การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร (SWOT)

โพสต์เมื่อ: 06:53 วันที่ 16 ธ.ค. 2550         ชมแล้ว: 143,642 ตอบแล้ว: 8
วิชาการ >> กระทู้ >> ทั่วไป
การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร (SWOT)
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กรทางการศึกษา เพื่อศึกษา

แนวโน้มการพัฒนาการศึกษาให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่น โดยแนวโน้มการพัฒนาการศึกษาขององค์กรทางการศึกษาต้องมีความเป็นไปได้ในการพัฒนาตามเงื่อนไขข้อจำกัดและองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษา ซึ่งได้แก่ นโยบายในการจัดการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด รูปแบบการบริหารงานขององค์กรทางการศึกษา และปัจจัยทีเกี่ยวข้องอื่น

การศึกษาความต้องการของชุมชน เป็นการสำรวจความต้องการขององค์กรชุมชนที่องค์กรทางการศึกษาตั้งอยู่ความต้องการของผู้ปกครองนักเรียน
และความต้องการของชาวบ้านในชุมชนสรุปมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนการวิเคราะห์สภาพขององค์กรทางการศึกษาเพื่อกำหนด
แนวทางในการพัฒนาการศึกษา จะต้องวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากปัจจัยต่าง ๆ ด้วย เรียกว่า SWOT Analysis ซึ่งได้แก่

Strengths - จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ
Weaknesses - จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ
Opportunities - โอกาสที่จะดำเนินการได้
Threats - อุปสรรค หรือปัจจัยที่คุกคามการดำเนินงานขององค์การ
การวิเคราะห์ SWOT อาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เป็นการทำ Situation Analysis

เป็นการวิเคราะห์สภาพองค์การ หรือหน่วยงานในปัจจุบัน เพื่อค้นหาจุดแข็ง จุดเด่น จุดด้อย หรือสิ่งที่อาจเป็นปัญหาสำคัญในการดำเนินงานสู่สภาพที่ต้องการในอนาคต การวิเคราะห์สภาพการณ์

(Situation Analysis) วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพื่อให้รู้ตนเอง (รู้เรา) รู้จักสภาพแวดล้อม (รู้เขา) ชัดเจน และวิเคราะห์โอกาส-อุปสรรค เพื่อประโยชน์ในการกำหนดวิสัยทัศน์ หรือเลือกกลยุทธ์ระดับองค์กรที่เหมาะสมต่อไป ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการทำ Strategic Decision การทำ Strategic Decision เป็นการตัดสินใจเลือกกลยุทธ์หรือวิธีดำเนินงานที่สำคัญ ที่เป็นหลักในการปฏิบัติไปสู่สภาพที่ต้องการในอนาคตขององค์การ เพื่อการบรรลุ Vision หรือสภาพในอนาคตตามที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นการเลือกโดยคำนึงถึงสภาพในอนาคต โดยคำนึงถึงจุดที่ต้องการ โดยรู้สถานการณ์ เห็นถึงโอกาสและรู้จุดดี จุดเด่นตลอดจนจุดอ่อนในการดำเนินงานไปสู่จุดหมายที่ต้องการขององค์การในอนาคต เป็นการค้นหากลยุทธ์โดยหลักการ มองกว้าง เห็นไกล รอบคอบ ตามหลักการกำหนดกลยุทธ์ในแบบต่าง ๆ เช่น กลยุทธ์ที่มุ่งหา S สูง – O สูง, S สูง – T ต่ำ,

W ต่ำ – O สูง และ W ต่ำ – T ต่ำ กลยุทธ์เชิงรุก กลยุทธ์เพื่อความเจริญก้าวหน้า (Growth Strategy) กลยุทธ์แบบคงที่ (Stability Strategy) กลยุทธ์แบบตัดทอนป้องกัน (Retrenchment and Defense Strategy) กลยุทธ์การตั้งราคา-การขาย กลยุทธ์การแข่งขัน กลยุทธ์การเป็นผู้นำ กลยุทธ์ในการสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์และบริการ กลยุทธ์การจำกัดขอบเขตปฏิบัติการ เป็นต้น




(SWOT)

แผนภูมิ แสดงการวิเคราะห์สภาพองค์กรทางการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการจัดการศึกษา


กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และยุทธศาสตร์ขององค์การ

วิสัยทัศน์ (Vision) คือ ภาพในอนาคตขององค์กรที่ผู้นำและสมาชิกทุกคนร่วมกันวาดฝันหรือจินตนาการขึ้น โดยมีพื้นฐานอยู่บนความเป็นจริงในปัจจุบัน เชื่อมโยง
วัตถุประสงค์ ภารกิจ ค่านิยม และความเชื่อเข้าด้วยกัน พรรณนาให้เห็นทิศทางขององค์กรอย่างชัดเจน มีพลังท้าทาย ทะเยอทะยาน และมีความเป็นไปได้ เน้นถึงความมุ่งมั่นที่จะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ หรือดีที่สุดให้กับลูกค้าและสังคม

วิสัยทัศน์จะเกี่ยวกับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ เป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับการกำหนดทิศทางธุรกิจ เป็นการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการอยู่รอดทางธุรกิจ ซึ่งจะกล่าวถึงอีกครั้งในเรื่องยุทธศาสตร์ขององค์การ


chpu
ร่วมแบ่งปัน221 ครั้ง - ดาว 159 ดวง

จำนวน 7 ความเห็น, หน้าที่ | -1-
ความเห็นเพิ่มเติมที่ 1 21 ธ.ค. 2550 (10:29)
น่าจะมีรูปภาพบ้างนะ จุ๊บ
ัีัี่ีน้องน้ำหนึ่ง (IP:203.172.169.19)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 2 21 ธ.ค. 2550 (10:32)
เนื้อหาดี ขอเป็นกำลังใจ นะครับ พี่ของน้องน้ำหนึ่ง
หนึ่งเดียว (IP:203.172.169.19)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 4 4 ต.ค. 2552 (02:56)
เข้าใจกว่า อ. สอนอีก หิหิ
srithongdee8@hotmail.com (IP:112.142.89.84)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 5 28 ต.ค. 2552 (11:26)

SWOT เป็นคำที่ใช้กันได้ในทุกองค์กรณ์ ในทางทหารก็มีคำที่ใช้คล้ายๆกันคือ estimate of the situation คือใช้ในการหาข้อมูลจุดดีจุดอ่อนของ ฝ่ายตรงข้าม  หาข้อมูลของฝ่ายตรงข้ามว่า ฝ่ายตรงข้ามเขาคิดว่าเรามีจุดดีจุดอ่อน อย่างไร แล้วหาหนทางปฏิบัติที่ฝ่ายตรงข้าม น่าจะกระทำ  ศึกษาจุดดีจุดอ่อนของฝ่ายเรา แล้วนำมาเป็นแผนของฝ่ายเรา ว่าถ้าฝ่ายตรงข้ามกระทำตามหนทางปฏิบัตินั้นๆ เราจะโต้ตอบอย่างไร จึงจะมีโอกาสชนะมากสุด สูยเสียน้อยที่สุด ครับผม


manit peuksakondh
ร่วมแบ่งปัน179 ครั้ง - ดาว 52 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 6 8 พ.ย. 2552 (08:16)

แล้วสภาพแวดล้อมภายนอก-ภายในมีอะไรบ้าง 


parp3
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 7 13 มี.ค. 2553 (16:36)
อยากให้ลง swot ของงาน 4 งานในโรงเรียนบ้างค่ะ...
piboong152049@hotmail.co.th (IP:203.172.201.93)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 8 19 พ.ค. 2554 (10:28)
เปรียบเทียมสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ในการทำกิจการร้านอาหารต่างประเทศ
asesahsa@hotmail.com (IP:113.53.19.209)

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม