สังคมศึกษา - กฎหมายในชีวิตประจำวัน

วิชา : สังคม ฯ ระดับชั้น : ทั่วไป
จำนวน : 20 ข้อ ผู้เข้าชม : 9,917 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 )  1.ประเทศไทยใช้กฎหมายแบบใด
 
ระบบกฎหมายทั่วไป
ระบบกฏหมายซิวิลลอว์
ระบบกฏหมายเฉพาะทาง
ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์
2 )  2.ข้อใดไม่ใช่กฎหมายมหาชน
 
กฎหมายปกครอง
รัฐธรรมนูญ
กฎหมายอาญา
กฎหมายแพ่ง
3 )  3.ข้อใดเรียงลำดับชั้นกฎหมายจากใหญ่ไปเล็กได้ถูกต้อง
 
รัฐธรรมนูญ - พระราชบัญญัติ - กฎกระทรวง - พระราชกฤษฎีกา - ข้อบัญญัติส่วนท้องถิ่น
รัฐธรรมนูญ - พระราชบัญญัติ - พระราชกฤษฎีกา - กฎกระทรวง - ข้อบัญญัติส่วนท้องถิ่น
พระราชบัญญัติ - รัฐธรรมนูญ - กฎกระทรวง - พระราชกฤษฎีกา - ข้อบัญญัติส่วนท้องถิ่น
รัฐธรรมนูญ - กฎกระทรวง - ข้อบัญญัติส่วนท้องถิ่น - พระราชกฤษฎีกา - พระราชบัญญัติ
4 )  4.ถ้านำพระราชบัญญัติเรื่องเดียวกันมารวมเป็นหมวดหมู่จะได้อะไร
 
ประมวลกฎหมาย
พระราชกำหนด
พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง
5 )  5.ประมวลกฎหมายฉบับแรกของไทยคืออะไร
 
ประมวลกฎหมาย 12 โต๊ะ
ประมวลกฎหมายทั่วไป
ประมวลกฎหมายเพื่อประชาชน
ประมวลกฎหมายตราสามดวง
6 )  6.บริษัทจะล้มละลายได้ต้องมีหนี้กี่ล้านขึ้นไป
 
1 ล้านขึ้นไป
2 ล้านขึ้นไป
3 ล้านขึ้นไป
4 ล้านขึ้นไป
7 )  7.ผู้เสมือนไร้ความสามารถ มีผู้ดูแลเรียกว่าอะไร
 
ผู้ปกครอง
ผู้อนุบาล
ผู้ดูแลโดยชอบธรรม
ผู้พิทักษ์
8 )  8.ผู้ที่จะทำพินัยกรรมต้องมีอายุอย่างน้อยกี่ปี
 
15 ปีบริบูรณ์
16 ปีบริบูรณ์
17 บริบูรณ์
18 ปีบริบูรณ์
9 )  9.กฎหมายคุ้มครองสิทธิบุคคลตั้งแต่เมื่อไหร่
 
เกิดมาร่างกายครบ 32
ทำบัตรประจำตัวประชาชน
มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
ตั้งแต่ปฏิสนธิในครรภ์มารดา
10 )  10.ข้อใดเป็นสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษ
 
ดินที่ขุดจากพื้นดิน
ข้าว
กระแสไฟฟ้า
ช้าง
11 )  11.บุคคลที่กระทำการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกแก่ผู้อื่นในการกระทำผิดเรียกว่าอะไร
 
ผู้ใช้
ตัวการ
ผู้ถูกใช้
ผู้สนับสนุน
12 )  12.การปล้นทรัพย์ต้องมีบุคคลตั้งแต่กี่คนขึ้นไป
 
5 คนขึ้นไป
4 คนขึ้นไป
3 คนขึ้นไป
2 คนขึ้นไป
13 )  13.ความผิดอาญาจะระงับต่อเมื่อผู้ทำผิดเป็นอย่างไร
 
ถึงแก่ความตาย
ยอมรับผิดทุกประการ
จำคุก
ไม่สามารถจับกุมได้
14 )  14.ลิขสิทธิ์จะคุ้มครองผู้สร้างสรรค์ผลงานนานเท่าไหร่
 
30 ปีหลังจากตาย
40 ปีหลังจากตาย
50 ปีหลังจากตาย
ตลอดไป
15 )  15.ใครได้ชื่อว่าเป็นทนายแผ่นดิน
 
ทนาย
อัยการ
ผู้พิพากษา
ตำรวจ
16 )  16.บุคคลใดมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
 
คนพิการ
คนวิกลจริต
นักโทษ
พระภิกษุ
17 )  17.ข้อใดเป็นโทษทางอาญา
 
กักกัน
ริบทรัพย์
เรียกประกันทัณฑ์บน
ห้ามเข้าเขตกำหนด
18 )  18.นายดำขโมยรถยนต์ของนายขาวไป หลังจากนั้น 2 วัน นายดำกลับใจเอารถยนต์มาคืนนายขาว นายดำจะมีความผิดฐานใดหรือไม่
 
ผิดฐานลักทรัพย์
ผิดฐานพยายามลักทรัพย์
ผิดฐานละเมิด
ไม่มีความผิด
19 )  19.บุตรลักทรัพย์บิดา กฎหมายถือเป็นความผิดอาญาประเภทใด
 
ความผิดอาญาแผ่นดิน
ความผิดยอมความกันได้
ความผิดลหุโทษ
ความผิดที่กฎหมายละเว้นโทษให้
20 )  20.พนักงานในข้อใดเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
 
พนักงานบังคับคดี
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์
พนักงานคุมความประพฤติ
พนักงานริบทรัพย์