หมวดหมู่กระทู้ล่าสุดอ่านตอบความคิดเห็นล่าสุด
การจัดการเรียนรู้ที่เป็นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และพัฒนาเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้  โดยใช้สื่อประสมการจัดการเรียนรู้ที่เป็นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ โดยใช้สื่อประสม
โดย นางเลขา ภูริภูมิ
118330
รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะกีฬาแฮนด์บอล รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ 43101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะกีฬาแฮนด์บอล รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ 43101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โดย srn2@windowslive.com
124660
รายงานผลการจัดการเรียนรู้ รายวิชาสุขศึกษา พ22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงรายงานผลการจัดการเรียนรู้ รายวิชาสุขศึกษา พ22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
โดย ringungaP@hotmail.com
105710
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 เรื่องสารและสมบัติของสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนฝางวิทยายน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Esการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 เรื่องสารและสมบัติของสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนฝางวิทยายน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es
โดย มัย
101200
ผลการใช้และการพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์ โดยใช้สื่อประสมในกิจกรรมสร้างสรรค์ด้านศิลปะ เพื่อพัฒนาความพร้อมของกล้ามเนื้อเล็กของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2ผลการใช้และการพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์ โดยใช้สื่อประสมในกิจกรรมสร้างสรรค์ด้านศิลปะ เพื่อพัฒนาความพร้อมของกล้ามเนื้อเล็กของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2
โดย tanida15@hotmail.com
112280
การศึกษาผลการจัดประสบการณ์โดยใช้การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ในกิจกรรมเกมการศึกษา ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2การศึกษาผลการจัดประสบการณ์โดยใช้การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ในกิจกรรมเกมการศึกษา ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2
โดย tanida15@hotmail.com
116410
นวัตกรรมและแผนจัดดารเรียนรู้ หลักสูตรวิชาพิเศษลูกเสือสามัญ วิชานักดาราศาสตร์เบื้องต้นนวัตกรรมและแผนจัดดารเรียนรู้ หลักสูตรวิชาพิเศษลูกเสือสามัญ วิชานักดาราศาสตร์เบื้องต้น
โดย aek735
135452aek735
18 มี.ค. 2555 10:14
รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธรายงานการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
โดย tkhm49@gamil.com
118170
เผยแพร่ผลงาน หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด โอเบย์ภูตน้อยต่างมิติ เรื่อง ร่างกายของเราเผยแพร่ผลงาน หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด โอเบย์ภูตน้อยต่างมิติ เรื่อง ร่างกายของเรา
โดย jornny11@hotmail.com
96070
ผลงานทางวิชาการผลงานทางวิชาการ
โดย ckdusty@hotmail.com
96180
รับสมัครงานรับสมัครงาน
โดย c_panthasan@hotmail.com
96680
รายงานโครงการส่งเสริมคุณลักษะที่พึงประสงค์ของนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา บกพร่องทางการได้ยิน โดยใช้วงจรคุณภาพเดมมิ่งของโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลรายงานโครงการส่งเสริมคุณลักษะที่พึงประสงค์ของนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา บกพร่องทางการได้ยิน โดยใช้วงจรคุณภาพเดมมิ่งของโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล
โดย vip_puncha@hotmail.com
94440
รวมตัวอย่างและแบบฟอร์มการขอวิทยฐานะรวมตัวอย่างและแบบฟอร์มการขอวิทยฐานะ
โดย jakkapatcute
147640natt
13 มี.ค. 2555 21:34
ตัวอย่างวิจัยเพื่อเลื่อนวิทยฐานะไว้เป็นวิทยาธานครับตัวอย่างวิจัยเพื่อเลื่อนวิทยฐานะไว้เป็นวิทยาธานครับ
โดย jakkapatcute
141242natt
13 มี.ค. 2555 21:33
แบบทดสอบเรื่องเศษส่วนแบบทดสอบเรื่องเศษส่วน
โดย wiboonphon
227521kaop0on@hotmail.com
13 มี.ค. 2555 21:05
ครูภาษาไทย ร้อยเอ้ด ย้ายสับเปลี่ยนครูภาษาไทย ร้อยเอ้ด ย้ายสับเปลี่ยน
โดย lanchangk_@hotmail.com
95520
ขอความกรุณาครูระดับประถมศึกษาทุกท่าน ตอบแบบสอบถามเพื่อพัฒนาการศึกษาไทยขอความกรุณาครูระดับประถมศึกษาทุกท่าน ตอบแบบสอบถามเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย
โดย dhirapat
98441dhirapat
11 มี.ค. 2555 22:34
