แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ ตรรกศาสตร์

วิชา : คณิตศาสตร์ ระดับชั้น : มัธยมปลาย
จำนวน : 50 ข้อ ผู้เข้าชม : 21,961 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 )  ประโยคในข้อใดต่อไปนี้เป็นประพจน์
 
ประชาชนผู้มีเงินได้ทุกคนต้องเสียภาษี
นักเรียนที่ดีต้องตั้งใจเรียน
สมการ 3x + 4y + 5 = 0 มีกราฟเป็นเส้นตรง
5 + 3 มีค่าเท่าใด
2 )  กำหนด p , q , r และ s เป็นประพจน์ ถ้ากำหนดค่าความจริงของประพจน์เพียงประพจน์เดียวเพื่อให้ประพจน์ displaystyle (p wedge q) to (r vee s) มีค่าความจริงเป็นจริง แล้วจะต้องกำหนดค่าความจริงของประพจน์เป็นดังข้อใด
 
ให้ p มีค่าความจริงเป็นจริง
ให้ q มีค่าความจริงเป็นเท็จ
ให้ r มีค่าความจริงเป็นจริง
มีข้อถูกมากกว่า 1 ข้อ
3 )  กำหนด p, q และ r แทนประพจน์ใด ๆ และ displaystyle p to q มีค่าความจริงเป็นจริง และ displaystyle q vee r มีค่าความจริงเป็นเท็จ แล้วประพจน์ในข้อใดต่อไปนี้มีค่าความจริงเป็นเท็จ
 
displaystyle (p wedge q) to r
displaystyle (p vee q) to r
displaystyle (p vee ~q) to r
displaystyle p to (q wedge r)
4 )  ข้อความต่อไปนี้ข้อใดไม่จริง เมื่อ p, q และ r แทนประพจน์ใด ๆ
 
ถ้า displaystyle p to q มีค่าความจริงเป็นเท็จ แล้ว displaystyle p leftrightarrow q มีค่าความจริงเป็นเท็จ
ถ้า displaystyle p leftrightarrow q มีค่าความจริงเป็นเท็จ แล้ว displaystyle p wedge q มีค่าความจริงเป็นเท็จ
ถ้า displaystyle p wedge q มีค่าความจริงเป็นเท็จ แล้ว displaystyle p vee q มีค่าความจริงเป็นเท็จ
ถ้า displaystyle p vee q มีค่าความจริงเป็นเท็จ แล้ว displaystyle p to q มีค่าความจริงเป็นจริง
5 )  กำหนด p, q และ r แทนประพจน์ใด ๆ ถ้า displaystyle (p wedge q) to r มีค่าความจริงเป็นเท็จ แล้วประพจน์ในข้อใดมีค่าความจริงเป็นจริง
 
displaystyle p to r
displaystyle q leftrightarrow r
displaystyle p wedge ~q
displaystyle p vee r
6 )  กำหนด p, q และ r แทนประพจน์ใด ๆ และถ้า displaystyle p to (q vee r) มีค่าความจริงเป็นเท็จ ประพจน์ในข้อใดมีค่าความจริงเป็นเท็จ
 
displaystyle (p wedge q) leftrightarrow (p wedge r)
displaystyle (q vee r) to p
displaystyle (p leftrightarrow q) vee (p leftrightarrow r)
displaystyle (p to r) leftrightarrow (p to q)
7 )  กำหนด * เป็นตัวเชื่อมประพจน์ซึ่งมีนิยามดังตาราง แสดงค่าความจริงต่อไปนี้p

q

displaystyle p  leftrightarrow q

T

T

F

T

F

T

F

T

F

F

F

Fประพจน์ใดต่อไปนี้มีค่าความจริงเป็นเท็จ เมื่อกำหนดประพจน์ p และ q มีค่าความจริงเป็นจริง และประพจน์ r มีค่าความจริงเป็นเท็จ
 
displaystyle p to (q*r)
displaystyle p to (~q*r)
displaystyle (~p*r) to r
displaystyle r to (p*q)
8 )  กำหนด p, q และ r เป็นประพจน์ใด ๆ ถ้า displaystyle p vee ~q มีค่าความจริงเป็นเท็จ แล้วประพจน์ displaystyle q to (p wedge ~r) มีค่าความจริงตรงกับประพจน์ในข้อใดต่อไปนี้
 
displaystyle (~q wedge ~r) to p
displaystyle (q vee r) to p
displaystyle (p wedge q) to r
displaystyle (q to p) to r
9 )  กำหนด p, q, r และ s เป็นประพจน์ใด ๆ displaystyle p leftrightarrow q และ displaystyle q to r มีค่าความจริงเป็นเท็จ displaystyle r vee s มีค่าความจริงเป็นจริง แล้วประพจน์ในข้อใดต่อไปนี้มีค่าความจริงตรงกันข้ามกับค่าความจริงของประพจน์ในข้ออื่น
 
displaystyle (p leftrightarrow r) vee (q leftrightarrow s)
displaystyle (p to r) to (r to q)
displaystyle (p vee r) to (q wedge s)
displaystyle (r to s) leftrightarrow (q to p)
10 )  ประพจน์แต่ละคู่ในแต่ละข้อใดต่อไปนี้ข้อใดที่เป็นประพจน์ที่สมมูลกัน
 
displaystyle p to (q vee r) สมมูลกับ displaystyle (p to q) wedge (p to r)
displaystyle p to (q wedge r) สมมูลกับ displaystyle (p to q) vee (p to r)
displaystyle (p wedge q) to r สมมูลกับ displaystyle p to (q to r)
displaystyle (p vee q) to r สมมูลกับ displaystyle (p to r) vee (q to r)
11 )  ข้อความใดต่อไปนี้ข้อใดไม่จริง
 
displaystyle (p wedge q) to r สมมูลกับ displaystyle ~r to (~p vee ~q)
displaystyle p leftrightarrow q สมมูลกับ displaystyle (~p wedge q) wedge (~q vee p)
displaystyle p wedge ~q สมมูลกับ displaystyle ~(~q to ~p)
displaystyle (~p vee ~q) vee r ไม่สมมูลกับ displaystyle (p to r) vee (q to r)
12 )  ข้อความใดต่อไปนี้ข้อใดไม่จริง
 
ประพจน์ displaystyle (p wedge q) to r เป็นสัจนิรันดร์
ประพจน์ displaystyle (~p vee q) leftrightarrow (~q to ~p) เป็นสัจนิรันดร์
ประพจน์ displaystyle (p vee q) to q เป็นสัจนิรันดร์
ประพจน์ displaystyle [p vee (q wedge r)] leftrightarrow [(p vee q) wedge (p vee r)] เป็นสัจนิรันดร์
13 )  ข้อต่อไปนี้ข้อใดไม่จริง
 
displaystyle [(p wedge q) to r] leftrightarrow [(p to r) vee (q to r)] เป็นสัจนิรันดร์
displaystyle [(p to q) wedge (p to r)] leftrightarrow [p to (q wedge r)] เป็นสัจนิรันดร์
displaystyle [~q wedge (p to q)] to ~q เป็นสัจนิรันดร์
displaystyle [p wedge (p to q)] to q ไม่เป็นสัจนิรันดร์
14 )  กำหนดให้ a เป็นสมาชิกที่เจาะจงตัวหนึ่งในเอกภพสัมพัทธ์ u ข้อความใดต่อไปนี้จริง
 
displaystyle forall x[P(x) to P(a)]
displaystyle forall x[P(x)] to P(a)
displaystyle exists x[P(x) wedge P(a)]
displaystyle exists x[P(x)] to P(a)
15 )  ข้อต่อไปนี้ข้อใดจริง
 
