หมวดหมู่กระทู้ล่าสุดอ่านตอบความคิดเห็นล่าสุด
ขอความกรุณาครูระดับประถมศึกษาทุกท่าน ช่วยตอบแบบสอบถามเพื่อใช้ในงานวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิตขอความกรุณาครูระดับประถมศึกษาทุกท่าน ช่วยตอบแบบสอบถามเพื่อใช้ในงานวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต
โดย auriporn
128650
ย้ายเข้า กทม ด่วนย้ายเข้า กทม ด่วน
โดย monkeynpai
121040
มีใครสนใจอยากเป็นครูสอนภาษาไทยให้กับชาวต่างชาติมั้ยครับมีใครสนใจอยากเป็นครูสอนภาษาไทยให้กับชาวต่างชาติมั้ยครับ
โดย
122430
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วนการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน
โดย arkom komwinai
104900
SARSAR
โดย sudthinan@hotmail.com
130722aery retry
29 มี.ค. 2555 00:43
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่อง ธาตุและสารประกอบ 	   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่อง ธาตุและสารประกอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โดย min70_273@hotmail.com
112010
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนาม  			ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โดยการจัดกิจกรรม 			การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ STADการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยการจัดกิจกรรม การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ STAD
โดย min70_273@hotmail.com
139060
การพัฒนาชุดการเรียนการสอน โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้กลวิธี SQRQCQ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิตการพัฒนาชุดการเรียนการสอน โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้กลวิธี SQRQCQ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต
โดย aunchulee_pae@hotmail.com
116732ครูไผ่
26 มี.ค. 2555 10:46
รายงานการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด แหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม จิตรกรรมฝาผนังวิหารวัดบ้านก่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4รายงานการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด แหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม จิตรกรรมฝาผนังวิหารวัดบ้านก่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โดย nong_s13
100240
รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง My Activities กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง My Activities กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โดย ไสว พรมดาว
120680
รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป รายวิชา วิทยาศาสตร์ 1 รหัสวิชา ว21101รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป รายวิชา วิทยาศาสตร์ 1 รหัสวิชา ว21101
โดย prarun2502@gmail.com
120830
รายงานการสร้างและพัฒนาชุดฝึกทักษะเสริมประสบการณ์การเรียนรู้รายงานการสร้างและพัฒนาชุดฝึกทักษะเสริมประสบการณ์การเรียนรู้
โดย yada_bulin@hotmail.com
108570
เผยแพร่ผลงานอาจารย์จันทร์เพ็ญ ทานุจันทร์เผยแพร่ผลงานอาจารย์จันทร์เพ็ญ ทานุจันทร์
โดย junpen_Tnj@gmail.com
120384Supinda@gmail.com
25 มี.ค. 2555 13:41
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนเรียงความ ของนักเรียนรายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนเรียงความ ของนักเรียน
โดย narin_117@hotmail.com
128950
ซีดีรอมสนุกกับอิเล็กตรอนิกส์ซีดีรอมสนุกกับอิเล็กตรอนิกส์
โดย yidecn@hotmail.com
127862NpEd
24 มี.ค. 2555 18:48
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำที่ไม่ตรงมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำที่ไม่ตรงมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โดย นางบัวเงิน จุ่งแผ้วตระกูล
134240
กราฟย่อย(Subgraph) - ทฤษฎีกราฟเบื้องต้นกราฟย่อย(Subgraph) - ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น
โดย กัมปนาท
206271X
23 มี.ค. 2555 19:23
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนชุดเรียนรู้ชีวิตพืชรายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนชุดเรียนรู้ชีวิตพืช
โดย pairploy
110620
รายงานการสร้างแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการคูณและการหาร สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4รายงานการสร้างแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการคูณและการหาร สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โดย pornpeace@gmail.com
123930
รายงานการสร้างแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการคูณและการหาร สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4รายงานการสร้างแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการคูณและการหาร สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โดย pornpeace@gmail.com
120710
รายงานการพัฒนาชุดการเรียนการสอนซ่อมเสริมคณิตศาสตร์ เรื่อง ทักษะการบวกเศษส่วน  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5รายงานการพัฒนาชุดการเรียนการสอนซ่อมเสริมคณิตศาสตร์ เรื่อง ทักษะการบวกเศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โดย saranya315@gmail.com
142450
การพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) จังหวัดยะลาการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) จังหวัดยะลา
โดย kurkin09
140620
ชื่อผลงานทางวิชาการ รายงานการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง อ่านจับใจความชื่อผลงานทางวิชาการ รายงานการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง อ่านจับใจความ
โดย wattaneenoid@windowslive.com
110930
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยีรายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โดย phloenphat-2HOTMAIL.COM
116290
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโรโลยีรายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโรโลยี
โดย phloenphat
89200
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒ ปีการศึกษา 2553รายงานการประเมินโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒ ปีการศึกษา 2553
โดย สมภพ ชาญสูงเนิน
121561boyboyboy
22 มี.ค. 2555 08:22
การประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาลการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล
โดย udomli@yahoo.com
111910
เผยแพร่ผลงาน การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง สารชีวโมเลกุล โดยใช้ชุดการเรียนเผยแพร่ผลงาน การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง สารชีวโมเลกุล โดยใช้ชุดการเรียน
โดย praypro
109561Ouroboros
21 มี.ค. 2555 17:13
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนสหกรณ์สู่ท้องถิ่น รายวิชาสหกรณ์สู่ท้องถิ่น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนระโนดวิทยารายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนสหกรณ์สู่ท้องถิ่น รายวิชาสหกรณ์สู่ท้องถิ่น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนระโนดวิทยา
โดย lamyong10
108160
ขอตัวอย่างงานวิจัย บัญชีขอตัวอย่างงานวิจัย บัญชี
โดย fongbeer_noon@hotmail.com
128040
รายงานการสร้างและการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านประเภทร้อยกรอง เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) อำเภอแม่สาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3รายงานการสร้างและการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านประเภทร้อยกรอง เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) อำเภอแม่สาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
โดย นางสายสมร สุวรรณฤทธิ์
106250
รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่าน เพื่อพัฒนานิสัยรักการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รหัส ท๓๓๑๐๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่าน เพื่อพัฒนานิสัยรักการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รหัส ท๓๓๑๐๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
โดย นางเลขา ภูริภูมิ
117050
การจัดการเรียนรู้ที่เป็นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และพัฒนาเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้  โดยใช้สื่อประสมการจัดการเรียนรู้ที่เป็นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ โดยใช้สื่อประสม
โดย นางเลขา ภูริภูมิ
116590
รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะกีฬาแฮนด์บอล รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ 43101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะกีฬาแฮนด์บอล รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ 43101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โดย srn2@windowslive.com
119380
รายงานผลการจัดการเรียนรู้ รายวิชาสุขศึกษา พ22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงรายงานผลการจัดการเรียนรู้ รายวิชาสุขศึกษา พ22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
โดย ringungaP@hotmail.com
104020
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 เรื่องสารและสมบัติของสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนฝางวิทยายน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Esการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 เรื่องสารและสมบัติของสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนฝางวิทยายน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es
โดย มัย
99470
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง พลเมืองดีรายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง พลเมืองดี
โดย tanida15@hotmail.com
108920
ผลการใช้และการพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์ โดยใช้สื่อประสมในกิจกรรมสร้างสรรค์ด้านศิลปะ เพื่อพัฒนาความพร้อมของกล้ามเนื้อเล็กของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2ผลการใช้และการพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์ โดยใช้สื่อประสมในกิจกรรมสร้างสรรค์ด้านศิลปะ เพื่อพัฒนาความพร้อมของกล้ามเนื้อเล็กของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2
โดย tanida15@hotmail.com
110570
การศึกษาผลการจัดประสบการณ์โดยใช้การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ในกิจกรรมเกมการศึกษา ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2การศึกษาผลการจัดประสบการณ์โดยใช้การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ในกิจกรรมเกมการศึกษา ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2
โดย tanida15@hotmail.com
115110
นวัตกรรมและแผนจัดดารเรียนรู้ หลักสูตรวิชาพิเศษลูกเสือสามัญ วิชานักดาราศาสตร์เบื้องต้นนวัตกรรมและแผนจัดดารเรียนรู้ หลักสูตรวิชาพิเศษลูกเสือสามัญ วิชานักดาราศาสตร์เบื้องต้น
โดย aek735
132262aek735
18 มี.ค. 2555 10:14
รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องโปรแกรมประมวลผลคำ (Microsoft Word 2007) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องโปรแกรมประมวลผลคำ (Microsoft Word 2007) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดย jinnyms2@hotmail.co.th
112760
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปชุด “ท่องหลักภาษากับชาลี” สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา)เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปชุด “ท่องหลักภาษากับชาลี” สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา)
โดย วิริยะ โรจนบวร
96910
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปชุด “ท่องหลักภาษากับชาลี”เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปชุด “ท่องหลักภาษากับชาลี”
โดย วิริยะ โรจนบวร
99080
เผยแพร่ผลงานวิชาการรายงานผลการใช้นวัตกรรม  เรื่อง  การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน 			ชุด “ทักษะชีวิต” รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (พ 15101) สำหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5เผยแพร่ผลงานวิชาการรายงานผลการใช้นวัตกรรม เรื่อง การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน ชุด “ทักษะชีวิต” รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (พ 15101) สำหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
โดย sureeporn
111790
เผยแพร่ผลงานวิชาการ การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องชนิดของคำในภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยนางทับทิม อติอนุวรรตน์เผยแพร่ผลงานวิชาการ การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องชนิดของคำในภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยนางทับทิม อติอนุวรรตน์
โดย pledoxza@gmail.com
117320
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการการพัฒนาแบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1เผยแพร่ผลงานทางวิชาการการพัฒนาแบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดย นายภัทราวุธ เพ็งสา
99890
รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธรายงานการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
โดย tkhm49@gamil.com
114450
เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูวิชัย โพธิ์ศรีเผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูวิชัย โพธิ์ศรี
โดย wichai.81
87170
เผยแพร่ผลงานวิชาการ นางสาวกมลฉัต  ปทุมศรีเผยแพร่ผลงานวิชาการ นางสาวกมลฉัต ปทุมศรี
โดย kamonchat@live.com
96640
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการคิดและเขียน โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมแก้ปัญหาโลกร้อน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2การวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการคิดและเขียน โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมแก้ปัญหาโลกร้อน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โดย kamonchanok--@hotmail.com
122920
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โดย napa2516@hotmail.com
93930
เผยแพร่ผลงาน หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด โอเบย์ภูตน้อยต่างมิติ เรื่อง ร่างกายของเราเผยแพร่ผลงาน หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด โอเบย์ภูตน้อยต่างมิติ เรื่อง ร่างกายของเรา
โดย jornny11@hotmail.com
94800
ผลงานทางวิชาการผลงานทางวิชาการ
โดย ckdusty@hotmail.com
94890
รับสมัครงานรับสมัครงาน
โดย c_panthasan@hotmail.com
94720
รายงานโครงการส่งเสริมคุณลักษะที่พึงประสงค์ของนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา บกพร่องทางการได้ยิน โดยใช้วงจรคุณภาพเดมมิ่งของโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลรายงานโครงการส่งเสริมคุณลักษะที่พึงประสงค์ของนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา บกพร่องทางการได้ยิน โดยใช้วงจรคุณภาพเดมมิ่งของโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล
โดย vip_puncha@hotmail.com
93050
รวมตัวอย่างและแบบฟอร์มการขอวิทยฐานะรวมตัวอย่างและแบบฟอร์มการขอวิทยฐานะ
โดย jakkapatcute
145701natt
13 มี.ค. 2555 21:34
ตัวอย่างวิจัยเพื่อเลื่อนวิทยฐานะไว้เป็นวิทยาธานครับตัวอย่างวิจัยเพื่อเลื่อนวิทยฐานะไว้เป็นวิทยาธานครับ
โดย jakkapatcute
138932natt
13 มี.ค. 2555 21:33
รายงานการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การอ่าน คิดวิเคราะห์ โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ความเป็นไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖รายงานการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การอ่าน คิดวิเคราะห์ โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ความเป็นไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
โดย sayanham2508@gmail.com
83540
รายงานการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การอ่าน และการเขียน โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด เด็กดีมีคุณธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕รายงานการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การอ่าน และการเขียน โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด เด็กดีมีคุณธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
โดย ket808@hotmail.co.th
83250
แบบทดสอบเรื่องเศษส่วนแบบทดสอบเรื่องเศษส่วน
โดย wiboonphon
226061kaop0on@hotmail.com
13 มี.ค. 2555 21:05
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ชนิดของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองแดงการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ชนิดของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองแดง
โดย d-pupa@hotmail.com
93930
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ชนิดของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ชนิดของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดย Weerachai
97560
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมรายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โดย paweenud
90900
ครูภาษาไทย ร้อยเอ้ด ย้ายสับเปลี่ยนครูภาษาไทย ร้อยเอ้ด ย้ายสับเปลี่ยน
โดย lanchangk_@hotmail.com
94340
ขอความกรุณาครูระดับประถมศึกษาทุกท่าน ตอบแบบสอบถามเพื่อพัฒนาการศึกษาไทยขอความกรุณาครูระดับประถมศึกษาทุกท่าน ตอบแบบสอบถามเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย
โดย dhirapat
97431dhirapat
11 มี.ค. 2555 22:34
ขอความกรุณาครูระดับประถมศึกษาทุกท่าน ตอบแบบสอบถามเพื่อพัฒนาการศึกษาไทยขอความกรุณาครูระดับประถมศึกษาทุกท่าน ตอบแบบสอบถามเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย
โดย ครูเอิร์ธ
96530
ผลงานเลื่อนวิทยฐานะ และงานวิจัยอื่นๆผลงานเลื่อนวิทยฐานะ และงานวิจัยอื่นๆ
โดย natt
97380
ผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดการใช้งานโปรแกรมเพ้นท์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดการใช้งานโปรแกรมเพ้นท์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โดย นาตยา
97300
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ภูมิศาสตร์ (ทวีปเอเชีย) กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. โรงเรียนทวีธาภิเศก สำนักงานเขตบางกอกใหญ่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ภูมิศาสตร์ (ทวีปเอเชีย) กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. โรงเรียนทวีธาภิเศก สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
โดย chaisong
92310
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน  และเขียนคำที่มีตัวสะกดตามมาตราตัวสะกดโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด “เรื่องเล่าชาวห้วยหม้าย” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน และเขียนคำที่มีตัวสะกดตามมาตราตัวสะกดโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด “เรื่องเล่าชาวห้วยหม้าย” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โดย krujuthamas@hotmail.com
96660
กทม.อยากไปชัยภูมิเขต2กทม.อยากไปชัยภูมิเขต2
โดย ครูนุ
120151athisa
11 มี.ค. 2555 10:24
ครู สพม.๒๘(ศรีสะเกษ-ยโสธร) อยากย้ายไป สพม.๓๐ (ชัยภูมิ)ครู สพม.๒๘(ศรีสะเกษ-ยโสธร) อยากย้ายไป สพม.๓๐ (ชัยภูมิ)
โดย woxingqin26@hotmail.com
142001athisa
11 มี.ค. 2555 10:15
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การหารรายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การหาร
โดย siri_ta@hotmail.com
91790
อยากย้ายกลับน่านอยากย้ายกลับน่าน
โดย suttida_25@hotmail.com
95480
รายงานการศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง ภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5รายงานการศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง ภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โดย นางนิรมิตร มีไชโย
120800
เผยแพร่ผลงานปฐมวัยเผยแพร่ผลงานปฐมวัย
โดย saowanit 2000@hotmail.com
97770
รายงานการพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน  เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค กลุ่มสาระ การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3รายงานการพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค กลุ่มสาระ การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
โดย จริยา ทิมพิทักษ์
98410
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โดย ครูนิกร ทะวะลี
96430
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โดย RATCHANEE.NANG@HOTMAIL.COM
93970
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก ประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา” ระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนวัดป่าแดดรายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก ประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา” ระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนวัดป่าแดด
โดย nikoon
107181nikoon
7 มี.ค. 2555 11:01