หมวดหมู่กระทู้ล่าสุดอ่านตอบความคิดเห็นล่าสุด
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโรโลยีรายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโรโลยี
โดย phloenphat
90490
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒ ปีการศึกษา 2553รายงานการประเมินโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒ ปีการศึกษา 2553
โดย สมภพ ชาญสูงเนิน
123041boyboyboy
22 มี.ค. 2555 08:22
การประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาลการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล
โดย udomli@yahoo.com
113060
เผยแพร่ผลงาน การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง สารชีวโมเลกุล โดยใช้ชุดการเรียนเผยแพร่ผลงาน การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง สารชีวโมเลกุล โดยใช้ชุดการเรียน
โดย praypro
111841Ouroboros
21 มี.ค. 2555 17:13
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนสหกรณ์สู่ท้องถิ่น รายวิชาสหกรณ์สู่ท้องถิ่น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนระโนดวิทยารายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนสหกรณ์สู่ท้องถิ่น รายวิชาสหกรณ์สู่ท้องถิ่น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนระโนดวิทยา
โดย lamyong10
109380
ขอตัวอย่างงานวิจัย บัญชีขอตัวอย่างงานวิจัย บัญชี
โดย fongbeer_noon@hotmail.com
130580
การจัดการเรียนรู้ที่เป็นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และพัฒนาเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้  โดยใช้สื่อประสมการจัดการเรียนรู้ที่เป็นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ โดยใช้สื่อประสม
โดย นางเลขา ภูริภูมิ
118160
รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะกีฬาแฮนด์บอล รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ 43101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะกีฬาแฮนด์บอล รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ 43101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โดย srn2@windowslive.com
123670
รายงานผลการจัดการเรียนรู้ รายวิชาสุขศึกษา พ22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงรายงานผลการจัดการเรียนรู้ รายวิชาสุขศึกษา พ22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
โดย ringungaP@hotmail.com
105560
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 เรื่องสารและสมบัติของสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนฝางวิทยายน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Esการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 เรื่องสารและสมบัติของสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนฝางวิทยายน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es
โดย มัย
100990
ผลการใช้และการพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์ โดยใช้สื่อประสมในกิจกรรมสร้างสรรค์ด้านศิลปะ เพื่อพัฒนาความพร้อมของกล้ามเนื้อเล็กของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2ผลการใช้และการพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์ โดยใช้สื่อประสมในกิจกรรมสร้างสรรค์ด้านศิลปะ เพื่อพัฒนาความพร้อมของกล้ามเนื้อเล็กของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2
โดย tanida15@hotmail.com
112070
การศึกษาผลการจัดประสบการณ์โดยใช้การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ในกิจกรรมเกมการศึกษา ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2การศึกษาผลการจัดประสบการณ์โดยใช้การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ในกิจกรรมเกมการศึกษา ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2
โดย tanida15@hotmail.com
116260
นวัตกรรมและแผนจัดดารเรียนรู้ หลักสูตรวิชาพิเศษลูกเสือสามัญ วิชานักดาราศาสตร์เบื้องต้นนวัตกรรมและแผนจัดดารเรียนรู้ หลักสูตรวิชาพิเศษลูกเสือสามัญ วิชานักดาราศาสตร์เบื้องต้น
โดย aek735
134952aek735
18 มี.ค. 2555 10:14
รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธรายงานการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
โดย tkhm49@gamil.com
117650
เผยแพร่ผลงาน หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด โอเบย์ภูตน้อยต่างมิติ เรื่อง ร่างกายของเราเผยแพร่ผลงาน หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด โอเบย์ภูตน้อยต่างมิติ เรื่อง ร่างกายของเรา
โดย jornny11@hotmail.com
95900
ผลงานทางวิชาการผลงานทางวิชาการ
โดย ckdusty@hotmail.com
96020
รับสมัครงานรับสมัครงาน
โดย c_panthasan@hotmail.com
96390
รายงานโครงการส่งเสริมคุณลักษะที่พึงประสงค์ของนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา บกพร่องทางการได้ยิน โดยใช้วงจรคุณภาพเดมมิ่งของโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลรายงานโครงการส่งเสริมคุณลักษะที่พึงประสงค์ของนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา บกพร่องทางการได้ยิน โดยใช้วงจรคุณภาพเดมมิ่งของโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล
โดย vip_puncha@hotmail.com
94200
รวมตัวอย่างและแบบฟอร์มการขอวิทยฐานะรวมตัวอย่างและแบบฟอร์มการขอวิทยฐานะ
โดย jakkapatcute
147260natt
13 มี.ค. 2555 21:34
ตัวอย่างวิจัยเพื่อเลื่อนวิทยฐานะไว้เป็นวิทยาธานครับตัวอย่างวิจัยเพื่อเลื่อนวิทยฐานะไว้เป็นวิทยาธานครับ
โดย jakkapatcute
140792natt
13 มี.ค. 2555 21:33
แบบทดสอบเรื่องเศษส่วนแบบทดสอบเรื่องเศษส่วน
โดย wiboonphon
227311kaop0on@hotmail.com
13 มี.ค. 2555 21:05
ครูภาษาไทย ร้อยเอ้ด ย้ายสับเปลี่ยนครูภาษาไทย ร้อยเอ้ด ย้ายสับเปลี่ยน
โดย lanchangk_@hotmail.com
95340
ขอความกรุณาครูระดับประถมศึกษาทุกท่าน ตอบแบบสอบถามเพื่อพัฒนาการศึกษาไทยขอความกรุณาครูระดับประถมศึกษาทุกท่าน ตอบแบบสอบถามเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย
โดย dhirapat
98281dhirapat
11 มี.ค. 2555 22:34
ขอความกรุณาครูระดับประถมศึกษาทุกท่าน ตอบแบบสอบถามเพื่อพัฒนาการศึกษาไทยขอความกรุณาครูระดับประถมศึกษาทุกท่าน ตอบแบบสอบถามเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย
โดย ครูเอิร์ธ
97450
ผลงานเลื่อนวิทยฐานะ และงานวิจัยอื่นๆผลงานเลื่อนวิทยฐานะ และงานวิจัยอื่นๆ
โดย natt
98450
ผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดการใช้งานโปรแกรมเพ้นท์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดการใช้งานโปรแกรมเพ้นท์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โดย นาตยา
98230
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน  และเขียนคำที่มีตัวสะกดตามมาตราตัวสะกดโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด “เรื่องเล่าชาวห้วยหม้าย” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน และเขียนคำที่มีตัวสะกดตามมาตราตัวสะกดโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด “เรื่องเล่าชาวห้วยหม้าย” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โดย krujuthamas@hotmail.com
97740
กทม.อยากไปชัยภูมิเขต2กทม.อยากไปชัยภูมิเขต2
โดย ครูนุ
121321athisa
11 มี.ค. 2555 10:24
ครู สพม.๒๘(ศรีสะเกษ-ยโสธร) อยากย้ายไป สพม.๓๐ (ชัยภูมิ)ครู สพม.๒๘(ศรีสะเกษ-ยโสธร) อยากย้ายไป สพม.๓๐ (ชัยภูมิ)
โดย woxingqin26@hotmail.com
143261athisa
11 มี.ค. 2555 10:15
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การหารรายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การหาร
โดย siri_ta@hotmail.com
93710
อยากย้ายกลับน่านอยากย้ายกลับน่าน
โดย suttida_25@hotmail.com
96540
เผยแพร่ผลงานปฐมวัยเผยแพร่ผลงานปฐมวัย
โดย saowanit 2000@hotmail.com
98760
รายงานการพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน  เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค กลุ่มสาระ การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3รายงานการพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค กลุ่มสาระ การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
โดย จริยา ทิมพิทักษ์
99610
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โดย ครูนิกร ทะวะลี
97600
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โดย RATCHANEE.NANG@HOTMAIL.COM
94950