นิเสธของ displaystyle p to (~q wedge ~r) คือ displaystyle (p wedge q) vee (p wedge r)
นิเสธของ displaystyle p leftrightarrow (q vee r) คือ displaystyle p leftrightarrow (~q vee ~r)
นิเสธของ displaystyle (p to q) wedge (q to r) คือ displaystyle p wedge q wedge r
นิเสธของ displaystyle p wedge (q vee r) คือ displaystyle (~p vee ~q) vee (~p vee ~r)
16 )  กำหนดให้เอกภพสัมพัทธ์คือเซตของจำนวนจริง และ Q เป็นเซตของจำนวนตรรกยะสัญลักษณ์ที่แทนข้อความ “มีจำนวนจริงบางจำนวนเป็นจำนวนตรรกยะ” คือ สัญลักษณ์ในข้อใด
 
displaystyle exists x[x in R to x in Q]
displaystyle exists x[x in R wedge x in Q]
displaystyle exists x[x in R] to exists x[x in Q]
displaystyle exists x[x in Q to x in R]
17 )  ข้อความที่สมมูลกับข้อความ “ถ้า ab = 0 แล้ว a = 0 หรือ b = 0” คือข้อความใดต่อไปนี้
 
ถ้า a = 0 หรือ b = 0 แล้ว ab = 0
ถ้า a = 0 และ b = 0 แล้ว ab = 0
ถ้า displaystyle a ne 0 และ displaystyle b ne 0 แล้ว displaystyle ab ne 0
ถ้า displaystyle a ne 0 หรือ displaystyle b ne 0 แล้ว displaystyle ab ne 0
18 )  ให้ p , q และ r เป็นประพจน์ถ้า displaystyle (p wedge ~q) leftrightarrow (q vee r) มีค่าความจริงเป็นจริง แล้วประพจน์ในข้อใดต่อไปนี้มีค่าความจริงเป็นเท็จ
 
displaystyle q to (p wedge r)
displaystyle (p vee q) to r
displaystyle p wedge (q to r)
displaystyle (p to q) wedge r
19 )  กำหนด u = {-1, 0, 1} ประพจน์ในข้อใดต่อไปนี้มีค่าความจริงเป็นจริง
 
displaystyle forall x[x^2 > 0]
displaystyle exists x[x^2 < 0]
displaystyle forall x[x + 1 > 0]
displaystyle exists x[x - 1 ge 0]
20 )  นิเสธของข้อความ “ถ้า displaystyle sqrt x = x แล้ว x = 0 หรือ x > 0” คือข้อความในข้อใดต่อไปนี้
 
ถ้า displaystyle sqrt x = x แล้ว displaystyle x ne 0 หรือ displaystyle x le 0
ถ้า displaystyle sqrt x = x แล้ว displaystyle x ne 0 และ displaystyle x le 0
displaystyle sqrt x = x และ displaystyle x ne 0 หรือ displaystyle x le 0
displaystyle sqrt x = x และ displaystyle x ne 0 และ displaystyle x le 0
21 )  กำหนด U = {-1, 2, 3, 4 } ประพจน์ในข้อใดมีค่าความจริงเป็นจริง
 
displaystyle forall x[x > 4]
displaystyle forall x[x < 4]
displaystyle exists x[x^2 - 16 > 0]
displaystyle exiats x[|x| = -x]
22 )  กำหนดเอกภพสัมพัทธ์ u เป็นเซตของจำนวนนับ n ตัวแรก พิจารณาข้อความต่อไปนี้
ก. displaystyle forall x{ P(x)] มีค่าความจริงเป็นก็ต่อเมื่อ displaystyle P(1) wedge P(2) wedge P(3) wedge ... wedge P(n) เป็นจริง
ข. displaystyle exists x[P(x)] มีค่าความจริงเป็นก็ต่อเมื่อ displaystyle P(1) vee P(2) vee P(3) vee ... vee P(n)
ข้อใดต่อไปนี้ถูก
 
ข้อ ก. จริง
ข้อ ข. จริง
ข้อ ก. และ ข. จริง
ข้อ ก. และ ข. ไม่จริง
23 )  กำหนดเอกภพสัมพัทธ์ u เป็นเซตของจำนวนจริง ประพจน์ในข้อใดต่อไปนี้มีค่าความจริงเป็นจริง
 
displaystyle forall x[sqrt x = - x]
displaystyle forall x[frac{0}{x} = 0]
displaystyle exists x[frac{1}{x} = 0]
displaystyle forall x[x^2 - 10x + 25 le 0]
24 )  พิจารณาข้อความต่อไปนี้
ก. “ถ้าจุด P(a, b) อยู่ห่างจากเส้นตรง 3x + 4y + 5 = 0 เท่ากับ 3.2 หน่วย แล้วจุด P(a, b) = P(1, 2)” ข้อความนี้มีค่าความจริงเป็นจริง
ข. นิเสธของข้อความ “ถ้า displaystyle left. a right|b และ displaystyle left. b right|c แล้ว displaystyle left. a right|c” คือข้อความ “displaystyle notleft. a right|b และ displaystyle notleft. b right|c แล้ว displaystyle notleft. a right|c
ข้อใดต่อไปนี้จริง
 
ข้อ ก. และข้อ ข. จริง
ข้อ ก. และข้อ ข. ไม่จริง
ข้อ ก. จริง และข้อ ข. ไม่จริง
ข้อ ก. ไม่จริง และข้อ ข. จริง
25 )  กำหนดเอกภพสัมพัทธ์ u = {-1, 0, 1} ประพจน์ในข้อใดต่อไปนี้มีค่าความจริงเป็นจริง
 
displaystyle forall xforall y[ - 1 le xy le 1] to exists xexists y[xy < - 1]
displaystyle forall xforall y[x + y > - 1] to exists xexists y[x - y > 0]
displaystyle forall xexists y[xy = 0] leftrightarrow forall xexists y[frac{y}{x} = 0]
displaystyle exists xforall y[x^2 + y^2 ge 0] leftrightarrow exists xforall y[frac{x}{y} = 0]
26 )  พิจารณาการอ้างเหตุผลต่อไปนี้
เหตุ 1. ถ้า ก ไม่เรียนหมอ แล้ว ข จะไม่เรียนวิศวะ
2. ข เรียนวิศวะ หรือ ค เรียนบัญชี
3. ค ไม่เรียนบัญชี
ผล p
ประพจน์ p แทนประพจน์ในข้อใดต่อไปนี้จึงจะทำให้การอ้างเหตุผลข้างต้นนี้สมเหตุสมผล
 
ข เรียนวิศวะ
ข ไม่เรียนวิศวะ
ก เรียนหมอ
ก ไม่เรียนหมอ
27 )  พิจารณาการอ้างเหตุผลต่อไปนี้
เหตุ 1. ถ้าพีไปดูหนัง แล้วเพ็ญจะไปว่ายน้ำ
2. ถ้าเพ็ญไปว่ายน้ำ แล้วพุฒจะไปเล่นฟุตบอล
3. พุฒไม่ไปเล่นฟุตบอล หรือพรไปดูมวย
4. พรไม่ไปดูมวย
ผล p
ประพจน์ p แทนประพจน์ในข้อใดต่อไปนี้จึงจะทำให้การอ้างเหตุผลข้างต้นนี้สมเหตุสมผล
 
พีไปดูหนัง หรือพรไปดูมวย
เพ็ญไปว่ายน้ำ
พุฒไปเล่นฟุตบอล
พีไม่ไปดูหนัง หรือเพ็ญไม่ไปว่ายน้ำ
28 )  พิจารณาการอ้างเหตุผลต่อไปนี้
เหตุ 1. ถ้าดำดื่มสุราหรือดื่มกาแฟ แล้วดำจะเป็นโรคความดัน หรือโรคไขมัน
2. ดำไม่ดื่มสุรา
3. ดำไม่ดื่มกาแฟ
4. ดำไม่เป็นโรคไขมัน
ผล p
ประพจน์ p แทนประพจน์ในข้อใดต่อไปนี้จึงจะทำให้การอ้างเหตุผลข้างต้นนี้สมเหตุสมผล
 
ดำเป็นโรคความดัน หรือโรคหัวใจ
ดำเป็นโรคไขมัน หรือหัวใจ
ดำไม่เป็นโรคความดัน
ดำๆไม่เป็นโรคไขมัน
29 )  กำหนดเอกภพสัมพัทธ์คือเซตของจำนวนนับ n จำนวนแรก พิจารณาข้อความต่อไปนี้
ก. displaystyle forall x[P(x)] มีค่าความจริงเป็นเท็จก็ต่อเมื่อ displaystyle ~P(1) vee ~P(2) vee ~P(3) vee ... vee ~P(n) เป็นจริง
ข. displaystyle exists x[P(x)] มีค่าความจริงเป็นเท็จก็ต่อเมื่อ displaystyle ~P(1) wedge ~P(2) wedge ~P(3) wedge ... wedge ~P(n) เป็นจริง
ข้อใดต่อไปนี้ถูก
 
ข้อ ก. และข้อ ข. จริง
ข้อ ก. และข้อ ข. ไม่จริง
ข้อ ก. จริง และข้อ ข. ไม่จริง
ข้อ ก. ไม่จริง และข้อ ข. จริง
30 )  กำหนดให้เอกภพสัมพัทธ์ คือ displaystyle { x in left. R right|0 < x < 1} ข้อความใดต่อไปนี้เป็นเท็จ
 
displaystyle forall x[x^2 < x]
displaystyle forall xexists y[frac{x}{y} > 1]
displaystyle forall xforall y[frac{x}{y} ne 1]
displaystyle forall xforall yexists z[xy = z^2 ]
31 )  “สมชายสอบได้หรือแม่ไม่ให้รางวัล” สมมูลกับข้อความใดต่อไปนี้
 
สมชายสอบไม่ได้ และแม่ให้รางวัล
สมชายจะสอบได้ก็ต่อเมื่อแม่ให้รางวัล
ถ้าสมชายสอบได้แม่จะให้รางวัล
ถ้าแม่ให้รางวัลสมชายจะสอบได้
32 )  ประพจน์ใดที่สมมูลกับ displaystyle ~p vee ~(q wedge ~r)
 
displaystyle (~q vee r) to p
displaystyle p to (q wedge ~r)
displaystyle p to (r vee ~q)
displaystyle ~p to (r vee ~q)
33 )  พิจารณาเหตุ
1. displaystyle p to q
2. displaystyle (q vee r) to p
3. ~q
ข้อสรุปข้อใดต่อไปนี้ไม่สมเหตุสมผล
 
~r
~p
displaystyle ~p to r
displaystyle p vee ~r
34 )  กำหนดให้ displaystyle p vee q, displaystyle p to r และ ~r เป็นประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นจริง แล้วข้อความต่อไปนี้ข้อใดมีค่าความจริงเป็นเท็จ
 
displaystyle (p wedge q) to (~p wedge r)
displaystyle (p vee r) vee (q wedge ~p)
displaystyle [~p wedge (p to r)] to q
displaystyle [q wedge (r to p)] to p
35 )  พิจารณาข้อความต่อไปนี้
ก. เหตุ 1. displaystyle p to q
2. displaystyle ~r to ~q
ผล displaystyle p to r
ข. เหตุ 1. ถ้าแดงขยันเรียน แดงจะไมสอบตกวิชาคณิตศาสตร์
2. แดงไม่ขยันเรียน
ผล แดงสอบตกวิชาคณิตศาสตร์
ข้อใดสรุปได้สมเหตุสมผล
 
ก. และ ข. สมเหตุสมผล
ก. เท่านั้นที่สมเหตุสมผล
ข. เท่านั้นที่สมเหตุสมผล
ก. และ ข. ไม่สมเหตุสมผล
36 )  ข้อใดต่อไปนี้ผิด
 
displaystyle ~(p wedge ~r) vee ~q สมมูลกับ
displaystyle q to (p to r)
กำหนดให้ประพจน์ p มีค่าความจริงเป็นจริง ประพจน์ q มีค่าความจริงเป็นเท็จ แล้วค่าความจริงของประพจน์ displaystyle [(q to p) vee ~r] leftrightarrow r เป็นจริง
กำหนดให้ u = {-1, 0, 1} แล้ว displaystyle forall xexists y(y^2 - x = x^2 - y) มีค่าความจริงเป็นจริง
ถ้าประพจน์ displaystyle (p to r) to (p vee q) มีค่าความจริงเป็นเท็จแล้วประพจน์ r มีค่าความจริงเป็นเท็จหรือจริงก็ได้
37 )  จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้
ก. ถ้า displaystyle (p wedge ~q) to (q vee r) เป็นเท็จแล้ว displaystyle p to ~r เป็นจริง
ข. นิเสธของข้อความ displaystyle forall xexists y[xy < 0 to (x < 0 vee y < 0)] คือ displaystyle exists xforall y[(xy < 0) wedge (x ge 0 wedge y le 0)]
ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
 
ก. ถูกและ ข. ถูก
ก. ถูก และ ข. ผิด
ก. ผิด และ ข. ถูก
ก. ผิด และ ข. ผิด
38 )  กำหนด เหตุ 1. displaystyle p to q
2. displaystyle ~p to ~r
3. displaystyle s to r
4. ~q
ผลในข้อใดที่ทำให้การอ้างเหตุผลสมเหตุสมผล
 
~s
~r
~p
~q
39 )  ประพจน์ข้อใดต่อไปนี้สมมูลกับ displaystyle (p wedge q) to (p to r)
 
displaystyle p to (r to q)
displaystyle (p wedge q) to ~r
displaystyle r to (p to q)
displaystyle (p wedge q) to r
40 )  กำหนดให้เอกภพเป็นเซตของจำนวนจริง ข้อใดต่อไปนี้มีค่าความจริงเป็นเท็จ
 
displaystyle forall x(x^2 - 2x + 2 > 0)
displaystyle forall x(frac{{x^2 + x + 2}}{{x^2 + 1}} > 0)
displaystyle exists x(3sin ^2 x + 6sin x - 10 = 0)
displaystyle exists x(tan ^2 x - 3tan x - 5 = 0)
41 )  กำหนดให้
เหตุ 1. displaystyle p to q
2. displaystyle r to s
3. displaystyle q to r
4. ~s
ผลในข้อใดที่ทำให้การอ้างสมเหตุสมผล
 
r
q
displaystyle p to ~q
~p
42 )  ถ้าประพจน์ displaystyle p wedge (q vee r) มีค่าความจริงเป็นจริง แล้วประพจน์ในข้อใดต่อไปนี้มีค่าความจริงเป็นจริง
 
displaystyle (q vee r) leftrightarrow (p vee s)
displaystyle (p vee r) to (~p wedge s)
displaystyle (~p wedge r) wedge (p wedge q)
displaystyle p to [(q vee r) to ~p]
43 )  นิเสธของประพจน์ displaystyle p to q คือข้อใดต่อไปนี้
 
displaystyle ~p wedge ~q
displaystyle p wedge ~q
displaystyle ~p to ~q
displaystyle p to ~q
44 )  กำหนดให้ displaystyle (p wedge q) leftrightarrow ~(p wedge r) มีค่าความจริงเป็นจริง จงพิจารณาค่าความจริงของประพจน์ต่ไปนี้
ก. displaystyle p to (q vee r) ข. displaystyle p to (q wedge r)
ข้อใดต่อไปนี้ถูก
 
ก. จริง ข. จริง
ก. เท็จ ข. จริง
ก. จริง ข. เท็จ
ก. เท็จ ข. เท็จ
45 )  กำหนดค่าความจริงของ displaystyle [P to (Q to R)] to (Q to R) เป็นเท็จ ประพจน์ใดต่อไปนี้มีค่าความจริงเป็นจริง
 
displaystyle (P vee ~Q) wedge (Q vee ~Q)
displaystyle (Q vee ~R) wedge (R vee ~P)
displaystyle (R vee ~P) wedge (P vee ~Q)
displaystyle (P vee ~R) wedge (R vee ~Q)
46 )  ให้ p แทน displaystyle 2^2 เป็นจำนวนคู่,
r แทน displaystyle 2^{15} เป็นจำนวนคี่ และ s แทน displaystyle 2^4 เป็นจำนวนคู่
พิจารณาข้อความต่อไปนี้
ก. ประพจน์ displaystyle [(p wedge q) to r] to (p vee s) มีค่าความจริงเป็นจริง
ข. ประพจน์ displaystyle [~(p wedge ~s)] vee (q vee ~r) มีค่าความจริงเป็นจริง
 
ก. ถูก และ ข. ถูก
ก. ผิด และ ข. ถูก
ก. ถูก และ ข. ผิด
ก. ผิด และ ข. ผิด
47 )  กำหนดให้ displaystyle (~p to q) leftrightarrow q มีค่าความจริงเป็นเท็จ พิจารณาข้อความต่อไปนี้
ก. displaystyle p wedge ~q มีค่าความจริงเป็นจริง
ข. displaystyle p to q มีค่าความจริงเป็นเท็จ
ข้อใดต่อไปนี้ถูก
 
ก. ถูก และ ข. ถูก
ก. ถูก และ ข. ผิด
ก. ผิด และ ข. ถูก
ก. ผิด และ ข. ผิด
48 )  กำหนดให้ p, q, r และ s เป็นประพจน์ โดยที่ q และ r ต่างมีค่าความจริงเป็นเท็จ พิจารณาข้อความต่อไปนี้
ก. displaystyle [p vee (q to r)] wedge (~q) มีค่าความจริงเป็นจริง
ข. displaystyle (p to ~q) leftrightarrow (r to s) มีค่าความจริงเป็นจริง
ข้อใดต่อไปนี้ถูก
 
ก. ถูก และ ข. ถูก
ก. ถูก และ ข. ผิด
ก. ผิด และ ข. ถูก
ก. ผิด และ ข. ผิด
49 )  กำหนดประพจน์ displaystyle A to B สมมูลกับ displaystyle ~B to ~A ประพจน์ในข้อใดต่อไปนี้สมมูลกับประพจน์ displaystyle r to (p wedge q)
 
displaystyle r to (~p vee ~q)
displaystyle (~p vee ~q) to r
displaystyle ~r to ~(p wedge q)
displaystyle (~p vee ~q) to ~r
50 )  กำหนดเอกภพสัมพัทธ์ U = {1, 2, 3, 4} และ P(x) หมายถึง displaystyle x^2 < 9 ประพจน์ใดต่อไปนี้มีค่าความจริงเป็นจริง
ก. displaystyle exists xP(x)
ข. displaystyle forall xP(x)
 
ข้อ ก. เป็นจริงเพียงข้อเดียว
ข้อ ข. เป็นจริงเพียงข้อเดียว
เป็นจริงทั้งข้อ ก. และ ข้อ ข.
เป็นเท็จทั้งจ้อ ก. และ ข้อ ข.