ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนและพฤติกรรมการสอนของครู

โพสต์เมื่อ: 13:17 วันที่ 19 มี.ค. 2551         ชมแล้ว: 17,154 ตอบแล้ว: 11
วิชาการ >> กระทู้ >> ครูอาจารย์

บทคัดย่อ


           การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย  เรื่อง    ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนและพฤติกรรมการสอนของครูโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ จังหวัดปทุมธานี  มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ “ศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนและพฤติกรรมการสอนของครูโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ จังหวัดปทุมธานี” โดยใช้แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงตามแนวคิดและทฤษฎีของ บาส และ อโวลิโอ (Bass & Avolio) ประกอบด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ คือ  (1) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรือการสร้างบารมี (charismatic or idealized influence)  (2) การสร้างแรงบันดาลใจ (inspirational motivation) (3) การกระตุ้นการใช้ปัญญา (intellectual stimulation) และ (4) การคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (individualized consideration) และพฤติกรรมการสอนตามแนวคิดของรีบอร์ 4 ขั้นตอนคือ (1) การเตรียมการสอน (2) การสอน (3) การใช้สื่อการสอน และ (4) การประเมินผลการสอน เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) ศึกษาจากประชากรซึ่งเป็นครูโรงเรียนสุนทโรเมตาประชาสรรค์ จังหวัดปทุมธานี ที่มีอยู่จริงในภาครียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 จำนวน 13 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามภาวะผู้นำพหุองค์ประกอบ ฉบับ 5X  (Multifactor Leadership Questionnaire Form 5X Rater : MLQ 5X) สร้างโดย บาส และอโวลิโอ (Bass & Avolio)  ซึ่งผู้วิจัยพัฒนามาจากแบบสอบถามการวิจัย ของ ประเสริฐ  สมพงษ์ธรรม เพื่อวัดภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง(Transformational Leadership) ของผู้บริหารโรงเรียน และแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการสอนของครู โดยปรับปรุงมาจากแบบประเมินการปฏิบัติการสอนของ รีบอร์ (Rebore) ขจรเดช เจริญพร และกิตติ  สุภานนทเดชากุล ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS/FW (Statistical Package for the Social Science for Window) ในการประมวลผลข้อมูล และใช้สถิติโดยการหาความถี่ (frequency) ร้อยละ (percentage) การหาค่าเฉลี่ย (µ) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Ó)  


 


 ผลการวิจัยพบว่า


1.       ผู้บริหารโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ จังหวัดปทุมธานี มีภาวะผู้นำการ


เปลี่ยนแปลงโดยรวมและจำแนกเป็นรายด้านในระดับมาก      


2.        ครูโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์มีพฤติกรรมการสอนโดยรวมและจำแนกเป็น


รายด้านอยู่ในระดับดี  pol123
ร่วมแบ่งปัน2 ครั้ง - ดาว 70 ดวง

จำนวน 10 ความเห็น, หน้าที่ | -1-
ความเห็นเพิ่มเติมที่ 1 19 มี.ค. 2551 (13:20)

ชื่อรายงาน           ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนและพฤติกรรมการสอนของครู                                โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ จังหวัดปทุมธานี  ชื่อผู้รายงาน         นางมยุรี  ทรัพย์บุญ                                ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวแก้วเกษร อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานีปีที่ทำ                     2551


pol123
ร่วมแบ่งปัน2 ครั้ง - ดาว 70 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 2 19 มี.ค. 2551 (13:32)
http://mayuree.iblog.co.th/
pol123
ร่วมแบ่งปัน2 ครั้ง - ดาว 70 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 3 24 เม.ย. 2551 (15:53)
<P>โรงเรียนดี&nbsp; มีคุณภาพ&nbsp; น่าเรียนดีค่ะ&nbsp; (ล้อเล่น)</P>
loveaooy14@thaimail.com (IP:125.26.2.174)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 4 30 มิ.ย. 2551 (19:56)
รักทุกคน.จากนายจะพงศ์  เด็กเทกโน
www.@asd (IP:124.121.79.207)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 5 30 มิ.ย. 2551 (19:58)

ขอให้ทุกคนตั้งใจเรียนนะ จากจิระพงศ์ กองม่วง


www.@asd (IP:124.121.79.207)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 6 8 ก.ย. 2551 (14:41)
ขอใหนักเรียนรุ่นนัองเรียนเก่ง ๆกว่าพีนะ รักนะจุบๆๆ

สุพจน์ เปลี่ยนรัศมี
นาย สุพจน์ เปลี่ยนรัศมี (IP:58.10.207.34)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 7 12 ก.ย. 2551 (14:33)
รักทุกุคน ว่างๆจะไปเล่นร.ร นายจิระพงศ์
asd824 (IP:124.121.81.53)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 9 26 ก.ย. 2551 (17:07)
love แนน
asd24 (IP:124.121.84.106)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 10 3 ก.ย. 2552 (01:05)
สุนทโรไม่ได้เปนลองใครเลย ควรภูมิใจในสถาบันของเรานะครับ <พี่ดาว>
Dream-Drama-Dai007@hotmail.com (IP:124.120.172.16)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 11 21 ม.ค. 2553 (09:57)
รักทุกคน
mala44@gmail.com (IP:118.175.154.149)

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม