โครงงานภาษาอังกฤษ

โพสต์เมื่อ: 17:29 วันที่ 27 ก.พ. 2549         ชมแล้ว: 308,870 ตอบแล้ว: 122
วิชาการ >> กระทู้ >> ทั่วไป
โครงงานภาษาอังกฤษ( English Project work):
อีก 1 ทางเลือกของการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
* ** ขจิต ฝอยทอง
ในปัจจุบันโครงงานภาษาอังกฤษเป็นที่แพร่หลายแก่ครู-อาจารย์ที่จัดการเรียนการสอนทั้งในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่า ผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังต่อไปนี้ 1) จัดเนื้อหาสาระ และกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน 2) ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหา 3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่านและเกิดความใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 4) การจัดการเรียนการสอนโดยผสมสาระความรู้ด้านต่างๆได้อย่างสัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและลักษณะที่พึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกัน จากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ 6) จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานร่วมมือกับบิดา มารดา ผู้ปกครอง และบุคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ มาตรา 28 หลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษายังมีความมุ่งหมายเฉพาะที่จะพัฒนาวิชาการ วิชาชีพชั้นสูงและการค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาสังคมและในมาตรา 30 ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา จากพระราชบัญญัติการศึกษาดังกล่าวข้างต้นและจากประสบการณ์ของผู้เขียน โครงงานภาษาอังกฤษทำให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการคิดและเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง นอกจากนี้ผู้สอนสามารถบูรณาการ(Integrate)ภาษาอังกฤษให้เข้ากับสาระการเรียนรู้อื่นๆได้ ครู-อาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษจะต้องรู้จักยั่วยุให้ผู้เรียนคิด
และอยากทำโครงงาน ผู้เรียนจะเกิดทักษะทางภาษา ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ การค้นคว้าด้วย
ตนเองและเกิดการพัฒนาทางด้านภาษาอังกฤษอย่างเต็มตามศักยภาพ

ความหมายของโครงงานภาษาอังกฤษ ( Definition of English Project Work )
Haines ( 1989 ) กล่าวว่า โครงงานภาษาอังกฤษ คือ การใช้กิจกรรมทักษะทางภาษาที่หลากหลาย ซึ่งจะเน้นในเรื่องที่ผู้เรียนสนใจมากกว่าที่จะเน้นเฉพาะเรื่องการทำใบงานทางภาษา
Fried-Booth ( 2002 ) กล่าวว่า โครงงานคือการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งเริ่มต้นมาจากความต้องการของผู้เรียน จนกระทั่งถึงผลงานที่ออกมา
ผู้เขียนมีความเห็นว่า โครงงานภาษาอังกฤษ คือ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เกิดจากความต้องการของผู้เรียน ผู้เรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีการพัฒนาทักษะทางด้านพุทธิพิสัย ( Cognitive Domain ) จิตพิสัย ( Affective Domain ) การค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆได้ด้วยตนเองจากประสบการณ์จริง ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการทำงานร่วมกับผู้อื่น(Collaborative) การพัฒนาทักษะทางภาษาในด้านการฟัง(Listening) การพูด(Speaking) การอ่าน(Reading) และการเขียน(Writing)ภาษาอังกฤษ
ขั้นตอนในการดำเนินโครงงานภาษาอังกฤษ ( Phases of English Project Work)
การดำเนินโครงงานภาษาอังกฤษ จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สอนต้องสอนขั้นตอนในการดำเนินโครงงานว่าทำอย่างไร ไม่ใช่ปล่อยให้ผู้เรียนทำเอง ถ้าผู้สอนไม่ได้สอนขั้นตอนการทำโครงงานจะทำให้ผู้เรียนท้อและไม่อยากทำโครงงาน เมื่อผู้เรียนสามารถดำเนินโครงงานเองได้ ผู้สอนต้องคอยเป็นที่ปรึกษาให้แก่ผู้เรียน ผู้เขียนได้ดำเนินโครงงานภาษาอังกฤษง่ายๆดังนี้
1. ขั้นวิเคราะห์ปัญหา ( Identification of a problem ) ผู้เรียนช่วยกันวิเคราะห์ว่าอะไร(What )เป็นปัญหาของผู้เรียน อาจเป็นปัญหาของผู้เรียนเอง หรือปัญหาของชุมชนก็ได้ การตั้งปัญหาไม่ควรกว้างเกินไป ผู้เรียนและผู้สอนมีส่วนสำคัญในการทำให้ปัญหาแคบลง โดยการช่วยกันถามว่าอะไรคือปัญหา เมื่อได้ปัญหาแล้วจะดำเนินการต่อไปอย่างไร เช่นนักเรียนของผู้เขียนอยู่ในหมู่บ้านที่ผลิตสับปะรด แต่ผลผลิตของสับปะรดต่อไร่ต่ำมาก นอกจากนี้การใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ ยังเพิ่มรายจ่ายให้แก่ครอบครัวของนักเรียนด้วย ดังนั้นปัญหาของนักเรียนคือต้องการเพิ่มผลผลิตในไร่สับปะรดจะทำอย่างไร โดยไม่ใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ (ดูตัวอย่างโครงงานที่ 1 )
2. ขั้นตั้งจุดประสงค์ของโครงงาน ( Purpose of project work ) ผู้เรียนจะต้องตั้งจุดประสงค์ว่าเมื่อทำโครงงานแล้วได้อะไร (What ) มีผลงานในด้านทักษะทางภาษาอังกฤษ(Language Skills ) ในขั้นสุดท้ายออกมาเป็นอะไร เช่น นักเรียนของผู้เขียนได้ทำการเพิ่มผลผลิตในไร่สับปะรด ( ดูตัวอย่างโครงงานที่ 1 ) มีจุดประสงค์คือ การเพิ่มผลผลิตในไร่สับปะรดโดยไม่ใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ โครงงานกลอนภาษาอังกฤษนักเรียนตั้งจุดประสงค์เพื่อการเผยแพร่กลอนเป็นภาษาอังกฤษ ในหนังสือพิมพ์ (ดูตัวอย่างกลอนภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ์Bangkok post ของนักเรียน)
3. ขั้นวางแผน ( Planning ) ผู้เรียนจะต้องวางแผนว่า จะทำอะไร ทำที่ไหน และทำอย่างไร นักเรียนของผู้เขียนได้วางแผนการนำเสนอเป็นรูปแบบโปสเตอร์ (Poster )ภาษาอังกฤษ การวางแผนการดำเนินการควรวางแผนอย่างละเอียด เช่น ถ้าไปสัมภาษณ์ภูมิปัญญาชาวบ้านเกี่ยวกับสับปะรด หรือสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในท้องถิ่น นักเรียนต้องวางแผนว่า จะสัมภาษณ์ใคร (Who )สัมภาษณ์ที่ไหน(Where) สัมภาษณ์ทำไม (Why) เมื่อได้ผลแล้วจะเอาคำตอบไปทำอย่างไร( How)
4. ขั้นดำเนินการ (Processes ) นักเรียนดำเนินการโครงงานภาษาอังกฤษ ตามขั้นตอนที่ได้วางแผนไว้ ตามลำดับขั้นตอน( ดูตัวอย่างโครงงานที่ 1 ในขั้นกระบวนการ(Processes))
5. ขั้นประเมินผล (Evaluation ) การประเมินผลโครงงานภาษาอังกฤษ ควรประเมินผู้เรียนเพื่อให้เกิดทักษะทางด้านพุทธิพิสัย ( Cognitive Domain ) จิตพิสัย ( Affective Domain )และทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ(Language Skills ) การประเมินผลอาจประเมินโดยตัวนักเรียนเอง(Self-evaluation ) ประเมินโดยเพื่อนนักเรียน(Peer-evaluation )และประเมินโดยครู(Teacher evaluation ) โครงงานของผู้เขียนผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนในการประเมินโครงงานด้วย ทั้งจากโปสเตอร์และการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ
หัวข้อในการดำเนินโครงงานภาษาอังกฤษ
การดำเนินโครงงานภาษาอังกฤษไม่มีรูปแบบตายตัว ครูผู้สอนอาจกำหนดหัวข้อในการดำเนินโครงงานภาษาอังกฤษง่ายๆก็ได้ ผู้เขียนขอเสนอรูปแบบหัวข้อในการดำเนินโครงงานภาษาอังกฤษดังนี้
1. หัวข้อโครงงาน (Title )
2. ชื่อผู้ทำโครงงาน(Author )
3. ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน(Advisor )
4. ที่มาของปัญหา(Statement of the problem )
5. จุดมุ่งหมายของโครงงาน(Object )
6. แผนดำเนินการ(Plan )
7. วิธีดำเนินการ(Process )
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ(Result )
9. สรุป (Conclusion )
10. เอกสารอ้างอิง (Reference )
ข้อดีของโครงงานภาษาอังกฤษ ( The advantages of doing English project work)
1. นักเรียนได้มีโอกาสเลือกในสิ่งที่นักเรียนอยากเรียน
2. นักเรียนได้ฝึกทักษะทั้งการฟัง(Listening ) การพูด(Speaking ) การอ่าน(Reading ) และการเขียน(Writing )ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ(Integration )
3. นักเรียนได้ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น ( Collaborative )
4. นักเรียนได้ค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเองตามความสนใจของแต่ละบุคคล (Learner-independence )
5. นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติในสถานการณ์จริง

ตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษและผลงานจากโครงงานการเขียนกลอนภาษาอังกฤษของนักเรียน
ปัญหาของนักเรียนคือต้องการเพิ่มผลผลิตในไร่สับปะรดโดยไม่ใช้สารเคมี นักเรียนของผู้เขียนออกไปค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น ค้นข้อมูลจาก อินเตอร์เน็ต สอบถามผู้รู้ ค้นคว้าจากห้องสมุด นักเรียนกลุ่มนี้ของผู้เขียนได้เลือกสัมภาษณ์ภูมิปัญญาในท้องถิ่นและนำความรู้มาทดลอง 2 ไร่คือ ไร่ที่ 1 ใช้สารเคมีตามปกติ ไร่ที่ 2 ใช้น้ำมะพร้าวผสมกากน้ำตาล ผสมหอยเชอรี่( เนื่องจากบริเวณบ้านนักเรียนมีหอยเชอรี่มาก)และใส่สารEM(Effective Microorganism) ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ แล้วนำมาเปรียบเทียบ 2 ไร่ ทุก 15 วัน ผลปรากฏว่าไร่ที่ 2 สับปะรดมีผลผลิตและเจริญเติบโตได้ดีกว่าไร่ที่ 1
ตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษอย่างง่ายๆของนักเรียนโครงงานที่ 1 เรื่องการเพิ่มผลผลิตในไร่สับปะรด
Statement of the problem-A study of increasing pineapples in a farm
Objective 1. To study how to increase pineapples in a farm
2. To prove that using natural material can increase pineapple in a farm
Processes 1. Study books and research how to increase pineapples in farms
2. Write project work
3. Prepare farms
4. Consult with the wisdom person
5. Use Golden Apple Snail , coconut juice, EM, and sugar to fertilize the soil
in controlling pineapple farm
6. Compare the amount of products between two farms
Conclusion Use Golden Apple Snail , coconut juice, EM, and sugar can increase
pineapples product
ตัวอย่างผลงานโครงงานการเขียนกลอนภาษาอังกฤษของนักเรียนในหนังสือพิมพ์ Bangkok post
My Brother
by Miss Rungnapa Sungkird, Grade 10
I am a little girl
I have my mother
We love the river
We will travel with my brother
I Like
by Miss Wasana Boomroongket, Grade 10
I like flowers
I like to go to the river
I will travel on summer
I will go with my sister
สรุป การดำเนินโครงงานภาษาอังกฤษนักเรียนอาจนำเสนอในรูปแบบของบอร์ดนิทรรศการ (Wall displays ) โปสเตอร์ (Poster ) หนังสือวารสาร(Magazine ) หนังสือพิมพ์ (Newspaper ) การดำเนินโครงงานภาษาอังกฤษไม่ใช่ปล่อยให้นักเรียนทำโครงงานโดยที่ครูผู้สอนไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเลย การดำเนินโครงงานภาษาอังกฤษนั้นครูผู้สอนมีส่วนช่วยเหลือผู้เรียน เช่น ถ้านักเรียนทำโครงงานภาษาอังกฤษโดยเขียนจดหมายติดต่อกับชาวต่างประเทศ ครูผู้สอนจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสอนรูปแบบการเขียนจดหมายให้แก่นักเรียน ยังมีความเข้าใจผิดอยู่ว่าการสอนโครงงานนั้นครูไม่ต้องสอนอะไรเลย ซึ่งไม่เป็นความจริง ถ้านักเรียนไม่มีความสามารถในการเขียนให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ (Grammar ) ครูจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสอนหลักการเขียนให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์แก่นักเรียนก่อน ผู้เขียนอยากให้กำลังใจครูผู้สอนทุกท่านว่า โครงงานภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแต่ครูผู้สอนต้องมีความขยัน เตรียมการสอนอย่างดีและมีการวางแผนอย่างเป็นระบบก่อนการจัดการเรียนการสอนโครงงานให้แก่นักเรียน
บรรณานุกรม
กองบรรณาธิการ.(2548). สนุกกับภาษาอังกฤษโดยใช้แหล่งเรียนรู้. สานปฎิรูป 8(85): 34-36.
Fried-Booth. (2002). Project work. Oxford University Press.
Haines,S.(1989) Project for the EFL classroom : Resource material for teachers. UK: Nelson.
Radzienda,T. (2004). Poet Tree in Kanchanaburi. Bangkok post. 5 October.
Sheppard,K. , Stoller, F.( 1995). Guidelines for the integration of student projects into
ESP classrooms. FORUM. 33(2) pp.10-22.


ขจิต ฝอทอง /addy.k@hotmail.com(203.158.4.155,203.158.4.202,)

จำนวน 107 ความเห็น, หน้าที่ | 1| -2-
ความเห็นเพิ่มเติมที่ 8 19 ก.ค. 2549 (21:29)
ผมอยากได้โครงงาน ภาษาอังกฤษ แบบสมบูรณ์ อ่างับ ของม.ต้นหรือม.ปลายก็ได้
wit_cm@hotmail.com (IP:203.113.50.140,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 9 23 ก.ค. 2549 (14:19)
อยากได้ตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
pangyao7@yahoo.com (IP:203.188.35.43,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 10 29 ส.ค. 2549 (10:21)
อยากรู้เรื่องราวภาษาอังกฤษ
เสาวรศ สาระ (IP:58.147.125.152,192.168.2.112,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 11 20 ก.ย. 2549 (10:30)
อยากได้โครงงานภาษาอังกฤษที่มีเขียนน้อยๆ
วชิรดา ปานพรม (IP:125.25.37.145,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 12 24 ก.ย. 2549 (15:35)
I'm a teacher who teaches the students in M 3 . My schoo have the idea for M3 and M 6 must do the project work. I' m the adviser for M 3 to make the english project . It ' s very difficult for them . I don' t know how to suggest them . Please help my students.
aiewsilp@yahoo.com (IP:124.121.82.165,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 13 24 ก.ย. 2549 (16:01)
โรงเรียนมีต้นไม้ เขียนคำขวัญ คำคม เป็นภาษาอังกฤษติดไว้น่าจะดูดีอีกกลุ่มหนึ่ง อาจหาข่าว สารคดี เพื่อจัดบอร์ดอีกกลุ่มเขียนป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยวอีกกลุ่มหาคำศัพท์เกี่ยวกัยอาหารและเครื่องครัว (อาจมีประเภทอื่น ๆ ด้วย เช่นอวัยวะ และระบบต่าง ๆ ของคนเรา)อีกกลุ่มหาชื่อสัตว์ พืช แมลงอีกกลุ่ม ค้นคว้าคำชนิต่าง ๆ เช่น คำสร้อย (particles)อีกกลุ่มจัดทำคำสนทนาในชีวิตประจำวันค่อย ๆ คิด เดี๋ยวก็คิดออกครับ
thawankesmala
ร่วมแบ่งปัน1361 ครั้ง - ดาว 283 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 14 6 พ.ย. 2549 (20:27)
ยาวจังงังๆๆๆๆๆแต่ก้อได้ความรุ้งะ
- (IP:61.19.59.192,61.19.59.192,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 15 18 พ.ย. 2549 (12:02)
กำลังหาอยู่พอดีเลย ขอบคุณมากเลย
oh my god (IP:124.157.213.2,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 16 25 พ.ย. 2549 (19:00)
อยากได้ตัวอย่างคำนำภาษาอังกฤษสำหรับโครงงานคะ

เนื้อหาก็เกี่ยวกับ

การจัดทำโครงงานท่องเที่ยวเกาะพีพี
minami/minami_xjin@hotmail.com (IP:203.113.60.12,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 17 14 ธ.ค. 2549 (06:27)
อยากได้ตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาปีที่ 6 แบบสมบูรณ์ ด่วนด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ
khead_trakan@thaimail.com (IP:203.188.20.2)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 18 9 ม.ค. 2550 (17:36)
ผมอยากได้ตัวอย่างโครงงานของชั้นป.5 - 6 ครับ กรุณาส่งให้ผมหน่อยนะครับ จะขอบพระคุณมาก
pibulrungruang@yahoo.co.th (IP:125.25.59.65)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 20 12 ม.ค. 2550 (10:24)
การให้เด็กทำโครงงานภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่ยากที่สุดในโลกก็ว่าได้ ดังนั้นควรมีกิจกรรมนำ เพื่อเร้าความสนใจ จุงใจ หรือปูพื้นฐานความคิดก่อนเข้าสู่กระบวนการของโครงงาน ขอแนะนำกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

