การศึกษาคืออะไร

โพสต์เมื่อ: 13:54 วันที่ 29 ก.ย. 2549         ชมแล้ว: 101,605 ตอบแล้ว: 35
วิชาการ >> กระทู้ >> ทั่วไป
ความสำคัญของการศึกษาที่มีต่อปัจเจคบุคคล


saijailee@gmail.com(202.28.62.245,unknown,)

จำนวน 32 ความเห็น, หน้าที่ | -1-
ความเห็นเพิ่มเติมที่ 1 3 ต.ค. 2549 (22:52)
การศึกษาคือกระบวนการที่ทำให้มนุษย์เป็นผู้เจริญทั้งสติปัญญาและร่างกาย
xx
ร่วมแบ่งปัน663 ครั้ง - ดาว 165 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 2 3 ต.ค. 2549 (22:52)
การศึกษาคือกระบวนการที่ทำให้มนุษย์เป็นผู้เจริญทั้งสติปัญญาและร่างกาย
xx
ร่วมแบ่งปัน663 ครั้ง - ดาว 165 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 3 4 ต.ค. 2549 (18:02)
การศึกษานับเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งในการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้า และแก้ไขปัญหาต่างๆ ในสังคม เนื่องจากการศึกษาเป็นกระบวนการที่ช่วยให้คนได้พัฒนาตนเองด้านต่างๆ ตลอดจนช่วยวางรากฐานพัฒนาการของชีวิตตั้งแต่แรกเกิด การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านต่างๆ ที่จะดำรงชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง รวมเป็นพลังสร้างสรรค์การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนได้(สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2539, หน้า 2) การศึกษาเป็นกระบวนการที่มุ่งพัฒนา คน ให้เป็น มนุษย์ ที่มีคุณภาพมีความสามารถเต็มตามศักยภาพ มีพัฒนาการที่สมดุลทั้งปัญญา จิตใจ ร่างกายและสังคม เพื่อส่งเสริมสร้างการพัฒนาและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ กระบวนการศึกษาจึงมีผู้เรียนเป็นเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนา(สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2539, หน้า 5) การศึกษาเป็นองค์ประกอบที่สำคัญประการหนึ่งในการพัฒนาประเทศ ดังนั้นประเทศใดมีประชากรที่ได้รับการศึกษาอย่างถูกต้อง และทั่วถึง ประเทศนั้นก็จะประสบความสำเร็จในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม ( สีลา มะเค็ง, 2544 , หน้า 1 ) การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นพื้นฐานอันสำคัญของการพัฒนาและเป็นเครื่องชี้นำสังคม ผู้ที่ได้รับการศึกษาจึงเป็นบุคคลที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ แต่ในสภาพปัจจุบันสถานภาพทางด้านคุณภาพ การศึกษากำลังเป็นจุดวิกฤติของระบบการศึกษาไทยกล่าวคือ ในกระบวนการเรียนการสอนมุ่งเน้นการท่องจำเพื่อสอบมากกว่าการเน้นให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง อีกทั้งไม่สามารถปลูกฝังการรักที่จะเรียนรู้ต่อไปอันเป็นคุณสมบัติที่สำคัญในโลกยุคข้อมูลข่าวสารหรือสังคมแห่งการเรียนรู้ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2539, หน้า 38)(ปาจารีย์ วัชชวัลคุ, 2527, หน้า 1 )ได้เสนอว่าการพัฒนาประเทศ ไม่ว่าด้านใดต้องอาศัยกำลังคน เป็นปัจจัยสำคัญ การขาดกำลังคนในการพัฒนาประเทศ จะประสบปัญหาต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะขาดกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้ไม่สามารถพัฒนานวัตกรรม และนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนความสามารถทางวิชาการ ระเบียบวินัยหย่อนยาน ปัญหายาเสพติดและความรุนแรงซึ่งนับวันยิ่งทวีขึ้น ปัญหาดังกล่าวทำให้คนไทยไม่สามารถพัฒนาตนเองได้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปในระดับสูงเท่าที่ควรส่งผลกระทบต่อการกับต่างประเทศซึ่งปัจจุบันเป็นการแข่งขันระหว่างสติปัญญากับสติปัญญา ซึ่งจากอันดับของสถาบันหลายแห่งชี้ให้เห็นว่า ขีดความสามารถการแข่งขันด้านทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยยังอยู่ในระดับต่ำ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีกรอบหลักในการดำเนินการปฏิรูปการศึกษา ที่ต้องเร่งดำเนินการพัฒนากำลังคนอย่างต่อเนื่อง ให้สามารถปรับตัวเท่าทันและแข่งขันในสังคมโลกได้ในระยะต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 (2545 - 2549) ในด้านยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพคนและการคุ้มครองทางสังคม มุ่งพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วยการปฏิรูปการศึกษา ให้เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ให้คนไทยมีคุณภาพ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและวิทยาการสมัยใหม่บนพื้นฐานการนำหลักธรรมและวัฒนธรรมมาใช้ประโยชน์ และกระบวนการที่สำคัญในการพัฒนากำลังคนก็คือ กระบวนการทางการศึกษา เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้อีกทั้งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ระยะที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549 ) ได้เน้นย้ำมุ่งให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ที่สร้างโอกาสให้คนไทยทุกคน คิดเป็น ทำเป็น มีเหตุผล สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต รู้จักใช้ข้อมูลที่มีอยู่หลากหลายเพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนาตนเอง กระบวนการการเรียนรู้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติได้ระบุไว้ชัดเจนว่ากระบวนการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามการปฏิรูปการศึกษาเป็นแนวทางการดำเนินการหนึ่งที่จะนำไปสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาด้วยกรอบแนวคิดและลักษณะการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเรียบเรียงโดย ครู...ชิต
ครู...ชิต
ร่วมแบ่งปัน2941 ครั้ง - ดาว 285 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 4 4 ต.ค. 2549 (18:36)
การศึกษาเป็นกระบวนการที่จะผลิตบุคคล(ผู้เรียน)ตามกรรมวิธีต่างๆ(วิธีเรียน วิธีสอน การประเมินผล )เพื่อให้ได้คุณภาพออกมาตามที่วางจุดหมายไว้"การศึกษาคื่อชีวิต" "การศึกษาคือความเจริญงอกงาม" "การศึกษาคือกระบวนการของสังคม" (John Dewey)การศึกษาคือ การฝึกอบรมด้านจริยธรรมและการเสริมสร้างสติปัญญให้แก่มนุษย์(Aristotle)"การศึกษาที่ไร้ความคิดก็เป็นการเสียแรงเปล่า"(ขงจื้อ)

สุภาษิต คำคมของจีน" ความหิวแก้ด้วยอาหาร ความเขลาแก้ด้วยการศึกษา "" การศึกษาเปรียบเสมือนพายเรือทวนน้ำ ถ้าไม่รุดหน้าก็ถอยหลัง "" ต้นไม้ต้นใหญ่ๆ เกิดจากกล้าไม้ต้นเล็กๆ

หอสูงเสียดเมฆา ฐานรากเตี้ยติดดิน

การเดินทางหลายพันลี้ เริ่มจากการก้าวเท้าก้าวแรก "" เลี้ยงลูกชายโดยไม่ให้การศึกษา ก็เหมือนเลี้ยงลา

เลี้ยงลูกสาวโดยไม่ให้การศึกษา ก็เหมือนเลี้ยงหมู "
ครู...ชิต
ร่วมแบ่งปัน2941 ครั้ง - ดาว 285 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 5 5 ต.ค. 2549 (12:15)
เพิ่มเติม ของ ครู...ชิตการศึกษา แบ่งเป็น 3 ส่วนที่สัมพันธ์กันคือศีล สมาธิ และ ปัญญารวมเรียกว่า "ไตรสิกขา"
MG (IP:202.12.97.100,10.177.64.80,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 6 26 ต.ค. 2549 (20:49)
เพิ่มเติม ของ พี่ MG คือ เป็น พุทธปรัชญา ที่ให้ความสำคัญกับกระบวนการศึกษา 3 ขั้น คือ ไตรสิกขา ได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา โดยการเกิดปัญญานั้น ก็มาจากการมีสมาธิ การที่จะเกิดสมาธิได้ ก็ต้องมีศีลเป็นพื้นฐาน ดังนั้น มนุษย์ควร มีศีล เมื่อมีศีล ก็เกิดสมาธิ เมื่อมีสมาธิ ก็ย่อมเกิดปัญญา ครับ
ครู...ชิต
ร่วมแบ่งปัน2941 ครั้ง - ดาว 285 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 7 26 ต.ค. 2549 (21:11)
การศึกษา - Education

มาจาก

- educare = การปลูกฝัง , อบรม

- educere = การให้กำเนิด , การทำให้เกิดทฤษฎีการศึกษา คือ หลักการที่ผ่านความเป็นสมมติฐานมาแล้วสามารถอธิบายหรือหาเหตุผลได้ว่าเมื่อทำสิ่งหนึ่งก็จะเกิดอีกสิ่งหนึ่งตามมาการศึกษาคือ ความเจริญงอกงาม คือ การศึกษาทำให้เกิดการพัฒนาตลอดชีวิตท่านพุทธทาส กล่าวว่า จัดการศึกษาแบบสุนัขหางด้วน หมายความว่า จัดการศึกษาตามแนวตะวันตก อาจทำให้ขาดคุณภาพบางอย่างไม่ได้ศึกษาดูสภาพบ้านเมืองตนเองทำให้เกิดปัญหา

"การศึกษาคือ ชีวิต" "การศึกษาคือความเจริญงอกงาม" การศึกษาคือกระบวนการของสังคม (John Dewey)ลัทธิเต๋า สอนการดำรงชีวิตอย่างเรียบง่าย คือ ตัดความฟุ้งเฟ้อที่เป็นอยู่ หรือพออยู่พอกินตามธรรมชาติการศึกษาคือ การฝึกอบรมด้านจริยธรรมและการเสริมสร้างสติปัญญาให้แกบุคลล(Aristole)อริสโตเติล กล่าวถึงการควบคุมตนเอง หมายถึง การควบคุมทั้งปวง ควบคุมความรู้สึกนึกคิดของตนเองการศึกษาคือความเจริญงอกงามของขันธ์ 5 เพื่ออกุศลมูลจะได้เบาบางลง (สาโรช บัวศรี)การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาบุคคลทั้งในด้านจิตใจ นิสัย และคุณสมบัติอย่างอื่นๆขบวนการศึกษาเป็นเพียงเครื่องมือที่คนรุ่นหนึ่งให้แก่อีกคนรุ่นหนึ่ง เครื่องมือนี้ถ้าไม่นำไปใช้ไม่เกิดประโยชนอันใด นอกจากนี้การศึกษายังเป็นเครื่องมือสำคัญของรัฐในการสร้างความร่วมมือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของพลเมือง เพื่อก่อใก้เกิดความมั่นคงขงรัฐตามที่รัฐต้องการ ทั้งในด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมือง(ภิญโญ สาธร)การศึกษาคือการสร้างสมและถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ของมนุษย์เพื่อการแก้ปัญหาและยังให้เกิดความเจริญ การศึกษามีความจำเป็นที่ต่อเนื่อง และต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบการศึกษาอยู่เสมอ การศึกษามีความหมายกว้างขวางไกลและลึกกว่าการเรียนหนังสือ และการไปโรงเรียน การศึกษาก่อให้เกิดความเจริญทางพุทธิปัญญา จิตใจ สังคม และพลานามัย การศึกษามิใช่การเรียนรู้วิชา แต่เป็นการเรียนเพื่อให้ได้ความคิด นอกจากนี้การศึกษาเป็นการโน้มนำให้บุคคลเกิดความประจักษ์ใจ และพัฒนาความสามารถของตนให้รู้ว่าตนทำอะไรได้ มากกว่าการฝึกฝนเฉพาะอย่าง (เอกวิทย์ ณ ถลาง)
ครู...ชิต
ร่วมแบ่งปัน2941 ครั้ง - ดาว 285 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 8 1 พ.ย. 2549 (13:40)
ขอขยาย แลกเปลี่ยนนะครับคือ ศีล สมาธิ ปัญญาเป็นหลักการมองแนวพุทธก็จริงแต่การนำไปตีความ นำไปประยุกต์ใช้ นั้นสามารถทำได้อย่างกว้างขวางและครอบคลุมไปทั้งหมดคือ เราอาจจะมองการศึกษา อธิบาย โดยใช้แนวคิดได้แตกต่าง และหลากหลายซึ่งก็จะทำให้เรามองเห็นได้หลายๆ แง่มุม หลายๆวิธีการ และเป้าหมายแต่อยากให้ช่วยกันพิจารณา โดยใช้ ของดีที่เรามีอยู่แล้วคือศีล สมาธิ ปัญญา( หรือจะใช้ควบคู่ เทียบเคียง มองเป็น analog กันไปก็ได้)

คำ 3 คำนี้ แทนอะไรๆ ได้ดีมากๆ (ต้องลองมองเข้าไป )ศีล เป็นเหมือนขั้นตอนการเตรียมความพร้อมสมาธิ เป็นขั้นตอนขณะที่ลงมือกระทำ ขณะที่กำลังเรียนรู้ปัญญา เป็นเป้าหมาย หรือปลายทางที่เราต้องการ

ณ ปัจจุบัน นี้ การศึกษาของเรา พร่องในเรื่องทั้งสาม มากๆขอพูดเรื่อง ศีล ก่อนแล้วกันนะครับศีล ตัวนี้ คือ ระเบียบ วินัย ความขยัน ความอดทน ซึ่งจะต่อไปยัง ความตั้งใจ ความจดจ่อ (สมาธิ)ถ้าโรงเรียน ห้องเรียน สังคม ผู้ปกครอง เตรียมให้เด็ก พร้อมที่จะเรียน คือ มีระเบียบ มีวินัย ขยัน อดทน รับผิดชอบ สู้งาน ไม่เบื่ออะไรง่ายๆ ไม่ใช่จะเอาแต่เรื่องเล่นหรือสนุก ถ้า ศีล เหล่านี้ เราช่วยกันทำให้เกิดขึ้นไม่ได้เด็ก ก็จะห่างไกลจาก สมาธิ การเรียนก็ไม่เกิดผล เรื่อง ของ ปัญญา ก็ไม่ต้องพูดถึงกันยิ่งในส่วนของ สมาธิ นั้น จริงๆแล้ว เราฝึกกันน้อยมากๆ

แน่นอนครับ ทุกคน ระบบ ที่เกี่ยวข้อง ต่างก็ต้องมี ศีล สมาธิ ปัญญา เช่นกันดังนั้น หลักการมองด้วยไตรสิกขานี้ จึงมีพลัง มีคุณค่ามากๆ

ควรแก่การนำไปใช้ (เพราะง่าย และ ตรง .... ไม่สับสน ตีความได้ชัด เมื่อเข้าใจ ก็รู้ว่าต้องทำอย่างไร ... ปัญหาจึงอยู่ที่ ... จะทำหรือไม่ ... ปัญหาจึงอยู่ที่ เราไปคิดไปมองด้านอื่นๆ ที่ไม่ตรงนัก จนทำให้ภาพรวมพร่าไป หรือไม่ก็ไปรับเอาแนวคิดอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่ไม่ตรงนัก แล้วพยายามใช้เสมือนว่า ต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้น)
MathGuy
ร่วมแบ่งปัน2308 ครั้ง - ดาว 382 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 9 30 มิ.ย. 2550 (17:26)
การศึกษาคือการแสวงหาความรู้ โดยความคิด สติปัญญาและโดยประสบการณ์
กมลชนก สายชนะ (IP:203.146.63.185)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 10 2 ก.ค. 2550 (09:17)


ความรู้ เป็นเพียงเครื่องมือ

บางครั้งเป็นการสร้างโอกาสทางสังคม(ของชาวโลกที่ยังไม่พัฒนา)บ่อยครั้ง ความรู้ ไม่ได้ เป็นไปสำหรับ "บวก" หรือ "ลบ"

ไม่ได้บอกว่า "ดี" และ "ไม่ดี"จึงต้องมี สิ่งที่สูงกว่าความรู้ ที่ต้องมา "กำกับการใช้ความรู้"นั่นก็คือ คุณธรรม จริยธรรม การเป็นผู้ให้

ถ้าการศึกษา ไม่ครบพร้อมในเรื่อง การสร้างความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และการเป็น

ผู้ให้ เสียแล้วการศึกษาเช่นนั้น ก็เป็นแต่เพียงการศึกษาที่ยอมตามกิเลส ตามความเขลา ตามระบบที่ยังมีการแก่งแย่งแข่งขัน เอารัดเอาเปรียบกัน ... เป็นการศึกษาที่มีแต่จะทุกข์ถ้วนหน้า
MathGuy
ร่วมแบ่งปัน2308 ครั้ง - ดาว 382 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 11 19 พ.ย. 2550 (19:11)
การศึกษา คือ กระบวนการกำจัดอวิชาสำหรับมนุษย์ (ทั้งในและนอกระบบ) นำความกระจ่างสู่จิตและทำให้เกิดปัญญา
อ.ธีรยุทธ เบ้าแดง
ร่วมแบ่งปัน2 ครั้ง - ดาว 150 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 12 22 พ.ค. 2551 (17:40)
<P align=center><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" color=#ff66cc></FONT>&nbsp;</P>

<P align=center><FONT face=Arial color=#ff66cc>ควรที่จะมีเนื้อหาให้มากขึ้น&nbsp; เเละเขียนชื่อผู้เรียบเรียงให้ชัดเจน&nbsp; </FONT></P>
poypoy2006@hotmail.com (IP:118.174.51.108)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 13 13 พ.ย. 2551 (07:45)

การศึกษา คือ การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่มีประโยชน์


phung77_@hotmail.com (IP:61.7.154.84)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 14 15 ธ.ค. 2551 (12:54)

ผมว่าด้านการศึกษาเรื่องต่างๆแต่ถ้าว่าครูให้นักเรียน
หาด้านการศึกษามาอย่างละเอียดก็ต้องหามาเอาไว้ในนี้เพื่อให้
เขาศึกษาอย่างละเอียดนะครับ


didi_thep@hotmail.com (IP:125.26.37.140)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 15 15 ธ.ค. 2551 (12:55)

ผมไม่เห็นด้วยครับ


kingter@hotmail.com (IP:125.26.37.140)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 17 16 ธ.ค. 2551 (09:56)

ระเบียบปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เช่นศีลสิกขา (ศึกษา) สมาธิสิกขา (ศึกษา) ปัญญาสิกขา (ศึกษา)


unity sun power
ร่วมแบ่งปัน371 ครั้ง - ดาว 146 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 18 14 มิ.ย. 2552 (08:42)

การศึกษาเปรียบเสมือนการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเป็นการแสวงหาความรู้


sonsutthi_golf@hotmail.com (IP:124.121.112.184)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 19 7 ธ.ค. 2552 (17:25)

เหนื่อยเหลือเกิน


นัน (IP:113.53.61.39)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 20 7 ธ.ค. 2552 (17:27)

การศึกษาดีกว่าประสบการใช่มั้ย


แห้ว (IP:113.53.61.39)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 21 22 ก.พ. 2553 (23:59)
ขอขอบพระคุณ ครู...ชิด มากๆนะคะ ข้อมูลมีประโยชน์สำหรับนู๋มากคะ หาข้อมูลอยู่เลยคะ
นักศึกษารอจบ (IP:125.27.243.116)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 22 7 มิ.ย. 2553 (17:13)
การศึกษาคือประสบการณที่ได้เรียยนรู้จากสิ่งต่างไรอบตัวเราไม่ว่าจะศึกษาในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
faendoo@yahoo.co.th (IP:117.47.5.238)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 23 1 ก.ย. 2553 (21:28)
จุดหมายในการศึกษาคือการกระทำ

หนังสือ THE LAW OF SUCCESS ของ NAPOLEAN HILL นิยามการศึกษาว่า ความสามารถของตัวเอง ที่จะทำทุกสิ่งทุกอยาง
ได้โดย มิได้ละเมิดสิทธิของผู้อื่น ก็คือ อยากได้เงิน 100ล้าน ก็หาได้ อยากมีแฟนเป็นดารา ก็หาได้ อยากได้รถ FERRARI ก็หาได้ อยากจะทำอะไรก็ทำได้ ไม่ใช้ได้มาโดยการ โกงคนอื่น หรือทำให้คนอื่นเดือดร้อน แต่ถ้าโกงคนอื่นมาหรืออื่นๆ ที่ไม่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย จะไม่เรียกว่าการศึกษา ถ้าเป็นการกระทำที่ดีควรสนันสนุน ถ้าไม่ดีไม่ควร
การศึกษามิได้มีความรู้มากมายแตประกอบด้วยความรู้ที่สามารถนำมาใช้เพื่อทำสิ่งที่ตัวเองต้องการได้

เราเรียนไปเรียนไปเพื่ออะไร หางานทำ ทำสิ่งที่ตัวเองต้องการ แล้วถ้าเรียนไปแล้วทำไม่ได้ แล้วมันคืออะไร
การศึกษาหรือระเบียบการ
T (IP:61.7.186.182)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 24 15 ต.ค. 2553 (19:33)
การศึกษาในปัจจุบัน เรียกว่าการเรียนผิด ดังนั้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทำให้มนุษย์ต้องทำลายหรือฆ่าทุกอย่าง ซึ่งปัจจุบันนี้จะด้วยความโง่หรือฉลาดที่มนุษย์ได้สร้างสารพัดอาวุธไว้ฆ่ากันจำนวนมากแล้วยังโฆษณาว่า สุดยอดไฮเทคฯ มันน่าหัวเราะ อิ อิ จะบอกวิธีหยุดความโง่ให้เผื่อว่าจะเลิกรบเลิกฆ่ากันด้วยระเบิดนิวเคลียร์และสารพัดอาวุธ ทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเช่นนี้ เพราะวิทยาศาสตร์ปฏิเสธความจริง ความจริงคือแผ่นดินโลกไม่เคยหมุนรอบตัวเอง วิทยาศาสตร์ลืมคิดว่า โลกหมุนชั่วโมงละกี่กิโลเมตร? ถ้าใครตอบได้ต้องสามารถตอบให้ครบทุกเมือง เช่นที่กรุงเทพฯหมุนเท่าไหร? ที่กัวลาลัมเปอร์หมุนเท่าไหร่? ที่จาร์กาตาหมุนเท่าไหร่? เป็นต้น ด้วยการคิดและเห็นตามความเป็นจริงของธรรมชาติรอบๆตัวเราจะทำให้สัญชาตญาณและปัญญาของมนุษย์แท้ๆเกิดขึ้น และขอให้ใส่ใจเรียนรู้ว่า มวลประกอบทั้ง 5 ในตัวคนนี้อันมี รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ มันเป็นปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชั่น? อยากหัวเราะให้กับการศึกเพื่อความโง่และเหี้ยมของมนุษย์ยุคคอมพิวเตอร์2010 อิ อิ
pongkittisrtd@gmail.com (IP:125.26.210.141)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 25 31 ต.ค. 2553 (18:16)
เมืองไทย
การศึกษา คือ
การเรียนเพื่อเอาไว้ข่มคนอื่น
เอาไว้เชิดอก
เอาไว้แสดงว่าตนเองนั้นดีแล้ว
เอาไว้ดูหมิ่นสถาบันของคนอื่น
เอาไว้ประดับบ้าน
เอาไว้โชว์ อวด
ทุกสถาบันเท่าเทียม (IP:124.122.159.189)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 28 28 มิ.ย. 2555 (09:37)

การแสดงความคิดเห็นต่างๆก็ล้วนสะท้อนถึงการศึกษาได้เช่นกันครับ


ครู...ชิต
ร่วมแบ่งปัน2941 ครั้ง - ดาว 285 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 29 15 ก.ย. 2556 (12:22)
การศึกษา มีไว้ให้เรามีความรู้ติดตัว และสามารถทำงานประกอบอาชีพได้
Tuscha111@hotmail.com (IP:125.25.220.71)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 30 15 ก.ย. 2556 (12:40)
การศึกษาทำให้เรามีความรู้เพิ่มขึ้น
Arunya thappho (IP:125.25.220.71)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 31 15 ก.ย. 2556 (12:42)
การศึกษา เป็นเครื่องช่วยให้เราสามารถนำความรู้มาประกอบอาชีพได้
ชุติมา (IP:125.25.220.71)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 32 17 ก.ย. 2556 (17:19)
การศึกษาทำให้เรามีความรู้ใหม่เกิดขึ้นมากมาย
รุ่งทิพย์ (IP:125.25.218.206)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 33 17 ก.ย. 2556 (17:21)
การให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ทักษิณ (IP:125.25.218.206)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 34 22 ก.ย. 2556 (18:53)
การศึกคือความรู้ใหม่
เวฟ (IP:125.25.217.16)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 35 22 ก.ย. 2556 (18:55)
การศึกษาคือการได้เพิ่มเติมความรู้เพิ่มขึ้น
Boll (IP:125.25.217.16)

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม