ภาวะโลกร้อน (ประเทศไทย)

โพสต์เมื่อ: 14:30 วันที่ 2 มี.ค. 2550         ชมแล้ว: 512,533 ตอบแล้ว: 873
วิชาการ >> กระทู้ >> พักผ่อนหย่อนใจ
ภาวะโลกร้อน : ผลกระทบต่อประเทศไทย


ระดับน้ำทะเลขึ้นสูง

นักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ว่าระดับน้ำทะเลอาจสูงขึ้นอีกถึง 90 เซนติเมตรในอีกหนึ่งร้อยปีข้างหน้า ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยได้รับผลกระทบทั้งทางด้านกายภาพและชีวภาพต่างๆหลายประการ

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยประเมินไว้ว่า มีสิ่งชี้ชัดในเรื่องความเป็นไปได้ของภาวการณ์ขาดแคลนน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ และอุทกภัยที่ถี่ขึ้นและรุนแรงยิ่งขึ้นในพื้นที่ราบลุ่ม โดยเฉพาะในบริเวณชายฝั่งของกรุงเทพฯที่มีความหนาแน่นของประชากรสูง และอยู่เหนือระดับน้ำทะเลเพียง 1 เมตร โดย ระดับการรุกของน้ำเค็มจะเข้ามาในพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาถึง 40 กิโลเมตร ส่งผลกระทบรุนแรงต่อพื้นที่เกษตรกรรมที่มีความอ่อนไหวต่อความสมดุลของน้ำจืดและน้ำเค็มในพื้นที่ นอกจากนี้ กรุงเทพฯยังมีความเสี่ยงต่อความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่งและอุทกภัย ที่จะก่อความเสียหายกับระบบสาธารณูปโภค ที่อยู่อาศัยของคนจำนวนมาก รวมถึงผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจที่จะตามมา

ส่วนพื้นที่ชายฝั่งจะได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน โดยผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อพื้นที่ชายฝั่งแตกต่างกันไปเป็นกรณี เนื่องจากประเทศไทยมีพื้นที่ชายฝั่งหลายแบบ เช่น พื้นที่ชายฝั่งที่เป็นหน้าผา อาจจะมีการยุบตัวเกิดขึ้นกับหินที่ไม่แข็งตัวพอ แต่กระบวนการนี้จะเกิดขึ้นอย่างช้าๆ ส่วนชายหาดจากเพชรบุรีถึงสงขลาซึ่งมีลักษณะชายฝั่งที่แคบจะหายไป และชายหาดจะถูกร่นเข้ามาถึงพื้นที่ราบริมทะเล

ส่วนพื้นที่ป่าชายเลนจะมีความหนาของพรรณไม้ลดลง เนื่องจากระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นจะทำให้พืชตาย แอ่งน้ำเค็มลดลงและถูกแทนที่ด้วยหาดเลน ในขณะที่ปากแม่น้ำจะจมลงใต้น้ำทำให้เกิดการชะล้าง พังทลายของพื้นที่ลุ่มน้ำ โดย ทะเลสาบสงขลาซึ่งเป็นแหล่งน้ำชายฝั่งจะมีพื้นที่เพิ่มขึ้นและอาจมีน้ำเค็มรุกเข้ามามากขึ้น

ตัวอย่างอื่นๆของพื้นที่ที่จะได้รับความเสียหาย คือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี หากระดับน้ำทะเลสูงขึ้นอีก 1 เมตร พื้นที่ร้อยละ 34 ของจังหวัดจะถูกกัดกร่อนและพังทลาย ก่อให้เกิดความเสียหายกับพื้นที่การเกษตรและนากุ้งในบริเวณดังกล่าวด้วย

ผลกระทบต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ

อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกที่เพิ่มสูงขึ้น จะทำให้การระเหยของน้ำทะเล มหาสมุทร แม่น้ำ ลำธาร และทะเลสาบเพิ่มมากขึ้น ยิ่งจะทำให้ฝนตกมากขึ้น และกระจุกตัวอยู่ในบางบริเวณ ทำให้เกิดอุทกภัย ส่วนบริเวณอื่นๆก็จะเกิดปัญหาแห้งแล้ง เนื่องจากฝนตกน้อยลง กล่าวคือ พื้นที่ภาคใต้จะมีฝนตกชุก และเกิดอุทกภัยบ่อยครั้งขึ้น ในขณะที่ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ ต้องเผชิญกับภัยแล้งมากขึ้น

รูปแบบของฝนและอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้วัฏจักรของน้ำเปลี่ยนแปลง ลักษณะการไหลของระบบน้ำผิวดิน และระดับน้ำใต้ดินก็จะได้รับผลกระทบด้วย ทั้งพืชและสัตว์จึงต้องปรับปรุงตัวเองเข้าสู่ระบบนิเวศที่เปลี่ยนไป ลักษณะความหลากหลายทางชีวภาพก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย

ระบบนิเวศทางทะเล ก็เป็นอีกระบบนิเวศหนึ่งที่จะได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อน เนื่องจากระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น และอุณหภูมิผิวน้ำที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้พืชและสัตว์ทะเลบางชนิดสูญพันธุ์ รวมถึงการเกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกสีทั้งในอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามัน

ผลกระทบต่อการเกษตรและแหล่งน้ำ

การศึกษาของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ระบุว่า ในประเทศไทยมีแนวโน้มว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทำให้ปริมาณน้ำลดลง (ประมาณ 5 - 10 เปอร์เซ็นต์) ซึ่งจะมีผลต่อผลผลิตด้านการเกษตร โดยเฉพาะข้าว ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ และต้องอาศัยปริมาณน้ำฝนและแสงแดดที่แน่นอน รวมถึงความชื้นของดินและอุณหภูมิเฉลี่ยที่พอเหมาะด้วย

สำหรับประเทศไทย ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อภาคการเกษตรจะไม่รุนแรงมาก เพราะพื้นที่ชลประทานจะได้รับการป้องกัน แต่ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมอาจจะรุนแรงในบริเวณที่ขาดน้ำอยู่แล้ว

นอกจากนี้ ผลกระทบยังอาจเกิดขึ้นกับการทำประมง เนื่องจาก แหล่งน้ำที่เคยอุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปี อาจแห้งขอดลงในบางฤดูกาล ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการขยายพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำ ซึ่งจะทำให้จำนวนและความหลากหลายของชนิดของสัตว์น้ำลดจำนวนลงอย่างมาก ตัวอย่างเช่น ความหลากหลายทางชีวภาพ และความอุดมสมบูรณ์ในแหล่งน้ำแถบลุ่มแม่น้ำโขงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะลดลงอย่างต่อเนื่อง หากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังคงดำเนินต่อไป

เหตุการณ์สภาพอากาศรุนแรง

จากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง อากาศที่ร้อนขึ้น และความชื้นที่เพิ่มมากขึ้นจะทำให้ภัยธรรมชาติต่างๆเกิดบ่อยครั้งและรุนแรง จะทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองบ่อยครั้งขึ้นและไม่เป็นไปตามฤดูกาล โดยภาคใต้ของประเทศซึ่งเคยมีพายุไต้ฝุ่นพัดผ่านจะเกิดพายุมากขึ้น และความรุนแรงของพายุไต้ฝุ่นก็จะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงอัตราเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของแนวโน้มอุทกภัยแบบฉับพลันด้วยเช่นเดียวกัน ส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากไร้ที่อยู่อาศัย และก่อให้เกิดความเสียหายกับระบบนิเวศ

ภัยธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งที่คาดการณ์ว่าจะรุนแรงขึ้น ได้แก่ ภาวะภัยแล้ง เช่น ในช่วงกลางปี พ.ศ 2533 ประเทศไทยต้องประสบกับความแห้งแล้งรุนแรงจากปรากฏการณ์ เอล นินโญ่ ที่เชื่อกันว่าอาจจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงต่อผลผลิตทางการเกษตร นอกจากนี้ไฟป่าอาจจะเกิดบ่อยครั้งขึ้นสืบเนื่องมาจากภาวะภัยแล้ง

ผลกระทบด้านสุขภาพ

อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกที่เพิ่มสูงขึ้นและเหตุการณ์ตามธรรมชาติที่รุนแรงและเกิดบ่อยครั้งส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพและอนามัยของคนไทย โรคระบาดที่สัมพันธ์กับการบริโภคอาหารและน้ำดื่ม มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มสูงมากขึ้น โดยภัยธรรมชาติ เช่น ภาวะน้ำท่วมทำให้เกิดการปนเปื้อนของเชื้อโรคในแหล่งน้ำ ไม่ว่าจะเป็น โรคบิด ท้องร่วง และอหิวาตกโรค เป็นต้น

โรคติดต่อในเขตร้อนก็มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้น และจะคร่าชีวิตผู้คนเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะ ไข้มาลาเรีย ซึ่งมียุงลายเป็นพาหะ เนื่องจากการขยายพันธุ์ของยุงจะมากขึ้นในสภาวะแวดล้อมที่ร้อนขึ้นและฤดูกาลที่ไม่แน่นอน

แนวโน้มของผลผลิตทางการเกษตรที่ลดลงจากภัยธรรมชาติ อาจนำไปสู่ภาวะขาดแคลนอาหาร และความอดอยาก ทำให้เกิดภาวะขาดสารอาหาร และภูมิต้านทานร่างกายต่ำ โดยเฉพาะในเด็กและคนชรา

ผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจ

ภาวะโลกร้อนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นไม่เพียงแต่ส่งกระทบที่รุนแรงต่อประเทศไทยในทางกายภาพเท่านั้น หากแต่ยังส่งผลกระทบทางอ้อมต่อความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศชาติเช่นเดียวกัน กล่าวคือ การยุบตัวของพื้นที่ชายฝั่ง ภูมิอากาศแปรปรวน โรคระบาดรุนแรง และผลกระทบอื่นๆ ส่งผลให้มีประชากรบาดเจ็บล้มตาย ทิ้งที่ทำกิน และไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ประชาชนยังจะได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนอาหารและน้ำดื่มที่ถูกสุขลักษณะระหว่างภาวะน้ำท่วม และความเสียหายที่เกิดกับระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ซึ่งโดยมาก ผู้ที่จะได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดจะเป็นประชาชนที่มีความยากจน และไม่มีทุนทรัพย์พอที่จะป้องกันผลกระทบของภาวะโลกร้อนได้ ยกตัวอย่างเช่น การป้องกันการรุกล้ำของน้ำเค็มในพื้นที่ทำกิน อาจทำได้โดยการสร้างเขื่อน และประตูน้ำป้องกันน้ำเค็ม แต่วิธีการนี้ต้องลงทุนสูง ดังนั้นเมื่อราคาของการป้องกันสูงเกินกว่าที่ชาวนาจะสามารถรับได้ การทิ้งพื้นที่ทำกินในบริเวณที่ให้ผลผลิตต่ำจึงเป็นทางออกที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น การสูญเสียพื้นที่เกษตรกรรมที่สำคัญตามแนวชายฝั่งที่ยุบตัว ภัยธรรมชาติ และความเสียหายที่เกิดจากเหตุการณ์ธรรมชาติที่รุนแรง ล้วนส่งผลให้ผลิตผลทางการเกษตร ซึ่งเป็นสินค้าออกหลักของประเทศมีปริมาณลดลง พื้นที่ที่คุ้มค่าแก่การป้องกันในเชิงเศรษฐกิจ และพื้นที่ที่มีการพัฒนาสูง อาจได้รับการป้องกันล่วงหน้า เช่น นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จำต้องมีโครงสร้างป้องกันกระแสคลื่น ซึ่งจะรุนแรงขึ้นเมื่อน้ำทะเลสูงขึ้น หรือการสร้างกำแพงกั้นน้ำทะเลหรือเขื่อน เพื่อป้องกันการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทางการเกษตร และการทำนาเกลือ เป็นต้น

การป้องกันดังกล่าวนั้นจะต้องใช้งบประมาณจำนวนมหาศาล ดังนั้น ในพื้นที่ที่ไม่คุ้มค่าที่จะป้องกันในเชิงเศรษฐกิจจะถูกละทิ้งไป ซึ่งในส่วนนี้จะเป็นส่วนที่เกิดปัญหาเศรษฐกิจและสังคมมากที่สุด เช่น การช่วยเหลือชาวนา ซึ่งจำเป็นที่จะต้องย้ายไปอยู่ที่ที่สูงขึ้นเนื่องจากน้ำทะเลรุก เป็นต้น

ทางออกของปัญหาภาวะโลกร้อน

หากมองย้อนกลับไปที่ต้นเหตุของปัญหา เราจะพบว่าสาเหตุของภาวะโลกร้อนนั้นคือการที่มนุษย์เผาผลาญเชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น ถ่านหิน น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ เพื่อผลิตพลังงาน และปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกตัวสำคัญที่สุดออกสู่ชั้นบรรยากาศเป็นจำนวนมหาศาล ทำให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดภาวะโลกร้อน ดังนั้นการแก้ปัญหาก็คือ การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ดังจะเห็นได้จากความพยายามในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกในระดับนานาชาติที่ระบุใน พิธีสารเกี่ยวโต (Kyoto Protocol) พิธีสารเกี่ยวโตเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างประเทศ กำหนดให้มีการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยเรียกร้องให้ประเทศที่พัฒนาแล้วลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ให้ได้ 5.2 เปอร์เซ็นต์ต่ำกว่าระดับการปล่อยก๊าซดังกล่าวของปี .พ.ศ .2533 ภายใน พ.ศ. 2555

แม้ว่าพิธีสารเกี่ยวโตไม่ได้กำหนดให้ประเทศกำลังพัฒนา อย่างเช่นประเทศไทยจะต้องมีพันธะสัญญาในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แต่ถึงอย่างไรก็ตาม เราควรจะคำนึงถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศด้วยเช่นเดียวกัน เนื่องจากประเทศไทยเองก็มีความเสี่ยงต่อผลกระทบที่รุนแรงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกดังที่กล่าวไว้


ต้นโด
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 154 ดวง

จำนวน 741 ความเห็น, หน้าที่ | 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| -8-
ความเห็นเพิ่มเติมที่ 752 24 ม.ค. 2551 (15:03)
ถ้าไม่อยากให้โรคร้อนก็ติดแอร์บนดวงอาทิตย์ไปเลย
นักเรียนชั้นม.4/2 (IP:222.123.145.211)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 753 25 ม.ค. 2551 (10:53)
โลกร้อนมากๆ
notza1001@hotmail.com (IP:58.10.143.143)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 754 25 ม.ค. 2551 (13:50)
ข้อให้กันช่วยลดภาวะโลกร้อน
จันทิมา (IP:203.113.36.12)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 755 26 ม.ค. 2551 (16:20)
ร้อนมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกเลยคะ
นางสาว (IP:58.9.160.216)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 756 28 ม.ค. 2551 (12:39)
โลกร้อนนี้ไม่ไหวจริงๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆนะ
ก๊อต (IP:125.26.84.143)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 757 29 ม.ค. 2551 (14:15)
โลกร้อนมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
น.ร. หญิงชั้น ม.1/5 (IP:61.19.38.141)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 758 30 ม.ค. 2551 (17:31)
ต้องช่วยกันประหยัดการใช้พลังงาน หรือหาพลังงานทางเลือกอื่นๆ มาใช้ด้วยนะ ตัวอย่างตอนนี่ที่บ้านหันไปใช้พลังงานทดแทนในสารทำความเย็นชื่อ COLD 22 ของบริษัท คูลแมน ฯ ช่วยในเรื่องการประหยัด และช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ ถ้าเพื่อน ๆ สนใจ ลองไปหาดูได้ที่ coolmansale.com
ฝน (IP:124.121.17.197)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 759 1 ก.พ. 2551 (13:41)
ปรงไว้เถิด
ต้น (IP:202.143.160.210)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 760 4 ก.พ. 2551 (10:35)
ไม่มีภาพเลยหรอครับ เด็ก xuoJคาÊ vo คาราวะ 6/5
flok5555@hotmail.com (IP:125.24.192.188)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 761 4 ก.พ. 2551 (21:53)
น่าเบื่อจิงๆ ฤดูหนาวไม่เห็นหนาวเลย เหมือนฤดูร้อน เหมือนทุกฤดูเป็นฤดูร้อนหมด -*-
เบียคุยะ (IP:203.113.51.100)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 762 6 ก.พ. 2551 (08:57)
ร้อนมากคะ
ดิว (IP:125.25.95.116)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 764 7 ก.พ. 2551 (14:30)
ช่วยกันรักษาธรรมชาติ เพื่อลดภาวะโลกร้อนนะคะ !
ปอฝ้าย (IP:125.25.163.131)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 765 7 ก.พ. 2551 (15:23)
<FONT style="BACKGROUND-COLOR: #00ff00" color=#ff0033 size=5><STRONG>ช่วยกันปลูกต้นไม้เยอะๆรักต้นไม้ให้มากๆต้นไม้จะได้มีความสุขและจะได้ไม่ตาย</STRONG></FONT>
นัท (IP:125.24.30.250)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 766 7 ก.พ. 2551 (15:25)
รักต้นไม้ให้มากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆค่ะ
นัท (IP:125.24.30.250)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 767 8 ก.พ. 2551 (17:22)

โลกของเราอ่ะตอนนี้มันอากาศแปลปวนจะตายเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเซงเลย


 


ร้อนเวลี่เวลี่เวลี่เวลี่เวลี่เวลี่เวลี่เวลี่เวลี่เวลี่มากเลย


โย (IP:58.8.10.144)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 768 11 ก.พ. 2551 (20:48)

ภาวะโลกร้อนของประเทศไทย


 


 


สมชาย (IP:202.143.163.42)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 769 12 ก.พ. 2551 (14:51)
<P><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=4>ตายร้อนจิงวุ้ย</FONT></P>

<P>&nbsp;</P>
ตาย.com (IP:222.123.197.241)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 770 15 ก.พ. 2551 (13:47)

ร้อนมากๆๆๆๆๆๆ     


สา (IP:124.157.245.159)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 771 16 ก.พ. 2551 (16:37)
ทุกคนเคยตั้งคำถามในใจบ้างไหมว่า ปัจจุบันนี้รัฐบาลและหน่วงงานต่างๆ ได้รณรงค์เรื่องภาวะโลกร้อน ซึ่งมีปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากรถยต์ และอีกอย่างคือ น้ำมันที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง ต้องใช้เวลาในการที่จะทำให้ได้น้ำมันดิบออกมานานมากๆ แต่สังเกตไหมว่าทำไมมีการใช้รถเพิ่มขึ้น แต่ปริมาณน้ำมันในโลกน้อยลง ทางที่ดีนะเราหันมาร่วมลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลกัน หรือว่าใช้ร่วมกันคือ ไปด้วยกัน แค่นี้ก็สามารถลดปัญหาโลกร้อนและราคาน้ำมันในประเทศก็จะลดลงเพราะมีการใช้น้อยก็มีการสั่งซื้อน้ำมันดิบจากต่างประเทศน้อยลงอีกด้วย แต่นี้ก็ช่วยได้มากแล้ว ทุกคนว่าไหม..............
หมูอ้วนสีชมพู
ร่วมแบ่งปัน24 ครั้ง - ดาว 155 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 772 17 ก.พ. 2551 (11:35)

ประเทศไทยร้อนมาก .ok


 


very  hot


www.fonstar @ thaimail .com (IP:203.113.23.81)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 774 18 ก.พ. 2551 (16:24)
รู้สึกแย่มากเลย ไม่รู้โลกจะแตกวันไหน จริงจริงนะ
อลิษา บุตรทอง (IP:119.42.70.109)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 775 18 ก.พ. 2551 (17:36)
ร้อนจริง
naandman (IP:124.157.182.151)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 777 20 ก.พ. 2551 (09:20)
ร้อนสุดๆเลยค่ะเด็กสุรินทร์ ช่วยกันนะคะ ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
ultraman34_@hotmail.com (IP:203.172.219.211)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 778 21 ก.พ. 2551 (12:26)

รักนะทุกคน


โรงเรียนดรุณรัตน์ (IP:61.91.162.160)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 779 21 ก.พ. 2551 (19:41)

ลดภาวะโลกร้อนด้วยเศรษฐกิจพอเพียงจะทำยังไงดี


 


 


 


 


 


ใครรู้ตอบที


tuktan_tabo@hotmail.com (IP:124.120.69.206)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 783 22 ก.พ. 2551 (22:20)
ผมว่าน่าจะมีการศึกษาทางวิชาการเชิงลึกบ้าง ตอนนี้เรามีความเห็นเยอะมาก แต่น่าจะยังไม่ตรงกับความจริงนัก ส่วนใหญ่ออกจะเป็นการใช้สามัญสำนึกมากกว่าหาความรู้เพิ่มจริงๆครับ ผลกระทบจากน้ำท่วมโดยตรงอาจไม่น่าเป็นห่วงเท่ากับผลรวมของการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบ
ธุลีดาว (IP:125.24.155.5)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 784 25 ก.พ. 2551 (16:17)
ร้อนมากเลย
เหง (IP:61.7.147.9)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 785 26 ก.พ. 2551 (18:20)
นิวอยากให้ทุกคนช่วยกันปลูกต้นไม้กันทุกๆคนเพื่อที่จะไม่ทำให้โลกของเราร้อนได้และอีกอย่างนึงไม่ควรใช้พลาสติกเราก็เลยให้ทุกๆคนใช้ถุงผ้ากันนะคะมีอะไรปรึกษาได้โดยเบอ083-900-729-1
นิว (IP:222.123.153.224)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 786 29 ก.พ. 2551 (14:28)

ร้อนจังเลย


อนาวิล (IP:61.7.139.149)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 788 29 ก.พ. 2551 (14:31)
ร้อนๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
ธนทรัพย์ (IP:61.7.139.149)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 789 4 มี.ค. 2551 (09:02)
อยากบอกว่าร้อนๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆม๊ากมาก
คนรักโลก (IP:203.172.201.196)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 790 19 มี.ค. 2551 (12:20)
Nice site!
Nikolet (IP:59.158.246.53)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 791 28 มี.ค. 2551 (19:50)

ทำไมไม่สร้างที่อยู่อาศัยให้เล็กลงบ้าง โดยไม่ต้องใช้ aircondition ก่อนจะสร้างบ้านอย่าพยายามตัดต้นไม้ครับ


anamok@thaimail.com (IP:202.91.19.201)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 792 29 มี.ค. 2551 (22:33)

พวกเราช่วยกันลดภาวะโลกร้อนกันได้หรือไม่


 


เรามีกิจกรรมดีๆมาฝากเพียงเเค่ทุกๆเดือนเราช่วยกันประหยัดไฟเเค่นี่ก้อลดภาวะโลกร้อนได้เเล้วเราต้องการคนมารวมกลุ่มกันเยอะๆจะได้ช่วยกันทำหั้ยโลกของเราน่าอยู่ขึ้น
สนใจติดต่อเป็นสมาชิกหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ assywutbaa_weenal@hotmail.com
โดยไม่เสียค่าอะไรใดๆทั้งสิ้นเพียงเเค่มีใจที่อยากจะช่วยลดภาวะโลกร้อนก้อพอเเล้ว(โดยเราจะมีวิธีประหยัดไฟฟ้าดีๆมาเเนะนำ)
ทุกคนที่เป็นสมาชิกกับเราจะจัดว่าเป็นครอบครัวคนสีเขียวด้วยกัน
ขอขอบคุณทุกท่านที่สนใจเเละร่วมกันลดภาวะโลกร้อนไว้นะที่นี้ด้วย

wut_eiei@hotmail.com (IP:117.47.26.239)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 793 29 มี.ค. 2551 (22:34)

พวกเราช่วยกันลดภาวะโลกร้อนกันได้หรือไม่


 


เรามีกิจกรรมดีๆมาฝากเพียงเเค่ทุกๆเดือนเราช่วยกันประหยัดไฟเเค่นี่ก้อลดภาวะโลกร้อนได้เเล้วเราต้องการคนมารวมกลุ่มกันเยอะๆจะได้ช่วยกันทำหั้ยโลกของเราน่าอยู่ขึ้น
สนใจติดต่อเป็นสมาชิกหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ assywutbaa_weenal@hotmail.com
โดยไม่เสียค่าอะไรใดๆทั้งสิ้นเพียงเเค่มีใจที่อยากจะช่วยลดภาวะโลกร้อนก้อพอเเล้ว(โดยเราจะมีวิธีประหยัดไฟฟ้าดีๆมาเเนะนำ)
ทุกคนที่เป็นสมาชิกกับเราจะจัดว่าเป็นครอบครัวคนสีเขียวด้วยกัน
ขอขอบคุณทุกท่านที่สนใจเเละร่วมกันลดภาวะโลกร้อนไว้นะที่นี้ด้วย

 


wut_eiei@hotmail.com (IP:117.47.26.239)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 794 3 เม.ย. 2551 (20:56)

น่ากลัวมากครับ....... เราทุกคนต้องช่วยกันนะครับเพื่อโลกของเราครับ


ขนมหวาน (IP:125.26.188.96)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 795 4 เม.ย. 2551 (17:35)
คุณเคยดูภาพยนต์เรื่องเดอะเดอาพเตอร์ ทูมมอโรว์กันใช่ไหมครับ ผมว่ามันกำลังจะเกิดขึ้นจิงนะคับแต่คงอาจจะไม่ถึงรุนแรงขนาดนั้น ข่าวล่าสุดเหมือนในหนังเด๊ะเลยว่าแผ่นน้ำแข็งที่ขั้วโลกแตกซึ่งมีขนาดใหญ่เท่ากับ เกาะแมนฮัตตัน อ่ะคับ ผมรู้สึกตกใจแต่ก็จะขอพยายามเป้นส่วนหนึ่งที่จะช่วยโลกเราเท่าที่ทำได้แล้วกันคับ
uu (IP:125.25.87.3)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 796 17 เม.ย. 2551 (15:30)

เราต้องช่วยกัน  "  หยุด  "    ภาวะโลกร้อน 


นภสร / ning_neay@hotmail.com (IP:58.9.9.242)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 797 8 พ.ค. 2551 (22:24)

หนูอยากให้โลกกลับมาเป็นเหมือนเดิม


 


ถ้าเป็นอย่างนี้หนูจะอยู่ต่อไปทำอะไร


ข้าว (IP:124.121.251.29)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 798 14 พ.ค. 2551 (21:33)
โลกร้อนมากเลย
เตยคนสวย (IP:203.172.89.157)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 799 24 พ.ค. 2551 (13:59)
<STRONG>ภาวะโลกร้อนทำให้คนไม่ค่อยสบายเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยทุกคนน่าจะช่วยกันปลูกต้นไม้และช่วยกันลดภาวะให้โลกนะดีกว่าทำตัวแย่ๆไปบางวัน(บางคนเท่านั้น)</STRONG>
parkhyorim@thaimail.com (IP:125.24.25.48)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 802 29 พ.ค. 2551 (11:06)

ใครก็ได้ชาวอทิบายผมหน่อยภาวะโลกร้อนคืออไร


j_oy@hotmail.com (IP:118.172.70.26)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 803 30 พ.ค. 2551 (19:17)
<P>ร้อนมากมายยย ช่วยๆกานหน่อยงับพี่น้อง</P>

<P>คนคลั่งเพราะโลกมันร้อน อิอิ อย่าพากานเครียดปายหมดน๊า</P>
oOโsllมuติคOo (IP:117.47.69.221)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 805 4 มิ.ย. 2551 (14:59)
<P>&nbsp;</P>

<P><FONT size=5>ร้อนจริงๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ&#9792;</FONT></P>
ponza@hotmail.com (IP:203.113.17.148)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 806 4 มิ.ย. 2551 (15:05)
ร้อน
ponza_@hotmail.com (IP:203.113.17.148)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 807 4 มิ.ย. 2551 (16:15)
<P>ผมว่าเพราะประชากรโลกมีจำนวนมากไป เป็นเป็นลูกโซ่เลย ใช้อาหารเพิ่ม ใช้พลังงานเพิ่ม ต้องตัดไม้เอาที่ดินมาทำที่ทำกิน หากใครเคยดูรายการ Ting tank ของช่อง 9 เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาจะเป็นตอน ขยะทองคำ อาจจำผิดแต่ชื่อประมาณนี้ จะเห็นว่าประเทศญี่ปุ่นเป็นกลุ่มประเทศที่เจริญแล้วแต่ใช้ทรัพยากรณ์ธรรมชาติอย่างฟุ้งเฟอมากมีขยะทุกชนิดที่ก็ยั่งรีไซเครลได้แต่มันก็ก็อ้างว่าค่าดำเนินการจัดการสูง&nbsp; อย่างคอมพิวเตอร์มือสองก็มาจากมันใช้ได้ไม่เท่าไรก็เสียคราวนี้ก็เป็นสิ่งไร้ค่า ที่สำคัญมีปริมาณมากมายมหาสาน ถ้าใครได้ดูต้อนนี้จะไปแปลกใจเลยว่าถ้าปล่อยเป็นอย่างนี้&nbsp; ***ใกล้แล้วที่ช่วงอายุพวกเราจะได้เห็น</P>

<P>1. เห็นหิมะตกในบ้านเรา</P>

<P>2.มีเขื่อนขนาดใหญ่กั่นปากอ่าวไทย เพราะน้ำทะเลจะท่วมเข้ามาในกรุงเทพชั้นใน</P>

<P>3.บ้านเรือนแพจะขายดีเพราะไม่มีพื้นดินให้เหยียบแล้ว</P>

<P>4.เบ็ดตกปลาจะขายดี เพราะเปิดหน้าต่างออกไปก็ตกปลามากินได้ แต่อาจเป็นปลาทะเลเพราะน้ำทะเลจะหนุนเข้ามาเลยไปถึงจังหวัดอยุธยา</P>

<P>5.ประเทศไทยเหลือ 72 จังหวัด ตัดจังหวัดสมุทรปราการ / สมุทรสาครออกเพราะเป็นฝั่งทะเล</P>

<P>6. ข้าวราคาลิตรละ 3000 - 5000 เพราะพื้นที่ถูกน้ำทะเลท่วม</P>

<P>***เขียนเล่น ๆ นะครับ</P>

<P>&nbsp;</P>
nhunoom (IP:124.121.41.16)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 808 11 มิ.ย. 2551 (12:00)
<P>กำ</P>
meeza-85@hotmail.com (IP:58.10.170.12)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 809 11 มิ.ย. 2551 (12:30)

วันนี้โลกเราร้อนมากเลยครับ เราควรช่วยกันรักษาธรรมชาติครับ


Dekd_Khonkaen
ร่วมแบ่งปัน90 ครั้ง - ดาว 57 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 810 11 มิ.ย. 2551 (12:33)

โลกจะได้ไม่ร้อนเหมือนทุกวันนี้ครับ


Dekd_Khonkaen
ร่วมแบ่งปัน90 ครั้ง - ดาว 57 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 811 17 มิ.ย. 2551 (15:19)
ประหยัดทุกสิ่ง ที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติ
p_tachin@hotmail (IP:125.26.50.154)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 812 17 มิ.ย. 2551 (15:21)
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><STRONG><EM><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ff0000"><FONT color=#ffffff><SPAN>CO<SUB>2</SUB> Kick the Habit! Towards a Low Carbon Economy </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #33cccc; FONT-FAMILY: 'Browallia New'"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></EM></STRONG></P>

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=TH style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #33cccc; FONT-FAMILY: 'Browallia New'"><STRONG><EM><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ff0000" color=#ffffff>ลดวิกฤตโลกร้อน : เปลี่ยนพฤติกรรม ปรับแนวคิด สู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ</FONT></EM></STRONG> </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #33cccc; FONT-FAMILY: 'Browallia New'"><o:p></o:p></SPAN></P>

<P>&nbsp;</P>
p_tachin@hotmail.com (IP:125.26.50.154)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 813 20 มิ.ย. 2551 (23:43)
<p>ถ้าสมมุติว่าสถาณการณ์ต่างๆที่ว่าเกิดขึ้นจิงเราจะมีวิธีการอยา่งไรถึงจะอยุ่รอดได้</p>
อยากรู้ (IP:203.158.4.151)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 816 27 มิ.ย. 2551 (15:15)

อยากให้ทุกคนช่วยกันรักษาโลกของเราจังค่ะ (เด็กลำปาง)


yyy_lcct@hotmail.com (IP:222.123.208.165)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 819 2 ก.ค. 2551 (13:08)

ไม่อยากให้โลกร้อน


jhhjhjhjh (IP:124.121.137.215)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 820 5 ก.ค. 2551 (19:46)
สุดยอดเลยค่ะ
ยุ้ย (IP:221.128.66.18)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 821 7 ก.ค. 2551 (17:40)
ขอถามครับพี่น้อง ฝนกรดคืออะไรครับ

ช่วยตอบด้วย ผมต้องส่งงานแล้ว ใครตอบมาขอให้อายุยืนนาน

ด่วน เลยครับ
เด็กมหาลัย old_mu_old@hotmail.com (IP:118.174.81.103)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 823 16 ก.ค. 2551 (11:02)
ร่วมประหยัดไฟ หันมาช่วยกันปลูกต้นไม้
acer 2008 (IP:58.10.140.70)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 825 16 ก.ค. 2551 (16:52)
102055

หลายๆคนมีวิธีป้องกันความร้อนที่มาสัมผัสตัวเองได้  อยากให้อีกหลายคนช่วยกันกันปกกันความร้อนที่มาสัมผัสโลกด้วยอ่ะ  ช่วยกันรู้รักธรรมชาติน่ะค่ะ ประหยัดพลังงานให้มากที่สุดค่ะ


kanyapak
ร่วมแบ่งปัน9 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 827 27 ก.ค. 2551 (12:51)
อ่านไม่ออก
แนน (IP:118.174.169.155)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 829 1 ส.ค. 2551 (16:12)
โลกร้อนต้องช่วยกันประหยัด
mook (IP:125.24.105.123)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 831 8 ส.ค. 2551 (11:32)
ร้ายจังคับ...พวกเราต้องช่วยกานประหยัดพลังงานนะ ดื่มน้ำเยอะๆจะได้ใจเยนขึ้น
newto_2527@hotmail.com (IP:222.123.245.180)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 832 12 ส.ค. 2551 (17:38)
ต้องเริ่มจากตัวเองก่อน เช่น ปลูกต้นไม้เยอะๆ ไม่ใช้แอร์เลย เพราะต้นไม้ช่วยให้อากาศที่บ้าน

เย็นสบาย เป็นวิธีที่ง่ายและช่วยให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายด้วย
anngera_17@hotmail.com (IP:58.64.96.161)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 833 12 ส.ค. 2551 (17:48)
ที่บ้านเย็นสบายมากเพราะต้นไม้เยอะ ประหยัดสุดดดดดดดดดด
khuan2550@hotmail.com (IP:58.64.96.161)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 834 14 ส.ค. 2551 (16:26)
ภาวะโลกร้องพวกเราต้องมีการนำต้นไม้มาปลูกไว้มากมากโลกของเราจะได้เย็นขึ้นค่ะเราไม่ต้องปลูกต้นไม้ก็ได้ค่ะแต่ว่าเราต้องลงประรังงานไฟฟ้านะค่ะ
ด.ญ.จิณห์วรา ชูศรี ชั้น ม.1/1 (IP:118.173.130.19)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 835 14 ส.ค. 2551 (16:33)
เราต้องลงโลกร้อน และชวยกันปลูกต้นไม้มากมากนะค่ะ
เสาวณีย์ แว่ดาน่ม ชั้น ม1/2 (IP:118.173.130.19)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 837 20 ส.ค. 2551 (13:25)
หวัดดีชาวโลกมะชอบโลกร้อนคับ/DK__นุ๊ก
nookboy007@hotmail.com (IP:118.175.236.230)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 838 20 ส.ค. 2551 (13:26)
บ่าง่าวจากเด็กลำปาง
nookboy007@hotmail.com (IP:118.175.236.230)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 839 20 ส.ค. 2551 (13:36)
มาเที่ยวที่สมพงษ์รีสอด
nookboy007@hotmail.com (IP:118.175.236.230)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 840 20 ส.ค. 2551 (13:38)
ร้อนวะ
nookboy007@hotmail.com (IP:118.175.236.230)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 841 23 ส.ค. 2551 (08:37)
ถ้าโลกร้อนมากๆ คนส่วนใหญ่ก็จะชอบเปิดแอร์ให้เย็น

ยิ่งร้อนเค้าก็ยิ่งเปิด
เบลล์ (IP:202.149.25.241)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 842 23 ส.ค. 2551 (21:17)

มีใครให้ข้อมูลเรื่องstorm surge ได้บ้าง


โอยุ
ร่วมแบ่งปัน129 ครั้ง - ดาว 0 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 843 25 ส.ค. 2551 (11:20)
ร้อนนะเนี่อ
คนน่ารักผิดใคร (IP:125.26.251.2)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 844 14 ก.ย. 2551 (11:10)
ฤฒ้กเพฌฤ
MGNART (IP:124.120.243.139)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 845 18 ก.ย. 2551 (11:21)
.DEมาก
kensagiyou@hotmail.com (IP:119.42.76.173)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 846 27 ก.ย. 2551 (16:49)

หวัดดี


เมย์ (IP:118.173.203.40)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 847 15 ต.ค. 2551 (07:40)
ดี
ดี (IP:203.113.118.16)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 848 17 ต.ค. 2551 (11:02)
มีแฟนยังงะเมย์อะ
rain (IP:117.47.166.198)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 849 17 พ.ย. 2551 (09:58)

เนสกาแฟ


I (IP:125.25.22.127)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 850 23 พ.ย. 2551 (10:35)

ใช้เห็นด้วยค่ะ


aon_nangk939 (IP:125.26.45.176)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 851 10 ธ.ค. 2551 (12:01)

{#emotions_dlg.s3}


PT_PUMb*
ร่วมแบ่งปัน95 ครั้ง - ดาว 0 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 852 22 ธ.ค. 2551 (14:58)

ดีเพราะจะได้มีแฟนคนสวย


chibawut007@hotmail.com (IP:118.172.125.238)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 853 26 ธ.ค. 2551 (15:48)
ลดน้ำหนักด่วน !


  ท่านคิดว่ากำลังหาวิธีการลดน้ำหนักฟังทางนี้ เราสามารถลดให้ท่านได้ภายใน 3 เดือน..


- ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ


- มีที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำ


083-629-6691
pit_mee@hotmail.com (IP:58.147.70.194)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 854 12 ม.ค. 2552 (10:05)

ใช่ๆ ภาวะโลกร้อน ร้อนมากๆครับ


frong (IP:119.42.71.60)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 855 13 ม.ค. 2552 (16:20)

ภาคภาษาอังกฤษไม่มีอีกเระเซ็งเป็ดเลย


ชมพู่ (IP:115.67.77.70)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 856 16 ม.ค. 2552 (12:46)

จะปลูกต้นไม้


yuthapan-1589@hotmail.com (IP:118.174.217.83)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 857 23 ม.ค. 2552 (12:20)

ไม่อยากให้โลกร้อนไปกว่านี้


kannika-19@hotmail.com (IP:118.175.167.146)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 859 29 ม.ค. 2552 (12:13)

ใช้เห็นด้วยค่ะ


ไม่อยากให้โลกร้อนไปกว่านี้


k_orkiat@hotmail.com (IP:125.24.136.121)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 860 10 ก.พ. 2552 (09:52)
ช่วยกันปลูกต้นไม้
pop_tohmai;.com (IP:118.173.224.211)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 861 13 มิ.ย. 2552 (17:35)

จ่านอนจ่าได้ม่ายเปลืองพลังงาน� แบบว่าประหยัดพลังงานลดโลกร้อนง่า


ง่วง (IP:202.129.10.204)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 862 9 ก.ค. 2552 (15:00)

แย่จังนะคะ แต่ละคนก็ตื่นตัว
แต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าจะทำยังไงถึงจะหยุดได้จริงๆ
(ปิดคอมตอนนี้ยังทันมั้ยเนี่ย?)


ทะเลคราม (IP:61.91.163.141)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 863 10 ก.ค. 2552 (13:00)
น้องทำให้โลกร้อน รู้ไหม

ขอติดแอร์น้องไย บ่นอู้

ขอแค่พัดลมให้ พัดโบก พัดนา

ตัวพี่หมดทางสู้ โลกร้อนเพราะน้อง

ไข่มุกราณี (IP:58.9.170.216)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 864 7 ต.ค. 2552 (20:06)
ถึงหน้าหนาวก็หนาวจนตัวแข็ง

ถึงหน้าร้อนก็ไม่แล้งพอทนไหว

แต่ตอนนี้สภาพอากาศแปรเปลี่ยนไป

ถึงหน้าร้อนเมื่อไหร่ไร้น้ำกิน

**************************

โลกนั้นร้อนจนคนเราแทบละลาย

คนอยากตายหันทางใดแห้งแล้งสิ้น

พืชและผักต่างล้มตายทั่วแดนดิน

เราคงสิ้นหากโลกร้อนโลกละลาย

**************************

ใครๆ บอกให้ช่วยกันลดโลกร้อน

มัวแต่นอนตีพุงลดได้ไหม

ต้องช่วยกันคนละมือคนละไม้

โลกสดใสคนสดชื่นชื่นมื่นกัน

****************************

ไม่ควรเกี่ยงให้คนโน้นและคนนี้

คนที่ดีมีสำนึกอย่าแค่ฝัน

ตื่นขึ้นมาช่วยโลกเราก่อนไม่ทัน

มิเช่นนั้นถ้าโลกร้อนเราจะตาย

guben004_@hotmail.com (IP:125.24.228.217)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 865 7 ต.ค. 2552 (20:11)

ใคร ใคร ก็บอกโลกร้อนขึ้น


ตื่นขึ้นมาก็ต้องรีบขวนขวาย


กับชีวิตแต่ละวันที่แสนจะวุ่นวาย


ชิงดี ชิงเด่น อยากได้ดีกันทุกคน


หากใจเราสงบคงพบทางแก้


โลกเราคงไม่แย่เป็นแบบนี้


ลดโลกร้อนให้เย็นลงทุก ๆ นาที


ทุกชีวีจะได้อยู่อย่างสุขใจ


benza04@hotmail.com (IP:125.24.228.217)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 866 10 ต.ค. 2552 (10:36)
Hi People
How are you doing?
Maitooffini (IP:194.8.75.239)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 867 30 มิ.ย. 2553 (20:59)
รักเทอประเทศไทย ')
น้องซี๊ดดด :) (IP:183.88.123.220)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 868 24 พ.ย. 2553 (20:31)
แผนปฏิบัติการ แก้ปัญหาโลกร้อน

สิ่งที่ไม่ควรทำ
เลิกใช้รถยนต์ แต่ใช้รถจักรยานแทน และเดินในที่สุด
เลิกดูทีวี
ย้ายลูกมาเข้าโรงเรียนใกล้บ้าน
หยุดใช้ไฟฟ้า
หยุดเผาไหม้

สิ่งที่ควรทำ
ปลูกผักกินเอง
เลี้ยงปลาในบ้าน
ก่อไฟเท่าที่จำเป็น
ฝึกการดำรงชีวิตในป่า
กินให้น้อยลง
คน (IP:125.25.172.220)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 869 12 ธ.ค. 2553 (00:30)
ถ้าทุกคนช่วยกัน
อีกสักนิดโลกก้จะ
ไม่ร้อนแร้วแหละนะคะ

เค้าออกทีวีอยู่ให้ช่วย
กันลดโลกร้อนแต่ก้มีอีกบ้าง
กลุ่มเสือกทำร้ายมันไปวันนนนนน
แร้วยังนี้จะให้เจริญได้ไงคะ

ส่งสารพ่อหลวงจังเลย เหนื่อยก้เหนื่อย
พักก้ไม่ได้พัก ถามจริงเถอะถ้ามนุษย์ไม่
ทำลายธรรมชาติแร้วธรรมชาติจะกลับมาทำลาย
พวกคุนไม


จำไว้นะคะ

ถ้าไม่โลกเราก้ยู่ไม่ได้นะคะ

เราทุกคนต้องทำให้พ่อหลวงของเรา สบายใจให้ได้นะคะ
JP JE JN (IP:111.84.186.119)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 870 12 ธ.ค. 2553 (00:37)
หมู ฉึก ฉึก รักโลกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก


โลกคือพะเจ้าที่ทำให้เรามีความสุข
ที่มากมาย เติมท้องฟ้า
น้องลิง รัก พี่ลิง ฉึก ฉึก (IP:111.84.186.119)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 871 1 ม.ค. 2554 (11:13)
แปลให้หน่อยนะ^^ ขอพรุ่งนี้ได้มั๊ยอ่ะ??????

CLIMATE CHANGE’S WEATHER VANE
Millions of us tune into TV channels everyday to find out what the weather has in store for us. A network of European weather presenters is tapping into the public trust associated with their profession and using their reach with viewers to raise awareness of climate change.
The key difference between weather and climate is one of time, with weather covering short periods and climate covering long ones. The close relationship between the two means that meteorologists are well placed to forward the debate on climate change – and that is exactly what is happening.
Weather presenters across Europe have been using their high public profiles and credibility to raise awareness of one of the greatest challenges facing our world today. One example is Jill Peeters, a weather presenter at VTM, a commercial television channel in Flanders in Belgium. As well as keeping viewers posted on when they can expect a break in the clouds and some sunny spells in notoriously wet Belgium, she has also made a name for herself as a climate change campaigner.
Peeters has also published a popular book, Ons planet wordt heet (Our planet is getting hot), writes regular articles on global warming for the Flemish press and has produced climate-related documentaries.
Peeters’ book enjoyed a warm reception. “When my book was released, it was among the top 10 bestsellers in Flanders. That's not bad at all for a book about such a complicated scientific subject. And the reactions are still very positive,” she explains.
The Flemish weather presenter has also drawn attention to the lesser-known consequences of climate change. She produced a documentary about the El Molo people who fish Lake Turkana in Kenya. As the lake’s waters recede, due to global warming and damming, their survival is under threat.
“It was amazing how many people were touched by this story. The documentary brought global warming into their living rooms,” she recalls. “I’m convinced that only this kind of personal story can change people’s minds.”
CLIMATE ACTION NOW
Two large ice blocks captured the public's attention at the United Nations’ climate change conference in Poznan, Poland. The European Commission's exhibition was designed to show the effects of climate change on our planet.
With the conference talks providing a crucial step in ongoing negotiations to reach a future international agreement to fight climate change, the exhibition aimed to underline the urgent need for action. The message was clear: our choices on energy and technology today will determine the future of our planet.
The ice blocks symbolised the consequences of climate change and higher global temperatures, including melting polar ice caps and rising sea levels. The exhibition presented two blocks of ice melting at different rates.
The first cube, with the EU logo inside, melted much more slowly than the second cube. It represented a situation in which EU proposals on greenhouse gas emissions reductions and energy savings had been implemented. Although water levels rose, they did not reach dangerous levels.
The second cube that melted more quickly illustrated the catastrophic consequences of taking no action against climate change.
Polish members of the Climate Broadcasters Network-Europe – Marek Horczyczak, Jarosław Kret and Tomasz Zubilewicz – presented special weather forecasts next to the ice cubes exhibition on 1 and 2 December, during which they explained the impacts of climate change and gave tips to the public on how to reduce greenhouse gas emissions and save energy in daily life. These weather forecasts, which were broadcast by the Polish channels – TVP1, Polsat News, TVN Meteo and TVN24 – had an audience of over 8 million people.


GREENHOUSE EFFECT
Glaciers are melting, sea levels are rising, cloud forests are drying, and wildlife is scrambling to keep pace. It's becoming clear that humans have caused most of the past century's warming by releasing heat-trapping gases as we power our modern lives. Called greenhouse gases, their levels are higher now than in the last 650,000 years.
We call the result global warming, but it is causing a set of changes to the Earth's climate, or long-term weather patterns, that varies from place to place. As the Earth spins each day, the new heat swirls with it, picking up moisture over the oceans, rising here, settling there. It's changing the rhythms of climate that all living things have come to rely upon.
What will we do to slow this warming? How will we cope with the changes we've already set into motion? While we struggle to figure it all out, the face of the Earth as we know it—coasts, forests, farms and snow-capped mountains—hangs in the balance.

The "greenhouse effect" is the warming that happens when certain gases in Earth's atmosphere trap heat. These gases let in light but keep heat from escaping, like the glass walls of a greenhouse.
First, sunlight shines onto the Earth's surface, where it is absorbed and then radiates back into the atmosphere as heat. In the atmosphere, “greenhouse” gases trap some of this heat, and the rest escapes into space. The more greenhouse gases are in the atmosphere, the more heat gets trapped.
Scientists have known about the greenhouse effect since 1824, when Joseph Fourier calculated that the Earth would be much colder if it had no atmosphere. This greenhouse effect is what keeps the Earth's climate livable. Without it, the Earth's surface would be an average of about 60 degrees Fahrenheit cooler. In 1895, the Swedish chemist Svante Arrhenius discovered that humans could enhance the greenhouse effect by making carbon dioxide, a greenhouse gas. He kicked off 100 years of climate research that has given us a sophisticated understanding of global warming.
Levels of greenhouse gases (GHGs) have gone up and down over the Earth's history, but they have been fairly constant for the past few thousand years. Global average temperatures have stayed fairly constant over that time as well, until recently. Through the burning of fossil fuels and other GHG emissions, humans are enhancing the greenhouse effect and warming Earth.
Scientists often use the term "climate change" instead of global warming. This is because as the Earth's average temperature climbs, winds and ocean currents move heat around the globe in ways that can cool some areas, warm others, and change the amount of rain and snow falling. As a result, the climate changes differently in different areas.
Aren't temperature changes natural?
The average global temperature and concentrations of carbon dioxide (one of the major greenhouse gases) have fluctuated on a cycle of hundreds of thousands of years as the Earth's position relative to the sun has varied. As a result, ice ages have come and gone.
However, for thousands of years now, emissions of GHGs to the atmosphere have been balanced out by GHGs that are naturally absorbed. As a result, GHG concentrations and temperature have been fairly stable. This stability has allowed human civilization to develop within a consistent climate.
Occasionally, other factors briefly influence global temperatures. Volcanic eruptions, for example, emit particles that temporarily cool the Earth's surface. But these have no lasting effect beyond a few years. Other cycles, such as El Niño, also work on fairly short and predictable cycles.
Now, humans have increased the amount of carbon dioxide in the atmosphere by more than a third since the industrial revolution. Changes this large have historically taken thousands of years, but are now happening over the course of decades.
Why is this a concern?
The rapid rise in greenhouse gases is a problem because it is changing the climate faster than some living things may be able to adapt. Also, a new and more unpredictable climate poses unique challenges to all life.
Historically, Earth's climate has regularly shifted back and forth between temperatures like those we see today and temperatures cold enough that large sheets of ice covered much of North America and Europe. The difference between average global temperatures today and during those ice ages is only about 5 degrees Celsius (9 degrees Fahrenheit), and these swings happen slowly, over hundreds of thousands of years.
Now, with concentrations of greenhouse gases rising, Earth's remaining ice sheets (such as Greenland and Antarctica) are starting to melt too. The extra water could potentially raise sea levels significantly.
As the mercury rises, the climate can change in unexpected ways. In addition to sea levels rising, weather can become more extreme. This means more intense major storms, more rain followed by longer and drier droughts (a challenge for growing crops), changes in the ranges in which plants and animals can live, and loss of water supplies that have historically come from glaciers.
Scientists are already seeing some of these changes occurring more quickly than they had expected. According to the Intergovernmental Panel on Climate Change, eleven of the twelve hottest years since thermometer readings became available occurred between 1995 and 2006.
กู... (IP:117.47.150.6)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 872 3 มี.ค. 2554 (05:24)
โลกให้ชีวิต โลกให้ชีวิต เราต้องคิดดูให้ดี (นะจ๊ะ)
ขอบใจจริงจริง (IP:119.31.69.160)

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม