หมวดหมู่กระทู้ล่าสุดอ่านตอบความคิดเห็นล่าสุด
อยากทราบวิธีทำสื่อ CAI จากโปรแกรมPower Point ค่ะอยากทราบวิธีทำสื่อ CAI จากโปรแกรมPower Point ค่ะ
โดย Oasis-Thai
9250530preeya_ss@hotmail.com
4 เม.ย. 2555 21:02
ขอความกรุณาครูระดับประถมศึกษาทุกท่าน ช่วยตอบแบบสอบถามเพื่อใช้ในงานวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิตขอความกรุณาครูระดับประถมศึกษาทุกท่าน ช่วยตอบแบบสอบถามเพื่อใช้ในงานวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต
โดย auriporn
128930
ย้ายเข้า กทม ด่วนย้ายเข้า กทม ด่วน
โดย monkeynpai
121440
มีใครสนใจอยากเป็นครูสอนภาษาไทยให้กับชาวต่างชาติมั้ยครับมีใครสนใจอยากเป็นครูสอนภาษาไทยให้กับชาวต่างชาติมั้ยครับ
โดย
122720
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วนการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน
โดย arkom komwinai
105360
SARSAR
โดย sudthinan@hotmail.com
131352aery retry
29 มี.ค. 2555 00:43
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่อง ธาตุและสารประกอบ 	   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่อง ธาตุและสารประกอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โดย min70_273@hotmail.com
112310
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนาม  			ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โดยการจัดกิจกรรม 			การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ STADการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยการจัดกิจกรรม การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ STAD
โดย min70_273@hotmail.com
139760
การพัฒนาชุดการเรียนการสอน โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้กลวิธี SQRQCQ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิตการพัฒนาชุดการเรียนการสอน โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้กลวิธี SQRQCQ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต
โดย aunchulee_pae@hotmail.com
117272ครูไผ่
26 มี.ค. 2555 10:46
รายงานการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด แหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม จิตรกรรมฝาผนังวิหารวัดบ้านก่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4รายงานการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด แหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม จิตรกรรมฝาผนังวิหารวัดบ้านก่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โดย nong_s13
100600
รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง My Activities กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง My Activities กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โดย ไสว พรมดาว
121120
รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป รายวิชา วิทยาศาสตร์ 1 รหัสวิชา ว21101รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป รายวิชา วิทยาศาสตร์ 1 รหัสวิชา ว21101
โดย prarun2502@gmail.com
121240
รายงานการสร้างและพัฒนาชุดฝึกทักษะเสริมประสบการณ์การเรียนรู้รายงานการสร้างและพัฒนาชุดฝึกทักษะเสริมประสบการณ์การเรียนรู้
โดย yada_bulin@hotmail.com
109060
เผยแพร่ผลงานอาจารย์จันทร์เพ็ญ ทานุจันทร์เผยแพร่ผลงานอาจารย์จันทร์เพ็ญ ทานุจันทร์
โดย junpen_Tnj@gmail.com
120734Supinda@gmail.com
25 มี.ค. 2555 13:41
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนเรียงความ ของนักเรียนรายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนเรียงความ ของนักเรียน
โดย narin_117@hotmail.com
129330
ซีดีรอมสนุกกับอิเล็กตรอนิกส์ซีดีรอมสนุกกับอิเล็กตรอนิกส์
โดย yidecn@hotmail.com
128182NpEd
24 มี.ค. 2555 18:48
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำที่ไม่ตรงมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำที่ไม่ตรงมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โดย นางบัวเงิน จุ่งแผ้วตระกูล
134820
กราฟย่อย(Subgraph) - ทฤษฎีกราฟเบื้องต้นกราฟย่อย(Subgraph) - ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น
โดย กัมปนาท
207041X
23 มี.ค. 2555 19:23
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนชุดเรียนรู้ชีวิตพืชรายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนชุดเรียนรู้ชีวิตพืช
โดย pairploy
110900
รายงานการสร้างแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการคูณและการหาร สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4รายงานการสร้างแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการคูณและการหาร สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โดย pornpeace@gmail.com
124270
รายงานการสร้างแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการคูณและการหาร สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4รายงานการสร้างแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการคูณและการหาร สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โดย pornpeace@gmail.com
121000
รายงานการพัฒนาชุดการเรียนการสอนซ่อมเสริมคณิตศาสตร์ เรื่อง ทักษะการบวกเศษส่วน  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5รายงานการพัฒนาชุดการเรียนการสอนซ่อมเสริมคณิตศาสตร์ เรื่อง ทักษะการบวกเศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โดย saranya315@gmail.com
142790
การพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) จังหวัดยะลาการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) จังหวัดยะลา
โดย kurkin09
141480
ชื่อผลงานทางวิชาการ รายงานการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง อ่านจับใจความชื่อผลงานทางวิชาการ รายงานการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง อ่านจับใจความ
โดย wattaneenoid@windowslive.com
111200
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยีรายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โดย phloenphat-2HOTMAIL.COM
116850
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโรโลยีรายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโรโลยี
โดย phloenphat
89520
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒ ปีการศึกษา 2553รายงานการประเมินโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒ ปีการศึกษา 2553
โดย สมภพ ชาญสูงเนิน
122001boyboyboy
22 มี.ค. 2555 08:22
การประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาลการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล
โดย udomli@yahoo.com
112190
เผยแพร่ผลงาน การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง สารชีวโมเลกุล โดยใช้ชุดการเรียนเผยแพร่ผลงาน การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง สารชีวโมเลกุล โดยใช้ชุดการเรียน
โดย praypro
110241Ouroboros
21 มี.ค. 2555 17:13
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนสหกรณ์สู่ท้องถิ่น รายวิชาสหกรณ์สู่ท้องถิ่น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนระโนดวิทยารายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนสหกรณ์สู่ท้องถิ่น รายวิชาสหกรณ์สู่ท้องถิ่น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนระโนดวิทยา
โดย lamyong10
108520
ขอตัวอย่างงานวิจัย บัญชีขอตัวอย่างงานวิจัย บัญชี
โดย fongbeer_noon@hotmail.com
128940
รายงานการสร้างและการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านประเภทร้อยกรอง เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) อำเภอแม่สาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3รายงานการสร้างและการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านประเภทร้อยกรอง เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) อำเภอแม่สาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
โดย นางสายสมร สุวรรณฤทธิ์
106580
รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่าน เพื่อพัฒนานิสัยรักการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รหัส ท๓๓๑๐๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่าน เพื่อพัฒนานิสัยรักการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รหัส ท๓๓๑๐๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
โดย นางเลขา ภูริภูมิ
117380
การจัดการเรียนรู้ที่เป็นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และพัฒนาเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้  โดยใช้สื่อประสมการจัดการเรียนรู้ที่เป็นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ โดยใช้สื่อประสม
โดย นางเลขา ภูริภูมิ
117000
รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะกีฬาแฮนด์บอล รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ 43101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะกีฬาแฮนด์บอล รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ 43101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โดย srn2@windowslive.com
120490
รายงานผลการจัดการเรียนรู้ รายวิชาสุขศึกษา พ22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงรายงานผลการจัดการเรียนรู้ รายวิชาสุขศึกษา พ22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
โดย ringungaP@hotmail.com
104430
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 เรื่องสารและสมบัติของสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนฝางวิทยายน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Esการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 เรื่องสารและสมบัติของสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนฝางวิทยายน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es
โดย มัย
99880
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง พลเมืองดีรายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง พลเมืองดี
โดย tanida15@hotmail.com
109530
ผลการใช้และการพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์ โดยใช้สื่อประสมในกิจกรรมสร้างสรรค์ด้านศิลปะ เพื่อพัฒนาความพร้อมของกล้ามเนื้อเล็กของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2ผลการใช้และการพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์ โดยใช้สื่อประสมในกิจกรรมสร้างสรรค์ด้านศิลปะ เพื่อพัฒนาความพร้อมของกล้ามเนื้อเล็กของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2
