คลิปความรู้ทางไอที :
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี Software Engineering Programming Internet and Networking การพัฒนาเว็บไซต์ Web Delveloper
software park
หน้าหลักวิชาการ > คลิปไอที > Software Engineering > การหา Actor, Use Case และการสร้าง Use Case Model

ประเภทวิดีโอ >>


การหา Actor, Use Case และการสร้าง Use Case Model

การหา Actor, Use Case และการสร้าง Use Case Model เบื้องต้น

อยู่ในการสร้าง การวิเคราะห์requirment และการวิเคราะห์ระบบ

Roadmap-Scope and Rationale(cont.)
Roadmap ของการสร้าง System Models
โดยเราจะเริ่มจาก Use-Case Model,Design Model,Implementation Model,Deployment Model
4 โมเดลนี้เป็น โมเดลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับ Use-Case Modelซึ่งในคลิปนี้จะเรียกว่า screen 4 models และอีกโมเดล คือ Data model

กระบวนการการพัฒนาซอฟแวร์ เริ่มจากการกำหนด Actor การหา Use Case และสร้าง Use-case model เบื้องต้น ในInception fate

หน้าที่หลักของก ารหา Actor, Use Case และการสร้าง Use Case Model คือ System Analyst

การหา common vocabulary หรือ การหาคำศัพท์หลักของระบบงาน เรียกอีกอย่างว่า key abstraction นำไปสู่ Domain Object
และ key abstraction จะถูกนำไประกอบกับการทำ Software Achitecture ด้วยการทำ Domain Modeling

นอกจากการหาคำศัพท์หลักของระบบงานแล้วยังมีประโยชน์อีกมากมาย โดยเฉพาะในคลิปนี้ คือ การหา actor การนำไปหา use case การนำไปสร้าง use-case model

มีเทคนิคในการหาง่ายๆ เช่น ตั้งคำถามว่าในระบบงานนี้จำเป็นต้องมีศัพท์สำคัญอะไรบ้าง หากขาดคำใดคำหนึ่งไปจะไม่สมบูรณ์ การหาคำศัพท์ควรหาจากความรู้ไม่ใช่จากการวิเคราะห์

ผู้ที่หาคำศัพท์ได้รวดเร็ว เราจะเรียกว่า Business domain Expert ถ้าจะให้ดีควรเป็นคนของฝั่งที่ทำระบบงาน

เริ่มต้นโปรเจ็คเราควรระบุกลุ่มคนที่เป็น state holder
state holder มีหลายประเภท ซึ่งประเภทหนึ่งก็คือ End user หรือเรียกว่า system actor ถ้าใช้ End User จะมีความหมายถึง คน มากเกินไป
ในความเป็นจริงจะหมายถึงคนก็ได้ อุปกรณ์ก็ได้ ระบบภายนอกก็ได้

เทคนิคในการสร้าง use-case model คือ ไม่ควรใส่รายละเอียดหรือสัญลักษณ์มากเกินไป เพราะจะทำให้ผู้ใช้เข้าใจคลาดเคลื่อน