเข้าชนสปริงดังรูป ปรากฏว่าวัตถุหยุดชั่วขณะ เมื่อสปริงหดสั้นกว่าเดิม 0.05 เมตร จงหาพลังงานศักย์ของสปริง เมื่อหดสั้นสุดเป็นเท่าใด
 
1 J
2 J
3 J
4 J
49 )  สปริงมีค่าคงตัว 2 นิวตัน/เซนติเมตร จะต้องทำงานเท่าไรในการยืดสปริงจากระยะ 2 เซนติเมตรจากตำแหน่งสมดุลไปเป็น 4 เซนติเมตร
 
0.12 J
0.18 J
0.20 J
0.24 J
50 )  สปริงยาว 40 เซนติเมตร มีค่าคงที่สปริง 100 นิวตัน/เมตร ผูกปลายข้างหนึ่งของสปริงติดกับมวล 2 กิโลกรัมที่วางอยู่บนโต๊ะ ถ้าจับอีกปลายหนึ่งของสปริงแล้วค่อยๆ ยกขึ้นในแนวดิ่งจนกระทั่งมวลเริ่มลอยขึ้นจากผิวโต๊ะ จงหาความยาวของสปริงขณะนั้น
 
20 cm
40 cm
50 cm
60 cm