โดย tanida15@hotmail.com
110980
การศึกษาผลการจัดประสบการณ์โดยใช้การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ในกิจกรรมเกมการศึกษา ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2การศึกษาผลการจัดประสบการณ์โดยใช้การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ในกิจกรรมเกมการศึกษา ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2
โดย tanida15@hotmail.com
115400
นวัตกรรมและแผนจัดดารเรียนรู้ หลักสูตรวิชาพิเศษลูกเสือสามัญ วิชานักดาราศาสตร์เบื้องต้นนวัตกรรมและแผนจัดดารเรียนรู้ หลักสูตรวิชาพิเศษลูกเสือสามัญ วิชานักดาราศาสตร์เบื้องต้น
โดย aek735
132872aek735
18 มี.ค. 2555 10:14
รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องโปรแกรมประมวลผลคำ (Microsoft Word 2007) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องโปรแกรมประมวลผลคำ (Microsoft Word 2007) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดย jinnyms2@hotmail.co.th
113190
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปชุด “ท่องหลักภาษากับชาลี” สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา)เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปชุด “ท่องหลักภาษากับชาลี” สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา)
โดย วิริยะ โรจนบวร
97220
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปชุด “ท่องหลักภาษากับชาลี”เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปชุด “ท่องหลักภาษากับชาลี”
โดย วิริยะ โรจนบวร
99330
เผยแพร่ผลงานวิชาการรายงานผลการใช้นวัตกรรม  เรื่อง  การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน 			ชุด “ทักษะชีวิต” รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (พ 15101) สำหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5เผยแพร่ผลงานวิชาการรายงานผลการใช้นวัตกรรม เรื่อง การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน ชุด “ทักษะชีวิต” รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (พ 15101) สำหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
โดย sureeporn
112110
เผยแพร่ผลงานวิชาการ การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องชนิดของคำในภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยนางทับทิม อติอนุวรรตน์เผยแพร่ผลงานวิชาการ การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องชนิดของคำในภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยนางทับทิม อติอนุวรรตน์
โดย pledoxza@gmail.com
117650
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการการพัฒนาแบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1เผยแพร่ผลงานทางวิชาการการพัฒนาแบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดย นายภัทราวุธ เพ็งสา
100300
รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธรายงานการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
โดย tkhm49@gamil.com
115230
เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูวิชัย โพธิ์ศรีเผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูวิชัย โพธิ์ศรี
โดย wichai.81
87650
เผยแพร่ผลงานวิชาการ นางสาวกมลฉัต  ปทุมศรีเผยแพร่ผลงานวิชาการ นางสาวกมลฉัต ปทุมศรี
โดย kamonchat@live.com
96980
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการคิดและเขียน โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมแก้ปัญหาโลกร้อน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2การวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการคิดและเขียน โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมแก้ปัญหาโลกร้อน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โดย kamonchanok--@hotmail.com
123330
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โดย napa2516@hotmail.com
94320
เผยแพร่ผลงาน หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด โอเบย์ภูตน้อยต่างมิติ เรื่อง ร่างกายของเราเผยแพร่ผลงาน หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด โอเบย์ภูตน้อยต่างมิติ เรื่อง ร่างกายของเรา
โดย jornny11@hotmail.com
95010
ผลงานทางวิชาการผลงานทางวิชาการ
โดย ckdusty@hotmail.com
95160
รับสมัครงานรับสมัครงาน
โดย c_panthasan@hotmail.com
95120
รายงานโครงการส่งเสริมคุณลักษะที่พึงประสงค์ของนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา บกพร่องทางการได้ยิน โดยใช้วงจรคุณภาพเดมมิ่งของโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลรายงานโครงการส่งเสริมคุณลักษะที่พึงประสงค์ของนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา บกพร่องทางการได้ยิน โดยใช้วงจรคุณภาพเดมมิ่งของโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล
โดย vip_puncha@hotmail.com
93340
รวมตัวอย่างและแบบฟอร์มการขอวิทยฐานะรวมตัวอย่างและแบบฟอร์มการขอวิทยฐานะ
โดย jakkapatcute
146140natt
13 มี.ค. 2555 21:34
ตัวอย่างวิจัยเพื่อเลื่อนวิทยฐานะไว้เป็นวิทยาธานครับตัวอย่างวิจัยเพื่อเลื่อนวิทยฐานะไว้เป็นวิทยาธานครับ
โดย jakkapatcute
139402natt
13 มี.ค. 2555 21:33
รายงานการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การอ่าน คิดวิเคราะห์ โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ความเป็นไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖รายงานการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การอ่าน คิดวิเคราะห์ โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ความเป็นไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
โดย sayanham2508@gmail.com
83880
รายงานการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การอ่าน และการเขียน โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด เด็กดีมีคุณธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕รายงานการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การอ่าน และการเขียน โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด เด็กดีมีคุณธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
โดย ket808@hotmail.co.th
83660
แบบทดสอบเรื่องเศษส่วนแบบทดสอบเรื่องเศษส่วน
โดย wiboonphon
226401kaop0on@hotmail.com
13 มี.ค. 2555 21:05
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ชนิดของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองแดงการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ชนิดของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองแดง
โดย d-pupa@hotmail.com
94400
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ชนิดของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ชนิดของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดย Weerachai
98070
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมรายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โดย paweenud
91530
ครูภาษาไทย ร้อยเอ้ด ย้ายสับเปลี่ยนครูภาษาไทย ร้อยเอ้ด ย้ายสับเปลี่ยน
โดย lanchangk_@hotmail.com
94610
ขอความกรุณาครูระดับประถมศึกษาทุกท่าน ตอบแบบสอบถามเพื่อพัฒนาการศึกษาไทยขอความกรุณาครูระดับประถมศึกษาทุกท่าน ตอบแบบสอบถามเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย
โดย dhirapat
97701dhirapat
11 มี.ค. 2555 22:34
ขอความกรุณาครูระดับประถมศึกษาทุกท่าน ตอบแบบสอบถามเพื่อพัฒนาการศึกษาไทยขอความกรุณาครูระดับประถมศึกษาทุกท่าน ตอบแบบสอบถามเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย
โดย ครูเอิร์ธ
96770
ผลงานเลื่อนวิทยฐานะ และงานวิจัยอื่นๆผลงานเลื่อนวิทยฐานะ และงานวิจัยอื่นๆ
โดย natt
97690
ผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดการใช้งานโปรแกรมเพ้นท์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดการใช้งานโปรแกรมเพ้นท์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โดย นาตยา
97560
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ภูมิศาสตร์ (ทวีปเอเชีย) กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. โรงเรียนทวีธาภิเศก สำนักงานเขตบางกอกใหญ่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ภูมิศาสตร์ (ทวีปเอเชีย) กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. โรงเรียนทวีธาภิเศก สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
โดย chaisong
93000
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน  และเขียนคำที่มีตัวสะกดตามมาตราตัวสะกดโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด “เรื่องเล่าชาวห้วยหม้าย” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน และเขียนคำที่มีตัวสะกดตามมาตราตัวสะกดโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด “เรื่องเล่าชาวห้วยหม้าย” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โดย krujuthamas@hotmail.com
96960
กทม.อยากไปชัยภูมิเขต2กทม.อยากไปชัยภูมิเขต2
โดย ครูนุ
120401athisa
11 มี.ค. 2555 10:24
ครู สพม.๒๘(ศรีสะเกษ-ยโสธร) อยากย้ายไป สพม.๓๐ (ชัยภูมิ)ครู สพม.๒๘(ศรีสะเกษ-ยโสธร) อยากย้ายไป สพม.๓๐ (ชัยภูมิ)
โดย woxingqin26@hotmail.com
142331athisa
11 มี.ค. 2555 10:15
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การหารรายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การหาร
โดย siri_ta@hotmail.com
92350
อยากย้ายกลับน่านอยากย้ายกลับน่าน
โดย suttida_25@hotmail.com
95800
รายงานการศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง ภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5รายงานการศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง ภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โดย นางนิรมิตร มีไชโย
121460
เผยแพร่ผลงานปฐมวัยเผยแพร่ผลงานปฐมวัย
โดย saowanit 2000@hotmail.com
98010
รายงานการพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน  เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค กลุ่มสาระ การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3รายงานการพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค กลุ่มสาระ การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
โดย จริยา ทิมพิทักษ์
98780
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โดย ครูนิกร ทะวะลี
96730
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โดย RATCHANEE.NANG@HOTMAIL.COM
94200