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก ประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา” ระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนวัดป่าแดดรายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก ประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา” ระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนวัดป่าแดด
โดย nikoon
109981nikoon
7 มี.ค. 2555 11:01
ขอเผยแพร่ผลงานขอเผยแพร่ผลงาน
โดย nikoon
81170
บทคัดย่อ การพัฒนาชุดฝึกทักษะ เรื่อง การสร้างแอนิเมชันด้วยเทคนิค Mask ชั้น ม.5บทคัดย่อ การพัฒนาชุดฝึกทักษะ เรื่อง การสร้างแอนิเมชันด้วยเทคนิค Mask ชั้น ม.5
โดย จารุพร พิมพา
104730
บทคัดย่อ การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดรักเมืองตรังบทคัดย่อ การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดรักเมืองตรัง
โดย trang2517
108790
บทคัดย่อ หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด แกะรอยคำขวัญอำภอปง ชั้นประถมศึกษาปีท่ 2บทคัดย่อ หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด แกะรอยคำขวัญอำภอปง ชั้นประถมศึกษาปีท่ 2
โดย A504
102930
บทคัดย่อ หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด แกะรอยคำขวัญอำภอปง ชั้นประถมศึกษาปีท่ 2บทคัดย่อ หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด แกะรอยคำขวัญอำภอปง ชั้นประถมศึกษาปีท่ 2
โดย A504
105360
เอกสารประกอบการเรียน วิชาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส43101 เรื่องภูมิลักษณ์ของประเทศไทยเอกสารประกอบการเรียน วิชาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส43101 เรื่องภูมิลักษณ์ของประเทศไทย
โดย wanwisa_app@hotmail.com
193510Boss_zaza13@hotmail
4 มี.ค. 2555 22:44
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการนางจันทร์แพน โฉมเฉลาเผยแพร่ผลงานทางวิชาการนางจันทร์แพน โฉมเฉลา
โดย Junpan_Chm.gmail.com
96823Ubonwun@hotmail.com
4 มี.ค. 2555 12:35
ผลงานทางวิชาการนางจันทร์แพน โฉมเฉลาผลงานทางวิชาการนางจันทร์แพน โฉมเฉลา
โดย Junpan.gmail.com
99990
การ์ตูนคณิตศาสตร์ ชุด สมการและการแก้สมการ ชั้น ป. 6การ์ตูนคณิตศาสตร์ ชุด สมการและการแก้สมการ ชั้น ป. 6
โดย ครูพัณณ์ชิตา ปัญญาเอก
118361daimon_kingmon@hotmail.c ...
4 มี.ค. 2555 11:58
"interactive sheet"...นวัตกรรมใหม่ล่าสุดจาก "ครูครับดอทคอม""interactive sheet"...นวัตกรรมใหม่ล่าสุดจาก "ครูครับดอทคอม"
โดย พงศธร
107480
เผยแพร่ผลงานวิจัย การประเมินโครงการผลิตปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์โดยใช้ไส้เดือนดินเผยแพร่ผลงานวิจัย การประเมินโครงการผลิตปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์โดยใช้ไส้เดือนดิน
โดย ณัฐภัทร์
109780
อยากทราบวิธีทำเรื่องลำดับอยากทราบวิธีทำเรื่องลำดับ
โดย ksangpongnapa@yahoo.com
107261kornza1995
2 มี.ค. 2555 19:22
VCD สอนดีดพิณเบื้องต้น เรียนไวเข้าใจง่าย กับมือพิณอันดับ 1 ของภาคอีสาน อ.โสโชค สู้โนนตาด (ที่นี่เพียงที่เดียว)VCD สอนดีดพิณเบื้องต้น เรียนไวเข้าใจง่าย กับมือพิณอันดับ 1 ของภาคอีสาน อ.โสโชค สู้โนนตาด (ที่นี่เพียงที่เดียว)
โดย judo_me
199371etheng.com
2 มี.ค. 2555 11:20
master teacher มีศักดิ์ศรีแค่ไหนmaster teacher มีศักดิ์ศรีแค่ไหน
โดย wengsinchai@hotmail.com
1866233นิรันดร์
1 มี.ค. 2555 14:37
วิชาดาราศาสตร์วิชาดาราศาสตร์
โดย sompongse
105310
การส่ง ครู ชำนาญการพิเศษ แบบ ว.๑๗การส่ง ครู ชำนาญการพิเศษ แบบ ว.๑๗
โดย KrooRewadee
105450
ผลการจัดกิจกรรมการเล่านิทาน โดยใช้นิทานภาพเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2ผลการจัดกิจกรรมการเล่านิทาน โดยใช้นิทานภาพเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2
โดย krusa24@hotmail.com
111960
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โดย jeep_2@hotmail.com
85350
ช่วยคิดเลขหน่อยช่วยคิดเลขหน่อย
โดย ch's@hotmail.com
141796Engineer
26 ก.พ. 2555 23:47
เรียนต่อคณะคุรุศาสาตร์ภาคพิเศษเรียนต่อคณะคุรุศาสาตร์ภาคพิเศษ
โดย chee_aun@hotmail.com
97360
สนุกกับเลขสวย ๆสนุกกับเลขสวย ๆ
โดย ครูไผ่
75253108Ankkarn
26 ก.พ. 2555 11:26
แฟกทอเรียลแฟกทอเรียล
โดย jiab_12
188125Noth[IN]-onU
25 ก.พ. 2555 10:18
การพัฒนาหนังสือเล่มใหญ่เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยวิธีสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1การพัฒนาหนังสือเล่มใหญ่เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยวิธีสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
โดย aranya_Khum@hotmail.co.th
96680
: การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด รักเมืองตรัง ด้วยวิธีการสอน แบบ CIPPA Model เพื่อเพิ่มทักษะการอ่านจับใจความ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม): การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด รักเมืองตรัง ด้วยวิธีการสอน แบบ CIPPA Model เพื่อเพิ่มทักษะการอ่านจับใจความ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม)
โดย trang2517
88390
รายงานการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้กิจกรรมโครงงานรายงานการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้กิจกรรมโครงงาน
โดย aroonsorabhut@hotmail.com
99440
ต้องการอาจารย์ดูแลเด็ก จ.นครปฐมต้องการอาจารย์ดูแลเด็ก จ.นครปฐม
โดย ผุ้ปกครอง
93311ผู้ปกครอง
21 ก.พ. 2555 23:53
รายงานการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณรายงานการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ
โดย อุธาน
93245NpEd
20 ก.พ. 2555 17:01
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดย manop03
131771manop03
19 ก.พ. 2555 11:29
ด่วน!! รับสมัครอาจารย์สอนพิเศษ วิชาสังคม และภาษาอังกฤษด่วน!! รับสมัครอาจารย์สอนพิเศษ วิชาสังคม และภาษาอังกฤษ
โดย jittry_m@hotmail.com
81420
Social Media คืออะไรSocial Media คืออะไร
โดย NpEd
206183NpEd
17 ก.พ. 2555 19:59
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา  		เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 		ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา  		เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปรายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
โดย ling2@sanook.com
85670
จงแสดงวิธีทำหรือตอบคำถามต่อไปนี้จงแสดงวิธีทำหรือตอบคำถามต่อไปนี้
โดย pipat
88371พิทยา
17 ก.พ. 2555 09:36
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก รับครูอัตราจ้างหลายตำแหน่งวิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก รับครูอัตราจ้างหลายตำแหน่ง
โดย survey_20@hotmail.com
102170
วิทยาลัยการอาชีพกายจนาภิเษกหนองจอก รับครูอัตราจ้างหลายตำแหน่งวิทยาลัยการอาชีพกายจนาภิเษกหนองจอก รับครูอัตราจ้างหลายตำแหน่ง
โดย survey_20@hotmail.com
84310
บทคัดย่อ การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดรักเมืองตรังบทคัดย่อ การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดรักเมืองตรัง
โดย hamtrang@hotmail.com
79520
เผยแพร่ผลงานเผยแพร่ผลงาน
โดย ศิริลักษณ์ ยศธแสน
78110
เรียนเชิญคุณครูทุกท่านใช้บริการสร้างเว็บไซต์ school ฟรีครับเรียนเชิญคุณครูทุกท่านใช้บริการสร้างเว็บไซต์ school ฟรีครับ
โดย suksun1412
79230
รายงานการพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ประวัติศาสตร์ชาติไทยรายงานการพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ประวัติศาสตร์ชาติไทย
โดย wandeenongluk@gmail.com
80160
ช่วยผมแต่ง อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ หน่อยนะครับช่วยผมแต่ง อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ หน่อยนะครับ
โดย man_move@hotmail.com
73690
ด่วน! รับสมัครอาจารย์สอนพิเศษ สังคมด่วน! รับสมัครอาจารย์สอนพิเศษ สังคม
โดย jittry_@hotmail.com
76240
การทดลองการทดลอง
โดย chat
4115271naiyana-881@hotmail.com
12 ก.พ. 2555 19:24
โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ รับสมัคร ครูธุรการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ รับสมัคร ครูธุรการ
โดย Sara
85430
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลกรายงานการประเมินโครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
โดย com_edu@windowslive.com
89970
ช่วยหารัศมีหน่อยครับช่วยหารัศมีหน่อยครับ
โดย cronostorm
3720127แขชนะ
8 ก.พ. 2555 21:10