ขอความกรุณาครูระดับประถมศึกษาทุกท่าน ตอบแบบสอบถามเพื่อพัฒนาการศึกษาไทยขอความกรุณาครูระดับประถมศึกษาทุกท่าน ตอบแบบสอบถามเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย
โดย ครูเอิร์ธ
97610
ผลงานเลื่อนวิทยฐานะ และงานวิจัยอื่นๆผลงานเลื่อนวิทยฐานะ และงานวิจัยอื่นๆ
โดย natt
98640
ผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดการใช้งานโปรแกรมเพ้นท์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดการใช้งานโปรแกรมเพ้นท์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โดย นาตยา
98390
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน  และเขียนคำที่มีตัวสะกดตามมาตราตัวสะกดโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด “เรื่องเล่าชาวห้วยหม้าย” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน และเขียนคำที่มีตัวสะกดตามมาตราตัวสะกดโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด “เรื่องเล่าชาวห้วยหม้าย” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โดย krujuthamas@hotmail.com
97900
กทม.อยากไปชัยภูมิเขต2กทม.อยากไปชัยภูมิเขต2
โดย ครูนุ
121511athisa
11 มี.ค. 2555 10:24
ครู สพม.๒๘(ศรีสะเกษ-ยโสธร) อยากย้ายไป สพม.๓๐ (ชัยภูมิ)ครู สพม.๒๘(ศรีสะเกษ-ยโสธร) อยากย้ายไป สพม.๓๐ (ชัยภูมิ)
โดย woxingqin26@hotmail.com
143451athisa
11 มี.ค. 2555 10:15
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การหารรายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การหาร
โดย siri_ta@hotmail.com
94050
อยากย้ายกลับน่านอยากย้ายกลับน่าน
โดย suttida_25@hotmail.com
96700
เผยแพร่ผลงานปฐมวัยเผยแพร่ผลงานปฐมวัย
โดย saowanit 2000@hotmail.com
98910
รายงานการพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน  เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค กลุ่มสาระ การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3รายงานการพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค กลุ่มสาระ การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
โดย จริยา ทิมพิทักษ์
99800
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โดย ครูนิกร ทะวะลี
97730
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โดย RATCHANEE.NANG@HOTMAIL.COM
95120
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก ประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา” ระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนวัดป่าแดดรายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก ประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา” ระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนวัดป่าแดด
โดย nikoon
110541nikoon
7 มี.ค. 2555 11:01
ขอเผยแพร่ผลงานขอเผยแพร่ผลงาน
โดย nikoon
81370
บทคัดย่อ การพัฒนาชุดฝึกทักษะ เรื่อง การสร้างแอนิเมชันด้วยเทคนิค Mask ชั้น ม.5บทคัดย่อ การพัฒนาชุดฝึกทักษะ เรื่อง การสร้างแอนิเมชันด้วยเทคนิค Mask ชั้น ม.5
โดย จารุพร พิมพา
105000
บทคัดย่อ การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดรักเมืองตรังบทคัดย่อ การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดรักเมืองตรัง
โดย trang2517
109070
บทคัดย่อ หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด แกะรอยคำขวัญอำภอปง ชั้นประถมศึกษาปีท่ 2บทคัดย่อ หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด แกะรอยคำขวัญอำภอปง ชั้นประถมศึกษาปีท่ 2
โดย A504
103160
บทคัดย่อ หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด แกะรอยคำขวัญอำภอปง ชั้นประถมศึกษาปีท่ 2บทคัดย่อ หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด แกะรอยคำขวัญอำภอปง ชั้นประถมศึกษาปีท่ 2
โดย A504
105810
เอกสารประกอบการเรียน วิชาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส43101 เรื่องภูมิลักษณ์ของประเทศไทยเอกสารประกอบการเรียน วิชาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส43101 เรื่องภูมิลักษณ์ของประเทศไทย
โดย wanwisa_app@hotmail.com
194280Boss_zaza13@hotmail
4 มี.ค. 2555 22:44
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการนางจันทร์แพน โฉมเฉลาเผยแพร่ผลงานทางวิชาการนางจันทร์แพน โฉมเฉลา
โดย Junpan_Chm.gmail.com
96953Ubonwun@hotmail.com
4 มี.ค. 2555 12:35
ผลงานทางวิชาการนางจันทร์แพน โฉมเฉลาผลงานทางวิชาการนางจันทร์แพน โฉมเฉลา
โดย Junpan.gmail.com
100150
การ์ตูนคณิตศาสตร์ ชุด สมการและการแก้สมการ ชั้น ป. 6การ์ตูนคณิตศาสตร์ ชุด สมการและการแก้สมการ ชั้น ป. 6
โดย ครูพัณณ์ชิตา ปัญญาเอก
118691daimon_kingmon@hotmail.c ...
4 มี.ค. 2555 11:58
"interactive sheet"...นวัตกรรมใหม่ล่าสุดจาก "ครูครับดอทคอม""interactive sheet"...นวัตกรรมใหม่ล่าสุดจาก "ครูครับดอทคอม"
โดย พงศธร
107600
เผยแพร่ผลงานวิจัย การประเมินโครงการผลิตปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์โดยใช้ไส้เดือนดินเผยแพร่ผลงานวิจัย การประเมินโครงการผลิตปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์โดยใช้ไส้เดือนดิน
โดย ณัฐภัทร์
110020
อยากทราบวิธีทำเรื่องลำดับอยากทราบวิธีทำเรื่องลำดับ
โดย ksangpongnapa@yahoo.com
107421kornza1995
2 มี.ค. 2555 19:22
VCD สอนดีดพิณเบื้องต้น เรียนไวเข้าใจง่าย กับมือพิณอันดับ 1 ของภาคอีสาน อ.โสโชค สู้โนนตาด (ที่นี่เพียงที่เดียว)VCD สอนดีดพิณเบื้องต้น เรียนไวเข้าใจง่าย กับมือพิณอันดับ 1 ของภาคอีสาน อ.โสโชค สู้โนนตาด (ที่นี่เพียงที่เดียว)
โดย judo_me
200051etheng.com
2 มี.ค. 2555 11:20
master teacher มีศักดิ์ศรีแค่ไหนmaster teacher มีศักดิ์ศรีแค่ไหน
โดย wengsinchai@hotmail.com
1876533นิรันดร์
1 มี.ค. 2555 14:37
วิชาดาราศาสตร์วิชาดาราศาสตร์
โดย sompongse
105590
การส่ง ครู ชำนาญการพิเศษ แบบ ว.๑๗การส่ง ครู ชำนาญการพิเศษ แบบ ว.๑๗
โดย KrooRewadee
105600
ผลการจัดกิจกรรมการเล่านิทาน โดยใช้นิทานภาพเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2ผลการจัดกิจกรรมการเล่านิทาน โดยใช้นิทานภาพเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2
โดย krusa24@hotmail.com
112260
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โดย jeep_2@hotmail.com
85470
ช่วยคิดเลขหน่อยช่วยคิดเลขหน่อย
โดย ch's@hotmail.com
141966Engineer
26 ก.พ. 2555 23:47
เรียนต่อคณะคุรุศาสาตร์ภาคพิเศษเรียนต่อคณะคุรุศาสาตร์ภาคพิเศษ
โดย chee_aun@hotmail.com
97520
สนุกกับเลขสวย ๆสนุกกับเลขสวย ๆ
โดย ครูไผ่
76427108Ankkarn
26 ก.พ. 2555 11:26
แฟกทอเรียลแฟกทอเรียล
โดย jiab_12
188475Noth[IN]-onU
25 ก.พ. 2555 10:18
การพัฒนาหนังสือเล่มใหญ่เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยวิธีสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1การพัฒนาหนังสือเล่มใหญ่เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยวิธีสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
โดย aranya_Khum@hotmail.co.th
96820
: การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด รักเมืองตรัง ด้วยวิธีการสอน แบบ CIPPA Model เพื่อเพิ่มทักษะการอ่านจับใจความ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม): การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด รักเมืองตรัง ด้วยวิธีการสอน แบบ CIPPA Model เพื่อเพิ่มทักษะการอ่านจับใจความ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม)
โดย trang2517
88510
รายงานการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้กิจกรรมโครงงานรายงานการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้กิจกรรมโครงงาน
โดย aroonsorabhut@hotmail.com
99860
ต้องการอาจารย์ดูแลเด็ก จ.นครปฐมต้องการอาจารย์ดูแลเด็ก จ.นครปฐม
โดย ผุ้ปกครอง
93501ผู้ปกครอง
21 ก.พ. 2555 23:53
รายงานการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณรายงานการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ
โดย อุธาน
93475NpEd
20 ก.พ. 2555 17:01
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดย manop03
132801manop03
19 ก.พ. 2555 11:29
ด่วน!! รับสมัครอาจารย์สอนพิเศษ วิชาสังคม และภาษาอังกฤษด่วน!! รับสมัครอาจารย์สอนพิเศษ วิชาสังคม และภาษาอังกฤษ
โดย jittry_m@hotmail.com
81620
Social Media คืออะไรSocial Media คืออะไร
โดย NpEd
206983NpEd
17 ก.พ. 2555 19:59
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา  		เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 		ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา  		เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปรายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
โดย ling2@sanook.com
85820
จงแสดงวิธีทำหรือตอบคำถามต่อไปนี้จงแสดงวิธีทำหรือตอบคำถามต่อไปนี้
โดย pipat
88721พิทยา
17 ก.พ. 2555 09:36
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก รับครูอัตราจ้างหลายตำแหน่งวิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก รับครูอัตราจ้างหลายตำแหน่ง
โดย survey_20@hotmail.com
102620
วิทยาลัยการอาชีพกายจนาภิเษกหนองจอก รับครูอัตราจ้างหลายตำแหน่งวิทยาลัยการอาชีพกายจนาภิเษกหนองจอก รับครูอัตราจ้างหลายตำแหน่ง
โดย survey_20@hotmail.com
84490
บทคัดย่อ การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดรักเมืองตรังบทคัดย่อ การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดรักเมืองตรัง
โดย hamtrang@hotmail.com
79700
เผยแพร่ผลงานเผยแพร่ผลงาน
โดย ศิริลักษณ์ ยศธแสน
78260
เรียนเชิญคุณครูทุกท่านใช้บริการสร้างเว็บไซต์ school ฟรีครับเรียนเชิญคุณครูทุกท่านใช้บริการสร้างเว็บไซต์ school ฟรีครับ
โดย suksun1412
79400
รายงานการพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ประวัติศาสตร์ชาติไทยรายงานการพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ประวัติศาสตร์ชาติไทย
โดย wandeenongluk@gmail.com
80300
ช่วยผมแต่ง อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ หน่อยนะครับช่วยผมแต่ง อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ หน่อยนะครับ
โดย man_move@hotmail.com
73860
ด่วน! รับสมัครอาจารย์สอนพิเศษ สังคมด่วน! รับสมัครอาจารย์สอนพิเศษ สังคม
โดย jittry_@hotmail.com
76390
การทดลองการทดลอง
โดย chat
4123071naiyana-881@hotmail.com
12 ก.พ. 2555 19:24
โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ รับสมัคร ครูธุรการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ รับสมัคร ครูธุรการ
โดย Sara
85890
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลกรายงานการประเมินโครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
โดย com_edu@windowslive.com
90350
ช่วยหารัศมีหน่อยครับช่วยหารัศมีหน่อยครับ
โดย cronostorm
3772127แขชนะ
8 ก.พ. 2555 21:10
หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดเมืองระยอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดเมืองระยอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดย ครูภาษาไทย
83250
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดย ครูพิศมัย เกษมพร โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม จ.อุบลฯรายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดย ครูพิศมัย เกษมพร โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม จ.อุบลฯ
โดย รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์
114552LoveJubutot
7 ก.พ. 2555 22:03
รายงาน การพัฒนาพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ บนพื้นฐานวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E)รายงาน การพัฒนาพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ บนพื้นฐานวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E)
โดย orathai_moo@hotmail.com
89460
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการเรื่อง รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ครูอิลองก์อร จารุจิตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเรื่อง รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ครูอิลองก์อร จารุจิต
โดย inla_ongorn@hotmail.com
120250
การประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาลการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล
โดย udomli@yahoo.com
79660
ผลงานทางวิชาการอาจารย์วิภารัตน์ ฤทธิแผลงผลงานทางวิชาการอาจารย์วิภารัตน์ ฤทธิแผลง
โดย Vparatn@gmail.com
81672yuthakarn@gmail.com
5 ก.พ. 2555 11:25