1. Giving a short talk โดยอาจให้หัวข้อหลาย ๆ หัวข้อ ให้เลือกพูดเพียงหัวข้อเดียว ความยากง่าย คุณครูก็กำหนดตามระดับความสามารถเด็ก (ซึ่งคุณครูต้องรู้ดีกว่าใคร) การนำเข้าสู่กิจกรรมนี้ ก็อาจใช้เทคนิค Palm card (อันนี้ได้ความคิดมาจาก ห้องเรียนของโรงเรียนAltona Secondary School ที่ออสเตรเลีย คราวไปศึกษาดูงานเมื่อ ส.ค.2006ที่ผ่านมา แล้วมาลองทำที่โรงเรียนดู ค่อนข้าง Work ค่ะ) คือ หลังจากทำสอนเด็กให้วางแผนก่อนพูดด้วย แผนผังความคิด แล้ว ให้เด็กตัดกระดาษ ความกว้างยาวขนาดฝ่ามือ (ถึงได้เรียกว่า Palm card ไงคะ) แล้วเอาข้อมูลหัวข้อจาก Mind map ที่เตรียมไว้ มาเขียนใส่ card แต่ละอัน โดยเด็กอาจเขียนประโยคหรือข้อความสั้น ๆ ว่าจะพูดอะไรเกี่ยวกับหัวข้อแต่ละหัวข้อ ที่เกี่ยวโยงมาจากชื่อเรื่องที่จะพูด แล้วกิจกรรมนี้จ๊าบตรงที่ เวลาเด็กออกไปพูดต่อหน้าเพื่อน หรือห้องประชุมโรงเรียน แล้วแต่ครูกำหนดนั้น เด็กมีสิทธิ์ถือ Palm card นี้ออกไปดูได้ด้วย น่ารักมากเลยค่ะ แต่คุณครูต้องเหนื่อยหน่อยที่จะช่วยเด็กแก้ไขตัวภาษาในขั้นเตรียมนะคะ

2.ทำ Questionaire

3. Making a note

4. Writing letters

5. Writing headlines หรือ

6. Using a dictionary

พอนักเรียนมีความรู้ความสามารถ(บ้าง)แล้ว จากกิจกรรมข้างบน จึงให้เขาค่อย ๆ คิดที่จะทำโครงงานต่อไป ไงล่ะคะ (สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม จากหนังสือ โครงงานภาษาอังกฤษ เขียนโดย Simon Haines แปลโดย มัลลิกา พงศ์ปริตร และศรีภูมิ อัครมาส ค่ะ)
ครูแม่ลูกสอง / kanyarat2507@hotmail.com (IP:61.19.65.190)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 21 31 ม.ค. 2550 (09:40)
ดีอยากให้มีมากกว่านี้
daymax_@hotmail.com (IP:210.86.146.132)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 22 2 มี.ค. 2550 (12:23)
ช่วยหาข้อมูลโครงงานภาษาอังกฤษเพื่อเป็นแนวทางในการทำโครงงาน/จะของพระคุณมากครับ
piyawat_mo@hotmail.com (IP:210.86.147.229)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 23 2 มี.ค. 2550 (19:54)
เห็นด้วยกับการเรียนรู้โดยโครงงาน เหมือนเป็นสิ่งที่ท้าทาย ซึ่งบางครั้งเราคิดว่าเด็กของเราไม่น่าจะทำได้ แต่เขามีโอกาส มีเวลาในการเลือกตัดสินใจและมีอิสระในการค้นคว้า ทำให้เขาเกิดการเรียนรู้ขึ้นได้ ที่สำคัญการเรียนรู้โดยโครงงาน ครูควรเป็นที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิดและติดตามนักเรียนอยู่เสมอ ขอให้คุณครูจงประสบความสำเร็จค่ะ
ครูคิม (IP:58.181.189.52)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 24 24 พ.ค. 2550 (09:22)
เห็นด้วยนะค่ะกับการทำโครงงานภาษาอังกฤษเพราะว่ามันช่วยทำให้นักเรียนได้มีความรู้เพิ่มขึ้นด้วยและได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองและยังได้ไปสัมผัสและเรียนรู้สิ่งที่ใกล้ตัวเรามากที่สุด
คนน่ารัก (IP:203.113.111.252)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 25 26 พ.ค. 2550 (04:46)
อยากดูตัวอย่างผลงานที่ได้อาจารย์ 3 ภาษาอังกฤษที่เขาสอน ช่วงชั้นที่ 1 นะค่ะ กรุณาลงให้ด้วย เพระอยู่ต่างจังหวัดไม่ค่อยมีเลย ขอบคุณค่ะ
jirasensei@hotmail.com (IP:203.113.61.4)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 26 5 มิ.ย. 2550 (20:32)
Dear Aja

Thank you very much for the English Project work.

I am a teacher at Mae Hong son Province. I don't know how to do English Project Work. My students are hilltribes.

Could you help

Thank you
lamduan1234@yahoo.com (IP:203.113.51.36)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 27 7 มิ.ย. 2550 (10:52)
อยากได้ตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษ ระดับช่วงชั้นที่ 3 ( มัธยมศึกษาปีที่1-3) ช่วยด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ
kraiyasiti@yahoo.co.th (IP:203.113.61.105)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 28 7 มิ.ย. 2550 (12:46)
เก่งกันจังภาษาอังกฤษเราไม่รู้เรื่องเลยอังกฤษแต่ก็แปลกใจที่เรียนมาถึงชั้นปวชใด้ไง
น้องปุ๊กชัยนาท (IP:203.172.179.165)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 29 18 มิ.ย. 2550 (15:22)
โครงงานภาษาอังกฤษเสริมทักษะนักเรียนที่ไม่เก่งอังกฤษ
แรมโบ้ (IP:203.172.162.182)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 30 4 ก.ค. 2550 (13:37)
อยากได้ตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษชั้น ป.4-6 เพราะต้องใช้สอนนักเรียนที่อยู่ชนบท ขอความกรุณาช่วยส่งให้ด้วยนะคะ เอาอย่างง่ายๆนะคะ ขอบพระคุณมากคะ
asuttiwan@hotmail.com (IP:203.113.17.174)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 31 22 ก.ค. 2550 (12:19)
ใครมีตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษช่วงชั้นที่ 2-3 กรุณาส่งให้หน่อยเถอะค่ะ ไม่ถนัดจริงๆ
rpongpetkal@yahoo.com (IP:203.146.63.185)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 32 27 ก.ค. 2550 (13:36)
ถ้าใครมีโครงงานภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาน่ารู้ น่าสนใจ ก็นำมาเผยแพร่บ้างก็จะดีนะคะ ขอบคุณคะ
ครอครัวถาพรพาส (IP:61.19.69.2)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 33 4 ส.ค. 2550 (13:56)
อยากได้ตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 3 และ 4 ตอนนี้กำลังสอนเด็กนักเรียนในเรื่องนี้ค่ะ
yasrikhoon@hotmail.com (IP:203.172.201.1)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 34 15 ส.ค. 2550 (22:18)
ถ้าหนูจะทำโครงงานเกี่ยวกับการนับถือศาสนาของคนบนโลกนี้แล้วสรุปเป็นกราฟนำมาเสนอเป็นโครงงานจะได้รึเปล่าค่ะ แล้วหนูต้องทำอย่างไรบ้าง ก็ขอขอบคุณล่วงหน้านะค่ะ
เด็กแม่สอด (IP:203.113.45.5)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 35 28 ส.ค. 2550 (13:27)
ขอบคุณมากค่ะ
พิม (IP:203.113.17.173)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 36 30 ส.ค. 2550 (09:38)
ยากจังเลย
แนม (IP:222.123.22.190)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 37 11 ก.ย. 2550 (12:11)
อยากได้โครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ใครมีช่วยกรุณาสงเคราะห์ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
jaiya2550@hotmail.com (IP:222.123.238.225)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 38 29 ก.ย. 2550 (20:19)
รบกวน ช่วยส่งตัวอย่างโครงงานภาอังกฤษ ป.3-4 ให้ศึกษาบ้างค่ะ
c_kjan@hotmail.com (IP:202.91.18.192)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 39 9 ต.ค. 2550 (15:53)
อยากได้โครงงานมากต้องส่งพรุ้งนี้ทำไม่เป็น
POTATOPUP_ZA@hotmail.com (IP:203.113.80.8)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 40 13 ต.ค. 2550 (13:13)
การให้นักเรียนได้เรียนแบบโครงงานทำให้ไม่เกิดความน่าเบื่อ ถ้ามีโครงงานภาษาอังกฤษเผยแพร่ให้มากกว่านี้นะค่ะ
Aro (IP:203.172.199.250)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 41 16 ต.ค. 2550 (09:26)
ดิฉันรับแก้ไข บทความ งานวิจัย งานโครงการ เกี่ยวกับภาษาอังกฤษคะ เพื่อแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ รวมทั้งรับแปลภาษาด้วย ภ้าสนใจติดต่อได้ที่อีเมล์ proofcentre@gmail.com ขอบคุณคะ
proofcentre@gmail.com (IP:124.120.30.214)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 42 16 ต.ค. 2550 (19:41)
อยากเห็นตัวอย่างจริง
yingpats.suk@gmail.com (IP:117.47.48.195)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 43 16 ต.ค. 2550 (19:42)
อยากเห็นตัวอย่างจริง
yingpats.suk@gmail.com (IP:117.47.48.195)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 44 30 ต.ค. 2550 (11:11)
อยากได้เพิ่มครับ
ป.ปลาตากลม (IP:202.133.154.180)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 46 15 พ.ย. 2550 (14:56)
ไม่รู้เรื่องเลย ว่างั้น ไม่อยากจะเอ่ย
ป่นปลาค่อ (IP:117.47.77.125)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 47 21 พ.ย. 2550 (13:57)
อยากจะทำจิงหจิงแต่ทำไม่เป็น
ฟ้า (IP:125.24.138.58)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 48 7 ธ.ค. 2550 (13:53)
อยากได้โครงงานภาษาอังกฤษค่ะ
สุปราณี ล้านภูเขียว (IP:203.172.201.19)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 49 17 ธ.ค. 2550 (16:18)
ต้องทำโครงงานภาษาอังกฤษค่ะ ยากจังไม่รู้จะทำเรื่องไรดีค่ะ โครงงานนี้สำคัญมากนะคะ เป็นคะแนนเก็บด้วย
น้องกาย/kayzazz@gmail.com (IP:203.172.209.193)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 50 17 ธ.ค. 2550 (16:19)
อยากได้โครงงานภาษาอังกฤษค่ะ
เมล์ เพื่อนกาย (IP:203.172.209.193)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 52 24 ธ.ค. 2550 (10:36)
ช่วยบอกทีที่มาและความสำคัญเขียนยังไง - -* ขอร้องละคับบบบบบบบ *.*
- -* (IP:125.24.38.136)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 53 4 ม.ค. 2551 (11:40)
เกลียดอี่อธิวัตร
ควาย.com (IP:203.113.22.117)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 54 4 ม.ค. 2551 (11:43)
กอลีล่า....เจ้คอน....w.k.w
คอน.com (IP:203.113.22.117)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 55 4 ม.ค. 2551 (13:30)
อยากได้เเนวทางไปแข่งวิชาการ จะไปแข่งเดือนหน้าเเล้วครับขอด้วย
new_tam1@hotmail.com (IP:58.10.234.242)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 56 7 ม.ค. 2551 (15:33)
ขอความกรุณาส่งตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษ ป1 และ ป.3 มาให้ดูหน่อยซิคะ ขอบคุณลบ่วงหน้าค่ะ
warunee@tor4.net (IP:125.24.133.191)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 57 19 ม.ค. 2551 (19:49)
อยากได้โครงงานภาษาอังกฤษเรื่องการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพค่ะ หรือ อาหารเพื่อสุขภาพก็ได้ค่ะ ขอบคุณมากนะคะ
mind_22_kitty@hotmail.com (IP:202.149.24.129)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 58 20 ม.ค. 2551 (00:37)
^___________^
จิงไจ
ร่วมแบ่งปัน915 ครั้ง - ดาว 22 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 59 11 ก.พ. 2551 (15:20)
ส่งตัวอย่างแบบสมบูรณ์ให้หน่อย
narawadee_boombim@hotmail.com (IP:125.26.203.209)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 62 28 ก.ค. 2551 (22:55)

อยากได้โครงงานภาษาอังกฤษ ป.4 เพราะกำลังฝึกสอน


nognoi
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 64 1 ก.ย. 2551 (00:01)
นู๋ อยากได้ตัวอย่างโครงงานอ่ะคร้า ^^
khasuha_fullhouse@hotmail.com (IP:125.26.98.155)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 66 14 ม.ค. 2552 (19:47)

ขอถามเจ้าของกระทู้หน่อยนะว่า...โพสต์แล้ว เคยมาอ่าน แล้วให้คำตอบคนที่มาแสดงความคิดเห็นบ้างรึเปล่าเนี่ย


555 (IP:125.25.248.124)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 67 6 ก.พ. 2552 (11:16)

อยากได้โครงงานที่หลากหลายรูปแบบ ที่เหมาะสำหรับประถมปลาย เพื่อที่จะให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างคิดไม่ออกเลยค่ะ ช่วยหาให้ด้วยนะคะ
ขอบคุณค่ะ


t_pokathon@hotmail.com (IP:125.26.206.78)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 68 20 ก.พ. 2552 (15:41)

ช่วยส่งคำนำมาให้หน่อยสิค่ะ พอดี แพนลืมหยิบหนังสือ ที่จะเตรียมจดมานะค่ะ


แพนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์ (IP:124.120.198.127)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 69 8 มิ.ย. 2552 (14:17)

คือว่า อาจารย์ที่โรงเรียนให้ทำโครงงานวิชาสัมมนาอ่ะค่ะ คือประมาณว่า ให้หาโครงงานภาษาอังกฤษ  มาแปล แล้วก็จะนำไปเป็นตัวอย่างต่อในตอนอยู่ม.6  ซึ่งตอนนี้อยู่ม.5 อ่ะค่ะ  คือวิชาเลือกๆกันนั้นก็คือ วิชาคณิตศาสตร์ อ่ะค่ะ  หามาเป็น 2-3 อาทิตย์แล้วยังหาไม่ได้เลยอ่ะค่ะ  หากใครพอจะมีเวลาหาก็ช่วยหาด้วยนะคะ  ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ


widear_sajuat@windowslive.com (IP:203.113.115.50)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 70 8 มิ.ย. 2552 (14:20)

คือว่า อาจารย์ที่โรงเรียนให้ทำโครงงานวิชาสัมมนาอ่ะค่ะ คือประมาณว่า ให้หาโครงงานภาษาอังกฤษ� มาแปล แล้วก็จะนำไปเป็นตัวอย่างต่อในตอนอยู่ม.6� ซึ่งตอนนี้อยู่ม.5 อ่ะค่ะ� คือวิชาเลือกๆกันนั้นก็คือ วิชาคณิตศาสตร์ อ่ะค่ะ� หามาเป็น 2-3 อาทิตย์แล้วยังหาไม่ได้เลยอ่ะค่ะ� หากใครพอจะมีเวลาหาก็ช่วยหาด้วยนะคะ� ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ


widear_sajuat@windowslive.com (IP:203.113.115.50)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 71 14 มิ.ย. 2552 (08:43)

อยากได้ตัวอย่งโครงงงานที่เป็นรูปเล่มเลยนะคะเพราะจะได้ดูเป็นแนวทางในการทำโครงงาน


ตัวอย่าง (IP:125.26.214.79)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 72 29 มิ.ย. 2552 (09:29)
อีก2-3 วันแล้วจะต้องเข้าประกวด โครงงานภาษาอังกฤษกับเพื่อนๆ อีก 2 คน แล้วค่ะ
แหม่ม (IP:118.175.160.169)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 74 11 ก.ค. 2552 (23:26)
อยากได้ตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ขอบคุณที่ช่วยเหลือนะคะ ต้องการด่วนค่ะ
min-2526@hotmail.com (IP:117.47.246.225)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 77 10 ส.ค. 2552 (11:03)


อยากได้ตัวอย่างโครงงานที่เป็นรูปเล่มเลยนะคะเพราะจะได้ดูเป็นแนวทางในการทำโครงงาน ขอเป็นโครงงานภาษาอังกฤษที่มีแต่ภาษาอังกฤษล้วนๆนะsoda_seng@hotmail.com (IP:61.19.67.210)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 78 10 ส.ค. 2552 (12:46)

เพิ่งบรรจุค่ะ  อยากได้โครงงานภาษาอังกฤษสำหรับช่วงชั้นที่ 2 บ้างค่ะ เผื่อจะได้เป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนบ้าง  ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ 


g5066156@ku.ac.th (IP:203.172.218.82)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 79 19 ส.ค. 2552 (13:22)

อยากได้ตัวอย่างโครงงานที่เป็นรูปเล่มเลยนะคะเพราะจะได้ดูเป็นแนวทางในการทำโครงงาน ขอเป็นโครงงานภาษาอังกฤษที่มีแต่ภาษาอังกฤษล้วนๆนะ


น้องกิ๊ฟ (IP:118.172.234.11)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 80 19 ส.ค. 2552 (13:24)
เพิ่งบรรจุค่ะ อยากได้โครงงานภาษาอังกฤษสำหรับช่วงชั้นที่ 2 บ้างค่ะ เผื่อจะได้เป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนบ้าง ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
น้องกิ๊ฟ/น้องตัง (IP:118.172.234.11)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 81 1 ก.ย. 2552 (12:58)

กำลังกาความรู้เรื่องโครงงานภาษาอังกฤษอยู่พอดีคะ รู้สึกว่ามันยาก แต่น่าสนใจมาก เพราะเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยถนัดแต่อยากทำ

กำลังให้นักศึกษา กศน. จัดทำโครงงานภาษาอังกฤษเพื่อส่งประกวด ในวันงานปิดภาคเรียน เลยต้องหาข้อมูลเยอะแยะ

มาที่นี่ก็พอได้ ideas คะ จะลองปรับดู ผลเป็นอย่างไรจะมาเล่าให้ฟังนะคะ

ขอบคุณมาก สำหรับทุกความคิดเห็นที่ทำให้เกิด ideas


ฝน/fon61@hotmail.com (IP:125.27.123.94)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 82 19 ต.ค. 2552 (14:40)

� อยากได้ตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษป.4 ป.5หรือป.6ที่เป็นรูปเล่มเลยนะคะเพราะจะได้ดูเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนโครงงานในชั้นป.4-ป.6 ที่โรงเรียนบ้าง� เพราะไม่ค่อยถนัดในการทำโครงงาน� ขอความกรุณาส่งมาให้ทาง email�� จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งเลยนะคะ� ขอบคุณค่ะ��
�������������������� บุญสม�


bunsommankit@hotmail.com (IP:125.26.6.179)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 83 29 ต.ค. 2552 (11:04)
ขอความอนุเคราะห์ตัวอย่างการเขียนโครงงานภาษาอังกฤษสำหรับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้วยน่ะค่ะไม่เคยสอนมาก่อนเลย
จากครูบ้านนอก
shillythailady@hotmail.com (IP:125.27.120.18)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 84 17 ธ.ค. 2552 (11:08)
ขอโทษนะค่ะคือนู๋อยากได้โครงงานที่ให้ความรู้และสามารถขยายเชื่อมโยงไปถึงวิชาอื่นๆด้วย
อ่ะค่ะ
poy_blackcat@hotmail.com (IP:202.143.178.136)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 85 13 ม.ค. 2553 (23:10)
อยากได้โครงงานภาษาอังกฤษ ป.1-2 แบบสมบูรณ์คะใครมีช่วยส่งให้ดูหน่อยคะ
pornthip@hotmail.com (IP:119.31.18.28)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 86 6 มี.ค. 2553 (17:48)
oยากใด้ตัวoย่างสากเรื่อง ToT
fluk_min@hotmail.com (IP:203.118.112.125)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 87 28 พ.ค. 2553 (20:58)
อยากได้ประโยช์ของวิชาภษาอังกฤษจังเลยอ่ะ-*-
kotchamon_junthai@hotmail.com (IP:222.123.114.68)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 89 25 ก.ค. 2553 (17:19)
Hello

I would like example of project work.
Thank a lot.
mail mooomo177@msn.com
moomo177@msn.com (IP:111.84.108.121)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 90 27 ส.ค. 2553 (10:55)
อยากได้โครงงานภาษาอังกฤษระดับช่วงชั้นที่ 2 ค่ะ
pinngam@hotmail.com (IP:125.26.98.49)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 92 7 ก.ย. 2553 (11:01)
อยากได้ตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษ ม.ต้น ค่ะ
kluay_yyy@hotmail.com (IP:182.93.129.154)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 93 11 ก.ย. 2553 (23:22)
การค้นคว้าภาษาอังกฤษโดยอิสระ รหัส3000-1240
aun_clubboy@hotmail.com (IP:125.27.60.172)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 94 11 ก.ย. 2553 (23:24)
การค้นคว้าภาษาอังกฤษโดยอิสระ รหัส 3000-1240
unchthum@hotmail.com (IP:125.27.60.172)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 95 11 ก.ย. 2553 (23:28)
อยากได้ การค้นคว้าภาษาอังกฤษโดยอิสระ รหัสวิชา 3000-1240
winnie_aun@hotmail.com (IP:125.27.60.172)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 96 13 ก.ย. 2553 (14:08)
อยากจะทำโครงงานวิชานี้นะค่ะแต่ทำไม่ได้อาจารย์สั่งให้มาทำยังทำไม่ได้เลยค่ะนี่ก็ไกล้ถึงเวลาส่งแล้วยังทำไม่ได้เลยค่ะ
นัท (IP:1.46.182.180)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 97 13 ก.ย. 2553 (14:12)
อยากได้โครงงานวิชาอังกฤษ
กาตูน (IP:1.46.182.180)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 99 22 ก.ย. 2553 (22:20)
อยากได้โครงงานภาษาอังกฤษค่ะ
tanasakmuk@yahoo.com (IP:118.175.133.187)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 100 18 พ.ย. 2553 (14:34)
อยากได้โครงงานอังกฤษเพิ่มเติม
เพ-ชร (IP:222.123.117.152)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 101 18 พ.ย. 2553 (14:40)
อยากให้มีโครงงานอังกฤษตลอดไปฮะ
เพชร บ้านแก้ง จ.สระแก้ว (IP:222.123.117.152)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 102 18 พ.ย. 2553 (14:44)
อยากได้โครงงานอังกฤษฮะ
นิล บ้านแก้ง จ.สระแก้ว (IP:222.123.117.152)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 103 23 พ.ย. 2553 (18:52)
ดีมากเลยค่ะ''ขอยกย็อง''ค่ะ ขอบคุนจะหลาย
jipjip10@hotmail.com (IP:118.172.155.101)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 104 8 ธ.ค. 2553 (14:21)
ดิฉันอยากได้ตัวอย่างโครงงานข่วงขั้นที่ 2 และ 3 ค่ะ คิดว่าจะนำมาสึกษาและสอนเด็กให้ดีกว่าเดิมค่ะ
ขอบคุณค่ะ
e-mail pun.bainin@hotmail.com
pun.bainin@hotmail.com (IP:118.172.238.128)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 105 8 ก.พ. 2554 (11:06)
ผมอยากได้โครงงานภาอังกฤษ ป.6 สักเรื่อง

-_-
อาร์มเพื่อนนุ (IP:182.93.185.169)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 106 17 พ.ค. 2554 (21:35)
สวัสดีค่ะ ดิฉันรู้สึกตัวเองว่ายังเป็นครูที่ยังไม่เก่งเรื่องโครงงานภาษาอังกฤษ ถ้าอาจารย์จะกรุณา ดิฉันขอตัวอย่างหรือขั้นตอนการทำโครงงานวิชาภาษาอังกฤษช่วงชั้นประถมปลาย และมัธยมต้นด้วยค่ะ จะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยค่ะ
ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
ส่งเข้า email rapeepon01@hotmail.com ก็ได้ค่ะ
rapeepon01@hotmail.com (IP:180.180.66.245)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 107 12 มิ.ย. 2554 (09:02)
สวัสดีค่ะ อาจารย์ ดิฉันรบกวนขอตัวอย่างรูปเล่มโครงงานภาษาอังกฤษระดับประถมตอนปลายสักเรื่องนะคะ
ขอบพระคุณค่ะ
love_lala-fbfc@hotmail.com (IP:115.67.227.114)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 108 19 มิ.ย. 2554 (23:05)
สวัสดีค่ะ ดิฉันเป็นครูสอนภาษาอังกฤษค่ะ อยากสอนแบบโครงงานแต่ยังขาดความเข้าใจในเรื่องการเรียนการสอนโครงงานภาษาอังกฤษค่ะ อยากจะขอความกรุณาตัวอย่างหรือขั้นตอนการทำโครงงานวิชาภาษาอังกฤษช่วงชั้นมัธยมค่ะ และขอตัวอย่างรูปเล่มโครงงานแบบสมบูรณ์สองสามเรื่องนะคะ จะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยค่ะ
ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
ส่งเข้า email kimyo2526@hotmail.com
kimyo2526@hotmail.com (IP:49.48.83.244)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 109 26 มิ.ย. 2554 (17:02)
อยากได้ตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษแบบสมบูรณ์ของชั้นมัธยมปลายสัก 1-2 เรื่องด่วนได้มั้ยค่ะก่อนวันจันทร์ที่ 27มิ.ย.54นี้ขอขอบคุณไว้ล่วงหน้านะค่ะ e-mail chompoo1943@hotmail.comช่วยด้วยนะค่ะ
chompoo1943@hotmail.com (IP:182.93.235.41)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 111 8 ก.ค. 2554 (16:25)
สวัสดีคะ ดิฉันเป็นครูสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อยากสอนแบบโครงงานแต่ยังไม่มีความเข้าใจอยากขอความกรุณาตัวอย่าง โครงงานภาษาอังกฤษระดับที่ตนสอน และขั้นตอนการทำโครงงาน ขอขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ กรุณาส่งที่
thanyadayo@gmail.com
thanyadayo@gmail.com (IP:203.172.207.73)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 112 6 ส.ค. 2554 (12:54)
ดิฉันเป็นครูสอนภาษาอังกฤษระดับ ม.ต้น ไม่มีความรู้เรื่องการสอนแบบโครงงานเลย แต่ต้องการสอนแบบโครงงาน ขอความกรุณาส่งตัวอย่างโครงงานและขั้นตอนการทำโครงงานด้วยนะคะ ขอบพระคุณค่ะ
kookkik_83@hotmail.com
kookkik_83@hotmail.com (IP:125.26.192.131)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 113 10 ส.ค. 2554 (21:20)
ขอตัวอย่างโครงงานระดับ ป.1-3, ป.4-6 และ ม.1-3 อย่างละ 1 โครงงานค่ะ ขอคุณล่วงหน้านะคะ
jaunita_003@hotmail.co.th (IP:61.19.66.167)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 114 10 ส.ค. 2554 (22:36)
กระทู้แห่งการแบ่งปันข้อมูล
G (IP:124.121.9.152)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 115 17 ส.ค. 2554 (19:03)
รบกวนส่งโครงงานภาษาอังกฤษด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ จากครูโอ๊ต
chongrat2@yahoo.co.th (IP:223.206.51.98)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 116 3 ก.ย. 2554 (20:01)
เป็นครูสอนภาษาอังกฤษชั้น ป.1 -ป.6 อยากให้นักเรียนทำโครงงาน แต่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการจัดทำโครงงาน จึงขอรบกวนช่วยส่งตัวอย่างโครงงานให้หน่อยนะค่ะ / ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
ครูสุ ...krusujin1@hotmail.co.th (IP:118.173.47.217)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 117 8 ก.ย. 2554 (19:44)
ดิฉันเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ ม.ต้น ไม่มีความรู้เรื่องโครงงาน อยากได้ตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษที่เป็นรูปเล่มของมัธยม คะ ขอบคุณล่วงหน้าคะ
sunsanee_yui@hotmail.com (IP:182.52.38.105)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 118 6 ต.ค. 2554 (21:22)
สวัสดีค่ะ ดิฉันเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ อยากให้นักเรียนทำโครงงานค่ะ แต่ไม่มีความรู้เรื่องการสอนแบบโครงงานเลย ขอความกรุณาส่งตัวอย่างโครงงานและขั้นตอนการทำโครงงานด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ
giselle_mai@hotmail.com (IP:118.173.103.62)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 119 28 ธ.ค. 2554 (14:03)
12

กิตติกรรมประกศ

โครงงานเรื อง Sports ครั งนี  สำาเร็จลล่วงดูวยดี เนื องจากไดูรับความช่วยเหลือแนะนำาจากคณคร้ที ปรึกษา ผู ้ ปกครอง และคณะคร้ ในโรงเรียนทกท่าน คณะผู ้จัดทำาขอ ขอบพระคณเป็นอย่างส้งไวู ณ ที นี  คณะผู ้จัดทำา


13

สารบัญ

เรื่อง
0869421913 (IP:180.180.204.6)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 121 4 ม.ค. 2555 (16:20)
สวัสดีค่ะอาจารย์.....

มีโอกาสเข้ามาศึกษาข้อมูลจากบล็อคของอาจารย์บ่อยค่ะ โดยเฉพาะการทำโครงงาน

สนใจอยากศึกษาเพิ่มเติมเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน ดังนั้นจึงรบกวนอาจารย์ช่วยส่งตัวอย่างโครงงานวิชาภาษา

อังกฤษ ม.1 ให้ศึกษาซักเรื่องสองเรื่องได้ไหมค่ะ

ครูฝั่งอันดามัน
yai-mai-@hotmail.com (IP:58.137.115.222)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 122 17 ม.ค. 2555 (13:42)
โครงงานดีมากครับ
earth123@hotmail.com (IP:58.10.12.40)

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม